Jak wzbogacic sie na opcjach binarny Wymagana jest ciezka praca, to nie jest piramida finansowa.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Opcje Binarne! – Wygraj ty!

Wszystko co potrzebujesz wiedzieć o opcjach binarnych!

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów rentowych (ZUS, KRUS, orzecznictwo branżowe) a orzecznictwem do celów pozarentowych (Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON).

Teraz czas na informacje dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności i stopniach niepełnosprawności, wydawanych przez PZON. W ciągu kilku lat pracy w Centrum Integracja w Warszawie przekonałam się bowiem, jak wiele problemów sprawia precyzyjne odczytanie zapisów zawartych w tych orzeczeniach.

Często pojawiają się wątpliwości, czy osoba, która ma orzeczenie wydane przez ZUS, może ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Odpowiedź brzmi: tak. W obecnym stanie prawnym w pewnych sytuacjach jest to nawet konieczne. Wyjaśnię to w dalszej części artykułu.

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:

 • dzieci do 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania stopnia;
 • osoby powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą, ustala się trzy stopnie niepełnosprawności:

Komisje lekarskie, oceniając stan zdrowia, biorą pod uwagę:

Oceniając stan dziecka:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza sprawującego opiekę na dzieckiem oraz wszelką dokumentację medyczną;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza;

WAŻNE! W zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące choroby podstawowej, chorób współistniejących, leczenia i rehabilitacji, ale także rokowań odnośnie do przebiegu choroby. Koniecznie muszą być uwzględnione w nim informacje dotyczące ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka
w porównaniu z rówieśnikami.

 1. informację o możliwości poprawy zaburzonej funkcji poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne konieczne działania.

Przy ocenie stanu zdrowia osoby powyżej 16. roku życia bierze się pod uwagę:

 1. zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, wraz z aktualnymi wynikami badań diagnostycznych;
 2. ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza-przewodniczącego składu orzekającego, wraz z rokowaniami;
 3. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje;
 4. możliwość całkowitego albo częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie;
 5. ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym;
 6. możliwość poprawy samodzielnej egzystencji osoby zainteresowanej poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.

Jak widać, przy orzekaniu niepełnosprawności dziecka brane są pod uwagę inne czynniki niż przy ocenie stanu osoby powyżej 16. roku życia. Orzeczenia dla dzieci zwykle wydawane są na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 16 lat.

Osobom powyżej 16. roku życia wydaje się orzeczenia na czas określony, o ile, wg wiedzy medycznej, może nastąpić poprawa stanu zdrowia, lub na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy. Dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny wiele osób, które jeszcze niedawno były niemal zupełnie wykluczone z życia społecznego czy zawodowego, dzisiaj może funkcjonować normalnie. Na przykład choroby typu: cukrzyca, astma i niektóre wady wzroku itp., są leczone skuteczniej, dzięki czemu chorym częściej wydawane są orzeczenia na czas określony.

Orzeczenie o niepełnosprawności powinno zawierać m.in.:

 • informacje o zespole, który wydał orzeczenie;
 • datę złożenia wniosku i datę wydania orzeczenia;
 • dane osobowe wnioskodawcy: datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
 • ustalenie bądź odmowę ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności – orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol tej przyczyny, jednak nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Oznacza to, że osoba, której wydano orzeczenie o stopniu umiarkowanym z powodu schorzeń kardiologicznych, jednocześnie mająca schorzenia laryngologiczne, ale w stopniu, który pozwoliłby na wydanie orzeczenia w stopniu lekkim, w orzeczeniu będzie miała wpisaną tylko jedną przyczynę niepełnosprawności, tę związaną z chorobami kardiologicznymi.
 • okres, na jaki wydano orzeczenie;
 • datę niepełnosprawności;

WAŻNE! Czasami trudno ustalić datę niepełnosprawności. Bywa i tak, że niepełnosprawność powstała przed 16. rokiem życia, a o orzeczenie występuje się dopiero po wielu latach. Warto wówczas zadbać o uwiarygodnienie poprzez dostarczenie dokumentów medycznych, a następnie o wpisanie faktycznej daty powstania niepełnosprawności. W niektórych wypadkach pozwoli to na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

*należy bardzo uważnie zapoznać się z zapisami zawartymi w uzasadnieniu, w razie składania odwołania będzie zdecydowanie łatwiej znaleźć odpowiednie argumenty,

*odwołanie można składać w terminie 14 dni od daty uzyskania orzeczenia. Należy je złożyć za pośrednictwem PZON, w którym orzeczenie było wydane,
*nie ma odrębnych formularzy do składania odwołania,
*można się odwołać od całego orzeczenia, ale też nie zgadzać się z poszczególnymi jego zapisami.

*sprawiają one najwięcej trudności i powodują wiele komplikacji.

W orzeczeniu znajdują się wskazania:

 1. do odpowiedniego zatrudnienia, (obecnie można spotkać zapis „praca na stanowisku dostosowanym”, w orzeczeniach wydawanych w latach ubiegłych często był zapis: „praca w zakładzie pracy chronionej”; w każdym przypadku posiadacz orzeczenia z ww. zapisem może być zatrudniony, także na otwartym rynku pracy, o ile uzyska pozytywną opinię lekarza medycyny pracy na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy);
 2. do szkolenia, w tym specjalistycznego;

*ten zapis umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące);

 1. do zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;

*zaznaczenie ww. wskazania oznacza, że osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zostać zatrudniona w zakładzie aktywizacji zawodowej;

 1. do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;

*oznacza, że osoba, której wydaje się orzeczenie jest kierowana na rehabilitację w warsztacie terapii zajęciowej ze względu na dysfunkcje uniemożliwiające podjęcie jej zatrudnienia;

 1. do zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze;

*zapis zwykle brzmi: „wg zaleceń lekarza specjalisty”, jednak nie oznacza on, że posiadacz orzeczenia jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, np. lasek, wózka czy pieluchomajtek; osoby z niepełnosprawnością obowiązuje identyczny tryb zaopatrywania się w ww. przedmioty, jak inne osoby ubezpieczone, natomiast osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania;

 1. do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki;

*warto zwrócić uwagę, że zapis „wymaga” lub „częściowa pomoc usługowa” nie jest równoznaczny z bezpłatnym, nieograniczonym dostępem do usług opiekuńczych, socjalnych czy rehabilitacji itp. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzy wniosek np. o usługi opiekuńcze osoby z niepełnosprawnością, zgodnie ze wszystkimi procedurami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej;
*dostęp do świadczeń medycznych w ramach NFZ, w tym do rehabilitacji, jest taki sam dla osób z niepełnosprawnością, jak i pozostałych osób ubezpieczonych;
*dodatkowym wsparciem dla posiadaczy orzeczeń jest możliwość uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym;

 1. do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 2. do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

WAŻNE! W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7. i 8. W powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp.;

 1. do korzystania z uprawnień

– osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

WAŻNE! Oznacza możliwości uzyskania przez osobę z niepełnosprawnością karty parkingowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy „Prawo o ruch drogowym” (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 802) kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z powyższym wskazaniem;

 1. do prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju;

*prawo do zamieszkania w odrębnym pokoju przyznawane jest przede wszystkim osobom poruszającym się na wózku, leżącym lub też z zaburzonymi czynnościami fizjologicznymi;

WAŻNE! Nie oznacza to możliwości ubiegania się np. w gminie czy spółdzielni mieszkaniowej o przydział większego mieszkania. Wskazanie to pozwala jedynie
na zwiększenie powierzchni normatywnej przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

PSYCHOLOGIA · ROZWÓJ OSOBISTY · EDUKACJA

Czy wiesz co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne w życiu? Czy znasz swoją hierarchię wartości? Zanim zaczniesz skutecznie i efektywnie wspinać się na drabinę swojego sukcesu, sprawdź czy ta drabina jest oparta o właściwy budynek.

Wiedza na temat swoich najwyższych wartości da Ci możliwość robienia w życiu tego, co sprawia Ci naprawdę głęboką satysfakcję i daje wiele prawdziwego szczęścia. A postawione przez Ciebie cele zawsze będą płynąć z głębi Twojego serca. Wyznaczysz sobie kierunek, w którym od teraz będziesz podążać.

Nie ta drabina

Określenie hierarchii swoich wartości życiowych jest rzeczą, o której nie można zapomnieć pracując nad kreowaniem życia dającego wiele szczęścia i spełnienia. Jakże często ludzie idą w zupełnie innym kierunku, niż chcieliby iść tylko po to, by potem zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest miejsce w którym chcą być. Niestety czasem po 10 latach upartego brnięcia w jedną stronę nie ma już odwrotu. Dlatego zadbaj o to, aby już teraz poznać, co jest dla Ciebie tak naprawdę ważne w życiu.

Ostatnio zauważyłem w niektórych filmach pewien powtarzający się schemat. Jest facet, ma piękną żonę, dwójkę dzieci i dobrą pracę. Spędza w tej pracy ogromnie dużo czasu chcąc zarabiać więcej i więcej. Stara się o awans biorąc nadgodziny. Gdy wraca do domu, jest zmęczony i nie poświęca ani chwili swoim dzieciom i żonie. Pracuje, pracuje, pracuje. I tak mija kilka lat, aż w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, że przespał kawał swojego życia. Rozgląda się dookoła i widzi, że jego dzieci już się wyprowadziły z domu. Nie ma z nimi zupełnie kontaktu, nawet do niego nie dzwonią. Jego żona nie chce już z nim sypiać ani rozmawiać. Uderza go myśl, że nie takie życie chciał mieć. Stracił to, co dla niego jest najważniejsze dla pracy, która teraz nie daje mu żadnej satysfakcji.

Ludzie mają zwyczaj podążać nie za rzeczami, które są dla nich najważniejsze. Niektórzy są w pogoni za wartościami narzuconymi przez znajomych, przez społeczeństwo, przez rodzinę, przez telewizję czy przez aktualnie panującą modę. Robią to z lenistwa- łatwo jest robić to, co ktoś Ci powiedział, że należy robić. Odkrycie swoich najwyższych wartości i podążanie w kierunku spełnienia tych właśnie potrzeb wymaga za to odwagi. Wymaga podejmowania decyzji i rezygnowania z niektórych rzeczy. Gdyby ten ojciec i mąż z akapitu wyżej w odpowiednim czasie zastanowił się nad tym co jest dla niego najważniejsze, prawdopodobnie znacznie więcej czasu by poświęcał rodzinie a mniej pracy. I prawdopodobnie miałby zupełnie inne życie.

Twój własny drogowskaz

Musisz wiedzieć, że każda Twoja decyzja w życiu jest determinowana przez hierarchię wartości.W momencie, gdy ta hierarchia będzie przez Ciebie znana, każda decyzja będzie znacznie łatwiejsza do podjęcia. Wiedząc, że na przykład rodzina jest dla Ciebie ważniejsza od sukcesu w pracy, będziesz miał odwagę odmówić szefowi, gdy umówiłeś się z dziećmi do kina, a on prosi Cię o pozostanie dłużej w pracy,

Każdy cel jaki sobie stawiasz gdy jest spójny z Twoimi wartościami, będzie prawdziwie Twoim celem i z pewnością będzie generować wiele motywacji. Bardzo często ludzie podążają za nie swoimi celami pracując na sukces i szczęście innych ludzi. Wiedza o swoich wartościach sprawi, że już zawsze będziesz wybierał to, co jest ważne również dla Ciebie, nie tylko dla innych. Pozwoli Ci podążać we właściwym kierunku.

Każda decyzja i każde działanie, gdy jest spójne z Twoimi najwyższymi wartościami sprawia, że czujesz się szczęśliwy. Brak szczęścia zazwyczaj jest spowodowany brakiem spełnienia wszystkich najważniejszych wartości. Załóżmy, że dla kogoś najważniejszy jest sukces, jednak wysoko w hierarchii jest też dobra zabawa. I teraz ta osoba może odnosić sukces za sukcesem, nie czując ani grama spełnienia. Nie wiedząc, że zaniedbuje inną swoją wartość i nie dając sobie ani chwili na dobrą zabawę dziwi się jak to możliwe, że te sukcesy nie dają jej szczęścia. Świadomość swoich wartości pozwoli Ci zidentyfikować przyczynę, gdy nie czujesz się w swoim życiu wystarczająco szczęśliwy.

Wartości środków i wartości rezultatów

Istnieją dwa rodzaje wartości. Wartości środków to środki, dzięki którym możemy osiągnąć wartości rezultatów. Te drugie są zazwyczaj stanami emocjonalnymi, czyli na przykład: szczęście, bezpieczeństwo, spokój. Środkami do osiągnięcia tych wartości mogą być na przykład: pieniądze, rodzina, przyjaciele, dobra praca. W tym artykule będziemy się zajmować wartościami rezultatów, bo to są te najgłębsze wartości, które mają największy wpływ na nasze życie i nasze decyzje.

Odkrywanie swoich wartości

Poniżej znajdziesz listę przykładowych wartości. Chcę teraz, abyś wybrał z tej listy od 10 do 12 najważniejszych dla Ciebie wartości. Wybierz te rzeczy, które są Tobie absolutnie najbliższe. Poświęć na to ćwiczenie dokładnie tyle czasu, ile potrzebujesz. Nie spiesz się- spokojnie zastanów się, co wybrać. Ten wybór będzie miał później dla Ciebie wielkie znaczenie, dlatego wybieraj powoli. Wybrane wartości zapisz na kartce papieru.

Miłość Niezależność Rozwój osobisty
Akceptacja Elastyczność Wykształcenie
Zaufanie Wolność
Wiara Mądrość Kreatywność
Zdrowie Wyobraźnia
Piękno Wygoda Marzenia
Intymność Dobra zabawa
Humor Bezpieczeństwo
Spokój Energia Komfort
Szczerość
Wdzięczność Satysfakcja Spokój
Wsparcie Radość Pewność
Wrażliwość Szczęście Sprawiedliwość
Lojalność
Balans Bogactwo Duma
Harmonia Dostatek
Intuicja Sukces Przygoda
Motywacja Perfekcjonizm Ryzyko
Pasja Niezależność finansowa Wyzwania

Teraz, gdy już masz wstępną listę swoich wartości, nadaj im numerki- od 1 do 10. 1 to rzecz dla Ciebie absolutnie najważniejsza w życiu, 2 to wartość również ogromnie ważna lecz trochę mniej, i tak dalej. Ustal hierarchię swoich wartości. Również rób to powoli i dokładnie.

W momencie gdy nie jesteś pewien, która wartość jest dla Ciebie ważniejsza, możesz użyć bardzo prostego sposobu. Porównując do siebie dwie wartości wyobraź sobie, jaka sytuacja może reprezentować każdą z nich i wtedy zastanów się, którą sytuację byś wolał. Czyli na przykład gdybym nie wiedział czy dla mnie ważniejsza jest przygoda czy rozwój, wyobraziłbym sobie takie sytuacje: przygoda to wyjazd na tydzień na Madagaskar a rozwój to tygodniowe szkolenie z zakresu zarządzania czasem w Londynie. Preferowana przez Ciebie sytuacja przedstawia ważniejszą dla Ciebie wartość. W ten sposób bardzo łatwo możesz określić, która wartość jest w Twojej hierarchii wyżej.

Gdy już dokonasz oceny swoich wartości według ich ważności, przepisz je wszystkie na nową kartkę, wypisując wszystkie z ich cyframi od najważniejszej do najmniej ważnej. Zachowaj tą kartkę i schowaj tam, gdzie zawsze będziesz mógł na nią zajrzeć.

Wartości, na których się opierasz są podstawą Twojego życia i zmian w nim zachodzących. Jeśli chcesz je dobrze poznać i rozpocząć życie takie jakie chcesz, to zachęcam Cię do skorzystania z mojego autorskiego, 30-dniowego programu rozwoju osobistego Life Architect BOX – Zaprojektuj Swoje Życie i Działaj. Po ustaleniu hierarchii wartości zaplanujesz swoją przyszłość i nakreślisz szczegółowy plan działania. Program składa się z materiałów video, audio oraz zadań w Zeszycie Ćwiczeń.

Twoje wartościowe życie

Każda Twoja decyzja, jaką teraz będziesz miał do podjęcia, w dużej mierze będzie wspomagana przez listę Twoich wartości. Jeśli będziesz miał przed sobą jakąś dużą decyzję i nie będziesz pewien, co zrobić wystarczy, że spojrzysz na hierarchię Twoich wartości i zobaczysz, co jest wyżej. Gdybyś dostał propozycję lepiej płatnej i bardziej wymagającej pracy, która zajmie Ci znacznie więcej czasu to co byś zrobił, ceniąc sobie jednocześnie sukces i odpoczynek? Jeśli w Twojej hierarchii wyżej będzie sukces, prawdopodobnie zgodzisz się na tę propozycję. Jeśli jednak wyżej będzie odpoczynek, a dodatkowy czas w pracy będzie oznaczał poświęcenie czasu na relaks, prawdopodobnie z niej zrezygnujesz. Kierowanie się swoimi wartościami przy podejmowaniu decyzji daje Ci pewność, że tak podjęta decyzja będzie dobrą decyzją.

Oczywiście może się tak stać, że Twoje wartości będą zmieniać swoje pozycje w hierarchii. W wyniku różnych wydarzeń w życiu Twoje poglądy na pewne sprawy mogą się zupełnie zmienić a Twoja lista wartości może za dwa lata być już inna niż jest teraz. Dlatego ważne jest wracanie do tego ćwiczenia raz na jakiś czas i zastanowienie się nad tym jak jest w obecnej chwili. Możesz za pół roku znowu usiąść do pracy nad swoimi wartościami i zadać sobie pytanie- czy te wartości nadal są dla mnie najważniejsze? Czy są jakieś inne, które teraz powinny być na szczycie tej listy? To, że inne rzeczy mogą być dla Ciebie w życiu ważniejsze za jakiś czas jest jak najbardziej naturalne, dlatego pamiętaj o tym, aby nie kierować się raz zrobioną listą przez całą resztę życia. Powtarzaj tę czynność na przykład co pół roku a zawsze będziesz pewien, że jesteś świadom tego, co jest w Twoim życiu najważniejsze.

Zrób więc to dla siebie i poświęć godzinę czasu na to, aby określić swoje wartości. Chyba nie chciałbyś obudzić się za pięć lat z myślą, że poszedłeś w zupełnie złym kierunku?

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: