analiza fundamentalna

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na „fundamentach”, czyli na kondycji gospodarki oraz kondycji emitenta papieru wartościowego. Uważa się, że im lepsza jest kondycja finansowa emitenta, tym wyższa jest wartość jego akcji i tym bardziej jest ona atrakcyjna dla inwestora. W analizie fundamentalnej wykorzystuje się informacje o gospodarce oraz informacje finansowe o spółkach. Analiza nie służy jednak do oceny opłacalności inwestycji w krótkim okresie. W długim okresie – co stwierdzono empirycznie – występuje silna korelacja pomiędzy wzrostem zysków spółki, a jej wyceną rynkową. Dlatego analiza fundamentalna stosowana jest dla inwestycji o długim horyzoncie czasowym, służy do wyszukiwania spółek, których akcje będą osiągać wyższe niż obecnie ceny.

W praktyce analiza fundamentalna przebiega w kilku etapach.

Analiza makroekonomiczna

Polega na ogólnej ocenie atrakcyjności inwestowania na danym rynku akcji. Analizowane są m.in.

 • sytuacja społeczno – polityczna danego kraju,
 • ogólna sytuacja ekonomiczna,
 • bieżąca koniunktura gospodarcza (aktualna inflacja, kursy walut, najważniejsze wskaźniki gospodarcze),
 • polityka ekonomiczna prowadzona przez państwo,
 • dochód narodowy,
 • budżet,
 • bilans handlowy i płatniczy kraju,
 • inflacja,
 • zatrudnienie,
 • bezrobocie itp.
Analiza sektorowa

Dokonuje oceny atrakcyjności inwestowania w spółki należące do danego sektora gospodarki – przewidywana opłacalność inwestowania w daną branżę oraz ryzyko towarzyszące tej inwestycji. Analizowane są tu zmiany w trendzie rozwoju danej branży oraz otoczenie rynkowe, badane są również wskaźniki obrazujące produkt globalny i dochód narodowy wytworzony w danej gałęzi w porównaniu z innymi branżami.

Analiza sytuacyjna

To pierwszy etap analizy konkretnych spółek, stanowi niejako uszczegółowienie przeprowadzanej wcześniej analizy sektorowej. Głównym celem jest tutaj ocena spółki na tle całej branży. Badana jest pozycja firmy na rynku i jej perspektyw rozwoju z punktu widzenia aspektów pozafinansowych. W skład analizy sytuacyjnej spółki wchodzi także analiza SWOT (nazwa pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów: Strengths – siła, Weaknesses – słabość, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia), opisująca silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz stojące przed nim szanse i zagrożenia. Analiza sytuacyjna jako całość ma za zadanie zdefiniować i zrozumieć przedmiot działania analizowanej spółki, a w szczególności:

 • czym zajmuje się przedsiębiorstwo,
 • na czym i w jaki sposób zarabia pieniądze,
 • jaka jest jego polityka i cele rynkowe
 • czym kierują się zarządzający firmą realizując określoną politykę.
Analiza finansowa

Z punktu widzenia inwestora jest najważniejszą częścią analizy fundamentalnej. Dzięki jej wynikom możemy określić ile faktycznie jest warta analizowana spółka, jaki jest jej aktualny standing finansowy oraz zdolność do generowania zysków w przyszłości. Efektywność inwestycji popartych analizą finansową jest znacząco wyższa. Analiza sprowadza się do zbadania trzech podstawowych sprawozdań finansowych:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat
 • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (Cash flow)
 • oraz przeprowadzenia analizy wskaźnikowej. Polega ona na obliczeniu odpowiednich wskaźników finansowych i ich ocenie porównawczej zarówno w czasie (porównanie stanu na początku i na końcu okresu sprawozdawczego), jak i w przestrzeni (porównanie wskaźników spółki ze wskaźnikami innych przedstawicieli tej branży). Najczęściej stosuje się wskaźniki płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności (m.in. ROE i ROA) oraz najważniejsze dla inwestorów wskaźniki wartości rynkowej (najpopularniejsze to P/E, P/BV i stopa dywidendy).
Wycena akcji

Obecnie najczęściej stosuje się metody zdyskontowanych strumieni przepływów środków pieniężnych. Opierają się one na zasadzie mówiącej, że „wartością danego papieru wartościowego jest suma wartości obecnych i wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych generowanych przez ten walor”. Dochód z tytułu posiadania akcji może pochodzić z różnych źródeł – zmiany ceny akcji w okresie inwestowania, dywidend, ewentualnie innych dochodów przysługujących akcjonariuszowi, otrzymanych w okresie inwestowania (np. prawa poboru). Dochody, które mają mieć miejsce w przyszłości dyskontujemy w celu wyznaczenia ich wartości obecnej. Suma zdyskontowanych dochodów z tytułu posiadania akcji daje nam właśnie wartość wewnętrzną akcji. Każdy z etapów analizy fundamentalnej powinien się zakończyć odpowiedzią na pytanie o opłacalność inwestowania w akcje. Tylko pozytywna odpowiedź upoważnia do przejścia do kolejnych etapów analizy fundamentalnej. Jeśli odpowiedź jest negatywna, nie przechodzimy do następnego etapu, poprzestając na dotychczasowej analizie, która wykazała nieopłacalność danej inwestycji. Na podstawie analizy fundamentalnej estymuje się wartość akcji – tak zwana wartość wewnętrzna. Jest to cena, po której – teoretycznie – akcje spółki powinny być notowane na giełdzie. Następnie tak określona wartość wewnętrzna akcji porównuje się z jej aktualną ceną rynkową, określając w ten sposób, czy akcje są niedoszacowane (wartość wewnętrzna przewyższa cenę rynkową) czy też przeszacowane (wartość wewnętrzna kształtuje się na niższym poziomie niż cena rynkowa).

Po zapoznaniu się z rozdziałem dotyczącym analizy fundamentalnej będziesz posiadać wiedzę „co kupić?”, nie wiesz jeszcze „kiedy?”. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w rozdziale dotyczącym analizy technicznej.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza techniczna, fundamentalna i sentymentu – trzy rodzaje analizy

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Inwestując na dowolnej części rynku finansowego trzeba dobrać metody analizy rynkowej. Istnieją tysiące rozwiązań i sposobów oceny tego, czy wartość interesującego danego inwestora instrumentu wzrośnie czy też spadnie. Jedni operują wyłącznie na wykresy, inni analizują dane makroekonomiczne, jeszcze inni zajmują się fundamentalną oceną kondycji danego rynku czy przedsiębiorstwa. Każdy sposób jest dobry, aby zarabiać pieniądze. Te tysiące metod możemy podzielić na trzy grupy: analizę techniczną, analizę fundamentalną oraz analizę sentymentu.

Wszystko zamknięte jest w tych trzech kategoriach, a w tym artykule postaram się przybliżyć Ci każdą z tych kategorii. Dlaczego to takie ważne? Doskonale wiesz, że kupowanie i sprzedawanie dowolnych instrumentów finansowych w przypadkowym momencie nie doprowadzi do niczego dobrego.

Wielu początkującym inwestorom wydaje się, że mają szanse pół na pół i że im właśnie dopisze szczęście. Trzeba jednak pamiętać, że rynek finansowy nie jest grą o sumie zerowej, a grą o sumie ujemnej, ponieważ dochodzą różnego rodzaju opłaty transakcyjne. A oprócz tego na rynku finansowym nie ma szczęścia. Rachunek prawdopodobieństwa jest w tym przypadku bezlitosny i każdy, kto nie posiada odpowiednio skonstruowanej strategii, boleśnie się o tym przekonuje – prędzej czy później. Oczywiście zawsze można spróbować, ale efekt takiego „przypadkowego” podejścia do inwestycji czy spekulacji będzie, mówiąc krótko, porażająco niekorzystny.

Jeżeli chcesz osiągać zyski na rynku finansowym, zyski regularne, a nie przypadkowe, musisz stworzyć swoją własną, optymalnie dobraną strategię inwestycyjną. Teraz pewnie zastanawiasz się, jaka to ma być strategia. Sprawa nie jest prosta, więc nie ma prostej odpowiedzi, dlatego też zaczynamy od podstaw. Ważne abyś zapamiętał, że bez strategii inwestycyjnej na rynku nie ma się żadnych szans oraz że co inwestor to strategia. Złą wiadomością jest to, że niestety nie istnieje tak zwany święty Graal, który pozwoliłby Ci na stuprocentowe podbicie dowolnej części rynku. Wybierając jednak usystematyzowaną strategię inwestycyjną opartą na analizie technicznej, fundamentalnej lub sentymentu, możesz statystycznie podnieść swoje szanse na sukces.

Trzy Rodzaje Analizy

Ten właśnie, trzyczęściowy podział analizy rynku to absolutny fundament tworzenia strategii inwestycyjnych i każdym z nich zajmiemy się w tym artykule. Nie będę jednak tutaj rozstrzygać, która z analiz jest lepsza. Każdy ma prawo wybrać to, co najbardziej mu odpowiada. I wybrać będziesz musiał także i Ty. Chcę jedynie, abyś wiedział, co masz do wyboru i z czym dany wybór będzie się wiązał. Wielu inwestorów jest zdania, że analiza techniczna wykresów to po prostu nic nieznaczące mazanie po wykresie, które nie wskazuje żadnych wartościowych sygnałów, na podstawie których można byłoby podjąć decyzję inwestycyjną oraz że o ewentualnym sukcesie czy porażce inwestycji popartej analizą techniczną decyduje przypadek.

Inni inwestorzy są zdania, że notowania instrumentów finansowych całkowicie oderwały się od fundamentalnych przesłanek, że wpływ na notowania mają jedynie spekulanci oraz że każda analiza fundamentalna to wróżenie z fusów. Analiza sentymentu zderza się z kolei z zarzutami w rodzaju „marnej psychologii”. Każda z metod wymaga jednak sporego doświadczenia – analiza techniczna w czytaniu wykresów, a analiza fundamentalna w analizie liczb i komunikatów rynkowych, a analiza sentymentu w rozpoznawaniu rynkowych nastrojów.

Analiza Techniczna

Analiza techniczna opiera się na analizie wykresów cenowych. W Internecie można spotkać się z dziesiątkami tysięcy strategii, których działanie oparte jest o najróżniejsze narzędzia analizy technicznej. Do wyboru są dowolne kombinacje spośród setek wskaźników i oscylatorów, narzędzia techniczne oparte o liczby Fibonacciego, narzędzia z gamy Ganna, techniki japońskie, w najróżniejszy sposób wyznaczane wsparcia, opory, linie trendu, kanały cenowe, miejsca odbicia i przełamania, Pivot Points, Ichimoku, Heiken Ashi itd. itp.

Prawdziwą sztuką jest przekopanie się przez podstawowe narzędzia analizy technicznej, a co dopiero stworzenie funkcjonalnej i dopasowanej do konkretnych potrzeb strategii inwestycyjnej. Pamiętaj, że wybór odpowiednich rozwiązań analitycznych jest rzeczą bardzo trudną. Jeśli chciałbyś poznać podstawy analizy technicznej zdecydowanie zalecam zapoznanie się przede wszystkim z pozycją określaną jako biblia analizy technicznej –„Analiza Techniczna Rynków Finansowych” autorstwa Johna J. Murphy’ego. To jednak nie jest jedyna książka, która przyda Ci się na początku przygody z analizą techniczną – w tym artykule przeczytasz o innych pozycjach dotyczących analizy technicznej i inwestycji na rynku finansowym, będących absolutnym minimum tego, co powinieneś wiedzieć, jeśli na poważnie myślisz o inwestycjach.

Jednak teoria to nie wszystko – inaczej byłoby zbyt łatwo. W związku z tym ważna jest jeszcze praktyka, choć należałoby rzec, że przede wszystkim ważna jest praktyka. Setki godzin analizy technicznej najróżniejszych instrumentów finansowych z pewnością pomogą Ci dostrzec zależności występujące na rynku i pozwolą Ci sprawdzić w praktyce działanie narzędzi AT, które poznałeś, bądź w przyszłości poznasz.

Mimo różnorodności strategii technicznych, wszystkie one mają wspólne mianowniki. Przede wszystkim żaden inwestor nigdy nie zapomina o poziomach wsparć i oporów. Są one różnie wyznaczane, ale są wyznaczane praktycznie zawsze. S&R (Support i Resistance) to coś z czego korzysta zarówno gracz opierający się wyłącznie na czystym wykresie (price action itp.), jak i trader wykorzystujący zaawansowane strategie inwestycyjne – jest to po prostu podstawa analizy wykresów. Istnieją również inne podobieństwa – przykładowo, niezależnie od tego z jakich wskaźników i strategii korzystamy, analiza techniczna i wnioski jakie z niej płyną zawsze związane są z historycznymi poziomami cen. Tylko poprzednie zmiany wartości instrumentu mają wpływ na to, czy w ocenie inwestora wartość tego instrumentu w najbliższym czasie wzrośnie czy spadnie. Właśnie dlatego za podstawę analizy technicznej uważa się stwierdzenie, że historia się powtarza.

To czy analiza techniczna działa, czy nie działa, pozostawię Twojej ocenie. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy. Ja należę do tej pierwszej grupy, jednak analizą fundamentalną, o której piszę niżej, również nie wzgardzam. Na pewno minie sporo czasu (liczonego raczej w miesiącach) zanim będziesz mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że rozumiesz „o co tu chodzi” i kolejne miesiące zanim zdołasz stworzyć praktyczną i efektywną (choć przez jakiś czas, bo nie ma strategii nieskończenie działających, a przynajmniej o takiej nie słyszałem) strategię inwestycyjną.

Bez wątpienia AT jest tworem wyjątkowo ciekawym i zdecydowanie wartym uwagi. No i trzeba przyznać, że analiza techniczna jest także zajęciem całkiem przyjemnym, choć z czasem lekko nużącym. Podobnie z resztą jak trading w ogóle – na początku bardzo ekscytujący i „widowiskowy”, a z czasem po prostu nudny (niezależnie od tego, czy przynosi zyski czy straty).

Podsumowując, aby rozpocząć swoją przygodę z analizą techniczną koniecznie zapoznaj się ze wspomnianymi wyżej książkami, które pozwolą Ci przyswoić podstawy sztuki jaką jest analiza techniczna, a także zorientuj się dokładnie wśród dostępnych wskaźników technicznych, których opisy również znajdziesz na naszej stronie, dokładnie w tym miejscu.

Później koniecznie otwórz rachunek demonstracyjny, aby w praktyce przetestować swoją wiedzę i móc zacząć tworzyć Twój pierwszy system transakcyjny. Pamiętaj, że czas na inwestowanie rzeczywistych środków przyjdzie dopiero wtedy, gdy jednocześnie będziesz pewny swoich umiejętności, a system, który stworzyłeś, będzie przynosił regularne zyski na wirtualnych środkach. Nie ryzykuj i nie myśl, że „jakoś to będzie”. Jakoś niestety nie będzie – jeśli się nie przygotujesz, będzie bardzo ciężko.

Swing Trader radzi:

Sukces w inwestowania na rynkach finansowych i Forex wymaga wiedzy i dużego doświadczenia. W zdobyciu doświadczenia możesz pomóc sobie jedynie Ty sam, ale wiedzę pomożemy Ci zdobyć na bezpłatnych szkoleniach. Zapisz się na najbliższy webinar i dołącz do grona zyskownych traderów!

Analiza Fundamentalna

Analiza fundamentalna to całkowicie inna bajka w porównaniu do analizy technicznej. Wielu inwestorów przyjmuje (według mnie całkiem słusznie), że analiza techniczna jest sztuką, którą przy większym oddaniu sprawie może opanować każdy – każdy uczestnik rynku ma szansę zgłębić tajniki analizy technicznej i wykorzystywać ją w praktyce handlując wybranymi papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Kwestia analizy fundamentalnej jest niestety zdecydowanie bardziej skomplikowana.

Żeby jednak być dokładnym, analizę fundamentalną trzeba podzielić na dwie części – analizę makroekonomiczną oraz analizę fundamentalną w rozumieniu wyceny przedsiębiorstw.

Ta pierwsza, czyli analiza makroekonomiczna, jest co do zasady dużo łatwiejsza. Dlaczego? Ponieważ podstaw analizy fundamentalnej, czyli odczytywania znaczenia różnych wskaźników makroekonomicznych można się nauczyć z łatwością. Makroekonomia nie jest żadną wiedzą tajemną i można ją z powodzeniem przeprowadzać samemu, choć to oczywiście również wymaga pewnej dozy doświadczenia.

Na początek polecam „Międzyrynkową Analizę Techniczną” autorstwa Johna J. Murphy’ego, w której wiele kwestii dotyczących korelacji pomiędzy poszczególnymi częściami rynku jest doskonale wyjaśnione. Aby być na bieżąco z wydarzeniami makroekonomicznymi, wystarczy przeczytać informacje na temat podstawowych wskaźników makroekonomicznych, czyli przede wszystkim zapoznać się z takimi wskaźnikami jak PKB, inflacja, PMI, produkcja przemysłowa, wskaźniki dotyczące bezrobocia, zmiany zatrudnienia oraz śledzić ich kolejne odczyty i prognozy na kolejne odczyty.

Oprócz tego należy śledzić wypowiedzi najważniejszych rynkowych i politycznych osobistości, oczywiście z szefami najbardziej wpływowych banków centralnych na czele (System Rezerwy Federalnej, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny, Bank Japonii, Bank Kanady, Bank Rezerw Australii i Bank Rezerw Nowej Zelandii oraz banki centralne państw, z którymi związane są nasze inwestycje, w przypadku handlu polską walutą będą to na przykład komunikaty Narodowego Banku Polskiego i jego organu decyzyjnego – Rady Polityki Pieniężnej).

To, w jaki sposób rynek reaguje na konkretne dane można sprawdzić samodzielnie na podstawie historycznych notowań konkretnych instrumentów finansowych i w ten sposób przewidywać reakcje rynku na konkretne (podobne) wydarzenia. Trzeba jednak pamiętać, że choć zwykle reakcje rynku są w miarę wytłumaczalne, to zdarza się, że rynek zaskoczy, wiec nigdy nie jest tak, że możemy być pewni takiej a nie innej reakcji na dane, które spłynęły na rynek. Niemniej jednak niezależnie od wybranej strategii, o analizie makroekonomicznej zapominać nie można, ponieważ banki centralne i zaskakujące odczyty danych makroekonomicznych, a także wydarzenia nieprzewidywalne (takie jak wojny, embarga, klęski żywiołowe itp.) niejednokrotnie odwracały bieg wykresu, na co nie wskazywała ani analiza techniczna, ani rynkowe czy firmowe fundamenty.

„Druga” analiza fundamentalna to ta „prawdziwa”. I tutaj zła wiadomość, nie jest to zajęcie dla inwestorów – amatorów, bowiem nią zajmują się niemal wyłącznie profesjonaliści. Wyjątkowo rzadko zdarza się, żeby analizą fundamentalną przedsiębiorstw (bo w jej przypadku to o przedsiębiorstwach właśnie mowa) zajmowały się osoby, które nie są w tym kierunku wykształcone i z tym kierunkiem związane zawodowo. Analiza fundamentalna przedsiębiorstw jest codziennością maklerów, profesjonalnych inwestorów (i ich pracowników), czy osób zatrudnionych w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych i Otwartych Funduszach Emerytalnych. Inwestorzy giełdowi, którzy z równych powodów nie mają własnych analiz (czy to z powodu braku czasu, umiejętności, czy odpowiednio dużego kapitału, który pozwalałby na „zamawianie” analiz) korzystają z rekomendacji giełdowych tworzonych przez pracowników obsługujących ich domów maklerskich.

Aby sporządzić profesjonalną analizę fundamentalną spółki giełdowej trzeba posiadać umiejętność dogłębnej analizy sprawozdań finansowych spółek. Mowa tu oczywiście o bilansach i zmianach w bilansach, rachunkach zysków i strat, rachunkach przepływów pieniężnych itd. Nie bez znaczenia pozostaje rozumienie obowiązujących zasad rachunkowości oraz kwestii prawnych związanych ze sprawozdaniami finansowymi. Aby osiągnąć poziom, który pozwala na osiągnięcie „sensownego” (cokolwiek to znaczy) wyniku wyceny, osoby chcące się tym zajmować kończą zazwyczaj studia finansowe na specjalnościach związanych z wyceną przedsiębiorstw, aktywów i instrumentów finansowych. Studia jednak nie wystarczą, aby móc tworzyć rekomendacje giełdowe dla innych – aby mieć taką możliwość, konieczne jest uzyskanie zezwoleń wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wracając do tematu – kiedy już zostanie pokonany temat analizy sprawozdań finansowych, zarówno pod względem tego co jest w nich napisane (bo liczby to jedno, a plany, sny i opowieści zarządu i managerów to drugie), jak i pod względem umieszczonych w nim danych finansowych, musimy dopasować je do specjalnie dobranych modeli wyceny, dzięki którym będzie można oszacować docelową cenę akcji analizowanej spółki i na tej podstawie stwierdzić, czy należy dane walory kupić, sprzedać czy trzymać. Ale nie, to nadal nie jest wszystko.

Sprawozdanie finansowe nie wystarczy nam, aby ocenić, czy istnieje większe prawdopodobieństwo wzrostu czy spadku wycenianego waloru. W przeciwieństwie do analizy technicznej nie interesuje nas wyłącznie przeszłość, ale także przyszłość, której liczby w sprawozdaniu finansowym nie przedstawiają. W liczbach przedstawiona jest tylko przeszłość, a teksty umieszczone w sprawozdaniach zawierają jedynie optymistyczne prognozy na przyszłość – w końcu emitent nie ma żadnego interesu w rysowaniu swojej przyszłości w czarnych barwach – przedstawi on sytuację możliwie najlepiej, ograniczając się jedynie tym, żeby nie przesadzić, to po pierwsze i nie skłamać, to po drugie (ponieważ byłoby to złamanie prawa). To oznacza, że prognozy na najbliższą przyszłość stworzyć trzeba samemu.

Należy ocenić prawdopodobne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, ocenić przedstawione w sprawozdaniu, a także w innych komentarzach plany zarządu oraz wziąć pod uwagę sytuację w branży i w regionie (tutaj kłania się analiza makroekonomiczna). Na koniec, odnośnie liczb jeszcze, należy odsiać ze sprawozdań finansowych wszelkie zabiegi księgowe, które uda nam się dostrzec, a które mają „podkolorować”, wyniki przedsiębiorstwa, ku uciesze jego właścicieli.

Podsumowując tę niezbyt optymistyczną część artykułu, aby móc stworzyć profesjonalną analizę fundamentalną przedsiębiorstwa, musimy umieć odczytać sprawozdanie finansowe, odfiltrować wszystko co zamazuje nam rzeczywisty, aktualny obraz przedsiębiorstwa (choć określenie go aktualnym jest de facto nadużyciem, ponieważ jest mocno nieaktualne w momencie publikacji), a także ocenić kierunek rozwoju przedsiębiorstwa na tle jego otoczenia mikro i makroekonomicznego oraz rozwój ten wycenić, a następnie wszystko poskładać w jedną całość, podstawić pod przygotowany model wyceny i wtedy fundamentalna wycena interesujących nas akcji gotowa. Więcej o metodach wyceny spółek znajdziesz w dedykowanym artykule.

Analiza Sentymentu

Ocena sentymentu nie jest zadaniem łatwym, dlatego jest często pomijana przez początkujących inwestorów. Jest to jednak bardzo poważny błąd, którego powinno się możliwie wystrzegać. Tak naprawdę, odpuszczenie sobie tej części pracy analitycznej stawia inwestora na z góry przegranej pozycji.

Ocena sentymentu to nic innego jak ocena długoterminowego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Rynek to gra popytu i podaży, rynek to zbiorowa psychika, co szczególnie widać w przypadku zaskakujących informacji rynkowych, kiedy mamy do czynienia ze zbiorową histerią. Niedostrzeganie sentymentu rynkowego można powiązać z brakiem doświadczenia, ale świadome zdobywanie rynkowych szlifów doprowadzi jednak do sytuacji, w której inwestor będzie niejako „automatycznie” dostrzegał, co na rynku piszczy.

Najłatwiejszym sposobem badania sentymentu rynkowego jest obserwacja reakcji rynku na dane makroekonomiczne. W tym przypadku jednak dobrym sygnałem nie są reakcje, których po danych informacjach można byłoby się spodziewać, a reakcje, które z punktu widzenia tego, co na rynku się pojawiło, są bardziej zaskakujące. O czym mowa?

Przykładowo po sytuacji, kiedy rynek rośnie, pojawiają się złe informacje dla danego rynku, a on dalej rośnie, a przynajmniej nie zaczyna spadać. To oznacza, że uczestnicy rynku „kupują mimo wszystko” i tylko katastrofa mogłaby to zmienić. Jeżeli na rynku występuje taki właśnie sentyment, pojawienie się kolejnych danych, choćby nieco tylko optymistycznych, może doprowadzić do wystrzelenia kursu. I oczywiście odwrotnie. Jeżeli rynek kontynuuje spadki mimo dobrych informacji, to można się spodziewać, że jakiekolwiek złe informacje będą katastrofalne w skutkach i przyniosą na wykres mniejszy lub większy armagedon.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Analiza fundamentalna

Celem analizy fundamentalnej jest monitorowanie i klasyfikowanie aktywów finansowych pod względem ich jakości inwestycyjnej (jako szacunkowej oceny ryzyka) oraz oczekiwanej stopy zwrotu.

J. C. Ritchie, Analiza fundamentalna, Wig-Press, Warszawa 1997, str. 31

Analitycy fundamentalni starają się po prostu wycenić instrument (spółkę) i określić jej tzw. wartość wewnętrzną. Następnie porównując wycenę z ceną rynkową, przewidują dalszy rozwój wypadków oraz możliwą do uzyskania stopę zwrotu. Jeśli uznają, że dana spółka jest wyceniana przez rynek poniżej jej wartości wewnętrznej (spółka jest niedowartościowana) to będą rekomendować jej kupno. W przypadku, gdy zgodnie z ich wycenami cena spółki na rynku jest zbyt wysoka (firma jest przewartościowana), zarekomendują swoim klientom jej sprzedaż.

W przeciwieństwie do analizy technicznej, analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn, a nie skutków. Wyceniając firmę, analitycy biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak: obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna regionu i kraju, wysokość stóp procentowych, możliwości rozwoju branży, prognozę zysków i dywidend czy przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa. Wyceny analizy fundamentalnej opierają się na subiektywnych założeniach autorów, dlatego też nie można ich traktować jako 100% precyzyjnych. Często są one jednak jedynymi wskazówkami dla inwestorów, np. w wypadkach gdy niemożliwe jest zastosowanie innych analiz.

Przeprowadzenie analizy fundamentalnej składa się z kilku etapów:

 1. Analizy makroekonomicznej.
 2. Analizy sektorowej.
 3. Analizy sytuacyjnej firmy.
 4. Analizy finansowej spółki.
 5. Wyceny akcji.

Wykonanie profesjonalnej analizy fundamentalnej spółki wymaga zarówno wiele czasu jak i wiedzy m.in. na temat bieżącej sytuacji firmy. Dlatego też większość inwestorów korzysta z opracowań sporządzanych przez biura maklerskie i banki inwestycyjne.

W celu lepszego zrozumienia tematu, proponujemy opracowanie przybliżające zbiór podstawowych wskaźników finansowych, najpopularniejsze metody wyceny spółek, a także omawiające skuteczność analizy fundamentalnej i porównanie z analizą techniczną.

Polecamy również korzystanie ze słownika wyrażeń używanych w analizach fundamentalnych.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: