Podatek PCC od kryptowalut. O co chodzi

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Podatek od kryptowalut – jak rozliczyć?

Przełomowy dla kształtowania się opodatkowania kryptowalut był wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 października 2020 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow Wyrok ten dotyczył skutków handlu kryptowalutami w podatku VAT. Przez odesłanie zawarte w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych -zwalniające z opodatkowania w tym podatku czynność, gdy chociażby jedna ze stron występuje w tej transakcji jako podatnik VAT – skutki wynikające ze wspomnianego wyroku dotyczyć będą osób handlujących kryptowalutą poza działalnością gospodarczą. Niniejszy artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie – jak rozliczyć podatek od kryptowalut?

Definicja kryptowaluty w prawie podatkowym

Pojęcie kryptowaluty nie zostało zdefiniowane w polskim języku prawnym (pismo MF z 28 czerwca 2020 r.). Z tego też powodu dla potrzeb prawa podatkowego trudno jest nawet określić czym jest handel kryptowalutami. Znaleźć można przeróżne definicje tego pojęcia:

NBP i KNF podkreślają również, że „waluty” wirtualne, używane jako imitacja pieniądza, są tylko cyfrową reprezentacją umownej wartości wśród ich użytkowników.
Źródło: Komunikat MF z 12 grudnia 2020 r., “Uwaga na kryptowaluty“.

W praktyce stosunków cywilnoprawnych bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 k.c.(…) Z opisu analizowanego stanu faktycznego wynika, że bitcoin nie jest własnością, lecz prawem majątkowym, które może być zbywalne.
Źródło: Wyrok NSA z 6 marca 2020 r., II FSK 488/16.

Czasami zdarzało się, że podatnicy w tym samym piśmie podawali kilka definicji kryptowaluty:

Jednostki Bitcoin to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego.

Strona wskazywała, że Jednostki Bitcoin , podobnie jak inne wirtualne kryptowaluty, stanowią zapis cyfrowy , który jest przechowywany w formie elektronicznej.

Najczęściej zagadnienie opodatkowania kryptowalut pojawiało się w pytaniach zamieszczanych przez zainteresowanych podatników we wnioskach o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Interpretacje podatkowe wydane przed wyrokiem TSUE z 22 października 2020 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2020 r., IPTPP2/443-52/14-6/IR, [Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży kryptowaluty bitcoin i korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT]:

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy i odnosząc się do kwestii korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy sprzedaży kryptowaluty bitcoin należy wskazać, że bitcoin pełni funkcje elektronicznej waluty, a system płatności umożliwia wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system występują pod jedną nazwą: Bitcoin. Niemniej jednak bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór.

Na gruncie polskiego prawa BTC (bitcoin) nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów.

W świetle obowiązujących przepisów prawa bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę kryptowaluty bictoin jako odpłatne świadczenie usług nie będzie można zaliczyć do usług finansowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy. Opisane usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą spełniały żadnej z przesłanek opisanych w ww. przepisie. Tym samym ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Powyższa interpretacja została uchylona prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi, I SA/Łd 54/16:

Ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu artykułu 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112. Tym samym należy stwierdzić, iż Minister Finansów, wydając zaskarżoną interpretację, dokonał wadliwej wykładni art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uznając, że wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tegoż przepisu.

Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2020 r., IBPP2/443-762/13/ICz, podatek od kryptowalut:

Analizując zatem kwestię zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zakreśloną przepisem art. 43 ust. 1 pkt 7 i pkt 40 ustawy o podatku do towarów i usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, należy stwierdzić, iż czynności świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie pośrednictwa w wymianie wirtualnej waluty bitcoin nie stanowią usług wymienionych w wyżej cytowanych przepisach ustawy o VAT.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy prawa jak również przedstawione wyżej okoliczności sprawy, należy stwierdzić, iż ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Powyższa interpretacja została zmieniona interpretacją MF z dnia 19 stycznia 2020 r., PT8.8101.21.2020.WCX.64, podatek od kryptowalut:

W konsekwencji TSUE uznał, że: „ art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu” (pkt 57 wyroku).

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, należy uznać, że pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Reasumując, czynności, które Wnioskodawca zamierza podjąć, polegające na pośrednictwie w wymianie wirtualnej waluty bitcoin stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020 r., III SA/Wa 2882/15:

Zasadne jest zatem stanowisko organu interpretacyjnego, że wprowadzenie na rynek waluty Bitcoin nie stanowi dostawy towarów, a czynność ta jest usługą, której świadczenie ma charakter odpłatny. Zainteresowany pobiera określoną cenę (należność) stanowiąca formę odpłatności za tę czynność, zatem czynność ta, jako odpłatne świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże w świetle powołanego wyroku TSUE stanowisko Ministra Finansów jest tylko w części prawidłowe, bowiem TSUE stwierdził nie tylko, że omawiane czynności to usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ale również, że są to usługi zwolnione.

Zmiana stanowiska MF – pośrednictwo w obrocie kryptowalutami podlega zwolnieniu w podatku VAT

Pogląd Ministerstwa Finansów odnośnie tego czy pośrednictwo w obrocie kryptowalutą stanowi czynności zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, uległ zmianie po wydaniu przez TSUE wyroku z 22 października 2020 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow:

Artykuł 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

Interpretacje podatkowe wydane po wyroku TSUE z 22 października 2020 r., C‑264/14, Skatteverket vs. D. Hedqvistow

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2020 r., 0112-KDIL1-3.4012.237.2020.2.PR, Podatek od kryptowalut a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży kryptowalut:

Przechodząc do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży jednostek waluty wirtualnej należy wyjaśnić, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut – jak wskazał Wnioskodawca – dochodzi w momencie dokonania płatności. Zatem w opisanych we wniosku zdarzeniach przyszłych obowiązek podatkowy powstanie w momencie wykonania usługi, tj. dokonania transakcji sprzedaży jednostek waluty wirtualnej w zamian za walutę tradycyjną, inną walutę wirtualną, towar lub usługę.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 października 2020 r., 0113-KDIPT1-3.4012.533.2020.2.OS, [Podatek od kryptowalut a zwolnienie obowiązku ewidencjonowania czynności zbycia Kryptowaluty przy zastosowaniu kasy rejestrującej]:

Z opisu sprawy wynika, że transakcje obrotu Kryptowalutą przez Wnioskodawcę dokonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych. Działalność wykonywana przez Wnioskodawcę w zakresie obrotu Kryptowalutą jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU – 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca sklasyfikował obrót Kryptowalutami pod symbolem PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”, to stosownie do zapisu § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do rozporządzenia, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 4 kwietnia 2020 r.: „Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC”

Komunikat Ministerstwa Finansów zamieszczony na stronie internetowej w dniu 4 kwietnia 2020 r. wywołał burzę wśród osób inwestujących w kryptowalutę. Chodzi przede wszystkim o skutki jakie wywołuje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż kryptowaluty, którą dla celów tego podatku Ministerstwo Finansów traktuje jako sprzedaż prawa majątkowego. Treść komunikatu MF została zrozumiana przez „inwestorów kryptowalut” w ten sposób, że każde nabycie kryptowaluty (nabycie prawa majątkowego) wiąże się z obowiązkiem złożenia do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od nabycia kryptowaluty i zapłaty 1% podatku i to niezależnie od tego czy inwestor osiągnął ostatecznie z tytułu transakcji zysk czy stratę.

Obiegowy pogląd, że każde nabycie kryptowaluty wiązać się będzie z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnej ze stawką 1% od wartości nabytego prawa majątkowego jest błędny. Należy podkreślić, że nie każde nabycie kryptowaluty będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zakup kryptowaluty od osoby występującej w tej transakcji jako podatnik VAT

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostało wyjaśnione, że jeżeli jedna ze stron transakcji jest podatnikiem VAT, czynność taka jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnej. Nabycie kryptowaluty będzie zatem zwolnione ze wspomnianego podatku jeżeli sprzedawca będzie dokonywał sprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jak sądzę największym problemem, i to zarówno dla osób handlujących kryptowalutą, jak i dla organów podatkowych prowadzących kontrolę podatkową, postępowanie podatakowe albo kontrolę celno-skarbową będzie ustalenie (zidentyfikowanie) sprzedającego kryptowalutę, w tym przede wszystkim, czy podmiot ten wykonał daną transakcję w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Trudności w ustaleniu czy sprzedawca kryptowaluty występował w tej transakcji jako podatnik VAT

Obrót kryptowalutami odbywa się wyłącznie w internecie. Nabywca kryptowaluty nie wie od kogo ją kupuje, przez to nie jest w stanie ustalić czy sprzedawcą kryptowaluty jest podatnik VAT, który zawodowo, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dokonuje jej sprzedaży. Z tego też powodu, w praktyce handlu kryptowalutą, jej nabywca nie jest po prostu w stanie ustalić czy dany zakup kryptowaluty podlega pod ustawę VAT (precyzyjnie pod zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) i w związku z tym nabycie kryptowaluty jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 4 lit. b ustawy o PCC.

W bitcoinie wszystkie operacje są jawne ale nie wiemy kto je wykonał i do kogo (personalnie) należą.
Źródło: http://bitcoin.pl/o-bitcoinie/jak-dziala-bitcoin

Co więcej, może zdarzyć się i tak, że dany zakup jednego bitcoina będzie zrealizowany od kilku albo kilkunastu sprzedawców, z których część może dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej jako podatnicy VAT, zaś pozostała część poza działalnością gospodarczą. Z tego względu dla osoby nabywającej kryptowalutę w praktyce rzeczą niewykonalną będzie ustalenie w jakiej części nabycie bitcoin`a nastąpiło od podatników VAT występujących w tej transakcji w takim właśnie charakterze (zwolnienie w PCC), a w jakiej części od nie-podatników VAT (opodatkowanie w PCC).

Jak ustalić czy dana osoba handlująca kryptowalutą występowała w tych transakcjach jako podatnik VAT?

Wyrok NSA z 27.10.2009 r., I FSK 1043/08:

Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W powyższym zakresie nie jest natomiast możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku.

Wyrok WSA w Warszawie z 06.12.2020 r., III SA/Wa 180/17:

Granicę sprawy, która może być rozpatrywana w ramach niniejszej skargi wyznacza kwestia posiadania przez Skarżącego, w opisanym we wniosku stanie faktycznym, statusu podatnika VAT.
(…)
Skarżący trafnie przyrównuje swoją działalność do działalności indywidualnych inwestorów giełdowych. Osoby te inwestują swoje własne pieniądze w akcje spółek notowanych na giełdzie. Przy aktywnym inwestowaniu dokonują wielu operacji kupna i sprzedaży akcji spółek (często tych samych) zarabiając nawet na kilkudniowych zwyżkach kursów.

W ocenie Sądu czynności Skarżącego mieszczą się w zakresie gospodarowania majątkiem prywatnym. Czynności Skarżącego nie są działalnością podatnika o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Podobne analogie można czynić w odniesieniu do kupna i sprzedaży walut lub metali szlachetnych. Mimo, że może to przybierać postać spekulacyjną to nie musi prowadzić do przypisania statusu podatnika VAT.

Opodatkowanie kryptowalut w podatku od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2020 r., 0111-KDIB4.4014.393.2020.3.PM:

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę kryptowaluty) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem według reguł określonych w ustawie o podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisane we wniosku umowy sprzedaży (zakupu przez Wnioskodawcę) praw majątkowych – kryptowalut, jako transakcje polegające na obrocie jednostkami bitcoin lub innych kryptowalut w ramach wirtualnych giełd, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym kupno jednostek bitcoin lub innych kryptowalut od podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, mającego siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, stanowi czynność, która jest z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Zostało to potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 15 listopada 2020 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.598.2020.2.ICZ.

A zatem, skoro omawiane transakcje sprzedaży praw majątkowych – kryptowalut, będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług (będą z tego podatku zwolnione) to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawierania ww. umów (umów sprzedaży, na podstawie których Wnioskodawca będzie zakupywał kyptowaluty).

Kryptowaluty nieopodatkowane w podatku od czynności cywilnoprawnych do końca czerwca 2020 roku

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej zwolnił z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycie oraz wymianę kryptowalut. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczyć będzie transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowaluty dokonanych od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jak rozliczyć podatek od kryptowalut w PIT?

Na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały założenia do projektu ustawy (Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…), która kompleksowo regulować ma skutki podatkowe sprzedaży i zakupu kryptowalut. Według zamierzeń projektodawców środki uzyskane ze sprzedaży kryptowalut zaliczane mają być do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz do zysków kapitałowych (podatek dochodowym od osób prawnych).

5. uregulowanie w podatku dochodowym skutków obrotu walutami wirtualnymi:
Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Opodatkowanie dochodów ze zbycia kryptowalut w PIT

Ustawą z dnia 23.10.2020 r. ustawodawca wprowadził kompleksowe regulacje w ustawie o podatku dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Do ustawy o PIT wprowadzona została definicja waluty wirtualnej:

Waluta wirtualna – oznacza walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

[art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]
Waluta wirtualna – to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej, b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2020 r. o usługach płatniczych, d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej zaliczone zostały do przychodów z kapitałów pieniężnych. Odpłatnym zbyciem waluty wirtualnej jest wymiana waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.

Stawka PIT dla dochodów z odpłatnego zbycia kryptowalut

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów. Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych tzn. według skali podatkowej.

MattOption

W ostatnim czasie zrobiło się głośno w sprawie podatku PCC od kryptowalut ponieważ okazało się, że nawet osoby, które nic nie zarobiły będą musiały zapłacić ogromny podatek. W niektórych przypadkach naliczona opłata jest tak duża, że rujnuje ludziom życie i zmusza do odsprzedania swojego dobytku. O co w ogóle chodzi? Jak to działa? W dzisiejszym artykule postaram się wytłumaczyć to najprościej jak się da. Poniżej dwa najważniejsze fakty, które musisz wiedzieć o aktualnym stanie rzeczy:

 • Podatek płacimy od każdej transkacji
 • Dług jest dziedziczny
 • Resort finansów pracuje nad nowym sposobem rozliczeń

Przykład:

Masz na koncie 10,000zł i otwierasz każdego dnia 100 pozycji za cały depozyt. Robisz tak, aby zarobić na małych wahaniach ceny. Od każdej transakcji kupna i sprzedaży płacisz 1% PCC. Tak więc dziennie Twój podatek wynosi 10 000zł, a po miesiącu jest to aż 300 tyś złotych. Dodam, że w tej kalkulacji wyszedłeś na zero i nie zrobiłeś kompletnie nic. Zakładając, że Twój depozyt rośnie podatek również jest większy. A poniżej przykład z życia wzięty:

Posiadałem 15000 PLN na giełdzie Bitbay. W ciągu dnia kupiłem 50 razy oraz 50 razy sprzedałem (zarabiam na drobniutkich wahaniach). Wychodzi, że do zapłaty mam 8284 PLN. Pomnóżmy to razy 30 dni i weźmy pod uwagę zwiększającą się kwotę za jaką kupujemy i mam do zapłaty 500 000PLN.

Co z tym zrobić?

Nie pozostaje nic innego jak czekać. Resort finansów podał, że jest to tylko tymczasowa propozycja rozliczania się z kryptowalut i najprawdopodobniej zajdą zmiany w sposobie rozliczania się. Tak więc osoby, które na chwilę obecną mają ogromne długi (spowodowane przez handel kryptowalutami) nie powinny się niczym przejmować, a tym bardziej szykować się na sprzedaż dobytku swojego życia. Oficjalne oświadczenie Ministerstwa finansów:

Nie jest to jednak docelowy sposób opodatkowania tej sfery. Pracujemy nad zaproponowaniem innej bardziej dogodnej formy opodatkowania kryptowalut

Moje skromne zdanie

Z racji tego, że prowadzę stronę internetową poświęconą inwestycjom na rynkach forex oraz kryptowalut ten problem dotyczy również mnie więc chciałbym wydać oficjalny komunikat co myślę o zaistniałej sytuacji. W mojej opinii nie ma szans, aby podatek PCC od kryptowalut w takiej formie wszedł w życie. Wielu ludzi zbankrutuje i wywoła to bunt pośród pokrzywdzonych ludzi. Czystym złodziejstwem jest oddawanie pieniędzy, których się nie zarobiło. Absolutnym idiotyzmem jest rozliczanie traderów z ilości transakcji zamiast z dochodu. Podatki musimy płacić wszyscy, ale resort finansów musi podejść do tego uczciwie. Według mnie Ministerstwo Finansów “odkręci śrubę” i inwestowanie na rynkach kryptowalut znowu będzie opłacalne – pytanie tylko jak bardzo.

Od 2020 r. nie bД™dzie pobierany podatek PCC od sprzedaЕјy kryptowalut

Od 1 stycznia 2020 r. nie bД™dzie pobierany podatek od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych (PCC) od sprzedaЕјy kryptowalut – zakЕ‚ada projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych Ministerstwa FinansГіw zamieszczony w piД…tek na stronach RzД…dowego Centrum Legislacji.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2020 r. zwolnienia od podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych umГіw sprzedaЕјy i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2020 r. o przeciwdziaЕ‚aniu praniu pieniД™dzy oraz finansowaniu terroryzmu” – czytamy w piЕ›mie kierujД…cym projekt do opiniowania.

Resort tЕ‚umaczy, Ејe w Е›wietle przepisГіw ustawy z 9 wrzeЕ›nia 2000 r. o podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych, podatek od przeniesienia praw majД…tkowych okreЕ›la siД™ w wysokoЕ›ci 1 proc. wartoЕ›ci kaЕјdego nabycia, niezaleЕјnie od tego czy podatnik z tego tytuЕ‚u osiД…gnД…Е‚ zysk czy stratД™. Zdaniem MF „opodatkowanie tych transakcji prowadziЕ‚oby do sytuacji, Ејe kwota podatku mogЕ‚aby przekroczyД‡ wartoЕ›Д‡ zainwestowanych Е›rodkГіw pieniД™Ејnych”.

„UwzglД™dniajД…c, Ејe w Е›wietle konstytucyjnych zasad przepisy prawa podatkowego nie mogД… stanowiД‡ swoistej puЕ‚apki dla podatnika, proponuje siД™ wprowadzenie zwolnienia od podatku” – czytamy.

Resort przypomina, Ејe aktualnie, jako rozwiД…zanie tymczasowe, obowiД…zuje rozporzД…dzenie Ministra FinansГіw z 11 lipca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych od umowy sprzedaЕјy lub zamiany waluty wirtualnej. Jednak starci ono moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

„W celu zapewnienia ciД…gЕ‚oЕ›ci w nieobciД…Ејaniu podatkiem od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych umГіw sprzedaЕјy i zamiany walut wirtualnych proponuje siД™, aby przepisy ustawy weszЕ‚y w Ејycie z dniem 1 stycznia 2020 r.” – napisano.

Resort tЕ‚umaczy, Ејe zachodzД…ce procesy gospodarcze, powodujД… powstawanie nowych zjawisk, takich jak obrГіt walutami wirtualnymi, „w Е›lad za ktГіrymi niejednokrotnie nie nadД…ЕјajД… zmiany w przepisach prawa”.

„Waluty wirtualne opierajД… siД™ na technologii zdecentralizowanej ksiД™gi rachunkowej, ktГіra uЕ‚atwia wzajemnД… wymianД™ i stanowi technologicznД… podstawД™ ponad 600 systemГіw wirtualnych walut. Waluty te mogД… byД‡ przekazywane, przechowywane i sprzedawane drogД… elektronicznД…” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

MF podkreЕ›la, Ејe specyfika transakcji dot. obrotu walutД… wirtualnД… powoduje, Ејe jej strony pozostajД… dla siebie anonimowe, co uniemoЕјliwia ustalenie statusu podatkowego zbywcy, stanowiД…cego okolicznoЕ›Д‡ rozstrzygajД…cД… o obciД…Ејeniu danej transakcji podatkiem od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych. Zgodnie, bowiem z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegajД… umowy sprzedaЕјy i zamiany, w zakresie w jakim opodatkowane sД… podatkiem od towarГіw i usЕ‚ug lub jeЕјeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarГіw i usЕ‚ug z tytuЕ‚u dokonania danej czynnoЕ›ci.

„W przypadku transakcji majД…cych za przedmiot waluty wirtualne, niejednoznaczna jest takЕјe kwestia miejsca wykonywania prawa majД…tkowego, ktГіre istotne jest z punktu widzenia przepisГіw ustawy o podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych, ze wzglД™du na zakres terytorialny jej dziaЕ‚ania. Podatkowi podlegajД…, bowiem czynnoЕ›ci cywilnoprawne, ktГіrych przedmiotem sД… prawa majД…tkowe wykonywane na terytorium RP, a w przypadku gdy prawa majД…tkowe wykonywane sД… za granicД… – czynnoЕ›ci podlegajД… opodatkowaniu wyЕ‚Д…cznie wtedy, gdy speЕ‚nione sД… Е‚Д…cznie dwa warunki – nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibД™ na terytorium RP i czynnoЕ›Д‡ cywilnoprawna dokonywana jest na terytorium RP” – napisano.

Resort wskazuje, Ејe nie jest teЕј oczywiste, gdzie w przypadku obrotu walutД… wirtualnД… dochodzi do dokonania czynnoЕ›ci cywilnoprawnej.

„ObowiД…zujД…ce przepisy ustawy o podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych wykazujД… wysoki poziom niedostosowania do transakcji majД…cych za przedmiot obrГіt walutami wirtualnymi, podczas gdy dokonujД…c czynnoЕ›ci cywilnoprawnych podatnik powinien mieД‡ pewnoЕ›Д‡, Ејe stan faktyczny, ktГіry go dotyczy objД™ty jest zakresem normy podatkowej” – napisano.

WedЕ‚ug MF skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych jest znikoma, co zostaЕ‚o stwierdzone na podstawie zЕ‚oЕјonych deklaracji w sprawie podatku od czynnoЕ›ci cywilnoprawnych. (PAP)

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: