Jak sprawdzic dom przed zakupem

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Co sprawdzić przed zakupem działki pod budowę domu?

Nabywając działkę pod budowę domu jednorodzinnego kierujemy się zazwyczaj jej lokalizacją. Szczególnie zachwycamy się możliwością bliskiego sąsiedztwa lasu, jeziora oraz nieznaczną odległością do miasta. Oczywiście, aspekt lokalizacji jest istotny, jednakże przy wyborze działki nie możemy zapominać o sprawdzeniu innych, bardzo ważnych elementów wiążących się z położeniem nieruchomości.

Przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić przede wszystkim dokumenty określające stan prawny nieruchomości oraz dokument, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (MPZP) w obszarze, której położona jest interesująca nas działka.

Sprawdzamy księgę wieczystą działki

Stan prawny nieruchomości określają zapisy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Istotnym jest, czy stan zapisów w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem faktycznym nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne i każdy, kto zna numer księgi wieczystej może ją przeglądać. Powszechny dostęp do ksiąg wieczystych jest możliwy dzięki zbudowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości Podsystemowi dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, umieszczonemu na stronie: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.

Znając numer księgi wieczystej nabywanej nieruchomości możemy bez przeszkód zapoznać się z treścią tej księgi oraz zweryfikować stan prawny nieruchomości.

Przeglądając księgę wieczystą powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę na takie elementy, jak:

 1. W Dziale I księgi wieczystej – sprawdzamy oznaczenie nieruchomości, które powinno być zgodne z oznaczeniem wynikającym z katastru, prowadzonego przez Państwową Ewidencję Gruntów.
 2. W Dziale II księgi wieczystej sprawdzamy, kto jest właścicielem nieruchomości, czy dane właściciela z księgi wieczystej są zgodne z danymi osoby, od której chcemy zakupić nieruchomość. Bywa, że w księdze wieczystej obok właściciela wpisany jest również współwłaściciel. Jeżeli nieruchomość jest własnością osoby fizycznej w księdze wieczystej powinno figurować imię i nazwisko właściciela z podaniem imion rodziców.
 3. Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest do wpisów ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipoteki. W dziale tym możemy również natknąć się na wpis wszczęcia egzekucji z nieruchomości na wniosek komornika.
 4. W Dziale IV księgi wieczystej powinniśmy sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Sprawdzamy MPZP

O możliwości posadowienia domu na interesującej nas działce decyduje zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem prawa miejscowego gminy.

To w MPZP ustala się rodzaj i powierzchnię dopuszczalnej zabudowy, wymiary budynków, formę architektoniczną budynków (niejednokrotnie z określeniem koloru zadaszenia), usytuowanie budynku na działce, jak również wiele innych ustaleń, które w trakcie projektowania budynku muszą być uwzględnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, sugeruje się, aby przed nabyciem nieruchomości i opracowaniem projektu budynku zapoznać się z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście, jeżeli taki plan istnieje.

W tym celu należy wystąpić do wójta gminy czy prezydenta miasta, na obszarze, której posadowiona jest interesująca nas nieruchomość, z wnioskiem o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po wniesieniu odpowiedniej opłaty (ok. 50 zł), uzyskana opinia z MPZP pozwoli nam na uniknięcie w przyszłości niepotrzebnych komplikacji.

Zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną

Jeżeli nabywana przez nas nieruchomość jest gruntem rolnym, bardzo ważne jest jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Działka rolna, aby mogła być działką budowlaną, musi zostać objęta procedurą odrolnienia, czyli przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, które dokonywane jest w miejscowym planie zagospodarowaniu przestrzennego gminy.

Zgodę na zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego w klasach od I do IIIb oraz grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego w klasach IV do VI powinny być objęte procedurą wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej podlegają również grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa lub te grunty które były wykorzystywane pod:

 • stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie potrzebom rolnictwa: wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
 • budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej, uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
 • parkami wiejskimi oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi,
 • pracowniczymi ogródkami działkowymi i botanicznymi,
 • urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
 • torfowiskami i oczkami wodnymi,
 • drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Decyzje w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego) wydaje starosta właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Osoba, która uzyska zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych, zobowiązana jest uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek uiszczenia opłat powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji, tj. od dnia rozpoczęcia budowy.

W przypadku nabycia nieruchomości, która uzyskała w MPZP zmianę przeznaczenia, powinniśmy sprawdzić, czy z chwilą nabycia takiej nieruchomości nie będziemy zobowiązani wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji i ponieść należne opłaty. Zgodnie z prawem zbywający nieruchomość rolną, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne, powinien nas o tym poinformować (Art. 12.4. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych):

„W razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Zbywający jest obowiązany uprzedzić o tym nabywcę”.

Sprawdzamy przeznaczenie sąsiadujących działek

Zapoznając się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy warto zwrócić też uwagę, na jakie cele są przeznaczone grunty sąsiadujące z nabywaną działką.

Może się, bowiem zdarzyć, że nieopodal zaplanowano działki pod działalność gospodarczą, która nie zawsze będzie sprzyjała naszemu spokojnemu życiu, a nieopodal planowana jest budowa obwodnicy miasta, czy też budowa chlewni.

Sprawdzamy uzbrojenie działki w media

Ważnym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest uzbrojenie działki w media.

Przy czym, aby móc ocenić zaopatrzenie nieruchomości w media, powinniśmy dotrzeć do mapy zasadniczej nieruchomości, na której wniesione są media zarówno te podziemne, jak i widoczne nad powierzchnią.

Zapoznając się z tą mapą możemy być pewni, że nie nabyliśmy działki, w granicach której biegnie np. kolektor gazowy.

Sprawdzamy “historię” działki i rodzaj gruntu

Dobrym zwyczajem w trakcie nabywania działki pod budowę domu jest rozmowa z miejscowymi ludźmi, od których możemy się dowiedzieć, czy np. teren działki, którą jesteśmy zainteresowani, nie stanowił kiedyś wysypiska śmieci, a jego rekultywacja polegała na nawiezieniu gruzu i przysypaniu go warstwą ziemi.

Rodzaj gruntu pod budowę ma ogromne znaczenie. Istnieją grunty tzw. nienośne, na których nie można budować domu bez skomplikowanego fundamentu.

Sprawdzamy informacje o drodze dojazdowej do działki

Przed nabyciem nieruchomości dobrze jest sprawdzić, czyją własnością jest droga dojazdowa do działki. Ma to istotne znaczenie w przypadku konieczności jej odśnieżania bądź remontu.

Zakup działki budowlanej nie należy do łatwych przedsięwzięć. Dlatego też, im więcej elementów określających działkę uda się nam sprawdzić, tym bardziej możemy być spokojni zarówno o bezpieczeństwo naszych bliskich, jak i swoje.

1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie dokumenty sprawdzić przed zakupem mieszkania używanego

11 maja 2020 (artykuł sprzed 6 lat) (62 opinie) autor: Ewa Budnik

Najważniejszym dokumentem jaki sprawdzić trzeba przed zakupem mieszkania jest księga wieczysta nieruchomości. Warto jednak poprosić sprzedającego o kilka innych papierów, aby mieć pewność, że planowana transakcja nie przysporzy nam w przyszłości problemów.

Przed zakupem mieszkania sprawdziłeś

Pisaliśmy już na co należy zwrócić uwagę oglądając mieszkanie używane z zamiarem zakupienia go. Ale to nie wszystko. Kiedy po oględzinach kolejnych lokali uznamy, że znaleźliśmy to na czym nam zależy – jeszcze zanim wpadniemy w przedzakupową euforię – sprawdźmy nieruchomość od strony prawnej. Dzięki temu ani w czasie ostatecznej wizyty u notariusza ani – co jeszcze gorsze – po kilku tygodniach czy miesiącach od zakupu nie będziemy rozczarowani.

Najważniejszym dokumentem z którym musimy się zapoznać jest księga wieczysta. Jest ona swego rodzaju dowodem osobistym nieruchomości. Właściciel musi posiadać jej numer i na naszą prośbę powinien nam go udostępnić. Sprawdzanie informacji zawartych w księdze jest w tej chwili bardzo proste, nie wymaga wizyty w sądzie. Wystarczy wpisać jej numer na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Kto jest właścicielem
Dowiemy się z niej kto i od jak dawna jest właścicielem nieruchomości (jeśli jest to dla nas interesujące również kto był właścicielem wcześniej). Z księgi wieczystej wynikało będzie czy mieszkanie nie jest przedmiotem współwłasności. Jeżeli tak jest, to upewnić się musimy czy pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na sprzedaż mieszkania.

Jeżeli jednak obiektem naszego zainteresowania jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego może, ale nie musi być prowadzona księga wieczysta, to osoba z którą chcemy zawrzeć umowę sprzedaży powinna przedstawić nam zaświadczenie ze spółdzielni, wskazujące że przysługuje jej takie prawo.

Prawa rzeczowe i służebności
Również w księdze wieczystej znajdziemy informacje dotyczące innych ograniczonych praw rzeczowych, czyli użytkowania i służebności (dział trzeci księgi wieczystej). Zdarza się przecież, że mieszkanie jest przekazywane rodzinie, ale z zastrzeżeniem, że darczyńca będzie miał prawo dożywotniego zamieszkania w tym lokalu. Takie i podobne roszczenia i prawa osobiste, np. prawo najmu, odkupu, pierwokupu, dożywocia, wynikające z umowy timesharingu prawo korzystania z pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, a także roszczenia o przeniesienie własności albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego umieszczane są właśnie w dziale trzecim księgi wieczystej.

Obciążenia hipoteczne

Istotną informacją zawartą w księdze (dzieła czwarty) jest istnienie obciążeń hipotecznych. Dowiemy się z niego, czy mieszkanie jest obciążone hipoteką, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu i na jaką sumę. Wpisany będzie tam np. kredyt hipoteczny jaki właściciel zaciągnął na zakup mieszkania czy obciążenia wpisane bez woli właściciela, np. na podstawie tytułu wykonawczego. Jednak to, że mieszkanie ma obciążoną hipotekę nie wyklucza jej kupna czy sprzedaży.

Zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu
Poza sprawdzeniem księgi wieczystej Przyda się również zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu. Może dostarczyć je nam właściciel lub sami możemy udać się do właściwego ze względu na położenie interesującej nas nieruchomości urzędu celem jego uzyskania.

– Informację taką może uzyskać właściciel w obecności kupującego lub sam kupujący, ale wtedy musi mieć przy sobie dokument potwierdzający własność lokalu, np. odpis księgi wieczystej oraz pisemne upoważnienie właściciela do uzyskania takich informacji
– tłumaczy Halina Stobierska z Referatu Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Uregulowanie należności za mieszkanie
Aby upewnić się, że wszystkie opłaty związane z mieszkaniem są na bieżąco regulowane warto zażądać zaświadczenia o tym. Wystawia je spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa (z tytułu opłacenia czynszu). Przy okazji zażądać warto przedstawienia dowodów opłat za energię elektryczną, gaz czy podatek od nieruchomości. Zapoznanie się z tymi dokumentami będzie także doskonałą okazją do tego, aby czarno na białym ustalić jakie są realne koszty eksploatacji lokalu (zapewnienie od właściciela, że czynsz jest niski to za mało).

W jakiej kondycji jest wspólnota lub spółdzielnia
Spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca nieruchomości na wyraźną zgodę właściciela nieruchomości udzieli nam informacji na temat tego czy nie trwają właśnie sprawy sądowe, które w przyszłości mogą obciążyć kosztami (czasem nawet znacznymi kosztami) członków wspólnoty czy spółdzielni. Przy okazji warto dowiedzieć się o stan techniczny budynku (nie wszystko widać gołym okiem!) – jakie są ewentualne usterki, jakie większe remonty są planowane w najbliższym czasie oraz czy na koncie wspólnoty są pieniądze na ich przeprowadzenie.

Plan zagospodarowania przestrzennego
Jeśli chcemy być pewni, że już nic nie zmąci nam spokojnego korzystania z upragnionego mieszkania, warto jeszcze przejrzeć plan zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy (w Gdańsku, Gdyni i Sopocie znajdziemy je na stronach urzędów miast). Dzięki temu upewnimy się, czy w najbliższych latach nie planuje się w okolicy żadnych inwestycji, które mogłyby wzbudzić nasze zaniepokojenie, np. budowy wysokiego budynku czy ruchliwej drogi.

Własność czy wieczyste użytkowanie
Dla kosztów eksploatacji mieszkania znaczenie będzie miało także czy grunt pod nieruchomością jest własnościowy czy w użytkowaniu wieczystym. Stawki różnią się od siebie, w przypadku bardzo dobrze zlokalizowanych nieruchomości czasem nawet znacznie.

Porównanie kosztów umieścimy za tydzień.

Nieruchomości

Barometr cen

Sprawdź ceny mieszkań i domów na trójmiejskim rynku nieruchomości. Wykres generowany jest na podstawie cen ofertowych z ogłoszeń zamieszczanych w naszym portalu.

Na co zwrócić uwagę, kupując dom?

Na skróty.

Najważniejsze cechy dobrego domu

Najczęściej decydujemy się na zakup domu używanego, a nie nowego. Jeśli chcemy mieć całkiem nowy dom, wybieramy opcję jego samodzielnej budowy. Zakup domu na rynku wtórnym pociąga za sobą konieczność zwrócenia uwagi na wiele rzeczy, znacznie więcej niż przy zakupie mieszkania w bloku czy kamienicy. Przede wszystkim, przed podjęciem jakichkolwiek kroków zakupowych w stosunku do upatrzonej przez nas nieruchomości, koniecznie trzeba zapoznać się z sytuacją prawną obiektu. Pierwszym krokiem powinno być przejrzenie ksiąg wieczystych. W tym celu należy udać się do właściwego dla lokalizacji nieruchomości sądu rejonowego, gdzie będziemy mogli zapoznać się z księgami wieczystymi nieruchomości. Musimy dowiedzieć się o takich kwestiach, jak:

 • Forma własności nieruchomości,
 • Obciążenie hipoteką,
 • Związane z domem służebności.

  Dodatkowo, powinniśmy sprawdzić dokument odbioru domu, zwłaszcza, jeśli jest to dom powstały kilkadziesiąt lat temu. Taki dokument da nam gwarancję, że dom postawiony jest ściśle zgodnie z obowiązującym prawem i nie będziemy mieć problemów na wypadek kontroli budowlanej.

  Jeśli obiektem naszego zainteresowania jest dom w stanie surowym, koniecznie zerknijmy na dziennik budowy, zwłaszcza pod kątem daty dokonania ostatniego wpisu, bowiem jeśli minęło od niej 2 lata, będziemy zmuszeni wystąpić o nowe pozwolenie na budowę, co wiąże się z kolei z dodatkowymi kosztami i poświęceniem czasu.

  Mając upatrzony dom, warto wybrać się na jego oglądanie z fachowcem budowlanym, bądź wykonawcą, który podejmie się modernizacji i wykończania naszego domu. Oceni on, czy inwestycja jest korzystna, jakie usterki posiada dom itp. kwestie, których samodzielnie nie jesteśmy w stanie raczej wyłapać. Wskaże on również, jakie są możliwości modernizacji lub rozbudowy nieruchomości.

  Samodzielne oglądanie domu na sprzedaż powinniśmy rozpocząć od przejrzenia wszystkich kątów. Należy oczywiście zwrócić uwagę na stan techniczny nieruchomości. Nasze zainteresowanie powinny wzbudzić zawilgocone ściany, pęknięte mury, niesprawna instalacja wodociągowa i elektryczna, czy też stara więźba dachowa. Wszystkie te elementy mogę wymagać ogromnych nakładów finansowych, aby przywrócić im dawny stan. Jeśli jesteśmy w zasadzie zdecydowani na zakup konkretnej nieruchomości, warto wydać nieco pieniędzy i zatrudnić specjalistę, który oceni stan techniczny domu. Dzięki temu możemy uniknąć niespodziewanych kosztów napraw. Jeśli dom jest świeżo po remoncie, zdarza się, że został on przeprowadzony tylko na potrzeby zamaskowania usterek i ubytków w stanie technicznym. Mogą one wiązać się z koniecznością przeprowadzenia kolejnych prac remontowych i to w krótkim czasie.

  Bezpośrednie sąsiedztwo

  Wbrew pozorom, okolica domu jest bardzo istotna przy jego zakupie. Najważniejszy powinien być dla nas plan zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy, bowiem może się okazać, że łąki czy lasy, które znajdują się dziś wokół domu, w krótkim czasie zostaną przeznaczone pod budowę ruchliwej drogi, stacji benzynowej, magazynów itd. Może to w zdecydowany sposób obniżyć wartość naszej nieruchomości w przyszłości. Aby zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego, powinniśmy udać się do wydziału architektury urzędu gminy. Zdarza się, że gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego okolicy interesującego nas domu, ale istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że teren ten zostanie przeznaczony na wytycznie drogi.

  Kwestie formalne

  W przypadku podjęcia decyzji o zakupie konkretnego domu, jesteśmy zmuszeni do dopełnienia wielu formalności. Pierwsze, co musimy zrobić, to ustalić z właścicielem budynku wszelkie warunki kupna-sprzedaży domu. Możemy podpisać z nim również umowę przedwstępną. Jest ona swoistą gwarancją tego, że właściciel nie sprzeda domu komuś innemu, w momencie gdy my będziemy załatwiać niezbędne formalności, na przykład kredyt hipoteczny. Umowę tego rodzaju możemy sporządzić albo sami z właścicielem domu, albo podpisać umowę przedwstępną u notariusza, wtedy będziemy mieć pewność dotrzymania umowy przez drugą stronę. Z podpisaniem umowy przedwstępnej nierozerwalnie wiąże się konieczność wpłacenia zadatku dla sprzedającego. Zwyczajowo jest to 10% ceny transakcyjnej nieruchomości, choć może to być kwota mniejsza bądź większa. Jest to kwestia umowna pomiędzy stronami.

  Warto powiedzieć, że zadatek jest rekompensatą za ewentualne zerwanie umowy przez jedną ze stron. Jeśli dojdzie do tego z winy kupującego, zadatek przepada, a jeśli umowę zerwie sprzedający, musi on wówczas zwrócić niedoszłemu nabywcy podwójną kwotę zadatku. W momencie, gdy transakcja dochodzi do skutku, zadatek jest zaliczany na poczet ceny. Strony umowy przedwstępnej mogą zdecydować się na zaliczkę, w miejsce zadatku, jeśli nie chcą one ryzykować utraty pieniędzy.

  Zarówno zaliczka, jak i zadatek pełnią rolę zabezpieczenia dla wykonania zobowiązań, które stanowią przedmiot zawartej umowy. W przypadku, gdy strony prawidłowo wykonują swoje obowiązki, wówczas wpłacona wcześniej zaliczka, czy też zadatek, zostają zaliczone na poczet określonej w umowie ceny. Jeśli jednak nie wykonują swoich zobowiązań, zaliczka podlega zwrotowi osobie, która ją wpłaciła. Nie mają w tym przypadku znaczenia okoliczności, dla których umowa przedwstępna nie znalazła pokrycia w rzeczywistości. Jak wiemy, w takiej samej sytuacji zadatek przepada.

  Aby sfinalizować transakcję zakupu domu, należy podpisać stosowną umowę kupna-sprzedaży, którą zawiera się u notariusza, bowiem wymagane jest, aby miała ona formę aktu notarialnego. W umowie tej ustalane są wszelkie szczegóły zakupu, do których zalicza się formę przekazania pieniędzy oraz inne, ostateczne formalności. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego wiąże się niestety z koniecznością uiszczenia opłat. Istnieją trzy rodzaje takich opłat:

 • Taksa notarialna – jej wysokość w przypadku każdej umowy kupna-sprzedaży jest określana oddzielnie, za podstawę biorąc wartość przedmiotu czynności notarialnej. Jeśli chodzi o sprzedaż mieszkania, za podstawę bierze się cenę sprzedaży. Taksa notarialna ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 148 poz. 1564 z późn. zm.). Do taksy notarialnej zawsze doliczana jest wartość obowiązującego podatku VAT.
 • Opłaty sądowe – pobierane są one przez notariusza i wiążą się z koniecznością wpisania do księgi wieczystej praw kupującego oraz założeniem księgi wieczystej dla lokalu, jeśli oczywiście nie była ona wcześniej zakładana. Opłaty te są określane na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 167, poz. 1398 z późn. zm.) Zgodnie z art. 42 i 44 Ustawy za dokonanie w księdze wieczystej wpisu zapłacimy 200 zł, natomiast założenie księgi wieczystej 60 zł.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – jego stawka wynosi 2% wartości ceny sprzedaży. Jego wysokość reguluje ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku – Dz. U. z 2005 r. nr 41 poz. 399 z późn. zm.). Obowiązek jego zapłaty zawsze spoczywa na kupującym.

  Po dopełnieniu formalności notarialnych, kupujący dom musi jeszcze przepisać wszystkie umowy o dostawie wody, energii elektrycznej, gazu i innych mediów, przepisać na własne nazwisko. Ewentualnie, były właściciel nieruchomości musi wypowiedzieć te umowy, zaś nowy właściciel – zawrzeć nowe.

  Podsumowanie

  Kupno domu powinno być jak najbardziej przemyślaną decyzją. Nie powinniśmy mieć co do niej jakichkolwiek wątpliwości. Musimy być pewni, że dokonujemy najlepszego wyboru, bowiem tylko wówczas będziemy mieć w końcu swój wymarzony dom. Jako że zakup domu wiąże się z ogromnymi kosztami, warto przed rozpoczęciem poszukiwania zapoznać się z naszą zdolnością kredytową. Prawdopodobnie, finansowanie choćby części zakupu nieruchomości przez bank będzie koniecznością. Wybierając dom zwracajmy jak najwięcej uwagi na wszelkie szczegóły i nawet najmniejsze usterki. Z pozoru nic nieznaczące wady mogą w przyszłości rozrosnąć się do takich rozmiarów, że ich zlikwidowanie pociągnie za sobą bardzo wysokie nakłady finansowe. Lepiej się tego wystrzegać już podczas zakupu nieruchomości.

  Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
  • EvoTrade
   ☆☆☆☆☆
   ★★★★★
   EvoTrade

   Lider rynku opcji binarnych!

  • NSBroker
   ☆☆☆☆☆
   ★★★★★
   NSBroker

   CFD i Forex!

  • Binarium
   Binarium

   1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
   Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
   Bonus za rejestracje!

  • FinMax
   FinMax

   Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • Like this post? Please share to your friends:
  Jak zarabiać na opcjach binarnych?

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: