Lokaty inwestycyjne

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Lokata inwestycyjna

O atrakcyjności Lokaty Inwestycyjnej decyduje:

 • możliwość uzyskania ponadprzeciętnego oprocentowania,
 • gwarancja zainwestowanego kapitału,
 • niskie stopy procentowe mające wpływ na stale spadające oprocentowanie tradycyjnych depozytów bankowych,
 • możliwość bezpiecznego inwestowania na alternatywnych rynkach.

Szczegółowe informacje związane z regulacjami prawnymi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz zawierania lokat inwestycyjnych można znaleźć w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID w zakładce pliki do pobrania.

Lokata inwestycyjna to produkt przeznaczony dla Klientów, którzy:

 • chcą uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu,
 • dbają o bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału,
 • poszukują nowoczesnych form lokowania nadwyżek finansowych,
 • poszukują wyższych rentowności lokat.

Lokata Inwestycyjna to produkt depozytowy, będący lokatą o charakterze inwestycji na rynkach finansowych, w którym wysokość odsetek uzależniona jest od zmiany wartości kursu walutowego.

Klient nabywając lokatę inwestycyjną uzyskuje możliwość osiągnięcia zysków przewyższających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych po spełnieniu określonych warunków. Osiągnięcie zysków nie jest jednak gwarantowane przez PKO Bank Polski. PKO Bank Polski gwarantuje jedynie zwrot wpłaconego kapitału w przypadku dotrzymania do końca trwania lokaty.

Przed zawarciem lokaty inwestycyjne Klient powinien zapoznać się z wykazem aktywów oraz strategii inwestycyjnych oraz innymi warunkami transakcji przygotowanymi przez PKO Bank Polski.

Nasza oferta jest przygotowana dla Klientów Bankowości Prywatnej, dla Firm i Przedsiębiorstw oraz Klientów Strategicznych, Korporacyjnych i Samorządowych.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Minimalna kwota transakcji wynosi 50.000 USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej według aktualnych cen na rynku międzybankowym dla transakcji natychmiastowych.

Warunkiem otwarcia lokaty inwestycyjnej jest posiadanie przez Klienta:

 1. zawartej Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym,
 2. środków pieniężnych na rachunku uzgodnionym w warunkach transakcji odpowiadającym wysokości zgłoszonej lokaty inwestycyjnej, w chwili zawarcia transakcji.

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad współpracy w zakresie lokat inwestycyjnych są określone w podpisywanej z Klientem „Umowie ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym” oraz w „Regulaminie Lokaty inwestycyjnej w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.

Klient może negocjować warunki lokaty inwestycyjnej w każdym dniu roboczym w godzinach 9:00 – 17:00.

Lokata inwestycyjna może być zawarta ze strony PKO Banku Polskiego wyłącznie przez dealera, a ze strony Klienta – Klient zgodnie z zasadami reprezentacji lub ustanowiony pełnomocnik.

Kurs EUR/PLN na fixingu NBP,

Kurs USD/PLN na fixingu NBP,

Kurs CHF/PLN na fixingu NBP,

Kurs EUR/USD na fixingu ECB.

Lokaty inwestycyjne mogą być otwierane na dowolny okres umowny od 14 dni roboczych do 12 miesięcy.

W dniu zakończenia lokaty inwestycyjnej PKO BP SA przekazuje na rachunek Klienta, całą kwotę lokaty inwestycyjnej i w przypadku realizacji zakładanego przez Klienta scenariusza rynkowego, należne odsetki. Wysokość odsetek jest obliczana zgodnie ze wzorem obliczania odsetek indywidualnie ustalanym z Klientem w warunkach transakcji.

Nie później niż trzy dni robocze przed dniem zakończenia lokaty inwestycyjnej Klient ma prawo złożyć dyspozycję wycofania lokaty inwestycyjnej.

W przypadku wycofania zawartej lokaty inwestycyjnej przed terminem jej zakończenia, PKO BP SA przekazuje na rachunek Klienta, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po dniu przyjęcia dyspozycji kwotę lokaty inwestycyjnej, pomniejszoną o opłatę likwidacyjną.

W przypadku złożenia ww. dyspozycji, nie przysługują odsetki.

Bank nie pobiera prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji lokat inwestycyjnych (w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim).

W przypadku wycofania zawartej lokaty inwestycyjnej przed terminem jej zakończenia, PKO BP SA przekazuje na rachunek wskazany w Umowie lub pisemnej dyspozycji, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po dniu przyjęcia dyspozycji kwotę lokaty inwestycyjnej, pomniejszoną o opłatę likwidacyjną. Wysokość opłaty jest stała i jest ustalona w warunkach transakcji.

RYZYKO INWESTORA

Lokaty inwestycyjne są obarczone przez szereg ryzyk, w tym w szczególności:

 • ryzyko rynkowe: wysokość odsetek (pożytków) wypłacanych Klientowi w momencie zakończenia transakcji uzależniona jest od różnych zmiennych rynkowych np. kursów walutowych. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna i podlega wahaniom. W związku z powyższym Klient powinien brać pod uwagę następujące scenariusze:
  • Klient może nie otrzymać spodziewanych pożytków z zawartej transakcji,
  • Może otrzymać pożytki w wysokości niższej niż spodziewana,
  • Relacja między pożytkami, a zmiennymi rynkowymi, od których zależna jest ich wysokość może być nieliniowa, co może skutkować nieproporcjonalnymi pożytkami w stosunku do zmian tychże zmiennych;
 • ryzyko walutowe: w przypadku lokat inwestycyjnych denominowanych w innych walutach niż PLN, kwota lokaty inwestycyjnej będzie istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W przypadku lokat inwestycyjnych, których pożytki będą zależne od zmiennych rynkowych kwotowanych w innej walucie niż PLN, wartość pożytków może być istotnie uzależniona od zmiany relacji tej waluty względem PLN. W związku z powyższym, w dniu zakończenia lokaty inwestycyjnej wartość otrzymanych przez Klienta środków może być niższa niż zakładana;
 • ryzyko utraty części zainwestowanego kapitału: w przypadku przedterminowego wycofania lokaty inwestycyjnej, odsetki nie przysługują a kwota lokaty inwestycyjnej zostaje pomniejszoną o opłatę likwidacyjną. Jej wysokość jest ustalona w warunkach transakcji.
 • ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne dotyczące PKO Banku Polskiego: Klient, zawierając transakcje z PKO Bankiem Polskim, powinien brać pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie PKO Banku Polskiego;
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne niezależne od PKO Banku Polskiego: Klient zawierając lokaty inwestycyjne powinien brać pod uwagę również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od PKO Banku Polskiego.

FORMA OPODATKOWANIA ZYSKU Z LOKATY INWESTYCYJNEJ

Zawieranie lokat inwestycyjnych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków związanych z lokatą inwestycyjną, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zastrzeżenia
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako propozycja zawarcia jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO Bank Polski dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich dokładności i pełności.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z transakcji Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego, radcy prawnego lub innej osoby, uprawnionej do udzielania porad w przedmiotowym zakresie.

Zawieranie transakcji na instrumentach finansowych oraz lokat inwestycyjnych nie jest zobowiązaniem, ani nie jest gwarantowane przez PKO Bank Polski. Niezależnie od informacji przekazanych przez PKO Bank Polski, przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Niniejsze transakcje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich Klientów, przed zawarciem transakcji Klient powinien podjąć kroki w celu zapewnienia pełnego zrozumienia transakcji oraz dokonania niezależnej oceny właściwości transakcji w świetle jego własnych celów i uwarunkowań rynkowych, a w szczególności możliwego ryzyka i korzyści wynikających z jej zawarcia.

PKO Bank Polski oferując instrumenty finansowe nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło.

Lokaty inwestycyjne – Bank Millennium

Logowanie do Millenetu

Zatwierdzaj w aplikacji transakcje wykonywane w Millenecie, bez wpisywania [email protected]ł SMS link otwiera się w nowym oknie Więcej

Poznaj sposoby bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej link otwiera się w nowym oknie Więcej

Zyskaj nawet do 15,99% z lokatą Złota Szansa V

Wystarczy 1000 zł by założyć lokatę strukturyzowaną, dzięki której możesz zyskać nawet do 15,99% w skali inwestycji (7,99% w skali roku)

O lokatach strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela:

  100% ochrony kapitału przez cały okres trwania lokaty strukturyzowanej pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Sprawdź aktualną ofertę

 • Złota Szansa V – prezentacja
 • Złota Szansa V – warunki
 • Złota Szansa V– KID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów)

Jak otworzyć

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż Konto 360° online.

Jeśli jesteś naszym Klientem, otwórz lokatę w Millenecie.

Wybierz najbliższy oddział

Ważne informacje

Ryzyka związane z inwestowaniem w lokaty strukturyzowane

Inwestycje w produkty strukturyzowane niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyka, w szczególności może to być: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (upadłości), ryzyko płynności, ryzyko podatkowe, ryzyko prawne, ryzyko stopy procentowej, złożoności produktu, dostępności informacji z danego rynku.

Lokaty strukturyzowane oparte są na wskaźnikach rynku finansowego lub towarowego, takich jak kursy walut, ceny akcji, wartości indeksów giełdowych, ceny towarów lub koszyki tych zmiennych, od których kształtowania może być uzależnione końcowe oprocentowanie lokaty strukturyzowanej. Lokaty strukturyzowane posiadają inne cechy niż tradycyjne lokaty o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. W przypadku niespełnienia założeń inwestycyjnych, lokaty strukturyzowane mogą nie wypłacić odsetek.

Szczegółowy opis ryzyka

 • Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty strukturyzowanej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kurs waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.
 • Ryzyko kredytowe – inwestycja w lokaty strukturyzowane wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Ryzyko płynności – posiadacz lokaty strukturyzowanej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję, wypłacając 100% kapitału. Należy pamiętać, że zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.
 • Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, że inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.
 • Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

Środki złożone na Lokacie Strukturyzowanej są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym link otwiera się w nowym oknie , systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2020 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku, objętymi systemem gwarantowania w złotych, nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro.

Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku rachunku wspólnego każdemu właścicielowi przysługuje odrębna kwota gwarantowana (do wysokości gwarancji).

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów, dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie bankmillennium.pl.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na produktach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Warunkach lokaty strukturyzowanej, oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl oraz w placówkach Banku.

Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium S.A. („Bank”) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez klienta transakcji na produktach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Warunki przedstawione w niniejszej publikacji mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na produktach finansowych będą oparte na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano w oparciu o założenia i parametry odzwierciedlające ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w „Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A”, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl. Każdy, kto nabywa produkt finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe ryzyka i okoliczności, klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji oraz ryzyka z nią związane. W razie jakichkolwiek wątpliwości klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyk oraz charakteru transakcji.

Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów lub produktów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa.

Lokaty inwestycyjne – rodzaje

Lokaty inwestycyjne łączą zalety lokat terminowych z inwestycjami na rynku kapitałowym. Dają więc bezpieczeństwo i szanse na większy zysk.

Lokaty inwestycyjne, nazywane również indeksowanymi lub dynamicznego inwestowania, przeznaczone są dla osób, które chcą, aby ich pieniądze były bezpieczne i w pewnym stopniu chronione przed inflacją, ale jednocześnie mają nadzieję na dodatkowy zarobek i akceptują podwyższone ryzyko.

Udział w zyskach lokat inwestycyjnych

Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są dzielone na dwie części. Pierwsza – zdeponowana w banku – ma przynieść gwarantowane oprocentowanie, druga – inwestycyjna – uzależniona jest od koniunktury na rynku giełdowym, walutowym lub surowcowym, w zależności od rodzaju lokaty. Klient otrzymuje określony w umowie udział we wzroście lub spadku danego rynku w zależności od opcji jaką przewiduje regulamin lokaty. Na ogół jest to kilkadziesiąt procent.

Propozycje lokat inwestycyjnych bezpieczne i mniej bezpieczne

Banki mają propozycje zarówno dla klientów ostrożnych, jak i gotowych do podjęcia pewnego ryzyka. Każdy może więc sam podjąć decyzję, w jakie instrumenty finansowe chce inwestować. Mogą to być różne opcje, np. lokata z wyższym zyskiem gwarantowanym przy jednocześnie mniejszym udziale w zysku wynikającym z inwestycji lub lokata z niższym zyskiem gwarantowanym przy wyższym udziale w zysku wynikającym ze wzrostu aktywu bazowego.

Oprocentowanie i ryzyko lokaty inwestycyjnej

Lokaty inwestycyjne są zawsze niżej oprocentowane niż lokaty standardowe. Poza tym, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, oprocentowanie jest podawane za cały okres trwania lokaty, a nie rocznie, jak ma to miejsce w przypadku standardowych depozytów. To jest właśnie ryzyko, które klient ponosi wybierając mniejsze odsetki, niż miałby ze zwykłej lokaty, w zamian za możliwość dodatkowego, ale niegwarantowanego zysku. Bank może bowiem zarobić więcej, niż gwarantuje, ale w trakcie załamania rynku może równie dobrze ponieść porażkę. Klient po kilku latach odzyska więc pieniądze z niewielkim procentem, który może nawet nie przekraczać wysokości inflacji.

Regulamin lokaty inwestycyjnej to podstawa

Przed złożeniem wniosku o otworzenie lokaty trzeba poznać sankcje związane z jej zerwaniem. Może się zdarzyć, że utraci się tylko prawa do odsetek gwarantowanych i zysków wynikających z inwestycji, ale może być również tak, że bank pobierze dodatkową karę i kapitał zostanie nadwątlony. Warto więc zajrzeć do regulaminu wybranej lokaty inwestycyjnej, aby uniknąć rozczarowań.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: