Czym jest i jak dziala prawdopodbienstwo Chartlo

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

Dużo ludzi pyta mnie o to w jaki sposób inwestuję i na czym się opieram. Już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że inwestowanie krótkoterminowe to nic innego jak odnajdowanie przewagi nad rynkiem i wykorzystywanie prawdopodobieństwa. Skalpując lub trzymając pozycję przez maksymalnie kilka godzin staram się nie kombinować i ograniczyć wskaźniki do minimum, a w wymiarze długoterminowym patrzę na bardziej na ekonomiczne aspekty niż techniczne.

Jak sprawdzane jest prawdopodobieństwo?

Założenie jest bardzo proste. System liczy świece i porównuje je z danymi historycznymi. Na podstawie tych parametrów określa czy mamy większe prawdopodobieństwo wzrostu czy spadku. Ważne jest to, aby sprawdzić dane na jak najszerszym zakresie dlatego system zlicza kilka tysięcy sygnałów historycznych. Dane nie są w żaden sposób uśredniane, a jedynie przedstawiają suche fakty.

Jak skonfigurować prametry?

Krok 1. Zaloguj się do Chartlo.com

Krok 2. Wybierz interesującą Cię parę walutową

Krok 3. Zjedź na dół do sekcji “Symulator”

Tutaj zaczyna się konfiguracja. W tym miejscu musisz ustawić interesujące Cię parametry. Choć przyznam szczerze, że najlepiej jest zawsze operować na interwale 1 minutowym ponieważ rynek w większej skali zachowuje się bardzo podobnie z tą różnicą, że na interwale h1 jest mniejsza liczba danych.

Interwał – wybieramy na jakim interwale chcemy operować

Liczba świec – wybieramy z ilu świec ma składać się kombinacja. System będzie sprawdzał wszystkie możliwe kombinacje z wybranej liczby świec

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Czas wygaśnięcia – kiedy system zliczy wszystkie możliwe kombinacje sprawdzi świece znajdujące się po odnalezionym schemacie. Jeżeli ustawisz liczbę świec na “3” oraz “czas wygaśnięcia” na “1” to system porówna kurs trzeciej świecy ze schematu z pierwszą świecą po schemacie i sprawdzi czy cena wzrosła czy spadła w tym czasie. Jeżeli cena wzrosła to zaliczana jest do “kombinacji pozytywnych”, a jeżeli spadła to zaliczana jest do “kombinacji negatywnych”.

Czas – Określamy z jakiego zakresu system będzie sprawdzał dane

Jak wykorzystać prawdopodobieństwo?

Kiedy ustawimy wszystkie parametry i wciśniemy przycisk “generuj” to wygeneruje nam się tabela ze wszystkimi możliwymi konfiguracjami oraz informacją czy dana formacja daje przewagę wzrostową czy spadkową. Te informacje możemy wykorzystać na przykład na wyższych interwałach do określenia tego w jakim kierunku będziemy grać.

Ustawienie – Wygląd konfiguracji. Strzałki przedstawiają świece wzrostowe lub spadkowe

Ilość powtórzeń – Sumaryczna liczba zliczonych sygnałów

Ilość kombinacji pozytywnych – liczba sygnałów, które dały wynik “grać na wzrost”

Ilość kombinacji negatywnych – liczba sygnałów, które dały wynik “grać na spadek”

Skuteczność procentowa – Informacja w jakim procencie pojawiła się sygnał “na wzrost” lub “na spadek”.

Dla nas najważniejszą informacją tutaj jest “skuteczność procentowa” ponieważ ta kolumna pokazuje informację gdzie mamy przewagę i w jakim kierunku powinniśmy grać po pojawieniu się konkretnej konfiguracji. Przykładowo – jeżeli widzimy na interwale h1 ostatnie świece, które układają się w układ “wzrost, spadek, wzrost” to mamy 54% szans na to, że kolejna świeca będzie spadkowa. To jest właśnie nasza niewielka przewaga, którą warto jest wykorzystywać. Dużo ludzi oczekuje, że prawdopodobieństwo daje przewagę na poziomie 30-40% nad rynkiem, ale niestety nie ma czegoś takiego. Rynek jest mocno losowy i trzeba korzystać z małych przewag.

Jakie wyniki można uzyskać?

Nie jest to Święty Graal, ale przy odpowiedniej determinacji i pewnej wiedzy o rynku można przede wszystkim zarabiać. Oczywiście nie każdy będzie zarabiał ponieważ kłaniają się tutaj aspekty psychologiczne, które niszczą tradera. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z trzymaniem pozycji lub podejmuje nieracjonalne decyzje żeby się “odegrać” na rynku to nie będzie dobrym traderem. Tak samo jest z ludźmi, którzy nie wychodzą ze stratnych pozycji kiedy widzą, że to co zaplanowali zwyczajnie nie działa.

Poniżej zamieszczam wyniki z opcji binarnych, które udało się uzyskać grając według tej tabeli. Dlaczego opcje? Dlatego, że prawdopodobieństwo wynosi 50%, a wszystko powyżej tego to nasza przewaga. Mi udało się w ciągu dwóch miesięcy uzyskać skuteczność na poziomie 60% co uważam, że niezły wynik. Przepraszam za jakość, ale niestety Facebook kompresuje mocno obrazek, a właśnie tam pierwotnie pojawił się ten zrzut. Mam nadzieję, że “zysk” i “strata są wystarczająco dobrze widoczne.

MattOption

Многие люди спрашивают меня, как я инвестирую и на чем я основываюсь. Некоторое время назад я пришел к выводу, что краткосрочное инвестирование – это не что иное, как нахождение преимущества над рынком и использование вероятности. Скальпируя или удерживая позицию максимум несколько часов, я стараюсь не объединять и не сводить показатели к минимуму, и в долгосрочной перспективе я смотрю на экономические аспекты, а не технические.

Как проверяется вероятность?

Предпосылка очень проста. Система считает свечи и сравнивает их с историческими данными. Основываясь на этих параметрах, он определяет, будем ли мы увеличиваться или уменьшаться. Важно проверять данные как можно шире, поэтому система насчитывает несколько тысяч исторических сигналов. Данные никак не усредняются, а просто представляют сухие факты.

Как настроить параметры?

Шаг 1, Войдите в Chartlo.com

Шаг 2, Выберите интересующую вас валютную пару

Шаг 3, Перейти в раздел «Симулятор»

Конфигурация начинается здесь. Здесь вам нужно установить параметры, которые вас интересуют. Хотя я честно признаю, что лучше всегда работать с интервалом минут 1, потому что рынок в большем масштабе ведет себя очень схожим образом с той разницей, что на интервале h1 меньше данных.

интервал – мы выбираем, на каком интервале мы хотим работать

Количество свечей – мы выбираем, из скольких свечей должна состоять комбинация. Система проверит все возможные комбинации из выбранного количества свечей

Время истечения – когда система посчитает все возможные комбинации, она проверит свечи после найденного паттерна. Если вы установите количество свечей на «3» и «время истечения» на «1», то система сравнит скорость третьей свечи в схеме с первой свечой после схемы и проверит, увеличилась или снизилась цена за это время. Если цена выросла, она включена в «положительные комбинации», а если она снизилась, она включена в «отрицательные комбинации».

Czas – Мы определяем, из какой области система будет проверять данные

Как использовать вероятность?

Когда мы установим все параметры и нажмем кнопку «Сгенерировать», мы сгенерируем таблицу со всеми возможными конфигурациями и информацией о том, дает ли данное формирование восходящее или нисходящее преимущество. Эта информация может использоваться, например, с более высокими интервалами, чтобы определить, в каком направлении мы будем играть.

установка – Вид конфигурации. Стрелки обозначают восходящие или падающие свечи

Количество повторений – Общее количество подсчитанных сигналов

Количество положительных комбинаций – количество сигналов, которые дали результат «игра на росте»

Количество негативных комбинаций – количество сигналов, которые дали результат «игра на спаде»

Эффективность в процентах – Информация о проценте, в котором появился сигнал «на повышение» или «на снижение».

Для нас самая важная информация здесь – это «процентная эффективность», потому что в этом столбце показана информация, где у нас есть преимущество и в каком направлении мы должны играть после появления определенной конфигурации. Например – если мы видим последние свечи в интервале h1, которые расположены в системе «подъем, падение, рост», то у нас есть вероятность 54%, что следующая свеча будет нисходящей. Это наше небольшое преимущество, которое стоит использовать. Многие ожидают, что вероятность дает преимущество 30-40% над рынком, но, к сожалению, такого не существует. Рынок очень случайный, и вы должны воспользоваться небольшими преимуществами.

Какие результаты можно получить?

Это не Святой Грааль, но при правильной решимости и определенных знаниях о рынке вы можете в первую очередь заработать. Конечно, не каждый заработает, потому что психологические аспекты пресекают трейдера. Если кто-то не справляется с удержанием позиции или принимает иррациональные решения «играть» на рынке, он не будет хорошим трейдером. То же самое и с людьми, которые не покидают свои позиции потери, когда видят, что то, что они запланировали, просто не работает.

Ниже приведены результаты бинарных опционов, которые были получены при игре по этой таблице. Почему варианты? Потому что вероятность 50%, и все, что выше этого, является нашим преимуществом. В течение двух месяцев мне удалось добиться эффективности на уровне 60%, что я считаю хорошим результатом. Я извиняюсь за качество, но, к сожалению, Facebook сильно сжимает изображение, и именно здесь этот скриншот изначально появился. Я надеюсь, что «прибыль» и «убыток» хорошо видны.

MattOption

Przyznam, że dzisiejszy temat jest naprawdę bardzo ciekawy ponieważ zajmiemy się jednym z najpopularniejszych wskaźników. Co ciekawe nikt praktycznie nie pytał o to narzędzie, a uwierz mi, że naprawdę warto je poznać. Na wstępie zaznaczam, że w tym artykule będzie bardzo wiele uproszczeń i nie będę posługiwał się oryginalnymi nazwami poszczególnych linii ponieważ są one po japońsku i ciężko jest je zapamiętać, a tym bardziej skojarzyć. Dodam jeszcze, że strategia Ichimoku polega na podążaniu zgodnie z trendem, a linie pozwalają w naprawdę prosty sposób określić czy cena aktualnie jest w trendzie czy też nie. Przejdźmy do rzeczy.

Na pierwszy rzut oka to wszystko może wydawać się skomplikowane, ale nie jest aż tak źle jak to wygląda. Ten czerwony kanciasty korytarz to pasek pokazujący jakie aktualnie jest nastawienie na rynku. Jeżeli ten pasek jest w kolorze zielonym to mamy trend wzrostowy, a jeżeli jest czerwony to panuje trend spadkowy.

Linia czerwona i niebieska to tak zwane linie sygnałowe (ja je tak nazywam). Najprościej mówiąc jeżeli się przetną w odpowiedni sposób to generują sygnał kupna lub sprzedaży.

Linia zielona to zwyczajny filtr, który działa w ten sposób, że jeżeli panuje trend spadkowy to ta zielona linia musi znajdować się pod ceną. Jeżeli zielona linia przebije poziom ceny to należy spodziewać się w najbliższym czasie wzrostu. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku trendu wzrostowego.

Do poprzedniego screena dorzuciłem miejsce, w którym powinno się otworzyć pozycję na podstawie przecięcia linii. Jak zapewne zauważyłeś strategia nie grzeszy dużą liczbą sygnałów, ale to raczej nie jest wada – lepiej mieć kilka pewniejszych sygnałów niż kilkadziesiąt niepewnych. Specjalnie nie podaję czasu zagrań ponieważ nie traktuję tego jako strategię, a jedynie narzędzie pomagające lepiej rozeznać się na rynku.

 • Panuje trend spadkowy
 • Linia zielona jest poniżej ceny
 • Linia niebieska przecina linię czerwoną od góry
 • Panuje trend wzrostowy
 • Linia zielona jest powyżej ceny
 • Linia niebieska przecina linię czerwoną od dołu

No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale co robić jeżeli wejdziesz na rynek i zobaczysz taką plątaninę jak na powyższym obrazku? Jest to bardzo częsta sytuacja na rynku ponieważ przez większość czasu cena jest w mniejszej lub większej stagnacji. Jeżeli napotkasz takie zjawisko, które ja nazywam “burzą” po prostu nie inwestuj z trendem ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Dobrze jest w tym czasie używać takich wskaźników jak Stochastic Oscillator czy RSI ponieważ jesteśmy praktycznie pewni, że aktualnie na rynku panuje stagnacja i nie pozostaje nam nic innego jak narysować korytarz ceny i grać pod stagnację.

Mam nadzieję, że artykuł był czytelny i zrozumiały oraz wyjaśniłem najważniejsze zagadnienia związane z Chmurą Ichimoku w prosty sposób.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: