Jak wyeliminowac ryzyko w czasie handlu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych

Przestrzenie nazw

Działania na stronie

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych
Polecane artykuły
 • Ryzyko kursowe
 • Cena transferowa
 • Rynek ubezpieczeń
 • Arbitraż
 • Ryzyko transakcyjne
 • Ryzyko cenowe
 • Transakcja kompensacyjna
 • Ryzyko polityczne
 • Polityka kursu walutowego

Ryzyko w transakcjach międzynarodowych to możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie nakładów odbierają działaniu zupełnie lub częściowo cechę skuteczności, korzystności lub ekonomiczności.

Ryzyko transakcyjne

Ten rodzaj ryzyka występuje gdy rozliczenie wyniku należności i zobowiązań z transakcji zagranicznych dokonywanych na bieżąco przyczynia się do złego stanu salda na rachunku zysków i strat przez to, że zmienia się kurs walutowy. Ryzyko transakcyjne ujmowane jest wtedy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony znajduje odzwierciedlenie w rozliczonych transakcjach, które były już w okresie sprawozdawczym oraz na rachunku zysków i strat na koniec roku obrotowego. Pozostała część wynika z nierozliczonych zobowiązań i należności ale zaksięgowanych. Ta część obciąży w przyszłości dochody i nie może być brana pod uwagę.

Ryzyko kursowe transakcyjne występuje, wtedy gdy dokonujemy wymiany usługi, towarów lub operacji kredytowych za granicą naszego państwa, w obcej walucie. Ryzyko to może też wystąpić gdy są inwestycje bezpośrednie lub portfelowe. Ponieważ czasami czas zapłaty różni się od terminu realizacji mogą wystąpić różnice kursowe, które negatywnie wpływają na wynik finansowy podmiotu. Te różnice stają się kosztem w rachunku zysków i strat. (E. Najlepszy 2020, s.140)

Dziś podstawą współczesnego życia nie są już transakcje krajowe, zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi jednego kraju, ale przede wszystkim transakcje globalne – w handlu zagranicznym. Zawieranie transakcji międzynarodowej różni się zasadniczo od zawierania transakcji krajowej. Różnica ta wynika przede wszystkim z większej ilości czynników instytucjonalnych (przepisy prawne, normy techniczne, zasady organizacji rynku itp.) i rynkowych (cena, warunki konkurencji, popyt itp.) wpływających na działalność poszczególnych podmiotów gospodarczych. Transakcje w handlu zagranicznym są to działania, które zmierzają do osiągnięcia podstawowego celu jakim jest kontrakt.

Ryzyko zawierania transakcji jest znacznie większe w obrocie zagranicznym niż krajowym i jest ono z tą działalnością nierozłączne. Ryzyko w handlu zagranicznym ponoszone jest przez wszystkich uczestników biorących udział w wymianie międzynarodowej tzn. firmy produkcyjne, handlowe, usługowe od transportowych, spedycyjnych do ubezpieczeniowych, finansowych itd. Zostało ono uznane za nieodłączny element decyzji warunkujących postęp, a powszechność ryzyka w dziedzinie handlu zagranicznego znalazła określenie w zdaniu „nie ma handlu bez ryzyka”.

Czynniki ryzyka w transakcjach międzynarodowych

Zawierając transakcje międzynarodowe musimy liczyć się z wypadkami losowymi tzw. siłą wyższą w handlu międzynarodowym np:

 • klęski i wypadki żywiołowe np: trzęsienia ziemi, powodzie,
 • konflikty społeczne takie jak strajki, kradzieże, skutki terroryzmu czy wojny domowe,
 • awarie i inne wypadki techniczne, np: zawalenie się mostu, tunelu,
 • wypadki transportowe np: zatonięcie statku przewożącego towar i inne.

Do najważniejszych rodzajów ryzyka występujących w transakcjach międzynarodowych można zaliczyć:

 1. RYZYKO TOWAROWE, które wiąże się z niebezpieczeństwem utraty lub uszkodzenia towaru, zmiany jego ilości, jakości i kondycji handlowej; wyróżniamy:
  • Ryzyko związane z jakością towaru i opakowaniem- traktowane jako ryzyko zawinione odpowiedzialność ponosi wytwórca, wynika przede wszystkim z technologii produkcji oraz poziomu tzw. kultury technicznej, wyrażającej się w niedotrzymaniu odpowiednich norm ze strony producentów,
  • Ryzyko transportowe – związane z wszelkimi problemami jakie mogą wyniknąć podczas transportu np. wypadek, kradzież itp.,
  • Ryzyko ubezpieczeniowe – z jednej strony ryzyko firmy ubezpieczeniowej (ryzyko produktu, utraty płynności) z drugiej natomiast ryzyko klienta (ryzyko obawy, że firma może ogłosić upadłość).
 1. RYZYKO HANDLOWE, które dzielimy na dwie grupy:
  • Ryzyko rynkowe – związane z sytuacją na rynku; do tej grupy zaliczamy:
   • ryzyko zbytu – występuje gdy przy niekorzystnej sytuacji rynkowej, zastosowaniu instrumentów protekcjonistycznych (cła, opłaty wyrównawcze) lub innych narzędzi polityki handlowej mamy trudności ze sprzedażą danego towaru a nawet niemożność jego zbytu,
   • ryzyko cenowe – występuje w sytuacji, gdy cena towaru ulega zmianie w czasie pomiędzy datą zawarcia kontraktu a datą jego płatności na niekorzyść uczestników obrotu międzynarodowego,
   • ryzyko kursowo-walutowe – polega na niebezpieczeństwie wzrostu lub spadku kursu waluty zagranicznej pomiędzy terminem zawarcia kontraktu a terminem jego płatności co powoduje wzrost zobowiązań lub zmniejszenie należności.
  • Ryzyko transakcyjne (kontraktowe) zmniejsza prawidłowe ułożenie stosunków kontraktowych między podmiotami transakcji. Dotyczy ono oprócz kapitału zaangażowanego bezpośrednio w transakcję również kapitału pośredniego, czyli możliwość poniesienia strat związanych z niewykonaniem lub zły wykonaniem transakcji przez kolejne podmioty w niej uczestniczące. Ryzyko to może występować przy transakcjach zwykłych, gdy istnieje niebezpieczeństwo niedotrzymania zobowiązań kontraktowych, poprzez odmowę wykonania kontraktu lub świadome dostarczeniu towarów wadliwych lub w niedostatecznej ilości. Występuje ono również w transakcjach innego rodzaju i związane jest z niebezpieczeństwem np. niedotrzymania zobowiązań przez partnerów handlowych, powierzeniem praw przedstawicielowi lub agentowi, umową komisu tzw. ryzyko komisowe itp.
 2. RYZYKO POLITYCZNE do którego zaliczamy:
  • ryzyko zawieszenia lub anulowania transakcji z przyczyn politycznych (zamieszki, wojna),
  • ryzyko wprowadzania różnorodnych ograniczeń po zawarciu transakcji,
  • ryzyko zawieszenia przez administrację państwową płatności wobec zagranicy,
  • ryzyko urzędowej decyzji konwersji waluty lub zmiany kursu walutowego,
  • ryzyko rekwizycji lub konfiskaty towaru przez władze państwowe.
 3. INNE RODZAJE RYZYKA:
  • ryzyko strat będących rezultatem działania sił przyrody np. mgła, sztorm, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna,
  • ryzyko strat będących rezultatem działań ludzkich np. działania przestępczego: kradzież, rabunek; następstw konfliktów społecznych: strajki, zamieszki czy występującego z winy osób uczestniczących przy załadunku, przewożeniu czy składowaniu.

Cel oszacowania ryzyka

Celem oszacowania ryzyka jest przedstawienie konkretnych informacji w tym danych liczbowych oraz zrealizować analizę odnośnie stwierdzonego ryzyka. Można też podkreślić, że w ramach szacowania ryzyka możemy zobaczyć rodzaje ryzyka i zobaczyć słabe punkty struktury. Dzięki strategi i polityce możemy ułatwić podjęcie decyzji odpowiadając na pytanie: kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie zostanie dokonane oszacowanie ryzyka. Aby oszacować to ryzyko musimy wiedzieć jakie są cele i granice ustalone przez przedsiębiorstwo. Dzięki nim ustalone są górne i dolne granice ryzyka.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Celem zidentyfikowania ryzyka jest przewidzenie sytuacji, w której mogłoby dojść do utrudnień. Identyfikacja ta obejmuje ustalenie źródła i przyczyny, które mogą wpływać na nieosiągnięcie celu. (T. T. Kaczmarek 2020, s.20)

Aby uniknąć ryzyka możemy skorzystać ze strategi tj.:

 • unikanie ryzyka,
 • zmniejszanie ryzyka,
 • przeniesienie ryzyka,
 • akceptacja ryzyka lub jego kompensacja.

Bibliografia

 • Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W., (1993), Słownik handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 246
 • Budzowski K., Wydymus S., (2000), Problemy handlu międzynarodowego, AE Kraków, Kraków, s. 526-531.
 • Kaczmarek T. T., (2020), Zarządzanie ryzykiem Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s.20
 • Konecka S. (2007), Ryzyko a relacje w świecie dostaw „Koncepcje i strategie logistyczne”, nr 1
 • Najlepszy E.,(2020) Finanse Międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa s.140
 • Olkiewicz A. M. (2020), Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 737
 • Osiatyński L., (1983) Ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983, s. 121.
 • Polak P., (2020), Ryzyko można dzielić „Eurologistics” nr 5

Autor: Gabriela Hołówka, Natalia Ryś

Jak wyeliminowac ryzyko w czasie handlu?

Warren Buffett, amerykański przedsiębiorca i największy na świecie inwestor

Handluj na rynku Forex / CFD / Crypto na platformie z opatentowanymi zaawansowanymi technologiami i dokładnymi sygnałami od analityków.

Dokonaj szybkiej rejestracji

W zależności od zamierzonych celów

Uzyskaj porady od osobistego analityka i wycofaj zysk

Praktyka jest kluczem do sukcesu w handlu. A my sprawimy, że będzie ona dla ciebie jak najbardziej wygodna, zmniejszając wszystkie ryzyka do zera.

Materiały, kursy wideo oraz szkolenia online i offline.

Zapewniamy profesjonalnego analityka każdemu klientowi.

Zapewniamy sygnały handlowe dla najbardziej rentownych umów.

Bonusy od depozytów i możliwość udziału w dużych umowach zbiorowych.

Skorzystaj z praktycznych doświadczeń w dogodnym czasie i w dogodnym formacie: ocznie lub online

Wszystkie kursy są oryginalnymi opracowaniami naszych nauczycieli.

Użyj specjalistycznych znalezisk i rozwiązań ekspertów, aby poprawić swoje wyniki.

Uzupełnianie tylko poprzez dobrze znane, niezawodne i certyfikowane systemy płatności

Zawsze możesz bez problemu doładować konto i wypłacić z niego środki. Prosty proces uzupełniania zapasów i brak problemów z wypłatą są jednym z głównych powodów, dla których klienci rozpoczynają współpracę z PARTNER GROUPE.

Ostrzeżenie o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego: Kontrakty na różnice kursowe (“CFD”) i Forex są złożonymi produktami finansowymi, które są przedmiotem handlu z depozytem zabezpieczającym i niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i musisz upewnić się, że rozumiesz związane z nimi ryzyko. Jeśli to konieczne, zasięgnij porady niezależnego eksperta i spekuluj tylko środkami, które możesz pozwolić sobie stracić. Proszę dokładnie rozważyć, czy ten rodzaj handlu jest dla Ciebie odpowiedni, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, a także zasoby osobiste. Nie zalecamy klientom przeniesienia całego salda na ich konto w celu spełnienia wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego. Klienci mogą zminimalizować swój poziom oddziaływania, żądając zmiany ograniczeń dźwigni kredytowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie umowy lub inwestycje dokonane w PARTNER GROUPE. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą Umowę z klientem.

Jak podróżować w czasach epidemii koronawirusa?

Są ludzie, którzy mimo zawieszenia lotów, kontroli granicznych i ograniczenia wychodzenia z domu – bo walka z epidemią koronawirusa jest najważniejsz – muszą podróżować, chociażby samochodem. Jak powinny się zachowywać, żeby zminimalizować ryzyko zarażenia? Podpowiadamy.

– Pandemia spowodowała gigantyczny spadek liczby podróżujących na cały świecie. Wielu ludzi musi jednak wrócić do domów. W takiej sytuacji są na przykład tysiące Polaków. Są też wyjazdy, których nie da się przełożyć. Dlatego zebraliśmy kluczowe rady lekarzy. Bezpieczeństwo podróżujących jest najważniejsze – tłumaczy Filip Błoch, prezes i współzałożyciel Hotailors, polskiego start-upu zajmującego się organizacją wyjazdów służbowych.

Mimo ograniczeń, które mają powstrzymać epidemię koronawirusa, w Polsce nadal można jeździć (w ważnych powodach) komunikacją miejską, pociągami, własnymi samochodami oraz autobusami międzymiastowymi i międzynarodowymi. Trzeba jednak przestrzegać kilku zasad:

1. Przygotowanie do podróży

Jeśli wyjazd ma potrwać kilka dni, trzeba spakować termometr, leki przeciwgorączkowe (zalecany jest paracetamol) oraz niezbędne dokumenty medyczne (np. książeczkę zdrowia).

Warto mieć ze sobą chusteczki nasączone płynem do mycia rąk z alkoholem (co najmniej 60 proc.), płyn do dezynfekcji rąk oraz chusteczki jednorazowe, a także rękawiczki jednorazowe i maseczki.

2. Zapas wody

Lekarze przypominają o odpowiednim i regularnym nawadnianiu organizmu – co najmniej 2 litry wody na dzień. Dlatego zawsze trzeba mieć przy sobie butelkę wody i drobną przekąskę. W każdym momencie podróż może zostać przerwana, a procedury bezpieczeństwa mogą trwać bardzo długo.

3. Mycie rąk

Trzeba to robić jak najczęściej – przynajmniej raz na godzinę oraz po każdym kontakcie z przedmiotami dotykanymi przez innych. Higiena rąk obejmuje mycie rąk mydłem i wodą przynajmniej przez 30 sekund lub czyszczenie rąk płynem na bazie alkoholu (co najmniej 60 proc.). Pocieranie rąk płynem na bazie alkoholu jest preferowane, jeśli dłonie nie są wyraźnie zabrudzone. W każdym innym wypadku należy myć ręce wodą i mydłem. Należy unikać dotykania powierzchni dotykanych często przez innych – lub robić to przez chusteczkę jednorazową. Trzeba też zrezygnować z podawania ręki na powitanie i pożegnanie.

4. Własny samochód

Tu jest najbardziej ograniczony kontakt z innymi ludźmi. Ale w tym przypadku również należy zadbać o czystość i dezynfekcję najczęściej dotykanych elementów. Przy każdym wsiadaniu i wysiadaniu warto przetrzeć chusteczką nasączoną płynem do mycia rąk z alkoholem lub wodą z mydłem elementy, których dotyka się w aucie (kierownicę, drążek zmiany biegów, dźwignię kierunkowskazów, dźwignię sterowania wycieraczkami, przyciski na panelu klimatyzacji, klamki, radio i systemy multimedialne). Jeśli w samochodzie jedzie druga osoba, z którą nie mamy styczności na co dzień (nie jest członkiem rodziny), to powinna mieć założone rękawiczki oraz maseczkę oraz usiąść na tylnej kanapie od strony pasażera, co maksymalnie zwiększa odległość od kierowcy.

5. W pociągu i autokarze

W czasie podróży bezwzględnie trzeba stosować się do poleceń obsługi. W pociągach i autobusach strefa zagrożenia to około 2 metry – dlatego bezwzględnie w zamkniętych przestrzeniach należy podjąć dodatkowe środki ostrożności.

6. Przygotowanie na kwarantannę

Nie wiadomo, co może zdarzyć się w podróży, dlatego trzeba być gotowym na 14-dniowe odosobnienie. Należy pamiętać o zapasie regularnie przyjmowanych leków. Warto mieć ze sobą książki czy gry – coś, co zapewni rozrywkę. Jeśli to podróż służbowa, to oczywiście w torbie nie może zabraknąć ładowarek do komputera i telefonu komórkowego.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: