historia forexu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Trochę o historii

Historia forexu jest tak stara jak historia pieniądza. Handel pieniędzmi miał swoje początki już w średniowieczu, natomiast współczesny rynek uformował się dopiero w XX wieku i wciąż dynamicznie rozwija się i ewoluuje.

Do czasów II wojny światowej, w światowej ekonomii panował tzw. system waluty złotej. Oznaczało to, iż całkowita ilość waluty danego kraju, ma gwarantowane przez rząd pokrycie w złocie. Oznaczało dużą stabilność waluty, ale z drugiej strony ograniczało gospodarkę, ilość gotówki w obiegu i podaż pieniądza musiały mieć dokładne odzwierciedlenie w fizycznej reprezentacji złota w rezerwach kraju. Jak widać światowa ekonomia pomimo pewnej sztywności miała solidne fundamenty i pomimo powtarzających się boomów i recesji, coś takiego jak sztuczne dodrukowywanie pieniądza lub ciągle powiększający się dług publiczny w ogóle nie wchodziło w grę.

Druga wojna światowa zrujnowała gospodarki wielu krajów Europy w tym bardzo silną gospodarkę Wielkiej Brytanii. Dominujący do tej pory funt brytyjski stracił na wartości względem innych walut, a jego rolę przejął dolar amerykański i na długo uzyskał silną pozycję na rynku walutowym. Na konferencji w Bretton Woods w 1944 w wyniku porozumienia między poszczególnymi krajami, nastąpiło usankcjonowanie pozycji dolara w stosunku do pozostałych światowych walut. Wszystkie waluty zostały związane z dolarem, a tylko dolar ze złotem na poziomie 35 dolarów za uncję kruszca.Celem konferencji było między innymi rozwiązanie problemów monetarnych i stabilizacja wiodących walut światowych. Wynikiem tego spotkania było zapoczątkowanie nowego systemu finansowego i monetarnego, którego podstawą był stały kurs walut.

Czterdzieści cztery państwa zgodziły się utrzymywać wartość swoich walut w niewielkiej różnicy wobec dolara i w razie potrzeby wobec zlota. W Bretton Woods powołano również funkcjonujące do dzisiaj organizacje Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

Po konferencji, jak już wspomniano, dolar stał się najważniejszą światową walutą, a USA na długo głównym graczem światowej ekonomii. Kursy wymiany walut z Bretton Woods szybko przestały się sprawdzać, a ostateczne uwolnienie kursów walut od cen złota nastąpiło dopiero w latach 70-tych XX wieku. W 1971 roku prezydent Nixon ostatecznie zdecydował się zawiesić wymienialność dolara na złoto. Od tego momentu, o kursach decydowały siły popytu i podaży. Waluty zaczęły swobodnie przepływać pomiędzy krajami. Tak powstał rynek forex, który przez kolejne lata, był i jest najszybciej rozwijającym się rynkiem finansowym.

Gdy lata 70-te są czasem ustalania się płynności i cen na rynku walutowym, lata 80-te stanowią znaczący skok rozwojowy. Komputeryzacja i rozwój technologiczny zdecydowanie ułatwiły przepływ walut pomiędzy największymi gospodarkami świata, niezależnie od położenia i stref czasowych.

W Polsce możliwości gry na giełdzie forex w obecnym wymiarze otworzyły się zaledwie kilka lat temu. Gdy komputer i internet stały się standardem, rynek forex stał się dostępny dla zwykłych, „małych” inwestorów. Handel walutami odbywa się obecnie poprzez internetowe platformy brokerskie i nie jest to skomplikowane-sprowadza się do kilku kliknięć myszką. Rozwój forexu trwa nieprzerwanie, wielkość obrotu na foreksie wynosi obecnie- około 4 bilionów dolarów dziennie.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wprowadzenie do gry na giełdzie walutowej Forex / Piotr Surdel

Dowiedz się na czym polega gra na giełdzie walutowej FOREX i naucz się grać bez ryzyka i z zerowym wkładem własnym.

Wprowadzenie do gry na giełdzie walutowej Forex / Piotr Surdel

Published on Jul 2, 2020

Dowiedz się na czym polega gra na giełdzie walutowej FOREX i naucz się grać bez ryzyka i z zerowym wkładem własnym.

Wprowadzenie Do Gry Na Gieldzie Walutowej Forex

Gregory Grex

Published on Oct 20, 2009

 • 1 Comment
 • 0 Likes
 • Statistics
 • Notes

Be the first to like this

 1. 1. Darmowa publikacja, dostarczona przez ZloteMysli.pl © Copyright for Polish edition ZloteMysli.pl Data: 6.12.2007 Tytuł: FOREX. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex Autor: Piotr Surdel Skład: Anna Grabka Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
 2. 2. SPIS TREŚCI Wstęp. 4 1. Historia Forexu. 6 2. Jak to działa. 9 3. Skąd się bierze kurs waluty. 11 4. Ile na tym można zarobić. 13 5. Skąd wiedzieć kiedy handlować. 17 6. Co znajdziecie w dalszych częściach cyklu dotyczącego Forexu . 19 7. Zakończenie. 20
 3. 3. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 4 Wstęp Wstęp Ile razy słyszałeś o fortunach tworzonych i traconych poprzez giełdy papierów wartościowych? Ile razy gdzieś na skraju twojej świadomości kołatała się myśl „ciekawe jak to jest”? Ile razy zastana- wiałeś się, czy dałbyś radę samemu zaistnieć na jakimś rynku kapita- łowym? Może nawet zacząłeś interesować się co i jak, lecz nie miałeś wystarczająco dużo czasu, by śledzić wydarzenia mające wpływ na spółki akcyjne, lub może nie posiadasz wystarczającego kapitału, by grać na tradycyjnej giełdzie? A może zacząłeś nawet grać, lecz ogrom wiadomości i czynników potrzebnych do przewidywania kolei losu danej spółki był zbyt przytłaczający? Czy gdybym powiedział Ci, że istnieje od całkiem niedawna rynek, w którym każdy może zaist- nieć bez względu jakim kapitałem początkowym dysponuje, uwie- rzyłbyś? A gdybym dodał jeszcze, że aby na nim zarabiać, nie jest ko- nieczne śledzenie wiadomości, ani czasochłonne analizowanie finan- sowych raportów? Że możesz zacząć nie posiadając żadnej szczegól- nej wiedzy, że możesz ćwiczyć na „sucho” i co najważniejsze zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach kursu? Jak zapewne domyślasz się już w tej chwili, chodzi o rynek wy- miany walutowej, zjawisko powstałe w zupełnie nowej formie 30 lat temu, a przez ostatnie 10 przeżywające swój prawdziwie dynamiczny rozkwit. Rynek walutowy zwany potocznie Forexem (od Foreign Exchange – wymiana międzynarodowa), wbrew przyjętym stereoty- pom jest dostępny dla każdego, kto ma czas i ochotę spróbować swo- ich spekulanckich sił. Wielkim udogodnieniem na tym polu są dema – konta podłączone do prawdziwego systemu transakcyjnego, lecz zasilone fikcyjnymi środkami – pozwalające nam ćwiczyć i spraw- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 4. 4. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 5 Wstęp dzać swoje teorie, nie ryzykując żadnych pieniędzy. Przez takie wła- śnie konta dema zarwiesz zapewne wiele nocy. Ażeby móc zacząć, będziemy potrzebować komputera z łączem do Internetu, wskazane jest stałe połączenie, lecz modem również wystarczy. Całe oprogramowanie oraz ewentualne analizy, do których linki znajdziesz w dalszych częściach, nie będą nic kosztować. Warto nad- mienić w tym miejscu, iż informacje zawarte w tej i innych publika- cjach wspomnianych niżej, stanowią często kompletną treść dostęp- nych w różnych krajach kursów prowadzonych przez bardzo różnych „specjalistów”. Koszt podobnych kursów nie spada poniżej $500, a one same nigdy nie trwają dłużej niż tydzień. Pokrzepionego tą my- ślą zapraszam Cię do dalszej lektury. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 5. 5. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 6 1. Historia Forexu 1. Historia Forexu Handel pieniędzmi sięga swymi korzeniami do wczesnego śre- dniowiecza, kiedy wymiana międzynarodowa przybierała swoje pierwsze kształty. Średniowieczni kupcy i bankierzy jako pierwsi wy- myślili kwity wymiany umożliwiające rozwój i uelastycznienie han- dlu międzynarodowego. Współczesny rynek wymiany walutowej cha- rakteryzowany przez okresy dużej zmienności i relatywnej stabilno- ści uformował się dopiero w XX wieku. W połowie lat trzydziestych XX wieku stolica Wielkiej Brytanii – Londyn stał się czołowym cen- trum wymiany walutowej, a funt brytyjski stał się bardzo silną walu- tą. W tych właśnie czasach funt brytyjski zyskał swoją ksywkę „cable” (z ang. kabel – wtedy używano w celach złożenia transakcji telefo- nów lub teleksów). Po drugiej wojnie światowej brytyjska ekonomia leżała w gruzach, podczas gdy Stany Zjednoczone, niezniszczone wojną, zyskały silną ekonomiczną pozycję. Na mocy porozumienia z Bretton Woods (1944) między Stanami, Wielką Brytanią oraz Fran- cją, dolar amerykański stał się bazową walutą kapitalistycznych kra- jów, przez co wszystkie inne waluty zostały z dolarem powiązane, a dolar z kolei powiązany został ze złotem przy kursie $35 za uncję. W ten sposób dolar stał się bazową walutą całego finansowego świa- ta. Na mocy tego samego porozumienia powstał również Międzyna- rodowy Fundusz Monetarny (Internetional Monetary Fund (IMF)), która to organizacja miała swój znaczny wkład w finansową transfor- mację byłych socjalistycznych krajów. W latach siedemdziesiątych kursy walut zostały uwolnione od cen złota. Ich zmienność powodowana popytem i podażą na rynku oraz tym, że każdy mógł wymieniać dowolne ilości walut, dały począ- tek giełdzie walutowej (Forex), jaką znamy dzisiaj. Od momentu Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 6. 6. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 7 1. Historia Forexu uwolnienia cen, gdy bez przeszkód zmieniały one swe kursy wzglę- dem siebie nawzajem, Forex przez najbliższe 30 lat w sposób spekta- kularny powiększał swe obroty. Dzienny obrót na Forexie sięgał w 1977 r. 5 miliardów dolarów i rósł dynamicznie, by osiągnąć 600 miliardów dolarów w 1987 r., w 1992 przekroczył 1 trylion dolarów i wreszcie ustabilizował się na poziomie około 1,5 tryliona w 2000 r. Tak dynamiczny rozwój został spowodowany wieloma czynnikami. Do najważniejszych należy zaliczyć rozwój technologiczny, rosnące wpływy banków centralnych oraz coraz większa konkurencja na ryn- kach towarowych. Również rozwój i wykorzystanie Internetu oraz komputerów w handlu spowodowało wzrost zainteresowania nie tyl- ko Forexem, ale również i innymi rynkami kapitałowymi. Obecnie na rynku Forex najczęściej wymienianymi walutami są: ● EUR – Euro ● USD – Dolar amerykański (United States Dollar)  GBP – Funt brytyjski (Great Britan Pound)  JPY – Japoński jen (Japanese Yen)  CHF – Frank szwajcarski (Swiss Franc)  AUD – Dolar australijski (Australian Dollar)  NZD – Dolar nowozelandzki (New Zeland Dollar) Waluty te tworzą tak zwane główne pary walutowe, o czym za chwilę. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 7. 7. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 8 1. Historia Forexu Na dzień dzisiejszy całe rzesze maklerów zajmują się tylko han- dlem na Forexie. Rozwój technik informatycznych spowodował two- rzenie automatycznych systemów transakcyjnych oraz powstanie za- awansowanych analiz kursów i ich wykresów. W tej i w dalszych czę- ściach dowiesz się jak wziąć sobie kawałek z tego wielkiego tortu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 8. 8. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 9 2. Jak to działa? 2. Jak to działa? Giełda walutowa, jak każda giełda polega na wymienianiu jed- nej rzeczy na drugą przy korzystnych kursach. Najprościej mówiąc – kupujemy tanio, sprzedajemy drogo i na odwrót. Giełda walutowa jest tak zwanym rynkiem dwustronnym – na tym rynku możemy za- rabiać zarówno przy wzroście kursu jak i przy jego spadku. Jak to możliwe? Wynika to z samej budowy rynku. Otóż instrumentami fi- nansowymi (takimi jak akcje dla giełdy papierów wartościowych), którymi tutaj obracamy są pary walutowe np.: EUR/USD, USD/JPY, EUR/GBP. Wbrew pozorom nie jest to żadna nowość – ceny, które widzimy w kantorach, to nic innego jak kursy par walutowych EUR/PLN, USD/PLN itd. Gdybyśmy na przykład – pewnie niektórzy kiedyś już o tym myśleli – oglądali wiadomości ekonomiczne i uznali, że kurs euro bę- dzie rósł przez parę miesięcy, poszli do kantoru i złotówki z naszych oszczędności wymienili na euro, to będzie to nic innego jak transak- cja Forexowa. Gdy faktycznie kurs euro wzrośnie, to po tych paru miesiącach za nasze euro otrzymamy więcej złotówek niż ich wydali- śmy na zakup euro wcześniej – różnica w ich ilości stanowi nasz zysk. Giełda walutowa działa właśnie w ten sposób z tą różnicą, iż po- dobne transakcje możemy robić co parę minut i dalej na tym zara- biać. Dzieje się tak za sprawą skali – działamy na daleko mniejszych zmianach kursu niż w kantorach oraz wymieniamy daleko większe ilości pieniędzy, których de facto posiadać nie musimy, ale o tym po- tem. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 9. 9. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 10 2. Jak to działa? Tak jak na giełdzie papierów wartościowych kupujemy i sprze- dajemy akcje, tak tutaj kupujemy i sprzedajemy pary walutowe. Praktycznie rzecz biorąc, kupujemy jedne waluty względem drugich, lecz na początku nie ma, co tym sobie zaprzątać głowy. Póki co, trak- tujmy parę walutowa jako całość, którą równie dobrze możemy sprzedać – jeśli uważamy, że kurs pójdzie w dół lub kupić jeśli uwa- żamy, że kurs pójdzie w górę. Uwaga: ażeby sprzedać parę walutową nie musimy jej najpierw kupować. Sprzedaż pary walutowej oznacza kupienie drugiej waluty w parze, co zostanie odnotowane na platfor- mie jako np.: –10 000 euro (przy parze EUR/USD). To zupełnie nor- malne – popróbuj sobie. W części pierwszej będziemy korzystać z platformy Gain Capi- tal (www.forex.com) Ci co nie chcą czekać niech już zakładają demo. Szczegółowy opis platformy i jej funkcji zawiera część pierwsza cyklu dotyczącego Forexu zatytułowana: „Forex – Podstawy Giełdy Walu- towej”, wraz z dużą ilością podstawowych informacji na temat poru- szania się po platformie oraz na temat wstępnej analizy rynku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 10. 10. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 11 3. Skąd się bierze kurs waluty? 3. Skąd się bierze kurs waluty? Kurs waluty to jedna z cięższych do pojęcia rzeczy na samym początku. W kantorach podaje się nazwę waluty i cyferkę, a tutaj na- gle mamy dwie waluty (parę walutową), a cyferkę dalej jedną. Tak jak wspomniałem wcześniej kurs pary walutowej to nic innego, jak stosunek wartości jednej waluty do wartości drugiej. Pierwsza w pa- rze to waluta bazowa, w stosunku do której ustalany jest kurs waluty kwotowanej – drugiej w parze. Przykład: Weźmy parę walutową GBP/JPY (funt brytyjski do japoń- skiego jena). Walutą bazową jest tutaj funt (pierwszy w parze), a walutą kwotowaną jen (drugi w parze). Kurs tej pary odpowiada na pytanie: ile jenów możemy kupić za jednego funta? Odpowiedź brzmi na dzień dzisiejszy 180,65 czyli gdybyśmy mieszkali w Japo- nii i chcieli wymienić sobie nasze jeny na funty tyle właśnie (lub w zaokrągleniu) wyświetlałaby tablica w kantorze obok napisu GBP. Na kurs pary walutowej wpływać może szereg czynników. Ge- neralnie jest to wypadkowa walki miedzy popytem, a podażą na dane waluty. Im więcej ludzi wymienia dolary na euro, tym bardziej kurs pary walutowej EUR/USD wzrasta ponieważ euro drożeje, a dolar tanieje (za euro możemy kupić coraz więcej dolarów) i vice versa im więcej ludzi wymienia euro na dolary, tym bardziej kurs tej pary wa- lutowej spada (za euro możemy kupić coraz mniej dolarów). Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 11. 11. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 12 3. Skąd się bierze kurs waluty? Przykład: Podczas niedawnej inwazji USA na Irak dolar tracił na war- tości, przez co kursy par walutowych, w których był waluta bazo- wą (USD/JPY, USD/CHF itd.) szły w dół, natomiast te w których był walutą kwotowaną (EUR/USD, GBP/USD itd.) szły w górę. Działo się tak z powodu niepewności inwestorów jak owa wojna się potoczy. Inwestorzy (banki, maklerzy) woleli nie inwestować w do- lary. Sytuacja poprawiła się na chwile, gdy obalono pomnik Sad- dama – uznano to (na chwilę) za oficjalny koniec wojny i wartość dolara nieco podskoczyła. Widzimy tutaj, jaki wpływ mają wiado- mości na sytuację na rynku. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 12. 12. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 13 4. Ile na tym można zarobić? 4. Ile na tym można zarobić? O ile w kantorach kursy zmieniają się co dzień lub co parę dni, na giełdzie walutowej zmiany te dzieją się w czasie rzeczywistym – ponownie kwestia skali. Zmiany w kantorach to zmiany liczone w groszach, a zmiany w kursach na giełdzie walutowej są liczone w tak zwanych pipach. Jeden pip to w zależności od danej pary walu- towej i jej kursu drugie lub czwarte miejsce po przecinku. Na przykład: Kurs EUR/USD zmienił się z 1.1345 na 1.1375 czyli o 30 pipów. Kurs 1.1375 oznacza, iż żeby kupić 1 euro trzeba zapłacić 1.1375 dola- ra. Jeden pip oznacza przy tej parze walutowej jedną dziesięcioty- sięczną część dolara. 1 pip EUR/USD jak widzimy to zmiana kursu o 0.0001 – takie zmiany dzieją się na porządku dziennym. Czasem skok o 30 pipów zachodzi w niecałą minutę. Więc jeśli przewidzimy, iż taki skok się wydarzy i kupimy wcześniej euro, to zyska ono na wartości w czasie, gdy je posiadamy, czyli zarobimy. No tak, tylko ile zarobimy? I znów przewijająca się co chwilę kwestia skali. Forex daje nam możliwość obracania dużo większymi pieniędzmi niż faktycznie posiadamy (szczegółowy opis tego procesu znajduje się w ebooku: „Forex – Pod- stawy Giełdy Walutowej”). Wystarczy powiedzieć, iż obracanie 10 000 euro nie jest niczym nadzwyczajnym, mimo, iż faktycznie posia- damy na przykład $300. Przeliczywszy powyższe widzimy, iż 30 pi- pów przy obracaniu 10 000 euro jest równoznaczne z $30 (zyski na Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 13. 13. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 14 4. Ile na tym można zarobić? giełdzie walutowej są liczone najczęściej w dolarach). Zarobiliśmy więc $30 w niecałą minutę. Podoba się? Mnie się bardzo podoba. Należy pamiętać, iż wysokość uzyskiwanych profitów jest po- wiązana z ryzykiem jakie decydujemy się ponosić. Im większe ryzyko tym wyższe potencjalne zyski. Jak się niebawem przekonasz ryzyko to nieodłączna część wszystkiego co w życiu robimy, jednak nigdzie nie można go tak dokładnie wyliczyć jak na rynkach finansowych. Mając komplet informacji sami podejmujemy decyzję czy chcemy zmniejszyć ryzyko czy też je podwyższyć. Takiego komfortu często nie mamy w życiu codziennym. W praktyce na rynku Forex wypracowanie profitów sięgających 20% od posiadanego depozytu miesięcznie nie jest niczym nadzwy- czajnym. To całkiem fajny zysk, lecz nie nadzwyczajny. W zależności jakie ryzyko jesteśmy w stanie podjąć takie efekty są możliwe nawet tygodniowo, ba nawet codziennie z tym, że ryzyko w tym przypadku będzie graniczyło z hazardem. Spójrzmy jednak na sytuację prawdziwą, a nie przykładową. Poniższy wykres cenowy opisuje zmiany w kursie EUR/USD w ciągu kilku dni. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 14. 14. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 15 4. Ile na tym można zarobić? Rysunek 1. Wykres zmian EUR/USD. Załóżmy, że w punkcie 1 sprzedaliśmy parę walutową EUR/USD. De facto otwarliśmy tak zwaną pozycję „krótką” na 1 lot EUR/USD (brzmi strasznie profesjonalnie, lecz w rzeczywistości znaczy to tyle, że kliknęliśmy na platformie brokerskiej 3 razy – szczegółowy opis znajdziesz oczywiście w ebooku: „Forex – Podstawy Giełdy Walutowej”). Pozycję zamykamy tego samego dnia w punkcie 2. Na tym ruchu ceny zarobiliśmy $140. Ponieważ był to piątek teraz spędzamy weekend na wydawaniu naszych uczciwie zarobionych na giełdzie pieniędzy. Do giełdy wracamy dopiero w poniedziałek i otwieramy tym razem pozycję „długą” (kupujemy parę walutową EUR/USD) w punkcie 3. Tą pozycję również finalizujemy tego same- Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 15. 15. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 16 4. Ile na tym można zarobić? go dnia w punkcie 4 zarabiając na niej $126. Reasumując handlowa- liśmy na Forexie dwa dni i zarobiliśmy $266 czyli tyle ile szczęśliwi Polacy zarabiają w miesiąc. W praktyce oczywiście najtrudniej jest powiedzieć gdzie kupować, a gdzie sprzedawać (zlokalizować punkty 1,2,3,4 z wykresu) jednak temu właśnie ma służyć przygotowywany przeze mnie cykl dotyczący Forexu. Zostanie w nim przedstawiony szereg narzędzi, które bardzo ułatwią nam wykrywanie i prognozo- wanie zmian kursu, a co za tym idzie zarabianie na rynku Forex. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 16. 16. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 17 5. Skąd wiedzieć kiedy handlować? 5. Skąd wiedzieć kiedy handlować? Temat przewidywania przyszłych zachowań rynku to bardzo obszerna dziedzina. Tutaj nadmienię jedynie, że istnieje szereg na- rzędzi służących do przewidywania przyszłych zachowań kursu, a wśród nich następujące: – Analiza techniczna – jest to zbiór statystycznych formuł oraz interpretacji wykresów cenowych, mających na celu wskazać pewne zależności między przeszłym poziomem kursu, a przyszłym. Jest to czysto matematyczne podejście, szeroko stosowane przez spe- kulantów. Jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, bar- dzo popularna przy analizie wykresów (część pierwsza). Na podsta- wie specjalnych wskaźników (część druga) tworzy się systemy, które generują sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji (część trzecia). Anali- za ta jest główną analizą stosowaną na rynku Forex. – Analiza fundamentalna – jest to analiza opierająca się na wiadomościach i wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynek. Jest szeroko stosowana na rynku papierów wartościowych, gdzie ra- port finansowy danej spółki ma duże znaczenie dla jej przyszłości. Na Forexie jednak analiza fundamentalna jest stosowana w ograni- czony sposób, gdyż śledzenie wiadomości dotyczących całego kraju jest bardzo żmudne. Analizy tej używają inwestorzy przy inwestowa- niu w daną walutę (otwierający pozycje trwające po kilka miesięcy). Szerzej o analizie fundamentalnej w części drugiej. – Inne analizy (np.: Fraktalna, matematyczna) lub kombina- cje. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 17. 17. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 18 5. Skąd wiedzieć kiedy handlować? Oczywiście własnoręczne analizowanie rynkowej sytuacji jest ciekawe i zajmujące, jednak na pewno znajdą się tacy, którzy woleli- by spytać profesjonalistów. Wiele serwisów oferuje na zasadach abo- namentu sygnały kupna i sprzedaży, pojawiające się w naszych skrzynkach emailowych nawet kilka razy dziennie. Koszt takiego abonamentu waha się w zależności od firmy, która go oferuje. W praktyce jest to przedział od $10 do $5000, więc całkiem rozległy. Zawsze trzeba jednak pamiętać, że drożej wcale nie znaczy lepiej. Przegląd podobnych serwisów znajduje się w części drugiej cyklu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 18. 18. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 19 6. Co znajdziecie w dalszych częściach cyklu dotyczącego Forexu ? 6. Co znajdziecie w dalszych częściach cyklu dotyczącego Forexu ? Część pierwsza („Forex – Podstawy Giełdy Walutowej”) została poświęcona podstawowym wiadomościom potrzebnym do wprawne- go poruszania się na giełdzie walutowej. Omówione zostały tutaj między innymi pojęcia trendu czy poziomów wsparcia/oporu oraz ich praktyczne zastosowania. Również podstawy pracy z wykresami, ich typy i sposoby wykorzystania wraz z obszernym przeglądem for- macji (formacja to specyficzne kształty, które tworzy wykres – często mają wpływ na dalszy rozwój sytuacji). Część druga będzie zawierała obszernie potraktowaną analizę techniczną. Poprzez podstawowe pojęcia po wykorzystanie prost- szych i bardziej skomplikowanych wskaźników. Dowiesz się też tutaj, jak łączyć ze sobą analizę formacji zawartą w części pierwszej z anali- zą wskaźnikową. Przybliżone i omówione zostały, także od strony praktycznej, popularne teorie giełdowe (Teoria Dow’a, Teoria Fal Eliott’a, Liczby Fibonacci’ego, Teoria Gann’a, Teoria Carolana, Teo- ria Fishera). Część trzecia będzie poświęcona różnym systemom handlowym i strategiom. Znajdziesz tam również wytyczne odnośnie tworzenia własnego systemu, testowania go, jak również i jego optymalizacji. Znajdzie się tutaj również mini kurs programu Amibroker – potęż- nego narzędzia analityczno optymalizacyjno testującego. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 19. 19. Wprowadzenie do gry na Giełdzie Walutowej Forex – Piotr Surdel ● str. 20 7. Zakończenie 7. Zakończenie Zapraszam serdecznie do dalszej lektury. Informacje zawarte w wymienionych powyżej ebookach, to kompletna wiedza potrzebna do samodzielnego poruszania się po giełdzie walutowej, która w obecnych czasach, biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, jawi się bardzo dobrą alternatywą. Już teraz na międzynarodowym rynku każdy, kto potrafi handlować, znajdzie wielu inwestorów gotowych powierzyć mu swój kapitał w zamian za procent od uzyskanych zy- sków. Sytuacja ta będzie się rozwijać, zwłaszcza w Polsce gdzie rynek Forex dopiero zaczyna jawić się inwestorom jako dobra i intratna lo- kata kapitału. Wszystkie wymienione wyżej ebooki będą wydawane i dostęp- ne na początku 2004 roku w serwisie www.ZloteMysli.pl, a konkret- nie pod adresem: http://forex.zlotemysli.pl/. Serdecznie zapraszam. Autor cyklu o Forexie, mgr inż. Piotr Surdel Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Surdel
 20. 20. POLECAMY TAKŻE PORADNIKI: FOREX. Podstawy giełdy walutowej – Piotr Surdel Poznaj tajniki rynków finansowych, które znają tylko nieliczni! Czy gdybym powiedział Ci, że istnieje od całkiem niedawna rynek, w którym każdy może zaistnieć bez względu jakim kapitałem początkowym dysponuje, uwierzyłbyś? A gdybym dodał jeszcze, że aby na nim zarabiać nie jest konieczne śledzenie wiadomości ani czasochłonne analizowanie finansowych raportów? Że możesz zacząć nie posiadając żadnej szczególnej wiedzy, że możesz ćwiczyć na „sucho” i co najważniejsze zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach kursu? Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://forex.zlotemysli.pl „Książka jest napisana bardzo prostym językiem dobrze zrozumiałym dla laika. Dzieki tej książce zacząłem grę na giełdzie i nie żałuję tego.” Mirosław Pytkowski 26 lat, elektryk FOREX. Analiza techniczna – Piotr Surdel Analizy kursu dla zaawansowanych Informacje zawarte w tej części pozwalają zaznajomić się z bardziej i mniej popularnymi wskaźnikami analizy technicznej. Opisy stosowania wskaźników oraz determi- nacja sygnałów przez nie generowanych pozwoli każdemu wybrać coś dla siebie i z powodzeniem zastosować na koncie demo czy też realnym dla odważniejszych. Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://forex.zlotemysli.pl „Kompendium niezbędnej wiedzy potrzebnej do zrozumienia podstaw i analizy rynku walutowego. Pozycja idealna dla każdego rozpoczynające-go swoją przygodę z ryzykiem.” Czytelnik serwisu ZloteMysli.pl dane do wiadomości redakcji
 21. 21. FOREX. Strategie oraz systemy transakcyjne – Piotr Surdel Poznaj skuteczne i sprawdzone strategie i systemy transakcyjne na rynku Forex. Przedstawione w tej części systemy transakcyjne pomogą Ci spróbować swych sił na forexie stosując krok po kroku metody połączone tutaj w systemy handlowe. Dowiesz się także jak zautomatyzować handel na giełdzie walutowej forex. Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://forex.zlotemysli.pl „Znakomity, fachowy instruktaż wprowadzajacy w najważniejsze szcze-góły transakcji forexu. Polecam i zachęcam do kupna w wersji ksiażkowej. Strategie to ciekawa wiedza.” Józef Smoła, ekonomista

LinkedIn Corporation © 2020

Share Clipboard

Public clipboards featuring this slide

Select another clipboard

Looks like you’ve clipped this slide to already.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: