Najważniejsze aspekty inwestowania

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Krótki kurs inwestowania w akcje

Akcje spółek są jedną z najpopularniejszych form inwestowania. Dają szansę na ponadprzeciętne zyski każdemu, kto chciałby wziąć udział we wzroście gospodarczym. Na każdym kroku korzystamy z produktów i usług przedsiębiorstw, które pozyskiwały kapitał do swojego rozwoju dzięki wejściu na giełdę. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim kursem, w którym wyjaśnimy najważniejsze aspekty związane z inwestowaniem w akcje. Ponieważ każda inwestycja nieodłącznie wiąże się z ryzykiem wiedza na ten temat jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

W krótkim kursie wyjaśnimy jak funkcjonuje rynek giełdowy. Czym jest spółka akcyjna i dlaczego firmy wybierają notowanie na giełdzie. Opiszemy elementy sesji giełdowej oraz tego jakie podmioty na niej funkcjonują. Omówimy czym jest analiza fundamentalna, a czym zajmuje się analiza techniczna. Zaproponujemy kilka wskazówek, dzięki którym inwestowanie będzie bardziej świadome i pozwoli poznać najważniejsze ryzyka.

Wszystko to w kilku krótkich lekcjach, bez zbędnego akademickiego żargonu.

Pomożemy ci zacząć!

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Pobierz aplikację mobilną bossaMobile na swój telefon

DM BOŚ

Szukam

Dołącz do nas

Korzystamy z następujących źródeł informacji: GPW, Notoria Serwis, PAP, IPK Info-PP, Macronext.

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane. W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, lub nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828. DM BOŚ działa na podstawie zezwolenia KNF z dnia 18.08.94 r.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.

Giełda i psychologia

Ilość stron: 204

Wymiary: 16,5 cm x 24,5 cm

Czas wysyłki: 24

Podziel się ze znajomymi:

Obok analizy fundamentalnej, portfelowej oraz popularnej wśród inwestorów analizy technicznej coraz większe uznanie znajdują finanse behawioralne, czyli psychologiczne podejście do rynku papierów wartościowych. Niniejsza praca wpisuje się w ten ostatni nurt. W książce opisano proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o teorię perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, za którą ten pierwszy otrzymał w 2002 roku Nagrodę Nobla z ekonomii. Zaprezentowano długą listę mechanizmów psychologicznych w sferze poznawczej, motywacyjnej i emocjonalnej inwestora. Omówiono problematykę dyskontowania odroczonych wypłat.

Książka skierowana jest zarówno do osób zajmujących się teorią rynku, jak i do praktyków. Pozwala na zrozumienie psychologicznych uwarunkowań inwestowania.

Recenzja książki „Psychologia skutecznego tradingu”:

Spis treści

Wstęp do wydania trzeciego
Wprowadzenie

Część I. Podejście preskryptywne i normatywne

Rozdział 1. Analiza techniczna i fundamentalna
1.1. Analiza techniczna
1.2. Analiza fundamentalna

Rozdział 2. Nowoczesna teoria portfelowa i efektywność rynku
2.1. Teoria portfelowa
2.2. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
2.3. Efektywność rynku oraz racjonalność inwestora

Rozdział 3. Odstępstwa od efektywności rynku – anomalie
3.1. Dodatnie krótkoterminowe autokorelacje stóp zwrotu
3.2. Ujemne długoterminowe autokorelacje stóp zwrotu
3.3. Efekt kalendarza
3.4. Nadmierne obroty giełdowe
3.5. Zagadka zamkniętych funduszy inwestycyjnych
3.6. Zagadkowa stopa zwrotu z pierwotnych ofert publicznych
3.7. Przewidywalność stóp zwrotu na podstawie innych zmiennych
3.7.1. Zależność stopy zwrotu z akcji od wielkości spółki
3.7.2. Zależność poziomu cen akcji od wartości wskaźników fundamentalnych
3.8. Poinformacyjny dryf ceny
3.9. Odkryte anomalie a hipoteza efektywności rynku

Część II. Podejście deskryptywne

Rozdział 4. Skłonności poznawcze inwestorów
4.1. Nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności
4.2. Złudzenie kontroli
4.3. Nadmierny optymizm
4.4. Pułapka potwierdzania
4.5. Efekt myślenia wstecznego
4.6. Heurystyka dostępności
4.7. Heurystyka zakotwiczenia
4.8. Heurystyka afektu
4.9. Dysonans poznawczy
4.10. Podstawowy błąd atrybucji
4.11. Heurystyka reprezentatywności oraz konserwatyzm poznawczy
4.12. Dodatni i ujemny efekt świeżości

Rozdział 5. Skłonności motywacyjne inwestorów
5.1. Teoria perspektywy
5.1.1. Pierwsza część teorii perspektywy
5.1.2. Druga część teorii perspektywy
5.2. Inklinacje związane z niedokończoną inwestycją
5.2.1. Księgowanie mentalne i jego konsekwencje
5.2.2. Efekt utopionych kosztów
5.2.3. Hedoniczne kadrowanie
5.2.4. Efekt dyspozycji
5.2.5. Krótkowzroczne unikanie strat
5.2.6. Efekt posiadania
5.2.7. Efekt status quo
5.3. Inklinacje związane z wynikami ostatnio zakończonej inwestycji
5.4. O emocjach w inwestowaniu
5.5. Behawioralne modele rynku finansowego

Rozdział 6. Dyskontowanie odroczonych wypłat
6.1. Czynniki determinujące proces dyskontowania
6.2. Zmiana preferencji w czasie
6.3. Podsumowanie

Część III. Wybrane badania empiryczne

Rozdział 7. Ocena napływających informacji oraz sygnałów analizy technicznej
7.1. Czynniki prognostyczne w opinii analityków
7.2. Sygnały analizy technicznej jako reprezentacja powszechnie występujących heurystyk

Rozdział 8. Skłonności poznawcze a prognozowanie niepewnych zdarzeń
8.1. Optymalne strategie prognozowania zdarzeń binarnych
8.2. Kto i kiedy stosuje krótko- lub długoterminowe strategie
prognozowania?
8.3. Kto i kiedy stosuje strategie momentum lub kontrarian?
8.4. Wpływ dostępu do sekwencji minionych zdarzeń

Rozdział 9. Jak eksperci tłumaczą własne błędy w prognozowaniu?
Analitycy finansowi versus meteorolodzy

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Przypisy
Bibliografia

Recenzje ekspertów

To dla mnie wielka przyjemność widzieć kolejne wydanie książki Piotra Zielonki „Giełda i psychologia”. Badania Autora w dziedzinie finansów behawioralnych zapewniły mu wgląd w psychologiczne aspekty rynku. Jego prace angażują zarówno teoretyków, jak praktyków giełdowych. Ja sam bardzo często z nich korzystam.
Elton G. McGoun
William H. Dunkak Professor of Finance, Bucknell University, USA

To pierwsza naukowa książka na temat inwestowania, którą czytałem z wypiekami na twarzy.
Dr Tomasz Modzelewski

Prezes Zelmer S.A.Niniejsza publikacja nie tylko zapoznaje Czytelnika z różnymi zaskakującymi fenomenami psychologii rynku finansowego, lecz także ukazuje ich źródła i przedstawia wyjaśnienia oparte na poważnych teoriach naukowych. Nie ma wątpliwości, że Czytelnik ma do czynienia z jednym z najbardziej kompetentnych wykładów w tej dziedzinie.
Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka
Akademia Leona Koźmińskiego

Książka Piotra Zielonki w systematyczny sposób prezentuje zarówno najważniejsze dokonania psychologii rynku finansowego, jak i – co stanowi szczególny walor publikacji – dorobek wieloletnich badań autora prowadzonych w tej dziedzinie. I dla osób profesjonalnie związanych z rynkiem finansowym, i dla aktywnych inwestorów książka ta stanowić będzie doskonałą okazję do refleksji nad stosowanymi strategiami inwestycyjnymi oraz kontekstem podejmowanych decyzji.
Dr Grzegorz Łętocha
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, BPH TFI S.A.
Wiceprezes Związku Maklerów i Doradców

Mało jest jeszcze książek, które dawałyby całościowy obraz ewolucji finansów behawioralnych i wzajemnych zależności między ich elementami. Pracę Zielonki niewątpliwie wyróżnia to, że jest jedną z takich książek.
Andrzej Sławiński
Profesor Szkoły Głównej Handlowej

Podstawowym osiągnięciem pracy jest wskazanie związków analizy technicznej z analizą behawioralną, a zwłaszcza tego, że zachowania w analizie technicznej nie wynikają z metod tej analizy, lecz z przesłanek psychologicznych.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Piotr Zielonka combines academic rigor with remarkable insights; his work is eminently applicable across so many domains.
Nassim Nicholas Taleb, autor książki „Czarny Łabędź”

Obok analizy fundamentalnej, portfelowej oraz popularnej wśród inwestorów analizy technicznej coraz większe uznanie znajdują finanse behawioralne, czyli psychologiczne podejście do rynku papierów wartościowych. Niniejsza praca wpisuje się w ten ostatni nurt. W książce opisano proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o teorię perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego, za którą ten pierwszy otrzymał w 2002 roku Nagrodę Nobla z ekonomii. Zaprezentowano długą listę mechanizmów psychologicznych w sferze poznawczej, motywacyjnej i emocjonalnej inwestora. Omówiono problematykę dyskontowania odroczonych wypłat.

Książka skierowana jest zarówno do osób zajmujących się teorią rynku, jak i do praktyków. Pozwala na zrozumienie psychologicznych uwarunkowań inwestowania.

Recenzja książki „Psychologia skutecznego tradingu”:

Piotr Zielonka

Wstęp do wydania trzeciego
Wprowadzenie

Część I. Podejście preskryptywne i normatywne

Rozdział 1. Analiza techniczna i fundamentalna
1.1. Analiza techniczna
1.2. Analiza fundamentalna

Rozdział 2. Nowoczesna teoria portfelowa i efektywność rynku
2.1. Teoria portfelowa
2.2. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
2.3. Efektywność rynku oraz racjonalność inwestora

Rozdział 3. Odstępstwa od efektywności rynku – anomalie
3.1. Dodatnie krótkoterminowe autokorelacje stóp zwrotu
3.2. Ujemne długoterminowe autokorelacje stóp zwrotu
3.3. Efekt kalendarza
3.4. Nadmierne obroty giełdowe
3.5. Zagadka zamkniętych funduszy inwestycyjnych
3.6. Zagadkowa stopa zwrotu z pierwotnych ofert publicznych
3.7. Przewidywalność stóp zwrotu na podstawie innych zmiennych
3.7.1. Zależność stopy zwrotu z akcji od wielkości spółki
3.7.2. Zależność poziomu cen akcji od wartości wskaźników fundamentalnych
3.8. Poinformacyjny dryf ceny
3.9. Odkryte anomalie a hipoteza efektywności rynku

Część II. Podejście deskryptywne

Rozdział 4. Skłonności poznawcze inwestorów
4.1. Nadmierna pewność własnej wiedzy i umiejętności
4.2. Złudzenie kontroli
4.3. Nadmierny optymizm
4.4. Pułapka potwierdzania
4.5. Efekt myślenia wstecznego
4.6. Heurystyka dostępności
4.7. Heurystyka zakotwiczenia
4.8. Heurystyka afektu
4.9. Dysonans poznawczy
4.10. Podstawowy błąd atrybucji
4.11. Heurystyka reprezentatywności oraz konserwatyzm poznawczy
4.12. Dodatni i ujemny efekt świeżości

Rozdział 5. Skłonności motywacyjne inwestorów
5.1. Teoria perspektywy
5.1.1. Pierwsza część teorii perspektywy
5.1.2. Druga część teorii perspektywy
5.2. Inklinacje związane z niedokończoną inwestycją
5.2.1. Księgowanie mentalne i jego konsekwencje
5.2.2. Efekt utopionych kosztów
5.2.3. Hedoniczne kadrowanie
5.2.4. Efekt dyspozycji
5.2.5. Krótkowzroczne unikanie strat
5.2.6. Efekt posiadania
5.2.7. Efekt status quo
5.3. Inklinacje związane z wynikami ostatnio zakończonej inwestycji
5.4. O emocjach w inwestowaniu
5.5. Behawioralne modele rynku finansowego

Rozdział 6. Dyskontowanie odroczonych wypłat
6.1. Czynniki determinujące proces dyskontowania
6.2. Zmiana preferencji w czasie
6.3. Podsumowanie

Część III. Wybrane badania empiryczne

Rozdział 7. Ocena napływających informacji oraz sygnałów analizy technicznej
7.1. Czynniki prognostyczne w opinii analityków
7.2. Sygnały analizy technicznej jako reprezentacja powszechnie występujących heurystyk

Rozdział 8. Skłonności poznawcze a prognozowanie niepewnych zdarzeń
8.1. Optymalne strategie prognozowania zdarzeń binarnych
8.2. Kto i kiedy stosuje krótko- lub długoterminowe strategie
prognozowania?
8.3. Kto i kiedy stosuje strategie momentum lub kontrarian?
8.4. Wpływ dostępu do sekwencji minionych zdarzeń

Rozdział 9. Jak eksperci tłumaczą własne błędy w prognozowaniu?
Analitycy finansowi versus meteorolodzy

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Przypisy
Bibliografia

To dla mnie wielka przyjemność widzieć kolejne wydanie książki Piotra Zielonki „Giełda i psychologia”. Badania Autora w dziedzinie finansów behawioralnych zapewniły mu wgląd w psychologiczne aspekty rynku. Jego prace angażują zarówno teoretyków, jak praktyków giełdowych. Ja sam bardzo często z nich korzystam.
Elton G. McGoun
William H. Dunkak Professor of Finance, Bucknell University, USA

To pierwsza naukowa książka na temat inwestowania, którą czytałem z wypiekami na twarzy.
Dr Tomasz Modzelewski

Prezes Zelmer S.A.Niniejsza publikacja nie tylko zapoznaje Czytelnika z różnymi zaskakującymi fenomenami psychologii rynku finansowego, lecz także ukazuje ich źródła i przedstawia wyjaśnienia oparte na poważnych teoriach naukowych. Nie ma wątpliwości, że Czytelnik ma do czynienia z jednym z najbardziej kompetentnych wykładów w tej dziedzinie.
Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka
Akademia Leona Koźmińskiego

Książka Piotra Zielonki w systematyczny sposób prezentuje zarówno najważniejsze dokonania psychologii rynku finansowego, jak i – co stanowi szczególny walor publikacji – dorobek wieloletnich badań autora prowadzonych w tej dziedzinie. I dla osób profesjonalnie związanych z rynkiem finansowym, i dla aktywnych inwestorów książka ta stanowić będzie doskonałą okazję do refleksji nad stosowanymi strategiami inwestycyjnymi oraz kontekstem podejmowanych decyzji.
Dr Grzegorz Łętocha
Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, BPH TFI S.A.
Wiceprezes Związku Maklerów i Doradców

Mało jest jeszcze książek, które dawałyby całościowy obraz ewolucji finansów behawioralnych i wzajemnych zależności między ich elementami. Pracę Zielonki niewątpliwie wyróżnia to, że jest jedną z takich książek.
Andrzej Sławiński
Profesor Szkoły Głównej Handlowej

Podstawowym osiągnięciem pracy jest wskazanie związków analizy technicznej z analizą behawioralną, a zwłaszcza tego, że zachowania w analizie technicznej nie wynikają z metod tej analizy, lecz z przesłanek psychologicznych.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Piotr Zielonka combines academic rigor with remarkable insights; his work is eminently applicable across so many domains.
Nassim Nicholas Taleb, autor książki „Czarny Łabędź”

Najważniejsze aspekty inwestowania

Warsaw Plaza Hotel ****
ul. Łączyny 5
02-820 Warszawa

Szczegółowe informacje

Harmonogram

Rejestracja, poranna kawa i herbata

Plusy i minusy firmy zarządzającej

 • Między młotem, a kowadłem, czyli zakres działania zarządcy
 • Zarządzanie to nie podnajem – warto wyjaśnić to na początku
 • Szwagier, czy pracownik – kto przysłuży się nam bardziej?
 • Firma zarządzająca – założyć, czy korzystać z jej usług
 • Organizacja firmy zarządzającej
 • Najważniejsze aspekty umowy zarządzania

Przygotuj się do wynajmu

 • Kartoteka mieszkania, czyli niezbędne informacje o mieszkaniu
 • Zanim wynajmiesz pomyśl o podatkach – jakie skutki dla zarządzania ma wybór danej formy opodatkowania
 • Plusy i minusy rozliczania mediów: ryczałt, liczniki, a może zaliczka

Akcja wynajem pokoi

 • Czego poszukują najemcy, czyli jak i gdzie skutecznie się ogłaszać
 • Organizacja pracy w sezonie: umawianie spotkań i prezentacja mieszkań
 • Jak umiejętnie weryfikować najemcę przez telefon i podczas spotkania
 • Zosia Samosia – czy na pewno sami damy radę?

Umowa najmu

 • Trudna sztuka czytania ze zrozumieniem
 • Zweryfikuj zrozumienie, zanim dasz do podpisania
 • Polisa i poręczenie – a komu to potrzebne?
 • Wydanie lokalu najemcy – protokół zdawczo-odbiorczy jako ważna część umowy najmu
 • Zmiana najemcy w trakcie sezonu i jak to zrobić dobrze

„1001” przypadków z życia zarządcy

 • Skoro płacą, to po co przyjeżdżać na mieszkanie?
 • Zgłoszenia usterek oraz innych „problemów” i jak na nie reagować
 • Jak sobie radzić z przewrażliwionymi sąsiadami i spółdzielniami

Poranna kawa i herbata

Praktyczne aspekty zakończenia sezonu najmu

 • Co należy zrobić przed zakończeniem umowy
 • Akcja odbiór mieszkania – procedury i dokumentacja
 • Sprzątanie, naprawy, zakupy – o co zadbać przed nowym sezonem
 • Sposoby rozliczania usterek, braków i kaucji
 • Windykacja należności: prawnik, czy e-sąd

Automatyzacja procesu zarządzania, w oparciu o System Obsługi Najmu cz. 1

 • Poziomy dostępu w zależności od uprawnień
 • Efektywna komunikacja z najemcami przy pomocy Serwisu SMS
 • Powiązanie z własną ogłoszeniową stroną internetową
 • Zarządzanie nieruchomościami własnymi i innych właścicieli
 • Generowanie umów, protokołów i innych dokumentów

Automatyzacja procesu zarządzania, w oparciu o System Obsługi Najmu cz. 2

 • Pełne rozliczenie mediów w wynajmie według liczników lub ryczałtem
 • Automatyczne wystawianie faktur dla najemców
 • Samoczynne księgowanie płatności
 • Aktualne salda najemców
 • Rozliczanie kaucji najemców
 • Windykacja należności najemców
 • Zgłaszanie i zarządzanie usterkami
 • Kontrola mieszkań w oparciu o karty kontroli
 • Segregacja dokumentów kosztowych
 • Stan zobowiązań właściciela

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cennik

Cena uwzględniająca rabat wizerunkowy oraz specjalną zniżkę na kod dostepny na forum .

Wyrażając zgodę na regulaminowy rabat poprzez zaznaczenie wpłaściwego checkboxa w formularzu rejestracji, Twoja cena zostanie automatycznie obniżona o 1 000 zł.

Cena uwzględniająca rabat wizerunkowy oraz specjalną zniżkę na kod dostepny na forum . Każda z osób musi wypełnić osobny formularz rejestracji.

Cena standardowa, bez rabatów. Podana kwota zawiera podatek vat.

Regulamin

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Informacje organizacyjne

Materiały szkoleniowe

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały, notesy i długopisy, natomiast Ty na drugi dzień szkolenia zabierz ze sobą laptop (nie tablet), aby podczas niedzielnych warsztatów dotyczących automatyzacji procesu zarządzania zapoznać się w praktyce z funkcjonalnościami aplikacji SON , z których warto korzystać.

Catering

Dla Uczestników szkolenia zapewniamy lunch w sobotę i w niedzielę oraz przerwy kawowe podczas całego wydarzenia. W sobotę wieczorem odbędzie się wspólna kolacja.

Ubiór na szkolenie

Wybór stroju pozostawiamy Uczestnikom, ważne aby każdy czuł się komfortowo, ale…
Garnitur z krawatem będzie zbyt oficjalny a T-shirt z kolei będzie zbyt niepoważny.

Nocleg

Nie zapewniamy noclegów!
Zachęcamy do szukania i rezerwacji noclegów przez strony typu: booking.com, hrs.com, które posiadają szeroką ofertę noclegów.

Informacje dodatkowe

W celu przygotowania się do niedzielnych warsztatów z automatyzacji procesu zarządzania, które zostaną przeprowadzone w oparciu o wykorzystanie Systemu Obsługi Najmu , otrzymasz od nas przed szkoleniem zestaw zadań do wykonania w tym programie.

Dzięki temu wszyscy Uczestnicy zdobędą przed szkoleniem bazową wiedzę o SON, wprowadzą podstawowe dane, aby już podczas warsztatów skupić się na poznawaniu kluczowych funkcjonalności.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: