rynek finansowy

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Rynek finansowy

Bohaterem dzisiejszego wpisu jest Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. Obecna sytuacja w Polsce i na świecie stawia nam codziennie wiele pytań. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość i jak bardzo zmieni się nasza codzienność w przeciągu zaledwie kilku tygodni… Na szczęście są firmy, które wychodzą na przeciw naszym oczekiwaniom i potrzebom. […]

Firmy często prześcigają się w kwocie proponowanej pierwszej darmowej pożyczki. Co raz częściej jest to nie 1000 zł lub 2000 zł, ale nawet 3000 lub 5000 zł! Dziś chcielibyśmy przedstawić ofertę darmowej pożyczki od Kuki! Kuki to szybkie, wygodne i korzystne pożyczki krótkoterminowe. Pieniądze możesz uzyskać nawet w 15 minut […]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Adepto sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 6423215024, REGON: 38202013200000 oraz jej partnerów handlowych w celu wysyłki informacji handlowej w tym w celu oferowania produktów i usług finansowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2020 r. (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/679 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi przedstawienie oferty. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi audytowe; partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przeze mnie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód; organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] .

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług finansowych drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail osobowych przez Adepto sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 6423215024, REGON: 38202013200000 oraz jej partnerów handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi przedstawienie oferty. Polityka prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług finansowych drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości głosowych przez Adepto sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, NIP: 6423215024, REGON: 38202013200000 oraz jej partnerów handlowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi przedstawienie oferty. Polityka prywatności.

Rynek finansowy
Nasze serwisy

Właścicielem serwisu rynekfinansowy.info jest spółka Adepto Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240, NIP 642-32-15-024.

Serwis współpracuje z instytucjami pośrednictwa finansowego, firmami pożyczkowymi, systemami afiliacyjnymi w celu umożliwienia użytkownikom serwisu porównania ofert produktów finansowych podmiotów współpracujących z Adepto sp. z o.o.

Użytkownicy korzystają z serwisu rynekfinansowy.info zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Weryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców:

Każdy z podmiotów, których oferta przedstawiona została w Serwisie weryfikuje prawdziwość danych zawartych we wnioskach o produkty finansowe w sposób określony przez te podmioty. Może to nastąpić między innymi kanałami sms lub email, weryfikację konta bankowego, wysłanie smsów i maili kontakt telefoniczny konsultanta lub w inny wskazany przez podmioty udzielające pożyczek sposób.

W wypadku wyrażenia stosownej zgody zdolność kredytowa potencjalne pożyczkobiorcy może również zostać zweryfikowana w Biurze Informacji Gospodarczej.

W wypadku zawarcia przez użytkownika umowy z instytucją finansowa i niewywiązania się z tej umowy, grożą między innymi następujące konsekwencje :

 • Wpis na listę dłużników oraz wpis w Biurze Informacji Kredytowej,
 • obciążenie kosztami monitów, upomnień i wezwań (informacje co do poszczególnych kosztów znajdują się na stronie pożyczkodawcy,
 • postępowania komornicze lub sądowe,
 • naliczanie odsetek karnych,
 • przekazanie lub sprzedanie wierzytelności do firmy windykacyjnej,
 • inne konsekwencje przewidziane w zawartej przez użytkownika umowie.

Podmioty, których oferta przedstawiana jest w serwisie rynekfinansowy.info działają zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, szczególnie w zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 • Ustawą z dnia 12 maja 2020 r. o kredycie konsumenckim
 • Ustawą z dnia 21 lipca 2006 r o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Innymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie

Przykładowy koszt pożyczki

Koszty ofert przedstawionych w serwisie pozyskane zostały bezpośrednio od pożyczkodawców lub ich stron internetowych. W wypadku stwierdzenia, że informacje podane w serwisie są nieaktualne prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu [email protected] .

Reprezentatywny koszt pożyczki znajduje się na podstronach ofert pożyczkowych i na stronach firm udzielających pożyczek.

Elementami kosztu pożyczki są m.in.:

 • opłata przygotowawcza
 • opłata administracyjna
 • oprocentowanie
 • prowizja
 • koszty dodatkowe (opłaty windykacyjne, za monit)

Zgodnie z obowiązującymi na dzień 14.02.2020 r przepisami prawa oprocentowanie nie może być wyższe niż 4-krotność stopy lombardowej. Całkowite pozaodsetkowe koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 27,5% w skali 2 miesiący 30%.

Rynek finansowy

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału. Odgrywa on istotną rolę w gospodarce i społeczeństwie.

Segmenty i instrumenty rynku

Rynek finansowy tworzą następujące segmenty: rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy, rynek terminowy, rynek depozytowo-kredytowy. Na rynku finansowym dokonuje się obrót instrumentami finansowymi między jego uczestnikami według ustalonych zasad. Instrument finansowy jest umową, która reguluje wzajemne relacje finansowe pomiędzy dwiema stronami.

Zgodnie z polskim prawem instrumentami finansowymi są:

Złota Sztabka 1 Uncja Rand Refinery

2,5 g Sztabka złota PAMP Fortuna

1 g sztabka złota CertiPack

 1. papiery wartościowe – akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne funduszy, instrumenty pochodne na akcje i obligacje, a także inne instrumenty, które uprawniają do ich objęcia lub nabycia;
 2. instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi – jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, instrumenty rynku pieniężnego, opcje, kontrakty terminowe, umowy forward, kontrakty na różnicę, swapy.

Według terminu zapadalności instrumenty finansowe dzielą się na:

 • krótkoterminowe – do 1 roku,
 • średnioterminowe – od 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowe – powyżej 3 lat.

Każdy tych instrumentów odgrywa swoistą rolę w funkcjonowaniu rynku finansowego oraz zaspokajaniu potrzeb jego uczestników.

Rynek pieniężny

Na rynku pieniężnym dokonywane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności do jednego roku. W Polsce uczestnikami tego rynku są: Narodowy Bank Polski, banki, Skarb Państwa, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze inwestycyjne i ubezpieczyciele a także inwestorzy indywidualni.

Sztabka złota 1 uncja + Diament 0,35 ct

Britannia 1 uncja złota + Diament 0,25 ct

Australijski Kangur 1 uncja Au + Diament 0,25 ct

Do instrumentów rynku pieniężnego zalicza się: bony skarbowe, bony pieniężne, krótkoterminowe papiery komercyjne, bony komercyjne, certyfikaty depozytowe, operacje otwartego rynku, lokaty międzybankowe, swapy walutowe, kredyty i depozyty na rynku międzybankowym. Większość tych instrumentów stanowi przedmiot obrotu pomiędzy instytucjami finansowymi i nie jest dostępna dla inwestorów detalicznych.

Skarb Państwa dokonujący emisji bonów skarbowych pozyskuje tą drogą środki dla finansowania bieżących wydatków budżetowych.
Przedsiębiorstwa pozyskują kapitał krótkoterminowy emitując krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe – bony handlowe (commercial papers). Stanowią one wygodną formę pozyskania finansowania majątku obrotowego.

Celem działania Narodowego Banku Polskiego na rynku pieniężnym jest utrzymanie niezbędnego poziomu płynności finansowej w sektorze bankowym. Wykorzystywane w tym celu instrumenty to: operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa oraz kredyty refinansowe. Operacje otwartego rynku polegają na warunkowej i bezwarunkowej sprzedaży lub zakupie krótkoterminowych papierów wartościowych, lub walut jak również emitowaniu własnych papierów dłużnych – bonów pieniężnych.

Banki komercyjne wykonują pomiędzy sobą operacje związane z pożyczaniem i lokowaniem środków na okres do jednego roku. Pozwala to na szybki przepływ środków pieniężnych z banków, które posiadają nadwyżkę pieniądza do tych, które odnotowują jego niedobór. Działanie sił podaży i popytu na płynne rezerwy kształtuje cenę, jaką bank musi zapłacić za pożyczone środki. Z drugiej strony kształtowana jest w ten sam sposób cena, jaką bank otrzyma za przyjęty depozyt.

Pożyczane i lokowane środki banków komercyjnych są wyceniane według dwóch stóp procentowych:

 • WIBOR – Warsaw Interbank Offer Rate – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym,
 • WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym.

Dla każdej z tych stóp procentowych stosowane są następujące daty waluty:

 • O/N (ang. Overnight) – przez noc,
 • T/N (ang. Tomorrow Next) – z dnia jutrzejszego na pojutrze,
 • S/N (ang. Spot Next) – 2 dni,
 • 1W (ang. 1 Week) – 1 tydzień,
 • 1M, 3M, 6M, 9M (ang. Months) – 1, 3, 6, 9 miesięcy,
 • 1Y (ang. 1 Year) – 1 rok.

Rynek kapitałowy

Na rynku kapitałowym są zwierane transakcje instrumentami finansowymi, których okres zapadalności jest dłuższy niż jeden rok. Należą do nich (i) udziałowe papiery wartościowe (np. akcje i certyfikaty inwestycyjne) oraz (ii) dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, listy zastawne).

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej dokonują emisji akcji i zwiększają w ten sposób kapitały własne. Emitując natomiast obligacje pozyskują kapitał dłużny. Oba rodzaje kapitałów finansują aktywa przedsiębiorstwa. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych służą pozyskaniu środków na nabycie aktywów funduszu. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów, przeprowadza emisje obligacji w celu zaspokojenia potrzeb budżetowych.

Zorganizowany obrót instrumentami rynku kapitałowego jest prowadzony na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, NewConnect a także na Catalyst (dłużne instrumenty finansowe). Ponadto poza rynkiem zorganizowanym funkcjonuje pozagiełdowy rynek obrotu prowadzony przez banki i inne instytucje finansowe.

Rynek walutowy

Na rynku walutowym w wyniku działania sił podaży i popytu ustalane są kursy poszczególnych walut (jedna wobec drugiej, np. EUR/USD). Rynek ten dzieli się na kasowy, gdzie dostawa walut jest dokonywana natychmiast i na rynek terminowy, z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych. Na rynku terminowym zazwyczaj nie dochodzi do fizycznej dostawy walut a zyski i straty są rozliczane finansowo.

Około 90% globalnych obrotów na forex pochodzi z transakcji spekulacyjnych. Pozostałymi uczestnikami rynku są podmioty prowadzące działalność gospodarczą dokonujące rozliczeń w walutach (np. importerzy i eksporterzy) oraz banki centralne dokonujące interwencji.

Rynek terminowy

Na rynku terminowym odbywa się obrót instrumentami pochodnymi, tj. takimi, których ceny zależą bezpośrednio od notowań aktywów bazowych: waluty, akcje, indeksy giełdowe, obligacje czy stopy procentowe. Do najpopularniejszych instrumentów pochodnych należą kontrakty terminowe futures i forward, opcje, swapy, transakcje terminowe FRA (ang. Forward Rate Agreement) oraz outright-forward.

Na rynku terminowym są zawieranie transakcje spekulacyjne, zabezpieczające (hedgingowe) oraz arbitrażowe. Inwestorzy spekulujący na instrumentach pochodnych liczą na korzystne dla siebie zmiany cen aktywów bazowych, przejmując znaczącą część ryzyka. Celem zawierania transakcji hedgingowych jest kompensacja strat finansowych wynikających z niekorzystnych zmian cen aktywów bazowych. Stosują je najczęściej podmioty prowadzące działalność gospodarczą jak również inwestorzy zabezpieczający pozycję na rynku finansowym lub towarowym, np. posiadając akcje danej spółki sprzedają kontrakt terminowy na tą akcję. Transakcje arbitrażowe polegają na zawieraniu przeciwstawnych pozycji na to samo aktywo notowane na różnych rynkach. Arbitrażyści zarabiają na różnicach cen tego aktywa, jaki mogą zaistnieć pomiędzy tymi rynkami. Tego rodzaju strategia inwestycyjna jest pozbawiona ryzyka.

Rynek depozytowo-kredytowy

Rynek depozytowo-kredytowy jest to miejsce funkcjonowania instytucji finansowych, do których podstawowych zadań należy przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów i pożyczek. Uczestnikami tego rynku są z jednej strony banki komercyjne, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe a także inne podmioty pozabankowe świadczące usługi w tym zakresie a z drugiej strony klienci tych instytucji. Płynność instrumentów rynku depozytowo-kredytowego jest niższa niż instrumentów należących do pozostałych segmentów.

Podsumowanie

Rynek finansowy przyczynia się do mobilizacji i alokacji kapitału. A to oznacza, że możliwe jest jego przemieszczanie z miejsc, gdzie są jego nadwyżki tam, gdzie jest on potrzebny. Rynek finansowy zapewnia obrót pieniężny niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Natomiast kondycja rynku finansowego pozwala określić stan koniunktury w gospodarce.

Rynek finansowy i jego podział

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek kapitałowy

Drugim segmentem rynku finansowego jest rynek kapitałowy. Na rynku tym spotykamy się z transakcjami zawieranymi w oparciu o średnioterminowe oraz długoterminowe instrumenty finansowe. Najbardziej znanymi spośród nich są akcje, którymi handluje się na giełdach papierów wartościowych oraz obligacje – rządowe (inaczej skarbowe), komunalne (emitowane przez samorządy terytorialne) oraz korporacyjne (oferowane przez przedsiębiorstwa). Minimalny termin zapadalności instrumentów na rynku kapitałowym to jeden rok – instrumenty o krótszym terminie zapadalności należą do opisanego wyżej rynku pieniężnego. Rynek kapitałowy pozwala na średnio oraz długoterminowe finansowanie podmiotów na nim funkcjonujących – przedsiębiorstw, samorządów i rządów. Rynek kapitałowy jest bardzo zróżnicowany pod względem instrumentów i poziomu ryzyka, dzięki czemu z powodzeniem funkcjonować mogą na nim zarówno inwestorzy indywidualni jak i podmioty instytucjonalne o różnej skłonności do ryzyka – od rentierów po spekulantów.

Głównym zadaniem rynku kapitałowego jest umożliwienie pozyskania kapitału przez emitentów (niezależnie od emitowanych instrumentów) od inwestorów. Inwestorzy z kolei dzięki rynkowi kapitałowemu mają możliwość uzyskiwania dochodu generowanego przez posiadany przez nich kapitał – na przykład przez dywidendy lub odsetki od obligacji. Rynek kapitałowy umożliwia efektywną alokację kapitału w gospodarkach oraz rynkową wycenę instrumentów finansowych. Uczestnikami rynku kapitałowego są banki centralne, banki komercyjne, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, giełdy papierów wartościowych i inne systemy obrotu, domy maklerskie, biura maklerskiego, animatorzy rynku, doradcy inwestycyjni, maklerzy, regulatorzy oraz inne instytucje wspierające obrót giełdowy i pozagiełdowy.

Instrumenty rynku kapitałowego dzielimy na instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Na te pierwsze składają się akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Druga grupa instrumentów, czyli instrumenty dłużne rynku kapitałowego to obligacje oraz listy zastawne.

Rynek kapitałowy możemy dzielić według kryterium emisji lub według miejsca obrotu. Pierwszy podział to podział na rynek pierwotny oraz wtórny. Na rynku pierwotnym nabyć można instrumenty, które oferuje emitent lub subemitent usługowy, a kapitał pozyskany przez emisję wchodzi w kapitały własne emitenta. Drugi podział rozgranicza rynek regulowany od alternatywnego systemu obrotu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: