Kwota wolna od podatku

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Kwota wolna od podatku PIT za 2020 (2020)

Wynagrodzenia za 2020 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa korzysta ze zmnienionej w stosunku do roku poprzedniego – wysokości kwoty wolnej od podatku. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2020 roku!

Kalkulator

Wylicz kwotę wolną i podatek PIT za 2020 rok.

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Oblicz Twój podatek za 2020 z poprawną kwotą wolną w Programie. Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku PIT za 2020 z nową kwotą wolną oraz zmienioną skalą podatkową – ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo – razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. Rozlicz podatek według skali i kwoty wolnej 2020 w Programie e-pity – PIT 2020 online >>

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2020 rok

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 420 zł 8 001 – 13 000 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł 13 001 – 85 528 zł 548,30 zł 85 529 zł – 127 000

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2020 r. płatnicy (obliczający i wpłacający podatek za inne osoby) pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie).

Jeżeli podatnik płaci podatek samodzielnie, to również stosuje nową kwotę zmniejszającą – 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki dotyczące osób samodzielnie opłacających zaliczki:

 • u osób prowadzących działalność gospodarczą lub opłacający zaliczki na takich zasadach jak prowadzący działalność, kwota zmniejszająca już w związku z obliczaniem zaliczek w trakcie roku wynosi 548 zł 30 gr.
 • osoby opłacające podatek z działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych obliczając zaliczki od wypłat (uzyskanych zarobków) mogą pomniejszyć wysokość wpłaty na podatek za miesiące od października do grudnia 2020 r. o kwotę 5,5% ustalonej zaliczki miesięcznej.

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko 2020/2020, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny, na Internet), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku (należy ją przypisać do jednego z wierszy powyższej tabeli).

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity ®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia – spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT – wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

W rozliczeniu za 2020 r. skala podatkowa przedstawia się nastepująco:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek za 2020 r. wynosi

Do 85.528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek* Ponad 85.528 zł 15.181,22 zł + 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek*

*kwota zmniejszająca ustalona w tabeli powyżej, uzależniona jest od wysokości dochodu.

Podstawa opodatkowania pomiędzy 8.001 zł a 13.000 zł

W rozliczeniach podatkowych w 2020 r. (deklaracja PIT w 2020 r.) kwota zmniejszająca w tym przedziale dochodów wynosi 1420 zł, które jednak pomniejsza się o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł.

Przykład 1: Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto.

Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto. Po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i składek ZUS, a także rozliczanej przez niego ulgi rehabilitacyjnej, kwota netto to 12.000 zł.
Kwotę zmniejszającą wyliczamy następująco:
1420 – 871,70 x(12.000 – 8000)/5000 = 1420 – 697,36 = 722,64.
W efekcie podatek wyniesie:
12.000×17,75% – 722,64 = 2130-722,64 = 1407,36
Od tej kwoty należy odjąć 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną).

Podstawa opodatkowania między 13 001 a 85 528 zł

W tym zakresie podstawy opodatkowania, kwota zmniejszająca podatek wynosi 548,30 zł.

Przykład 2: Zarobki pomiędzy 13 001 a 85 528 zł

Podatnik zarobił 50.000 zł (jest to kwota jego przychodu brutto, bez pomniejszeń). Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, pobranych składek ZUS oraz kwoty ulgi rehabilitacyjnej (jednej z ulg odliczanych od dochodu) dochód wynosi 34.000,09 zł (po zaokrągleniu 34.000 zł). Podatek oblicza się zgodnie ze wzorem 34.000 x 0.1775- 548,30 zł = 5486,70 zł.

Dochód między 85 529 zł a 127 000 zł

W rozliczeniach roku 2020 (deklaracja PIT składana w 2020 r.) kwota obniżająca podatek w przypadku dochodu pomiędzy 85.528 zł a 127.000 zł wynosi: 548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przykład 3: Zarobki między 85 528 zł a 127 000

Podatnik zarobił w 2020 r. na podstawie umowy o pracę 90.500 zł netto. Jest to jedyny dochód podatnika. Podatek wyniesie 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca.
Kwotę zmniejszającą oblicza się według wzoru:
548,30 – 548,30x(90.500 – 85.528)/41472 zł = 548,30 – 65,73 = 482,57 zł.
Podatek wyniesie:
15181,22 +32%x4972 – 482,57 = 16289,69 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych 16290 zł (jeśli odlicza się jeszcze kwoty ulg odliczanych od podatku, wówczas zaokrąglenia dokonuje siena sam koniec, po rozliczeniu tych ulg podatkowych).

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dochód ponad 127 000 zł

W tym przypadku nie stosuje się kwoty wolnej od podatku. W efekcie podatek wynosi 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Przykład 4: zarobki ponad 127 000 zł

Podatnik zarobił 150.000 zł. Podatek wyniesie 15 181,22 + 32% z kwoty (150.000 – 85528) = 15181,22 + 0,32×64472 = 15181,22+20631,04 = 35812,26 zł.

Ulgi podatkowe a nowa kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

 • Zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, w tym składki zapłacone za granicą w państwach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 • Darowizn na:
  • cele kultu religijnego,
  • charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • charytatywne – organizacji pożytku publicznego.
 • Darowizn krwi i jej składników,
 • Darowizn na cele edukacji zawodowej,
 • Odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci Internet,
 • Wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • Zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy,
 • ulgi na działalność badawczo – rozwojową
 • ulgi termomodernizacyjnej

– wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej podatek.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Koszty uzyskania przychodów w 2020 r. a kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

 • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 18% lub nie zarabia w ogóle,
 • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

– korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego – odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości.

Uwaga
Wspólne rozliczenie nie będzie korzystne w przypadku małżonków, których:

 • Jedno uzyskało dochód pozwalający na korzystanie z najwyższej kwoty wolnej – czyli dochód u tej osoby nie przekroczył 8.000 zł,
 • Drugie uzyskało dochód w przedziale od 13.001 – 85.528 zł.

Gdyby małżonkowie rozliczali się samodzielne – pierwszy z nich odliczyłby od podatku 1420 zł, a drugi – 548,30 zł. Gdy rozliczają się wspólnie dzielą sumę swojego dochodu na pół, zakładając że zarabiają np. 7.000 i 40.000 suma ta to 47.000 zł a dochód na jednego małżonka – 23.500 zł. Powoduje to, że oboje trafiają do grupy, gdzie możliwe odliczenie wynosi po 548,30 zł (takie odliczenie dotyczy osób, u których dochód wynosi ponad 13.000 zł). Gdy rozliczą się wspólnie kwota zmniejszająca wyniesie łącznie 548,30x 2 = 1096,6 zł. Gdyby rozliczali się osobno – odliczenie dałoby 1420 + 548,30 = 1968,03. Na wspólnym rozliczeniu stracić mogą zatem nawet 883,98 zł.

Roczna kwota wolna w PIT obowiązująca w 2020 roku

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 360 zł 8 001 – 13 000 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł 13 001 – 85 528 zł 525,12 zł 85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł


127 001 i więcej

W sposób szczególny ustala się kwotę zmniejszającą w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85.528 zł) wynosi 525 zł 12 gr rocznie;
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Jeśli po tak ustalonych zaliczkach w rozliczeniu rocznym dochód podatnika uprawniał będzie do kwoty zmniejszającej (np. ze względu na ulgi podatkowe – to podatnik może z niej skorzystać na koniec roku, wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku.

Kwota wolna od podatku w 2020 r. – co się zmieni?

 • 5 paź 17 11:40
 • 115 255

Zobacz także

Co dalej z kwotą wolną od podatku? Komisja sejmowa za utrzymaniem obecnej wysokości

Morawiecki: Kwota wolna od podatku dla najbiedniejszych wyniesie 6,6 tys. zł

Kwota wolna od podatku w 2020 r. ulegnie zmianie. Dla najmniej zarabiających znacząco wzrośnie. W 2020 roku kwota wolna od podatku urośnie już do 8 tys. zł rocznie.

Od 1 stycznia 2020 r. kwota wolna od podatku jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi 6,6 tys. zł dla osób, których zarobki nie przekraczają tej kwoty. Oznacza to, że osoby zarabiające do 6,6 tys. zł rocznie nie płacą podatku w ogóle.

Przed 2020 roku kwota wolna od podatku wynosiła dla wszystkich 3091 zł, co w praktyce oznaczało zmniejszenie podatku o 556,02 zł. Konieczność zmiany kwoty wolnej wymusił na politykach Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że kwota wolna od podatku, która jest mniejsza, niż minimum socjalne, jest sprzeczna z ustawą zasadniczą.

Kwota wolna od podatku w 2020 roku – jak jest teraz?

W przypadku dochodów w przedziale 6,6 tys. zł – 11 tys. zł kwota wolna stopniowo spada od poziomu 6,6 tys. . Jest tzw. degresywna i oblicza się ją według specjalnego wzoru dla poszczególnego poziomu dochodów.

Osoby zarabiające powyżej 11 tys. zł, ale mniej niż 85 528 zł mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł (w praktyce oznacza to pomniejszenie podatku o 556,02 zł). To jest standardowa kwota wolna od podatku, która nie zmieniła się od lat.

Osoby, które zarabiają minimalną pensję krajową – czyli 2000 zł brutto – uzyskują roczny dochód w wysokości 24 000 zł, więc ich zmiana kwoty wolnej od podatku nie będzie dotyczyć. Skorzystają tylko ci, którzy uzyskują niepełne dochody, lub pracują jedynie w wybranych miesiącach roku.

Dla podatników o dochodach powyżej 85 528 zł kwota wolna znowu spada – do zera przy dochodzie powyżej 127 tys. zł. Osobom zarabiającym więcej nie przysługuje kwota wolna od podatku w ogóle.

Kwota wolna od podatku w 2020 roku – jak będzie?

Osoby zarabiające rocznie do 8 tys. zł nie zapłacą podatku. W przypadku dochodów w przedziale 8 tys. zł – 13 tys. zł kwota wolna stopniowo spada od poziomu 8 tys. . Jest tzw. degresywna i oblicza się ją według specjalnego wzoru dla poszczególnego poziomu dochodów.

Osoby zarabiające powyżej 13 tys. zł, ale mniej niż 85 528 zł mogą korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł (w praktyce oznacza to pomniejszenie podatku o 556,02 gr). To jest standardowa kwota wolna od podatku, która nie zmieniła się od lat.

Dla podatników o dochodach powyżej 85 528 zł kwota wolna znowu spada – do zera przy dochodzie powyżej 127 tys. zł.

Osobom zarabiającym więcej nie przysługuje kwota wolna od podatku w ogóle.

Kwota wolna od podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował instrukcję opisującą, gdzie szukać decyzji w sprawie czasowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS. Chodzi o odpowiedź ZUS-u w sprawie wniosku RDZ złożonego przez przedsiębiorcę .

Tarcza 2.0: nowe wzory wniosków do ZUS o postojowe RSP-D i zwolnienie ze składek RDZ

Konieczne było wprowadzenie zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków. Nowe wersje wniosków przygotowano dla świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D) i zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ) .

Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych

Na początku maja przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 roku dla ponad 436 tysięcy płatników składek na łączną kwotę blisko 591 mln złotych .

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Od 1 września 2020 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, który umożliwia podatnikom dostęp do istotnych informacji przy weryfikacji swoich kontrahentów. Wykaz ten nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT, jak również, co do zasady, podatników korzystających ze zwolnienia z VAT .

Jak złożyć on-line zeznanie PIT za 2020 r.?

Termin złożenia rozliczenia PIT za 2020 r. przypadł w okresie epidemii COVID-19. Podatnicy zyskali jednak dodatkowy miesiąc na wywiązanie się z tego obowiązku bez ryzyka otrzymania grzywny .

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: