Tro kompas xi – Opcje binarne Wskaźniki

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

ultranowoczesne szkolenia

  Mieczysław Szymański 4 lat temu Przeglądów:

1 Gdynia, ul. Ujejskiego 18, tel (58) , faks (58) ultranowoczesne dowiedz się więcej Nowe SQL Język SQL jest powszechnie wykorzystywanym sposobem operowania na bazach danych (szczególnie na „dużych” bazach takich jak Microsoft SQL Server czy Oracle Server). Bywa on przydatny zarówno dla osób okazjonalnie wyciągających informację z baz w celu ich dalszej obróbki w programie Microsoft Excel czy Access, ale przede wszystkim dla osób wykonujących na co dzień złożone analizy biznesowe. Z języka tego korzystają także programiści, którzy tworzą na potrzeby firmy różnorodne aplikacje. Nasze gruntownie przebudowane 2-dniowe szkolenie Język SQL jest przeznaczone dla osób nie mających żadnego doświadczenia w używaniu SQL lub znających początki tego języka. W trakcie wprowadzamy wszystkie polecenia SQL niezbędne w codziennej pracy (np. SELECT, UPDATE, SET, DELETE, INSERT, SELECT INTO), poruszając także zagadnienia bardziej zaawansowane takie jak początki programowania w Transact-SQL (T-SQL). Szkolenie obejmuje nawet takie złożone zagadnienia jak: użycie zmiennych (w tym tablicowych), użycie lokalnych i globalnych tabel tymczasowych a także procedur składowanych oraz funkcji SQL. Program zorientowany jest na typowe potrzeby analityków biznesowych. Natomiast nasze nowe szkolenie Język SQL Zaawansowany przeznaczone jest dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, posiadających już podstawową wiedzę z zakresu wykorzystywania języka SQL oraz Transact-SQL (T- SQL) i pragnących ją pogłębić oraz zdobyć kompetencje niezbędne w zaawansowanych analizach biznesowych. Program jest przeznaczony dla analityków, projektantów raportów biznesowych a także dla programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy zaawansowane elementy języka SQL oraz elementy programistyczne, m.in. pisanie własnych funkcji tablicowych i skalarnych oraz tworzenie procedur składowanych. W programie zawarte są takie obszary jak: funkcje rankingowe, szeregujące, wielokrotne grupowania, łączenie zbiorów, CTE. Serdecznie zapraszamy na obydwa. NOWOŚĆ PRZESYŁKA MARKETINGOWA D+4. OPŁATA POBRANA Umowa nr CUP/G/HH 1/211/2006 (CP RH3-2) z Pocztą Polską S.A. z dnia r. Nadano w UP Gdańsk 50 Szkolenie Microsoft SharePoint Zaawansowany W PRZYGOTOWANIU W przygotowaniu znajduje się następny temat, który może Państwa zainteresować. Od kilku lat oferujemy szkolenie Microsoft SharePoint, które w czasie przekazuje praktycznie całą niezbędną wiedzę w zakresie tworzenia oraz używania witryn SharePoint zawierających takie elementy jak listy, biblioteki dokumentów, przepływy, elementy WebPart (np. Excel Services). Nasze nowe szkolenie Microsoft SharePoint Zaawansowany przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników programu SharePoint a także dla projektantów rozwiązań opartych o to środowisko. Poruszamy w nim takie tematy jak: tworzenie i modyfikacja elementów witryn za pomocą programu SharePoint Designer, tworzenie formularzy za pomocą InfoPath, wykorzystywanie złożonych obiektów WebPart, zapewnianie łączności z bazami danych za pomocą połączeń danych a także projektowanie złożonych przepływów (workflows) oraz systemów informowania kierownictwa (dashboard). Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt. Badanie potrzeb szkoleniowych Dla potrzeb klientów naszych szkoleń zamkniętych wprowadziliśmy nową wersję ankiet badających potrzeby szkoleniowe. Ankiety służą lepszemu dopasowaniu programu do wymagań zamawiającego oraz do poziomu umiejętności grupy. Każdy przyszły uczestnik otrzymuje od nas formularz badania potrzeb wypełniany za pomocą przeglądarki internetowej lub w postaci pliku Word (gdyby korzystanie z formularza on-line było niemożliwe). Formularze nie zawierają prostych pytań o poziom umiejętności, lecz kilkanaście-kilkadziesiąt praktycznych mini-problemów do rozwiązania. Przy każdym temacie można także zaznaczyć czy jest on potencjalnie interesujący dla wypełniającego ankietę. Dobór pytań wynika z zakresu każdego programu, które oferujemy i pokrywa całą praktyczną wiedzę z określonego tematu (Excel, Access, PowerPoint, Project itp.). Po otrzymaniu kompletu ankiet, dokonujemy ich analizy. Zajmują się tym nasi konsultanci, tak więc analiza nie polega tylko na prostym sumowaniu % odpowiedzi trafnych, lecz na dogłębnej analizie merytorycznej. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na optymalny dobór przykładów szkoleniowych dla danej grupy. Dla większej ilości grup szkoleniowych z danego tematu, możemy dodatkowo zaproponować Zamawiającemu optymalny podział na grupy na podstawie wyników ankiet. W ten sposób mogą być jeszcze dokładniej dopasowane do poziomu uczestników. SPIS TREŚCI Szkolenia Microsoft Excel str. 4. Podstawy Excela str. 4. Excel w Firmie str. 5. Excel w Firmie Zaawansowany str. 5. Excel Prezentacja Danych str. 6. Excel Tabele Przestawne str. 6. Excel PodejmowanieDecyzji str. 6. Excel Visual BasicPodstawy str. 7. Excel Visual Basic Średniozaawansowany str. 7. Excel Visual Basic Zaawansowany Szkolenia Microsoft Access str. 8. Access Podstawy str. 8. Access Średniozaawansowany str. 9. Access Zaawansowany str. 9. Access Visual Basic str. 10. Język SQL str. 10. Język SQL Zaawansowany Szkolenia Microsoft Office str. 11. Microsoft Outlook str. 11. Microsoft Visio str. 11. Word w Firmie str. 12. Microsoft PowerPoint str. 12. Microsoft PowerPoint Zaawansowany str. 13. Microsoft SharePoint Szkolenia Zarządzanie Projektami str. 13. Zarządzanie Projektami str. 14. Microsoft Project str. 14. Microsoft Project Zaawansowany

2 2 SZKOLENIA W SIEDZIBIE KLIENTA Oprócz ośrod ków szko le nio wych w War sza wie, So po cie, Po – zna niu i Wro cła wiu fir ma OPEN MIND or ga ni zu je szko le nia gru po we w do wol nej lo ka li za cji na te re nie Pol ski i Eu ro py (naj czę ściej w sie dzi bie klien ta). Dla klien tów za ma wia ją cych szko le nia in for ma tycz ne przy – go to wa li śmy ze sta wy kom pu te rów ty pu no te bo ok (12 sztuk), któ re do star cza my do sie dzi by klien ta (lub miej sca or ga ni za – cji szko le nia). Klien ci otrzy mu ją go to wy do pra cy sprzęt z za – in sta lo wa nym opro gra mo wa niem (nie w każ dej fir mie pra – cow ni cy dys po nu ją od po wied nio skon fi gu ro wa ny mi kom pu – te ra mi). Koszt ta kiej usłu gi jest bar dzo ko rzyst ny (klient po – no si je dy nie kosz ty prze sła nia oraz ubez pie cze nia kom pu te rów). In ną za le tą szko leń or ga ni zo wa nych w sie dzi bie klien ta jest atrak cyj na, ne go cjo wa na in dy wi du al nie ce na (udzie la my ra ba tu za ilość zgło szo nych osób), a tak że moż li wość wy bra nia do god ne go dla fir my ter mi nu oraz cza su trwa nia za jęć. Nie bez zna cze nia jest tak że moż li wość do kład ne go do pa so wa nia pro gra mu szko le nia (dzię ki pro ce so wi ba da nia po trzeb szko le – nio wych). Szko le nia moż na or ga ni zo wać rów nież w atrak cyj nie po ło żo nych miej scach Pol ski, łą cząc je z za ję cia mi in te gra cyj ny mi w go dzi – nach po po łu dnio wych. Każdy uczestnik naszego otrzymuje komplet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. W komplecie znajduje się między innymi podręcznik zawierający kompendium wiedzy z zakresu wpięty w poręczny segregator. Oczywiście do kompletu należy również notatnik z długopisem. Nasze zajęcia są bardzo praktyczne, realizowane za pomocą szeregu ćwiczeń (cases) – do każdego z nich uczestnicy dostają opis zawierający dokładne przedstawienie czynności realizowanych w trakcie ćwiczenia metodą krok-po-kroku. Jest to unikalne podejście firmy OPENMIND, gwarantujące, że po zakończeniu uczestnicy będą mogli wrócić do przerobionych przykładów, przypomnieć sobie dokładnie przebieg ćwiczenia. W segregatorze umieszczona jest płyta CD zawierająca pliki niezbędne do wykonania ćwiczenia oraz rozwiązania wszystkich ćwiczeń – dzięki temu późniejsze korzystanie z opisów ćwiczeń jest jeszcze łatwiejsze. Warto dodać, że wszystkie ćwiczenia są oparte o rzeczywiste i praktyczne przypadki – dzięki temu, jak podkreślają nasi klienci, wiedza w nich zawarta może być natychmiast zastosowana w praktyce. MATERIAŁY SZKOLENIOWE CERTYFIKAT Wie dza zdo by ta na szko le niach jest oczy wi ście naj więk szą war to ścią dla osób bio rą cych w nich udział. Nie mniej jed nak istot ne jest tak że po – twier dze nie od by cia szko le nia. Wszy scy uczest ni cy kur sów re ali zo wa nych przez OPEN MIND otrzy mu – ją cer ty fi ka ty ukoń cze nia szko le nia, wy da ne na bar dzo wy so kim po zio – mie edy tor skim. Dzię ki re no mie szko leń OPEN MIND, ta ki cer ty fi kat po sia da du żą war tość po twier dza ją cą po sia da nie wy so kich Vkwa li fi ka cji. TRENERZY Trenerzy, z którymi współpracujemy są wyjątkowi każdy z nich ma bogate doświadczenie i praktykę w obszarze swojej kompetencji. Oprócz tego, że prowadzą zajęcia w firmie OPENMIND są aktywni w roli menedżerów, analityków, programistów, konsultantów rozwijają się zawodowo, uczestniczą w konferencjach, dzięki temu wiedza, którą przekazują na naszych zajęciach jest zawsze na czasie. Oczywiście każdy z trenerów OPENMIND potrafi także dotrzeć ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem do uczestników szkoleń, jesteśmy osobami otwartymi, chętnymi do pomocy, ukierunkowanymi na dobry kontakt z naszymi klientami. W doborze współpracowników zwracamy uwagę na otwarty typ osobowości, łatwość nawiązywania kontaktów i optymizm. Aby pozostać w naszej firmie trzeba się naprawdę wyróżniać, oceny klientów pokazują wyraźnie, że także w tej sferze firma OPENMIND prezentuje najwyższy poziom, co przekłada się na wyjątkową skuteczność naszych szkoleń. Pro fe sjo nal nie przy go to wa ne szko le nie po win no cha rak te ry zo wać się do pa so wa niem pro gra mu szko le nia do po trzeb uczest ni ków. Szko le nia fir my OPEN MIND po sia da ją sta ran nie opra co wa ne pro gra my, co po – zwa la do star czyć opty mal nie wy bra ną wie dzę. Po mi mo te go, za rów no dla szko leń otwar tych jak i tych re ali zo wa nych w sie dzi bie klien ta, ba – da ny jest po ziom wie dzy oraz po trze by szko le nio we przy szłych uczest ni ków. Po zwa la to na osta tecz ne do pa so wa nie pro gra mu szko le nia. Do ba da – nia po trzeb słu ży spe cjal ny kwe stio na riusz w po sta ci pli ku Mi cro soft Word, któ ry wy sy ła ny jest ema ilem do uczest ni ków. Je go wy peł nie nie trwa je dy nie kil ka mi nut – uczest ni cy oce nia ją stan swo ich umie jęt no – ści oraz wska zu ją za gad nie nia, któ re uwa ża ją za szcze gól nie przy dat – ne lub in te re su ją ce. Na stęp nie kwe stio na riu sze od sy ła ne są z po wro tem do OPEN MIND, gdzie pod le ga ją kon so li da cji. Wy ni ki ana li zy wy sy ła ne są tre ne ro wi, któ ry de cy du je o osta tecz nym do – bo rze przy kła dów szko le nio wych, uzy sku jąc za ra zem in for ma cje na te mat do tych cza so wej wie – dzy uczest ni ków szko le nia, ich pro ble mów oraz wy ma gań od no śnie szko le nia. Dla szko leń or – ga ni zo wa nych dla jed nej fir my, fir ma zle ca ją ca szko le nie (Dział Kadr i Szko leń) mo że pre cy zyj – nie skie ro wać pra cow ni ków na wy bra ne szko le nia, nie mu si też wy ko ny wać ba da nia we wła – snym za kre sie. Jest to szcze gól nie istot ne przy szko le niach więk szych grup pra cow ni ków. BADANIE POTRZEB NASZE REKOMENDACJE SZKOLENIA MULTIMEDIALNE Szko le nia mul ti me dial ne na pły tach CD pro duk cji fir my Con ten tis sta no wią do dat ko wy ma te riał edu ka cyj ny na szko le niach OPEN MIND. Zo stały one za pro jek to wa ne przez eks per tów i zi lu stro wa ne cie ka wą gra fi ką. Na każ dej pły cie umiesz czo no in te rak tyw ne ćwi cze nia, te sty, ani ma cje, oraz frag men ty fil mo we z udzia łem zna nych pol skich ak to rów. Za kres wie dzy umiesz czo nej na pły tach czę sto wy bie ga po za te ma ty kę po ru sza ną pod czas szko le nia, co po zwa la na dal sze po sze rze nie wie dzy.

3 NASI KLIENCI 3M a 4WINGS a ABB a ABM SOLID SA a ABN AMRO a Abris a Accedit a ACCENTURE a ADAMED a Adecco a adidas a ADM Szamotuły a AgencjaRynkuRolnego a AGROPHARM a AGROS NOVA a Air Products a Akzo Nobel a Albis a ALFA LAVAL a ALLIANZ a Alstom Power a AMERICAN EXPRESS a American Restaurants a American School of Warsaw a AMPLICO a AMS a Antalis a ANWIL a ANWOS a APSYS a AQUANET a ARAIA a ArcelorMittal a Arctic Paper a Ardagh Glass a ARITECH a Arkema a ARLAFOODS a Armacell a AROMAT SNACK a AS Motors a AS-DOM a ASEKURACJA a Asseco a AstellasPharma a ATM a AUCHAN a AVANS a AVANSSUR a Aventis CropScience a AVERY DENNISON a AVK a AWBUD a BAKOMA a BalcerzakiSpółka a Ball Packaging Europe a Bałtycki Terminal Kontenerowy a Bałtycki Terminal Zbożowy a Bank BPH a Bank DnB NORD a Bank GospodarstwaKrajowego a BANK HANDLOWY a Bank Millenium a Bank OchronyŚrodowiska a Bank Pocztowy a Bank Zachodni WBK a BankowyFunduszLeasingowy a BANTEX a BARCO a BasellOrlenPolyolefins a BASTEK a BAUMA a Bayer a BEL a BELMA a BENEFIA a BergeratMonnoyeur a BERLITZ a BEST a BETAFENCE a BG LEASING a BGŻ a BIOTON a BNP PARIBAS a BOMBARDIER a BONNIER a Bosch Rexroth a BOSHOKU AUTOMOTIVE a BP a BRE Bank a BRIDGESTONE a Bristol-Myers Squibb a BSO abudimex a BUDUS SA a BUMAR a BWI Technologies a BydgoskaFabrykaKabli a C.Hartwig a Can-Pack a CAPAROL a Capitol a Cargill a Carlsberg a CARREFOUR a CARRIER a Casinos Poland a Castrol a CEAC a Cederroth a CeDo a Cefetra a CEGEDIM GROUP a CEGIELNIE Polskie a Celtic Asset Management a CEMET a CENTERTEL a CENTROMOR a Centrostal SA a Centrozłom a CENTRUM NAUKI KOPERNIK a Centrum TechnikiOkrętowej a CERABUD a CeramikaParadyż a Ceresit a Chevrolet a CIECH a Citibank a CITROËN a Coca-Cola HBC a COM40 Limited a COMPENSA TU a Computer Service Support a Concordia a Conforama a Cooper Industries a COSCO a COTY a Cukrownia GLINOJECK 3 a CUKROWNIA MEŁNO a DACHSER a DAF Trucks a Daikin Airconditioning a DALKIA a DALMOR a DAL-PESCA a Danfoss a Danone a Danske Bank a DECEUNINCK a Degussa-Hüls a DeLaval Operations a DELL a Dellner Couplers a Deloitte Business Consulting a Delphi Krosno a DestylarniaSobieski a Deutsche Bank a DGS SA a DGT a DHL Express a DIPSERVICE a DPD a Dr. Oetker a DRAGON ROUGE a Dresdner Bank a DRUMET a DSV Road a DuPont a Eaton Truck Components a Echo Media a EGIS a EKOCEM a ELANA SA a ELDA Szczecinek a ELDA-ELTRA a ELDORADO a Electrolux a Elektrim a ELEKTRIM KABLE a ElektrociepłownieWybrzeże a ElektromontażPoznań a ElektrowniaBełchatów a ElektrowniaKozienice a ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC a ELI LILLY a ELMILK a ELMO a emarket a EMAX a ENEA a ENERGA a Energomontaż-Północ a ENERGOPOMIAR a Energopomiar a ENERGOTERM a ENERIA a English Unlimited a Ensto Pol a EPSTEIN a ERA – PTC a ERNST & YOUNG a Erste Securities a ESSELTE a Etelko a EULER HERMES a Euler Hermes Services a EURO – net a EUROBANK a EuroLOT a EUROZET a EXATEL a FabrykaPrzyczepNiewiadów a FabrykaUrządzeńOkrętowych a FAMED SA a FAMOT-PLESZEW a Farm Frites a FARMUTIL HS a Faurecia a Federal-Mogul a FERRERO a FERREX a FerringPharmaceuticals a Ferroxcube a Fiat Bank a Fiat Services a FIEGE a FINCO STAL SERWIS a Firma Oponiarska DĘBICA a FLSmidth MAAG Gear a FLUOR a FM a FORD a FORTE a FOSFORY a FOTA a Frito Lay a FUJIFILM a Fujitsu a GARDENA a Gates a GAZ SYSTEM a Gazeta Morska a Gdański Przemysł Drzewny a GE Money Bank a GE POWER CONTROLS a GEA Process Engineering a GEDIA a GEERS Akustyka Słuchu a GEFCO a Gemalto a GENERAL MOTORS a Genfer Lloyd a GEOFIZYKA TORUŃ a GERLING a Gestamp a Giełda Papierów Wartościowych a GKN Driveline a GlaxoSmithKline a Glencore a GONVARRI a GP Battery a GPEC a GRASSO a Green Bear Corporation a Green Coffee a Grene a GREVITA-TEXTIL a Grupa Ożarów a GTS a H+H a HAKO a Handlowy-Leasing a HARPER HYGIENICS a HDS a HELLMANN a Herbapol a HERMANN KIRCHNER a HEROS a HEWLETT-PACKARD a HFC Systems a Hilton Foods a HJ HEINZ a Hochland a Hochtief a Hoogwegt a HOOP a Huta L.W. a Hydro – Vacuum a HYDROBUDOWA a ICN Polfa a IDEA BANK a Impel a Imperial Tobacco a IMPEXMETAL a INCO-VERITAS a INDYKPOLa Infosys BPO a ING Nationale-Nederlanden a INPRO a Instytut Logistyki i Magazynowania a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej a Instytut Oceanologii a Instytut Transportu Samochodowego a INTER CARS a INTER GROCLIN a Intercell a INTERCHEMALL a INTRACO a INTRACO a IntrumJustitia a INVEST BANK a IPN a IZBA CELNA a Janssen-Cilag a JELFA a JERONIMO MARTINS a Johnson Controls International a JOHNSON&JOHNSON a JS ENERGY a Julius Blum a JUTRZENKA a K.R. Audyt a Kablex a KABLOBETON a KAESER KOMPRESSOREN a KAPENA a KAUKO-METEX a KEIPER a KGHM a KIMBERLY-CLARK a KLIMOR a KLOSE a Knauf a KOLMET a Kompania Piwowarska akongskilde a Konica Minolta a KONSPOL-BIS a KOSMEPOL a Kotanyi Polonia a KRAFT FOODS a KRAHN CHEMIE a Krajowa Izba Rozliczeniowa a KREDYT BANK a Kronopol a Krotex a KRUGER a LABORATOIRES THEA a LACROIX Electronics a Lactalis a Lafarge a LEAF a Lear Corporation a LEASCO a Lekkerland a LLENTABHALLEN a LNB a LogwinAir + Ocean a LOT a LOT a LOTOS a LOTOS a LOUIS DREYFUS COMMODITIES a LPP a Lucent a LUMAG a MaboPipelife a MAERSK a Makro Cash and Carry a Malow a MAN a ManpowerGroup a MAP a Marcopol a MARFLEX M.J. MAILLIS a Mazowiecka Spółka Gazownictwa a McDonald’s amclane a MEDAR a Media Markt a Media Saturn Holding a MEDICOVER a MEDIPLAST a MERCK a MERCOR a MERCOR a Mercurius International a Mercury Engineering a MetLife Amplico a METRO Warszawskie a METRONA a METSA TISSUE a MG STALTON a Miasto Stołeczne Warszawa a Michelin a MICROGEN a Międzynarodowe Targi Katowickie a Ministerstwo Edukacji Narodowej a Ministerstwo Gospodarki a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a Ministerstwo Środowiska a MODUS a Mondi Bags Świecie a Mondi Świecie a Mondial Assistance a MORLINY a Morska Agencja Gdynia a MOSTOSTAL a Motorola a MPWIK Warszawa a MULTICO a Naftoport a NASK a NAVO a NCR a NDI aneoplan a Neste a Nestle a NETIA a NFOŚiGW a NFZ a NFZ a NISSAN a NIVEA a NIVETTE a NOACK a NOKIA a Nordea a NORDKALK a NOVARTIS a NOWY PRZEWOŹNIK a NSK a Nutricia a Nycomed Pharma a OBR CTM a Olympus a Onet.pl a OPEC a OPEL BANK a Open Finance a OPOCZNO a ORACLE a Orbis Casino a ORKLA MEDIA MAGAZINES a ORLEN a OSRAM a P. DUSSMANN a Paragona a Pasanil a PASTEL a Paxar a PAŻUR a PEKAES a Pekao Leasing a Pentor a Pepsi-Cola a PERFETTI VAN MELLE a PERN Przyjaźń a Petrolinvest a Petrolot a Peugeot a Pfeifer & Langen a PFLEIDERER a PGE Electra a PGNiG a PGNiG a PHARMAG a Philip Morris a PHILIPS a PHILIPS a Phytopharm a PIERRE-FABRE a Pilkington a PIONEER a PIONKI-MEBLE a PKO Bank Polski a PKP a Poczta Polska a Polbank EFG a POLFA a POLIFARB PILAWA a Polimex-Mostostal a POLKOMTEL a POL-LEVANT a POLMOS Żyrardów a POL-MOT a POLPHARMA a POLSATa Polska Agencja Prasowa a Polska Akademia Nauk a Polska Organizacja Turystyczna a Polska Telefonia Cyfrowa a POLSKAPRESSE a POLSKIE RADIO a Polskie Sieci Elektroenergetyczne a PORTA KMI a Porta Styl a PORTY LOTNICZE a PPI-ETC a PPKS a PRAKTIKER a Pramerica ŻycieTUiR a PrasaBałtycka a PRAXAIR a PRESSPUBLICA apricewaterhouse Coopers a Powyżej prezentujemy marki wybranych firm, których mamy zaszczyt zaliczyć do grona naszych klientów. Ponieważ pełna lista naszych klientów liczy ponad 1500 pozycji, nie byliśmy w stanie ująć wszystkich – prosimy o wyrozumiałość. PROCTER & GAMBLE a PROFARM a PROMEDIS a PROVIDENT a PRÓSZYŃSKI i S-KA a PSB a PSE Operator a PTU a PZU a Raben a Rabobank a Radio Merkury a Radio Zet a RAFAMET a Raiffeisen Bank a Randstad a RBS Bank a Renault Trucks a Renevis a RHEINHYP-BRE Bank a Rieber Foods a ROCHE a RR Donnelley a Ruch SA arwe S.A a SAG Elbud Gdańsk a SAINT-GOBAIN a SANITEC KOŁO a Santander Consumer Bank a SAP a Saur NeptunGdańsk a SCANAQUA a SCANIA a SCHENKER a SE Bordnetze a SeCeS-Pol a SECO/ WARWICK a SECURITAS a SELENA CO a SELGROS a SERVIER a SERVIPOL a SG EQUIPMENT Leasing a SGS Supervise a Shell a Siemens a SIKA a Sitech askandia Życie a SKANSKA a SKARBIEC a SKF a SKOK im. F. Stefczyka a Smurfit Kappa a Socotec a Sodexo a SOKOŁÓW a SOLVAY PHARMA a SONY BMG a SORAYA a SPOŁEM a Stalprodukt a STAR FOODS a Starcom a Starlink a STATOIL a Stena Line a Stocznia Gdynia a Stocznia Marynarki Wojennej a STOEN a Stokrotka a Stolarka Wołomin a STOMIL – OLSZTYN a Stora Enso a STORCK Sp. z o.o a Stół Polski a Strabag a Strauss Cafe a Stroer a SULZER CHEMTECH a Svenska Handelsbanken a Sygma Bank a Sygnity a TAC a Takata-Petri Parts a Tata Global Beverages a TBWA Warszawa a Tchibo Warszawa a Tech Data a Teknos-Oliva a Telbridge a TELE2 a Telekomunikacja a Telewizja Polska a TeliaSonera a TELZAS a TFI SKOK athe American School of Warsaw a Thea a Thomson Reuters a TIKKURILA a Titan Eko a TotalizatorSportowy a Toyota Motor a TPV Displays a Tramwaje Warszawskie a TRW Steering Systems a TU SKOK ŻYCIE a TUiR Warta a TUW SKOK a TVN a ULMA Construccion a UNILEVER a Unisys a Unity Line a Uniwersytet Wrocławski a UNIZETO a UPC a URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO a Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego a Urząd Miasta Stołecznego Warszawa a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a US Pharmacia a UTC Fire & Security a Vaderstad a VAILLANT a Vattenfall a VETREX a VIBRACOUSTIC a VICTORIA CYMES a VICTUS EMAG a Vik&Sandvik a VISION EXPRESS SP a Voestalpin Rotec a VOITH TURBO a VOLKSWAGEN BANK a VOLKSWAGEN POZNAŃ a VOLVO Sp.zo.o. a Vos Logistic a Voss Automotive a VTS Clima Ltd. a W&B MOLD a WARBUD a WARNER BROS. a WARYNSKI OSTROW a WAVIN METALPLAST a WECO TRAVEL a WELLA a WĘGLOKOKS a WIEDEMAN a WIELTON a WIENERBERGER a WILLSON&BROWN a Wirthwein a WITTCHEN a Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu a WYDAWNICTWO BAUER a Wydawnictwo Szkolne PWN a Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku a WZ Eurocopert a Xella a Xerox a YAMANOUCHI PHARMA a YORK INTERNATIONAL a Zakład Energetyczny Koszalin a Zakład Energetyczny Płock a Zakład Energetyczny Słupsk a Zakłady Chemiczne POLICE a Zarząd Morskiego Portu Gdynia a Zespoł Elektrowni Ostrołęka a Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica a ZETKAMA a ZETO – RZESZÓW a ZTiSZE a ZUS a ŻYWIEC a POMOC W TRAKCIE I PO SZKOLENIU OPINIE NASZYCh KLIENTóW For mu ła na szych szko leń za kła da, że tre ner sta ra się roz wiązy wać za gad nie nia zgła sza ne przez uczest ni ków już w trak cie szko le nia (te – go sa me go dnia lub na stęp ne go). W kon se kwen cji uczest ni cy otrzy mu ją czę sto go to we roz wią za nia pro ble mów zwią za nych z te ma ty ką szko le nia. Na wet naj bar dziej efek tyw ne szko le nie nie da je gwa ran cji, że 100% in for ma cji zo sta nie za pa mię ta nych. Ba da nia na te mat funk cjo no wa – nia ludz kie go mó zgu wy ka zu ją, że z cza sem pro cent za pa mię ta nej tre ści ma le je. Częścio wo mo gą te mu za ra dzić ma te ria ły szko le nio – we – na przy kład ma te ria ły fir my OPEN MIND sto su ją tech ni kę opi su krok -po -kro ku, to po zwa la na od two rze nie czyn no ści wy ko ny – wa nych w trak cie szko le nia. Aby oso by bio rące udział w szko le niu mo gły tak że w dłuż szym okre sie cza su ko rzy stać z prze ka za nej im wie dzy, fir ma OPEN MIND uru cho mi ła uni kal ną i bez płat ną usłu gę: 12 mie sięcz ną po moc po szko le niu. Po le ga ona na tym, że każ dy uczest nik szko le nia mo że za dzwo nić lub wy słać ema ila z za py ta niem związa nym z te ma tem szko le nia i otrzy mać w ciągu kil ku dni prak tycz ną wska zów kę, ra – dę lub roz wiąza nie kon kret ne go pro ble mu. Dzię ki ta kiej „opie ce”, efekt edu ka cyj ny szko le nia znacz nie się wy dłu ża. RWiększość osób z mo jej fir my miało szko le nia w OPEN MIND i wszy scy są za do wo le ni. R Rzad ko dzi siaj przy ma so – wej ofer cie szko le nio wej na każ dy prak tycz nie te mat, spo ty ka się pro fe sjo na lizm w przy go to wa niu i pro wa dze niu szko le – nia. Oby tak da lej – życzę wie lu suk ce sów.r GRA TU LA CJE. Naj lep sze szko le nie na ja kim byłam. Jak zwy kle su per pro fe sjo nal nie! BOM BA.R Chętnie wziełabym udział w ko lej nym szko le niu,or ga ni zo wa nym przez OPEN MIND. Wykładow ca: ja sne prze ka za nie da nych, miła at mos fe ra, nie roz wle ka nie zajęć – do bre tem po, god ny po le – ce nia :-). R Bar dzo po zy tyw ne za sko cze nie ja kością a szko le nia (znacz nie wyż szy po ziom niż in nych firm szko le nio wych). R Szkoła i na uczy ciel god ny po le ce nia! Jak będę miał okazję wy bo ru fir my szko le nio wej za cznę od was. Po zdra wiam. R Moż li wość za sto so wa nia teo rii w prak ty ce. Gwa ran cja na szko le nie – moż li wość kon sul ta cji po za kończo nym szko – le niu. R Bar dzo do bre przy go to wa nie me ry to rycz ne pro wadzą ce go. R Myślałem, że o Exce lu wiem wszyst ko – my liłem się! R To naj lep szy kurs kom pu te ro wy w ja kim brałam udział. Ze ro stre su, su per po moc ze stro ny oso by pro wadzącej i dużo ma te riałówdo za sto so wa nia sa me mu. R Je stem bar dzo po zy tyw nie za sko czo na. Myślałam, że szko le nie może być trud ne do przy swa – ja nia ze wzglę du na treść. RE WE LA CJA. R O da nych, ana li zach, ra por tach moż na mó wić w czy tel ny i przy swa jal nyspo sób. Nie czułam zmę cze nia a cie ka wość każ de go ko lej ne go ćwi cze nia. Ma te riały szko le nio – we, któ re po ka zują krok po kro ku jak roz wiązać pro blem, czy tel ne, przej rzy ste. Na by ta wie dza w znacz ny spo – sób ułatwia pracę i po zwo li na skró ce nie cza su wy ko ny wa nia ana liz i pro wa dze nia ba zy. R Po do ba mi się skon cen tro wa nie na za gad nie niach prak tycz nych bez zbędnej teo rii.więcej ta kich szko leń! R Pro fe sjo nal ne i su mien ne przy go to wa nie szko le nia. Po raz pierw szy byłam na tak do brym szko le niu, na któ rym się nie nu – dziłam. R Dziękuje bar dzo. Z chę cią bę dę w przyszłości brać udział w po dob nych szko le niach or ga ni zo wa – nych przez firmę OPEN MIND.R Pro wadzą cy poświę cał czas oso bom, któ re miały pro ble my z za da nia mi, tak aby nadążyć za grupą. R In for ma cje prze ka zy wa ne były w bar dzo łatwy spo sób. Ćwi cze nia prak tycz ne do bra ne do pro fi lu działów. Moż li wość za da wa nia py tań i roz wiązy wa nia po kur sie (e-ma il). R Spo sób re ali za cji szko le nia me – todą „le ar ning by do ing”. Me ry to rycz ne, bar dzo do bre przy go to wa nie i spo sób pro wa dze nia zajęć. Ogrom ma te riału szko le nio we go przy dat ne go w fir mie.r Do pa so wa nie szko le nia do po zio mu gru py. Żad ne py ta nie czy nie ja sności nie po zo stały bez od po wie dzi. RPro wadzą cy wy chwy ty wał za gad nie nia budzące wątpli wości i tłuma czył do skut ku całej gru pie. R Przy go to wa nie me ry to rycz ne wykładow cy, pro wa dze nie zajęć, bar dzo do bry sprzęt, wszyst ko na naj wyż szym po zio mie. R RE WE LA CJA. ŚWIET NY PRO GRAM SZKO LE NIA I ŚWIET NA TRE NER KA. R Szko le nie bar dzo cie ka we, cie ka we ma te riały i przy go to wa ne ćwi cze nia. Gra tu luję do bre go „pro duk tu”. R Szko le nie prak tycz ne bez nie po trzeb nej teo rii. Do bre ma te riały, pro fe sjo nal ne pro wa dze nie.

4 4 Na tym szkoleniu chcielibyśmy pokazać Państwu podstawowe możliwości obliczeniowe oraz prezentacyjne arkusza kalkulacyjnego. Naszym celem jest przekazanie Wam, jak właściwe wykorzystanie programu Microsoft Excel może wpłynąć na efektywność Waszej pracy, szybkość tworzenia obliczeń oraz wykresów. Podczas nauczysz się jak przygotowywać profesjonalne zestawienia tabelaryczne, jak tworzyć wykresy oraz jak rozwiązywać problemy obliczeniowe. RPodstawy pracy z programem Poprawne wpisywanie tekstów, liczb, daty i czasu, praca z PODSTAWY A paskiem formuły. Swobodne poruszanie się po arkuszach – klawisze nawigacyjne obszarów, przydatne skróty. Kopiowanie i wklejanie danych na arkuszu, kopiowanie formatów. Dodawanie i usuwanie arkuszy, skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu. Zapisywanie pliku, różne formaty plików Excela. RFormatowanie tabel Szybkie formatowanie tabel, użycie stylów, kopiowanie formatów. Formatowanie liczb oraz wartości walutowych, zmiana liczb miejsc po przecinku, formatowanie dat. Formatowanie wyrównania – ustawienie zawartości komórki, zawijanie tekstów w komórkach, scalenie i dopasowywanie do rozmiaru komórki, kierunek napisu. Formatowanie obramowania, formatowanie wypełnienia komórek, formatowanie czcionki: styl, wielkość, wytłuszczenie, kolory. RTworzenie wykresów Podstawowe typy wykresów: kolumnowy, liniowy, kołowy oraz ich użycie do określonych typów danych. Określanie zakresu danych źródłowych, dodanie serii danych do gotowego wykresu. Opcje wykresu – dodawanie tytułów, legendy, linii siatki, etykiet, ustawienia legendy i osi. Formatowanie elementów wykresu – rozpoznawanie i zaznaczanie wybranych elementów wykresu, karta formatowania wykresu. Zaawansowane opcje formatowania, stosowanie grafiki na wykresie. RObliczenia Budowa formuł w komórce, podstawowe zasady tworzenia formuł. Wstawianie funkcji do formuł za pomocą polecenia Wstaw funkcję. Podstawy pracy z funkcjami: wybrane funkcje podstawowe, zagnieżdżanie funkcji, argumenty i separatory argumentów, grupy funkcji. Użycie Autosumy do prostego wprowadzania sumy oraz innych funkcji (np. średniej). Adresy stałe, zmienne i mieszane (blokowanie adresów za pomocą symbolu $). Podstawowe funkcje: SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, ZAOKR, DZIŚ, LUB, ORAZ. Stosowanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nazywanie komórek i obszarów. Stosowanie nazw komórek w obliczeniach. RPodstawy baz danych i tabel przestawnych Sortowanie danych w tabelach za pomocą przycisków sortowania i polecenia Sortuj. Włączanie i wyłączanie filtrowania w tabeli, jakie tabele można filtrować. Wybór danych z tabel za pomocą filtra podstawowe warunki wyboru według liczb, dat oraz tekstów. Analizowanie danych zawartych w tabelach za pomocą tabel przestawnych, proste tworzenie tabel przestawnych. Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej, grupowanie danych w tabeli przestawnej. RInne funkcje Ustawienia wydruku, praca z podglądem wydruku dopasowywanie ustawień na podstawie podglądu, zabezpieczanie arkusza przed zmianami. Formatowanie warunkowe (zależne od wartości zawartej w komórce). Tworzenie struktury arkusza – grupowanie wierszy i kolumn, ukrywanie arkuszy. Budowa formuł odnoszących się do innych plików i arkuszy. 850 W FIRMIE Unikalne, intensywne szkolenie na dobrym poziomie średniozaawansowanym, uczące jak w pełni wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów analiz, finansów oraz zarządzania. Poznanie tajników arkusza Microsoft Excel pozwoli ci na kreatywne rozwiązywanie problemów oraz realizacji złożonych zadań w krótkim czasie. Nauczysz się między innymi: tajników baz danych, tabel przestawnych oraz stosowania w praktyce najważniejszych funkcji arkuszowych. RBazy danych Obsługa bazy danych na arkuszu, użycie opcji Tabela do definiowania tabeli. Odwołania strukturalne do danych w tabelach: pobieranie danych z komórek, wierszy, kolumn, sum wierszy (kolumn), przecięcia obszarów oraz podsumowań. Skuteczne sortowanie w bazie danych. Jak wybrać właściwe informacje z bazy – filtrowanie danych za pomocą autofiltra. Użycie znaków * oraz? do filtrowania tekstów. Filtr zaawansowany – filtry złożone, stosowanie funkcji w filtrach, uzyskiwanie wartości unikalnych. Funkcje bazy danych BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, SUMY.CZĘŚCIOWE. RTabele przestawne Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej. Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik). Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej pola obliczeniowe. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele. Formatowanie tabel przestawnych. RObliczenia Funkcje tekstowe: łączenie i rozdzielanie tekstów, wyszukiwanie i zamiana tekstów (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ). Funkcje daty i czasu: rozdzielanie daty czasu na składowe (rok, miesiąc, tydzień), operacje dodawania i odejmowania, konstruowanie daty ze składników. Funkcje warunkowe i logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ). Sumowanie warunkowe za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI oraz SUMA.WARUNKÓW. Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR, PRZESUNIĘCIE, INDEKS wybieranie i wyszukiwanie informacji na arkuszach. Funkcje informacyjne: sprawdzanie wartości w komórkach (CZY.LICZBA, CZY.PUSTA), wykrywanie błędów (CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD). RWykresy i formatowanie warunkowe Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe). Zastosowanie wykresu radarowego, bąbelkowego. Wykres punktowy i jego użycie do analizy trendu. Dynamiczna średnia na wykresie, wykresy z dwiema osiami. Przydatne tricki związane z wykresami. Formatowanie warunkowe z użyciem gotowych reguł: np. oznaczanie komórek zawierającą wartość z określonego zakresu. „Graficzne” formatowanie warunkowe: paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Określanie własnych kryteriów formatowania. Formatowanie warunkowe z użyciem formuły. RDane zewnętrzne i korespondencja seryjna Pobieranie danych z plików zewnętrznych (pliki tekstowe), określanie opcji importu, czyszczenie pobranych danych zewnętrznych. Tworzenie korespondencji seryjnej w edytorze Microsoft Word. Konsolidowanie danych pochodzących z wielu arkuszy lub skoroszytów – dwie opcje konsolidacji (według współrzędnych oraz według opisów). Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, generowanie podsumowania scenariuszy, scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach. RInspekcja formuł i sprawdzanie poprawności Sprawdzanie przebiegu formuł za pomocą śledzenia zależności i śledzenia poprzedników. Kontrola zawartości wielu komórek przy użyciu Okna czujki. Ograniczanie dostępu do komórek przez użytkowników przy pomocy opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie list rozwijalnych. Użycie standardowych opcji poprawność danych (liczba, data, lista), użycie formuł do definiowania własnych warunków poprawności. Definiowanie alertów o błędzie i komunikatów wejściowych. ROchrona, nawigacja, skróty, tricki Użycie opcji Chroń arkusz do zabezpieczania arkusza, ukrywanie formuł, wyłączanie niektórych działań spod ochrony, definiowanie dodatkowych haseł zabezpieczających zakresy. Skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu i zaznaczaniu danych. Zaawansowane metody selekcji za pomocą pola nazwy i opcji Przejdź do specjalnie. Podstawy formuł tablicowych (obszarowych). Nazywanie komórek i zakresów, menedżer nazw, stosowanie nazw w formułach. 850

5 W FIRMIE ZAAWAN- SOWANY Zaawansowane i praktyczne zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych (operujących na zakresach i pojedynczych komórkach), użycie nazw w formułach i opcjach programu Excel (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr. Uczymy także praktycznego wykorzystaniaformantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy zapoznają się także z trickami w zakresie prezentacji danych (wykresy, formaty niestandardowe oraz warunkowe) oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie (teksty, daty, wyszukiwanie, statystyka). RZaawansowane obliczenia Użycie funkcji tekstowych do operacji na tekstach i liczbach.złożone wyszukiwanie wartości w obszarach, funkcja PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ, INDEKS. Dynamiczna konstrukcja adresów. Sprawdzanie ilości wierszy i kolumn: ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, WIERSZ, NR.KOLUMNY. Złożone funkcje daty, obliczenia na miesiącach, tygodniach oraz dniach roboczych. Praktyczne wykorzystanie funkcji warunkowych: JEŻELI.BŁĄD, ŚREDNIA.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW, WYBIERZ. Budowanie mega-formuł metodą kolejnych podstawień. RFormuły tablicowe i odwołania strukturalne Wstawianie formuł tablicowych (CTRL+SHIFT+ENTER), logika działania formuł tablicowych, do jakich PREZEN- TACJA DANYCh Wykresy mówią o wiele więcej niż liczby. Szkolenie pokazuje jak tworzyć wykresy na wysokim poziomie graficznym, pozwalające na jasne i ciekawe przekazanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, jak wykorzystać ogromne możliwości profesjonalnego formatowania wykresów do tworzenia prezentacji zapierających dech w piersiach, jak stosować zaawansowane typy wykresów. Niezastąpione szkolenie dla osób prezentujących dane wewnątrz firmy oraz dla klientów. zastosowań nadają się formuły tablicowe. Konstruowanie formuł tablicowych zwracających wynik w dużych obszarach oraz do pojedynczych komórek jako metoda przyspieszania skomplikowanych obliczeń. Korzystanie ze stałych tablicowych (wielokrotnych) w formułach tablicowych. Funkcjonalność tabel proste formatowanie, autouzupełnianie formuł, automatyczne rozszerzanie tabeli przy dodawaniu wierszy lub kolumn. Odwołania strukturalne w tabelach – posługiwanie się nagłówkami kolumn w formułach. Odwołania strukturalne do wiersza, podsumowań, innych tabel. RStosowanie nazw w formułach Menedżer nazw – główne okno zarządzające nazwami. Wstawianie nazw za pomocą menedżera oraz przy użyciu pola nazwy na arkuszu. Korygowanie nazw oraz ich usuwanie. Nazwy dotyczące całego skoroszytu, nazwy lokalne dotyczące pojedynczych arkuszy. Nazwy dynamiczne, tworzone za pomocą funkcji PRZESUNIĘCIE odnoszące się do zmiennych obszarów. Ich użycie do list rozwijalnych, wykresów. Nazwy względne (zmieniające się przy kopiowaniu), nazwy tablicowe (odwołujące się do obszarów tablicowych). Problemy związane ze stosowaniem nazw. RMakra i formanty Nagrywanie prostych makr automatyzujących często wykonywane czynności, uruchamianie makr. Formanty formularza (elementy sterujące): listy rozwijalne, przyciski opcji, pola wyboru, pokrętła, paski przewijania, przyciski polecenia. Wiązanie formantów z komórkami (Łącze komórki), właściwości typowych formantów, uruchamianie makr po kliknięciu formantu (np. przycisku, listy rozwijalnej). Wykorzystanie opcji Poprawność danych do tworzenia list rozwijalnych, użycie nazwy jako źródła danych do listy. Wpisywanie makra bezpośrednio do edytora Visual Basic. RZłożone formaty i wykresy F o r m a t o w a n i e niestandardowe liczb: znaki stosowane w formatowaniu dodawanie punktów do serii, postępowanie w przypadku brakujących danych. Odłączanie danych od wykresu. Kopiowanie formatów pomiędzy wykresami, szablony wykresów. niestandardowym (0, #, 5 sekcje w f o r m a c i e n i e s t a n d a r d o w y m. Tricki związane z f o r m a t a m i niestandardowymi: powtarzanie tekstów, zaokrąglanie do tysięcy, n i e s t a n d a r d o w e odstępy, ukrywanie wartości. Stosowanie funkcji w formatowaniu warunkowym: jak dynamicznie zmienić reguły formatowania warunkowego (np. sprawdzanie wartości sąsiednich komórek). Złożone wykresy: nazwy dynamiczne w wykresach, grupowanie wykresów, niestandardowe typy wykresów: wykres Gantta, dynamiczne łączenie wykresów, łączenie wykresów z formantami (paskami przewijania), wykresy bąbelkowe. RZłożone tabele przestawne, Solver Tabele przestawne na danych zewnętrznych. Tworzenie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej, wykorzystywanie funkcji w polach obliczeniowych (JEŻELI, ZAOKR), tworzenie elementów obliczeniowych. Wielopoziomowe tabele przestawne, tricki związane z tabelami przestawnymi, opcje tabel. Użycie funkcji WEŹDANETABELI. Samodzielna budowa modelu Solvera, zawierającego komórki zmieniane, komórkę celu oraz komórki dla warunków ograniczających, opcje Solvera. RDane zewnętrzne, tricki Iteracje, ich wykorzystanie do użycia adresu własnej komórki w formule, rozwiązywanie odwołań cyklicznych. Użycie funkcji w opcji Poprawność danych – niestandardowe kryteria sprawdzania poprawności. Import plików tekstowych, import_ danych ze stron www, otwieranie plików bezpośrednio z Internetu. Udostępnianiepliku Excela, skuteczne zabezpieczanie arkuszy. 950 RZaawansowane techniki Tworzenie wykresów opartych na dynamicznych obszarach, automatyczne dostosowanie się wykresu do wpisanych danych. Wykorzystanie pasków przewijania i pokręteł w wykresach sterowanie wykresami za pomocą formantów. Dynamiczne pola tekstowe (np. tytuły). Analiza tendencji za pomocą linii trendu. Wykorzystanie słupków błędów do kodowania różnych wartości. Kopiowanie wykresu do innych aplikacji. RPrawidłowa prezentacja danych Zasady rządzące prawidłową wizualizacją danych finansowych i biznesowych. Właściwy dobór typu wykresu do danych, wykresy kolumnowe, liniowe, kołowe, słupkowe. Złożone wykresy kolumnowe i słupkowe, stosowanie linii serii, Złożone wykresy kołowe. Graficzne metody eksponowania informacji na wykresie (prawidłowa kolorystyka, zasady konstrukcji obiektów graficznych, rysunki i zdjęcia). Prawidłowe stosowanie skali osi wykresu, skale nieliniowe. RZłożone typy wykresów Zastosowanie wykresu radarowego do porównywania danych. Wykres punktowy i jego użycie do analizy wpływu jednych wartości na inne. Użycie wykresu bąbelkowego do badania wpływu dwóch zmiennych niezależnych na jedną zmienną zależną. Wykresy typu waterfall – pokazywanie udziału wpływu różnych czynników na wynik ostateczny. Dynamiczna średnia na wykresie. Wykres Gantta. Nakładanie na siebie różnych wykresów. Nakładanie wykresów kolumnowych – uzyskiwanie zmiennego tła w zależności od danych. Wykresy statystyczne, wykresy obrazujące postęp: wykres termometr i „licznik”. RZaawansowane formatowanie wykresu Użycie grafiki w seriach danych wykresu. Formatowanie osi – zmiana skali na osiach liczbowych i osiach kategorii, skala czasowa na osi, niestandardowe formaty liczbowe. Manipulacja danymi – dodawanie i usuwanie serii danych z wykresu, 1dzień 650

6 6 Wykonywanie złożonych analiz, często na podstawie danych z aplikacji biznesowych, może być bardzo proste, jeżeli dysponuje się umiejętnością zastosowania tabel przestawnych. Szkolenie pokazuje jak używając tabel przestawnych uzyskiwać wspaniałe wielowariantowe analizy, jak prezentować wyniki za pomocą wykresu przestawnego, jak konfigurować źródła danych,jak pobierać informacje z zewnętrznych baz danych. RPrawidłowe przygotowanie danych Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej (wiersz tytułowy, brak podsumowań, takie same dane w każdej kolumnie). PODEJMO- WANIE DECYZJI Wspomaganie podejmowania dezycji z pomocą programu Microsoft Excel może okazać się bardzo korzystne. Szkolenie przekazuje wiedzę jak sprawnie tworzyć modele i analizować wielo-wariantowe problemy biznesowe, jak wybierać rozwiązania optymalne na bardzie dodatku optymalizującego Microsoft Solver. Wprowadzamy także podstawy analizy statystycznej danych (miary zmienności, tendencji centralnej), jak podejmować prawidłowe (nie intuicyjne) decyzje menedżerskie i finansowe, jak poprawnie prezentować oraz prognozować dane biznesowe. RWielowariantowa analiza danych Budowanie wielowariantowych modeli biznesowych za pomocą scenariuszy (np. modele bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach (np. przesłanych em). Tabela danych możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów określonej formuły. RDodatek Solver Dodatek Solver narzędzie do budowania modeli optymalizujących zagadnienia biznesowe (np. optymalna struktura produkcji, optymalna struktura kosztów transportu, VISUAL BASIC PODSTAWY TABELE PRZESTAWNE Na szkoleniu dowiesz się jak automatyzować czynności wykonywane na arkuszu za pomocą makropoleceń, jak nagrywać i odtwarzać makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika. Szkolenie wprowadza od podstaw język Visual Basic zawarty w Microsoft Excel, obiekty arkuszowe, uczy budowania prostych aplikacji w tym języku. Szkolenie polega na rozwiązywaniu praktycznych i typowych zagadnień z dziedziny analityki oraz przetwarzania danych finansowych, produkcyjnych, sprzedażowych. RNagrywanie makr Karta Developer, rozpoczęcie i kończenie nagrywania, właściwe nazywania makra. Sposoby uruchamiania makr: polecenie Makra, skróty klawiszowe przyciski na arkuszu, ikony. Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi. Przechowywanie makr: skoroszyty, skoroszyt makr osobistych, dodatki. Ustawianie poziomu zabezpieczeń, zaufane lokalizacje. Zapisywanie pliku z makrem w postaci dodatku. Nagrywanie bardziej Łączenie danych na różnych arkuszach za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nazywanie zakresów źródłowych do tabel przestawnych, nazwy dynamiczne. Importowanie danych tekstowych lub z sieci Web. Czyszczenie zaimportowanych danych tekstowych. Praktyczne metody zamiany liczb i dat z postaci tekstowej na postać liczbową (za pomocą funkcji tekstowych). Opcje Kreatora konwersji tekstu na kolumny. Użycie makr do celów automatyzacji konwersji danych. RObsługa tabel przestawnych Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej.grupowanie danych w tabeli, sortowanie i filtrowanie danych, zmiana funkcji w obszarze danych. Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej pola obliczeniowe. Wykresy przestawne. Formatowanie tabel przestawnych, zamiana tabel przestawnych na zwykłe tabele. RZaawansowane tabele przestawne Tabela przestawna jako konsolidacja wielu zakresów (z różnych arkuszy). Pola obliczeniowe stosowanie formuł w tabelach przestawnych. Jakie funkcje wbudowane Excela mogą być najlepsza struktura lokowania środków pieniężnych). Budowanie modelu Solvera komórka celu, warunki ograniczające, określanie opcji Solvera. Jak interpretować wyniki z optymalizacji Solvera. Złożone modele Solvera jak postępować w sytuacji braku pojedynczej komórki celu. ROcena procesów biznesowych Podstawowe funkcje dotyczące analizy efektywności inwestycji (IRR, NPV). Statystyka opisowa – narzędzie liczbowej oceny zdarzeń niezbędne do prawidłowego podejmowania decyzji menedżerskich, pakiet Analiza danych oraz statystyczne funkcje arkuszowe. Wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, wskaźniki struktury oraz natężenia. Korelacja i kowariancja – badanie zależności oraz siły wzajemnego oddziaływania zmiennych. Wnioskowanie – jak ocenić całą populację na podstawie posiadanych danych. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą prawdopodobieństwa zdarzeń, konstrukcja drzew decyzyjnych na arkuszu, rozkłady prawdopodobieństwa. skomplikowanych makr, dzielenie długich sekwencji czynności na fragmenty, kopiowanie kodu z makra do makra, wywoływanie makr pomiędzy sobą (Call). Sposoby uruchamiania makr: lista makr, skróty klawiszowe, przyciski na arkuszu, ikony na pasku szybki dostęp. Ograniczenia nagrywarki makr, jakich poleceń Excela nie da się nagrać, jakie operacje wymagają poprawek po nagraniu. Edycja kodu makra. REdycja i wpisywanie kodu Gdzie znajduje się kod Visual Basic: moduły, moduły arkuszowe, moduł skoroszytu, moduły formularzy. Podstawowe zasady rządzące poprawianiem kodu i wpisywaniem nowych instrukcji. Reguły nazewnictwa procedur, zmiennych, funkcji. Jakich nazw unikać, kropki, przecinki w kodzie. Okna edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika. Stosowanie podpowiedzi przy pisaniu procedur Visual Basic, pomoc kontekstowa (F1). Jak pokazywane są błędy w edytorze Visual Basic, reakcja na błąd w trakcie wykonywania (przycisk Debug, resetowanie procedury). Wyszukiwanie błędów w kodzie: ustawianie punktów przerwania, krokowe wykonywanie procedur (F8), wyświetlanie zawartości zmiennych w oknie Watches. RPodstawy języka Visual Basic Samodzielne wpisywanie nowych makr, wstawianie modułów, usuwanie procedur i modułów. Przechowywanie informacji w zmiennych, podstawowe typy zmiennych w języku Visual Basic (liczbowe, logiczne, tekstowe, daty). Instrukcja warunkowa If. Stosowanie warunków logicznych And, Or oraz Not. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For Next. Pętla For Each Next i jej zastosowanie do operacji na komórkach zakresu i arkuszach w skoroszycie. Pętla Do – pętla z warunkiem logicznym. Podstawowe funkcje języka Visual Basic: funkcje tekstowe (Right, Left, Mid), funkcje konwersji (Format), sprawdzające (IsEmpty, IsNumeric), daty (Date). stosowane w polach obliczeniowych. Elementy obliczeniowe nowe kategorie w nagłówkach wierszy lub kolumn. Odwoływanie się do informacji w tabelach przestawnych za pomocą funkcji WEŹDANETABELI. Opcje tabeli przestawnej, pokazywanie błędów i wartości zerowych, opcje odświeżania. Użycie niestandardowych formatów liczbowych w tabeli przestawnej, wykorzystanie formatowania warunkowego. RSystemy tabel przestawnych Tabele przestawne oparte o inne tabele przestawne. Uzupełnianie tabel przestawnych obliczeniami na arkuszu (wielopoziomowe tabele przestawne). Duże ilości tabel przestawnych – problem objętości pliku oraz czasu odświeżania, stosowanie formatu binarnego (xlsb). Synchronizacja wielu tabel przestawnych ze sobą za pomocą fragmentatora. Sterowanie tabelą przestawną za pomocą wyboru z innej tabeli przestawnej (użycie makra). Bufor tabeli przestawnej, co zapisuje się w buforze, skuteczne czyszczenie bufora (użycie makra). Złożone wykresy przestawne, czego nie można pokazać za pomocą wykresu przestawnego. RPrognozowanie Prognozowanie – estymacja zjawiska w przyszłości na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, tworzenia strategii. Prognozowanie typowych zmiennych: przychody, koszty, inne dane biznesowe. Analiza zmienności czasowej danych – budowa i dopasowanie linii trendu, analiza linii trendu, eliminacja wahań, wygładzanie danych źródłowych. Ocena wskaźnika istotności linii trendu. Analiza sezonowości danych wejściowych oraz odpowiednie prognozowanie danych sezonowych. Użycie funkcji, wykresów oraz modułu Analiza danych dla celów prognozowania. Ocena dokładności stworzonej prognozy, analiza składników resztkowych. RPrezentacja danych statystycznych Tworzenie tabel częstości za pomocą formuł oraz tabel przestawnych. Wykresy danych opisowych: wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wykres Pareto. Tworzenie wykresów do prezentacji danych liczbowych: wykres typu „łodyga-liście”, histogram, warstwowy, słupkowy, wykres typu „Box & Whisker”, „Dot Scale”. Jak zbadać relacje pomiędzy dwoma zmiennymi za pomocą wykresu punktowego. Analiza zjawisk w czasie za pomocą wykresów funkcji czasu (liniowych). 1dzień 650 RPodstawowe Obiekty Excela Obiekty – reprezentacja elementów programu Microsoft Excel w kodzie. Wyszukiwanie obiektów, przeglądanie ich właściwości oraz metod za pomocą przeglądarki obiektów. Obiekt Range (komórka) – podstawowe właściwości: Value (czytanie i zmiana wartości), Address (adres), Font (czcionka); podstawowe metody – ClearContents (kasowanie), Select (zaznaczanie). Użycie instrukcji Offset oraz Cells do wyszukiwania komórek oraz wyboru komórek z zakresu. Obiekt Worksheet oraz Workbook (arkusz i skoroszyt), podstawowe właściwości oraz metody: Select (zaznaczanie), Open (otwieranie), Save (zapisywanie). Wyświetlanie komunikatów za pomocą MsgBox, użycie okna do wprowadzania danych InputBox. RFormularze użytkownika i formanty Formanty formularza – elementy do użycia na arkuszu: pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. Różnice pomiędzy formantami formularza a formantami ActiveX. Podstawowe właściwości formantów, określanie ich zakresu źródłowego (pole listy, pole kombi) wiązanie formatów z komórkami na arkuszu (łącze komórki). Uruchamianie makra po użyciu formantu (przycisk polecenia, pole listy). Budowa list rozwijalnych za pomocą formantów oraz opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie formularzy, moduł formularza, podstawowe właściwości formularza (nazwa, czcionka). Użycie formantów na formularzach: pole tekstowe, etykieta, pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. RKonwersja danych Użycie języka Visual Basic, obiektów Excela, formularzy oraz formantów do typowych operacji konwersji danych. Budowanie procedur działających na wstępnie zaznaczonych danych (np. operacje zmiany formatu, zmiana tekstów na liczby, zamiana kropki na przecinek, skracanie kodów towarów itp.). Budowanie procedur zmieniających postać danych: np. dodawanie nowych wierszy w danych, kopiowanie danych pomiędzy arkuszami, zmiana postaci danych dla potrzeb tabeli przestawnych. Procedury dodające wybrane dane na koniec tabeli zbiorczej, budowanie rejestrów operacji, przenoszenie danych z formularzy do tabeli zbiorczej. 1dzień

7 VISUAL BASIC ŚREDNIO- ZAAWANSOWANY Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, próbowały już samodzielnej ich edycji, znają początki języka Visual Basic. W trakcie porządnie uczymy języka Visual Basic, tworzenia w nim profesjonalnych rozwiązań, budowania poprawnych formularzy użytkownika, jak wykonywać operacje na arkuszach, tabelach przestawnych i wykresach, plikach, jak tworzyć własne funkcje arkuszowe. Szkolenie polega na rozwiązywaniu praktycznych problemów przetwarzania danych biznesowych, sprzedażowych, finansowych. RJęzyk Visual Basic Reguły nazewnictwa w języku Visual Basic, zasady konstrukcji prawidłowego kodu, stosowanie komentarzy. Typy danych w języku Visual Basic. Zmienne złożone (Type) – definiowanie własnych typów danych. Zmienne tablicowe (wielowymiarowe), zmienne ze stałą liczną elementów, dynamiczna konstrukcja zmiennych tablicowych (ReDim). Instrukcja warunkowa If, instrukcja wielokrotnego wyboru Select Case. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For oraz pętli Do. Warunki logiczne w pętli Do. Użycie pętli For Each do iteracji po obiektach takich jak: komórki, arkusze, elementy tabel przestawnych). Przydatne funkcje wbudowane języka Visual Basic: funkcje tekstowe, konwersji, sprawdzające (CDbl, CDate, Left, Mid, Replace, Instr, DatePart, DateDiff). Zasięg zmiennych: zmienne lokalne Private oraz globalne Public, zmienne typu Static. RFunkcje w języku Visual Basic Budowanie własnych funkcji do wykorzystania w innych funkcjach i procedurach lub do użycia jako funkcje arkuszowe Excela. Przekazywanie argumentów do funkcji, zmienna liczba argumentów, zwracanie wyniku przez funkcję. Tworzenie funkcji prawidłowo działających na dużych VISUAL BASIC ZAAWANSOWANY Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających język Visual Basic oraz obiekty programu Microsoft Excel. W jego trakcie dowiesz się jak tworzyć profesjonalne aplikacje w Excelu wykorzystujące profesjonalne formularze użytkownika, jak używać szerokiej gamy formantów ActiveX. Zapoznasz się także z takimi kwestiami jak: dostęp do bibliotek systemowych i funkcji API, korzystanie z obiektów Worda i Outlooka, programistycznego dostępu do baz danych (ADO), operowania na plikach oraz rejestrze Windows, zasad dystrybucji aplikacji. Poznasz wiele praktycznych tricków związanych z wykorzystaniem obiektów Excela. RZaawansowane formularze użytkownika Zasady konstrukcji poprawnych formularzy („ergonomia” kodu). Zaawansowane właściwości formularzy i formantów: modalność, wiązanie formantów z klawiszami Enter i Escape, akceleratory, zdarzenia. Sprawdzanie poprawności danych wpisanych do pól tekstowych (zdarzenie Exit, Click). Zaawansowane metody korzystania z formantów – dostęp do właściwości i metod formantów z poziomu Visual Basic: wypełnianie list w kodzie, dynamiczne aktywowanie formantów. Zaawansowane formanty: RefEdit (pole adresu zakresu komórek), ProgressBar (wskaźnik postępu), TabStrip i Multipage (karta). Budowa aplikacji opartych na wielu formularzach, przekazywanie danych pomiędzy formularzami za pomocą zmiennych. Zasady konstrukcji poprawnych formularzy. Budowanie „dynamicznych” formularzy (ze zmienną liczbą elementów). Zapisywanie danych z formularzy do odpowiednich miejsc w arkuszu, wykorzystywanie nazw dynamicznych, lokalnych, zapisywanie danych do baz danych za pomocą ADO. RDostęp do zewnętrznych baz danych Dostęp do zewnętrznych baz danych (np. Microsoft Access, SQL Server, Oracle, mysql) za pomocą obiektów bazodanowych standardu ADO (ActiveX Data Objects). Otwieranie baz danych i tabel w kodzie, obiekty Connection oraz Recordset. Wyszukiwanie danych w tabelach: (obiekt Find, Filter), zmiana i dodawanie danych w tabelach (Update, AddNew). Uruchamianie składni SQL bezpośrednio na serwerze baz danych (obiekt ADODB.Command). Bezpośredni dostęp do plików tekstowych za pomocą języka VBA: odczytywanie oraz zapisywanie danych w plikach tekstowych (na przykład w plikach o ilości rekordów przekraczających pojemność arkusza Excela). RBiblioteki systemowe i Windows API Dostęp do funkcji API systemu Windows (Kernel32, User32, GDI32), deklarowanie funkcji API, zwracanie wyników przez funkcje API. Wykorzystanie funkcji systemowych API do obszarach (np. milion wierszy). Dostęp funkcji arkuszowych Excela w kodzie za pomocą obiektu Application.WorksheetFunction (np. użycie funkcji ILE.NIEPUSTYCH). Odświeżanie funkcji stworzonych w VBA (Application.Volatile). Prawidłowe przekazywanie argumentów do zmiennych oraz procedur, operator ByVal oraz ByRef. Argumenty tablicowe, obiektowe oraz opcjonalne. RObiekty Excela Podstawowe obiekty: Application (program Excel), Workbook (skoroszyt), Worksheet (arkusz), Range (komórka). Inne obiekty często używane w codziennej praktyce: Chart (wykres), PivotTable (tabela przestawna), PivotField (pole tabeli przestawnej), Filter (filtr). Różne metody dostępu do obiektu Range (komórka): Offset, Cells, Union, Intersect, CurrentRegion, SpecialCells, Areas. Właściwości oraz metody obiektu Range wykorzystywane w praktyce. Podstawowe właściwości obiektu Application (Screen Updating, Quit, GetOpenFilename). Zmienne obiektowe – prawidłowa deklaracja oraz użycie, zmienna ogólnego typu Object. RDebugowanie kodu Zaawansowana obsługa edytora Visual Basic, określanie opcji edytora (Option Explicit, konfiguracja czcionki, obsługa okien wewnątrz edytora). Zasady debugowania kodu w edytorze: okno Watches, ustawianie punktów przerwania, warunkowe zatrzymywanie kodu, wyświetlanie zawartości zmiennych złożonych i tablicowych. Okno Immediate – praktyczna metoda wyświetlania wartości zmiennych i obiektów Excela. Krokowe wykonywanie procedur, skróty klawiszowe F9, F8, F5. Obserwowanie wartości zmiennych, dodawanie zmiennych do okna Watches. Obsługa błędów w kodzie: instrukcja OnError Goto, OnError Resume Next. RFormularze użytkownika Formanty ActiveX na formularzach użytkownika: pole listy, pole kombi, pole wyboru, przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia. Wiązanie list ze stałym źródłem danych (nazwy stałe oraz dynamiczne), wypełnianie list za pomocą kodu VBA. Listy z możliwości zaznaczania wielu elementów (MultiSelect). Tworzenie typowych operacji takich jak: odczyt zalogowanego użytkownika, odczyt rozdzielczości ekranu, sprawdzenie klawisza CapsLock, otwarcie napędu CD. Biblioteki systemowe wscript_.shell i Shell.Application i ich typowe użycie do operacji związanych z plikami i folderami (np. kopiowanie całych folderów, usuwanie do kosza, tworzenie pliku ZIP). Użycie Application.SendKeys (wysyłanie sekwencji klawiszy) do sterowania aplikacjami, które nie udostępniają bibliotek obiektów (np. aplikacje terminalowe). RWykorzystanie Worda i Outlooka Dostęp do obiektów innych aplikacji (Word, Outlook, Project), dołączanie bibliotek obiektów, deklaracja zmiennych obiektowych, wczesne i późne wiązanie. Obiekty programu Microsoft Word: Application, Document, Selection, Bookmark. Typowe zastosowanie programu Word – tworzenie i otwieranie dokumentów tekstowych z poziomu Excela, przekazywanie danych zawartych na arkuszu, automatyczne generowanie wydruków lub gotowych dokumentów na dysku, generowanie plików PDF. Obiekty programu Microsoft Outlook: Application, MailItem, Recipient, Attachment. Typowe zastosowanie programu Microsoft Outlook: automatyczne wysyłanie i z personalizowanymi danymi do zdefiniowanych osób. Zaawansowane korzystanie z Outlooka: dynamiczne generowanie podpisów, edycja wiadomości HTML, czytanie wiadomości ze skrzynki odbiorczej. RBudowa złożonych aplikacji Prawidłowe planowanie aplikacji: przechowywanie danych i kodu, czy wykorzystać zewnętrzne bazy danych, planowanie interfejsu użytkownika (formularze), wielodostęp, praca w sieci Internet). Jak budować złożone rozwiązania bazujące na tabelach przestawnych, złożonych formularzy 7 użytkownika w edytorze Visual Basic, właściwości formularzy, formularze modalne i niemodalne. Powiązanie formantów między sobą z użyciem procedur zdarzeniowych, podstawowe zdarzenia formularzy i formantów (Click, Activate, Change, AfterUpdate, Exit). Automatycznie uruchamiania formularza przy otwarciu pliku, ustawianie wartości początkowych formantów na formularzu. Zastosowanie standardowych okien do otwierania i zapisywania plików (Application.GetOpenFilename, Application.Dialog). ROperacje na plikach i zdarzenia Funkcje języka Visual Basic operujące na plikach: kopiowanie lub zmiana nazwy (FileCopy), kasowanie pliku (Kill). Sprawdzanie czy plik istnieje na dysku za pomocą polecenia Dir, użycie Dir oraz pętli do automatycznego otwierania wielu plików. Otwieranie skoroszytów Excela za pomocą Workbooks.Open, zamykanie oraz zapisywanie plików. Zdarzenia arkuszowe (wiązanie kodu z akcjami użytkownika na arkuszu): Change, SelectionChange, BeforeDoubleClick). Obsługa zdarzeń arkuszowych dla wielu arkuszy (np. Workbook.Change). Zdarzenia skoroszytowe (wiązanie kodu z akcjami użytkownika na skoroszycie): Open, BeforeClose. RZłożona konwersja danych Użycie języka Visual Basic, obiektów Excela, formularzy oraz formantów do złożonych operacji konwersji danych. Budowanie procedur automatycznie otwierających pliki, pobierających z nich dane, przetwarzających oraz zapisujących wynik do pliku docelowego. Budowanie procedur pobierających dane, przetwarzających je a następnie dzielących je według różnych kryteriów i zapisujących w różnych arkuszach oraz plikach. Procedury operujące na danych o zmiennej postaci (wymagającej odnalezienia właściwego zakresu lub początku danych). Budowanie złożonych procedur opartych o tabele przestawne (tworzenie w kodzie tabel przestawnych, dynamiczna zmiana pól oraz opcji w tabelach przestawnych, tworzenie wielopoziomowych tabel przestawnych) tworzenie oraz modyfikowanie tabel przestawnych w kodzie, użycie VBA do synchronizacji tabel przestawnych. Zabezpieczenie kodu przed dostępem, jak tworzyć aplikacje działające na różnych wersjach Microsoft Office ( ). Wczesne i późne wiązanie w odwołaniach do zewnętrznych obiektów. Jak wymusić na użytkownikach włączenie makr, odczyt loginu użytkownika aplikacji. Tworzenie niestandardowych kart oraz poleceń na kartach uruchamiających własne procedury. Wykorzystanie biblioteki dodatku Solver do tworzenia rozwiązań opartych o optymalizacje. Zapisywanie danych związanych z aplikacją w rejestrze Windows. Budowa aplikacji rozbitych na dane oraz kod, uwzględnienie przyszłej wymiany (aktualizacji) kodu zawartego w aplikacji. Wykorzystanie pliku Excela jako bazy danych (przechowywanie danych na arkuszach), użycie nazw do dostępu do danych, limity ilości i złożoności danych. RKlasy obiektów Budowa własnych klas obiektów z wykorzystaniem modułów Class Module. Kiedy klasy obiektów są bardziej przydatne i czytelne od „zwykłych” procedur oraz funkcji. Budowa klas dla potrzeb dostępu do określonych danych (np. klasa „klient”, „dokument” itp.). Wykorzystanie klas obiektów do tricków związanych z wbudowanymi obiektami Excela, np. budowa jednej procedury zdarzeniowej obsługującej kilkadziesiąt list rozwijalnych na formularzu. Definiowanie metod obiektów za pomocą procedur, definiowanie właściwości obiektów za pomocą zmiennych oraz operatorów Let i Get. Przygotowanie i dystrybucja własnych klas obiektów w różnych plikach (projektach). 1150

8 8 ACCESS PODSTAWY Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności pozwalających na stosowanie baz danych dla własnych celów. Nauczysz się jak tworzyć tabele, jak wpisywać do nich informacje poprzez formularze, jak uzyskiwać odpowiedzi na interesujące Cię pytania za pomocą kwerend, jak drukować informacje na raportach. RKonstruowanie tabel Ogólne zasady rządzące tworzeniem baz danych, tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel oraz za pomocą widoku projektu. Definiowanie pól (kolumn) w tabelach, stosowanie prawidłowych typów danych: liczby, tekst, data, czas, wartości logiczne. Stosowanie reguł poprawności, formatów oraz masek wprowadzania. Do czego służy klucz podstawowy, klucze na jednym oraz wielu polach. Łączenie tabel za pomocą relacji. RFormularze Poruszanie się po formularzach, przeglądanie, wprowadzanie, modyfikacja oraz kasowanie danych za pomocą formularzy. Wyszukiwanie danych za pomocą formularzy, sortowanie danych na formularzu, dodawanie filtra do formularza. Tworzenie prostych formularzy za pomocą kreatorów oraz za pomocą narzędzi do projektowania. Najważniejsze właściwości formularza. Stosowanie formantów do upraszczania wprowadzania danych do formularza – pole kombi, pole listy, pola wyboru, przyciski opcji. Konfigurowanie wyglądu formularza. RRaporty Korzystanie z raportu, sekcje raportu, obiekty mogące znaleźć się w raporcie (podraporty, grafika, zdjęcia). Prawidłowa definicja kwerendy służącej jako źródło raportów, kwerendy z parametrami. Tworzenie prostych raportów opartych o tabele lub kwerendy za pomocą kreatorów oraz narzędzi do konstrukcji raportów, podsumowania oraz grupowanie danych. Sekcje raportów (nagłówek, szczegóły, stopka, grupy), Podstawowe właściwości raportu – czcionka, wymiary, określanie ustawień strony raportu. RKwerendy Tworzenie kwerend za pomocą siatki kwerendy, praca na siatce kwerendy: dodawanie i usuwanie tabel, tworzenie relacji pomiędzy tabelami w kwerendzie. Stosowanie kwerend wybierających do uzyskiwania informacji z jednej oraz wielu tabel w bazie danych, kryteria w jednym polu, złożone kryteria na wielu polach, stosowanie warunków złożonych (Between.. And, Or, And). Kwerendy wybierające z podsumowaniami, kwerendy krzyżowe. Wykorzystywanie parametrów w kryteriach kwerendy, ustawianie typu danych parametrów. Podstawowe kwerendy akcji (zmieniających informacje w bazie danych). RDane zewnętrzne Dołączanie tabel z innych baz danych programu Microsoft Access, z plików Microsoft Excel. Importowanie danych zewnętrznych zawartych w plikach tekstowych, plikach programu Microsoft Excel lub plikach HTML. Eksportowanie danych w różnej postaci (Excel, PDF). Tworzenie listów seryjnych w edytorze Microsoft Word. 850 Szkolenie przeznaczone dla osób już posługujących się programem Access, chcących odkryć wiele przydatnych funkcji umożliwiających jego skuteczne użycie lub wyrównać luki w wiadomościach na temat użycia baz danych. Jeżeli potrzebujesz porządnej wiedzy w zakresie: projektowania baz danych (tabel) wybierania informacji za pomocą kwerend wybierających, operowania na danych za pomocą kwerend akcji, konstrukcji złożonych formularzy i raportów, korzystania z danych zewnętrznych, podstaw makr serdecznie zapraszamy. ACCESS ŚREDNIO- ZAAWANSOWANY ACCESS RProjektowanie baz danych Podstawy relacyjnego modelu danych, podstawowe reguły poprawnego konstruowania baz danych, reguły normalizacji baz danych Szczegółowe omówienie typów danych dostępnych w tabelach (jakie typy danych pasują do typowych zastosowań: dane liczbowe, daty, teksty, dane binarne). Klucze na pojedynczych polach, klucze złożone, reguły poprawnego zakładania kluczy. Ochrona integralności danych: reguły poprawności na polach i na rekordach, użycie pól kombi w polach. Ustalanie relacji pomiędzy tabelami, stosowanie indeksów. RZaawansowane kwerendy wybierające Kwerendy na wielu tabelach – wybór typu sprzężenia, iloczyn kartezjański. Budowanie złożonych kwerend opartych o inne kwerendy. Sortowanie niestandardowe. Zaawansowane kryteria w kwerendach, generowanie wartości losowych, wyrażenia regularne. Kwerendy parametryczne. Pola obliczeniowe, stosowanie funkcji agregujących domeny do pobierania danych z tabel, zasady korzystania z konstruktora wyrażeń. Poprawne użycie właściwości rekordy unikatowe, stosowanie wartości Null. Podstawowe polecenia języka SQL (SELECT, UPDATE, DELETE). RKwerendy akcji Aktualizacja danych w tabelach za pomocą kwerend aktualizujących. Tworzenie nowych tabel za pomocą kwerend tworzących tabele oraz kwerendy definiującej dane. Przenoszenie danych pomiędzy tabelami za pomocą kwerend dołączających. Usuwanie danych z tabel za pomocą kwerend usuwających. Zaawansowane zagadnienia: wykonywanie akcji na tabelach połączonych relacjami, automatyzacja sekwencyjnego wykonywania kwerend za pomocą makr. RTworzenie formularzy Zasady rządzące konstrukcją poprawnego formularza, rozmieszczanie formantów na formularzu, opcje formatowania. Złożone formularze z podformularzami, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi). Formularze dzielone, przekazywanie danych pomiędzy formularzami. Użycie podstawowych formantów: przyciski, etykiety, pola tekstowe, pola kombi, pola listy, pola wyboru, przyciski opcji, obraz, związane i niezwiązane ramki obiektów). Użycie wyrażeń w formularzach oraz formantach. Formularze wprowadzania danych pocztą . RTworzenie raportów Tworzenie prawidłowych raportów, dopracowanie strony graficznej. Łączenie raportów z podraportami, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Elementy graficzne na raportach, użycie wykresów. Pola obliczeniowe: suma całkowita, sklejanie wartości tekstowych, obliczanie procentów. Obliczanie informacji na raporcie. Składowe raportu (nagłówek,stopka, sekcja szczegóły). Dynamiczne ukrywanie oraz formatowanie elementów raportu w trakcie wydruku, raporty wielokolumnowe. RPodstawy makr, funkcje wbudowane Podstawy tworzenia makr, pojęcie makra, przegląd najważniejszych makropoleceń. Użycie makr do typowych operacji: uruchamianie kwerend, uruchamianie formularzy, operacje importu/eksportu danych. Makra wbudowane w zdarzenia na formantach formularza (makra osadzone). Podstawowe funkcje wbudowane: Left, Right, Mid, Replace, IIf, Switch. Konstruktor wyrażeń. Funkcje agregujące domeny: Dlookup, DSum, DAverage. Użycie funkcji wbudowanych w kwerendach, formularzach oraz raportach. 950

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

9 Szkolenie, przeznaczone dla osób posługujących się bazą danych Access na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, wprowadza od początku język SQL oraz podstawy wykorzystania w codziennej praktyce baz danych SQL. Gruntownie uczymy także złożonego stosowania makr (z użyciem warunków i zmiennych), a także konstrukcji profesjonalnych formularzy zawierających różnorodne formanty oraz projektowania raportów. Omawiamy także zasady tworzenia i dystrybucji złożonych aplikacji opartych o Microsoft Access. ACCESS ZAAWANSOWANY RJęzyk SQL Wybór danych za pomocą instrukcji SELECT, klauzule FROM, GROUP BY, WHERE, ORDER BY, HAVING. Użycie operatorów ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP, PERCENT, ALIAS. Funkcje agregujące w kwerendach wybierających: SUM, MIN, MAX, AVG. Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji SELECT INTO. Usuwanie rekordów za pomocą instrukcji DELETE, usuwanie tabel przy pomocy instrukcji DROP. Modyfikowanie danych w tabelach za pomocą instrukcji UPDATE. Kwerendy Wyłącznie SQL: składające (UNION), przekazujące oraz definicja danych. Stosowanie funkcji w języku SQL. Łącza wewnętrzne i zewnętrzne w składni SQL: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN. Instrukcja TRANSFORM kwerendy krzyżowe. RKorzystanie z serwerów SQL Konfiguracja źródła danych ODBC, sterowniki do baz danych Microsoft SQL Server oraz Oracle. Tworzenie kwerend wybierających na podstawie tabel podłączonych z zewnętrznych baz danych. Export danych (tabel) do serwera SQL. Rozdzielanie bazy danych na aplikację (front-end) w postaci pliku Accessa oraz warstwę danych (back-end) w postaci tabel na serwerze SQL. Zagadnienia prędkości przy korzystaniu z danych na serwerze SQL. Microsoft SQL Manager przeglądanie zawartości bazy danych SQL Server, konfiguracja ustawień bazy danych. RMakra Tworzenie złożonych makr automatyzujących operacje na: kwerendach (sekwencyjne wykonywanie wielu kwerend), raportach oraz formularzach (automatyczne otwieranie formularzy). Użycie makr do uruchamiania innych aplikacji oraz do importu/eksportu danych. Stosowanie instrukcji warunkowych, użycie zmiennych w makrach. Makra wbudowane w zdarzenia na formantach formularza (makra osadzone). Debugowanie makr, akcja PrzyBłędzie, okno debugowania. Makra danych: automatycznie uruchamianie makra przy zdarzeniach na tabeli: po wstawieniu, aktualizacji, usunięciu rekordu, przed usunięciem i zmianą rekordu. RZaawansowane formularze Złożone formularze z podformularzami, łączenie podformularzy z formantami (np. pole kombi), przekazywanie informacji pomiędzy formantami. Formularze dynamiczne, zmiana wartości formantów w trakcie używania formularza, ACCESS VISUAL BASIC W trakcie uczymy języka Visual Basic oraz jego użycia przede wszystkim do operacji na bazach danych (standard ADO i DAO). Uczestnicy zapoznają się także z tworzeniem złożonych formularzy z użyciem kodu Visual Basic, projektowania i dystrybucji samodzielnych aplikacji a także praktycznych metod dostępu do innych programów z użyciem obiektów tych aplikacji (na przykładzie programów: Outlook, Word, Excel). Poruszamy takie kwestie dostępu do bibliotek systemu Windows oraz funkcji API, dzięki którym można wykonywać operacje niedostępne bezpośrednio w poleceniach VBA. RJęzyk Visual Basic Edytor Visual Basic, podstawowe elementy edytora. Typy danych w języku Visual Basic, zmienne złożone. Zmienne tablicowe (wielowymiarowe). Instrukcja warunkowa If, instrukcja wielokrotnego wyboru Select Case. Wielokrotne powtarzanie operacji za pomocą pętli For oraz pętli Do. Warunki logiczne w pętli Do. Użycie pętli For Each do iteracji po obiektach. Przydatne funkcje wbudowane języka Visual Basic: funkcje tekstowe, konwersji, sprawdzające. Zasięg zmiennych: zmienne lokalne oraz globalne, zmienne typu Static. Wychwytywanie błędów. Obiekty i zmienne obiektowe, późne i wczesne wiązanie (early, late binding). RDostęp do danych za pomocą kodu DAO – podstawowa biblioteka programistyczna umożliwiająca dostęp do baz danych Accessa, podstawowe obiekty DAO: Database, Recordset, Field. Metody obiektu DAO Recordset umożliwiające operacje na rekordach: Move, Find, Delete, Edit, AddNew. Wykonywanie kodu SQL (wybierających i funkcjonalnych) w kodzie Visual Basic za pomocą biblioteki formularze typu pole d i a l o g o w e. W ł a ś c i w o ś c i formantów: pole kombi, lista, karta. Zdarzenia na formularzach i formantach, akcje, zagnieżdżone makra. Prawidłowe odświeżanie formularza. Użycie wyrażeń oraz instrukcji SQL w formularzach oraz formantach. Zaawansowane techniki formatowania, formularze ukryte. RZaawansowane raporty Tworzenie profesjonalnych raportów, łączenie raportów z podraportami, wyrażenia i funkcje w raportach i formantach. Wykresy oraz inne elementy graficzne na raportach. Obliczanie informacji na raporcie – pola obliczeniowe, numer strony, suma bieżąca, odwoływanie się do tabel (funkcje agregujące) oraz do formularzy z poziomu raportu. ACCESS DAO. Wy k o r z y s t y w a n i e funkcji agregujących domeny (np. Dlookup, DSum, Dmax) w kodzie VBA. Wykorzystanie biblioteki ADO (ActiveX Data Objects) do operacji na danych Accessa oraz zewnętrznych bazach danych: wyszukiwanie rekordów, dodawanie oraz usuwanie rekordów, modyfikacja danych w tabeli. Podstawowe obiekty bazodanowe biblioteki ADO. RZaawansowane formularze Zdarzenia na formularzu: otwarcie, zamknięcie, zdarzenia związane z danymi. Zdarzenia na obiektach formularza, procedury zdarzeniowe. Zaawansowane formanty ActiveX, formanty niestandardowe. Zasady konstrukcji formularzy. Zaawansowane zagadnienia związane ze źródłem danych formularza oraz innymi Zagadnienia zaawansowane: niestandardowa numeracja na raporcie, użycie złożonych wyrażeń, złożone opcje formatowania, omijanie wartości pustych, pobieranie danych z tabel i formantów za pomocą funkcji agregujących domeny. RDystrybucja aplikacji Rozdzielanie aplikacji na dane (back-end) oraz pozostałe obiekty (front-end). Szyfrowanie i kodowanie bazy danych przed dystrybucją. Tworzenie kompletnego instalatora aplikacji za pomocą opcji Utwórz pakiet rozwiązania. Opcje generowania pliku accdr, użycie środowiska Access Runtime, automatyczna instalacja Access Runtime. Bazy danych sieci Web sposób na udostępnianie aplikacji za pomocą SharePoint Access Services. właściwościami formularza, odświeżanie formularza oraz formantów (Refresh, Requery, Repaint). Projektowanie formularzy oraz formantów niezwiązanych z danymi. RProjektowanie aplikacji Zagadnienia projektowania aplikacji wielodostępnych. Zabezpieczenie aplikacji, zabezpieczenie kodu VBA. Budowa aplikacji w oparciu o serwery SQL, rozdzielenie aplikacji do współpracy z bazą danych Microsoft SQL Server. Przyspieszanie dostępu do danych w przypadku aplikacji jednostanowiskowych. Tworzenie ekranu startowego, okna logowania, tworzenie niestandardowych kart aplikacji. Jak udostępniać aplikację, aby poprawnie działała na różnych wersjach systemu Microsoft Office. RDostęp do innych programów Dostęp do funkcji API systemu Windows (Kernel32, User32, GDI32), deklarowanie funkcji, przekazywanie danych. Typowe funkcje API. Biblioteki systemowe wscript.shell i Shell.Application i ich typowe użycie do operacji związanych z plikami i folderami oraz rejestrem Windows. Obiekty programu Microsoft Word: Application, Document, Selection, Bookmark. Typowe zastosowanie programu Word – tworzenie i otwieranie dokumentów z poziomu Accessa. Obiekty programu Microsoft Outlook: Application, MailItem, Recipient, Attachment. Typowe zastosowanie programu Microsoft Outlook: tworzenie i wysyłanie i z załącznikami. RInne zagadnienia Obiekt DoCmd dostęp do poleceń makr z poziomu języka VBA, obiekt Applicaton, praktyczne właściwości i metody: Quit, CurrentDb, CurrentUser, FileDialog, SysCmd Operacje na plikach i folderach z użyciem instrukcji VBA. Instrukcje z grupy Interaction: Iif, MsgBox, InputBox, Switch, Choose, SendKeys. Bezpośredni dostęp do plików tekstowych. Podstawy programowania obiektowego. Tabele systemowe

10 10 Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, które chcą poznać lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL i Transact-SQL (T-SQL), między innymi dla: analityków, projektantów raportów, projektantów i programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy wszystkie polecenia SQL niezbędne w codziennej pracy. Ćwiczenia odbywają się na bazie Microsoft SQL Server. RDostęp do serwera SQL JĘZYK SQL Konfiguracja źródła danych ODBC, sterowniki do baz danych Microsoft SQL Server. Podłączanie tabel, import tabel z baz danych SQL do bazy danych Microsoft Access. Importowanie danych do arkusza programu Microsoft Excel oraz do tabel przestawnych. Użycie programu SQL Server Management Studio do budowy zapytań, wykorzystywanie programu Query Designer. Import, eksport danych z i do SQL Server. RSkładnia języka SQL Podstawowe typy obiektów serwera Microsoft SQL Server: Tabele, Widoki, Procedury. Tworzenie tabel, relacji, indeksów za pomocą SQL Management Studio. Typy danych SQL: liczbowe, daty i czasu, znakowe, binarne, logiczne, NULL. Użycie graficznego interfejsu SQL Server Management Studio do tworzenia widoków (VIEW). Podstawowe instrukcje języka SQL (pobieranie danych, modyfikowanie, kasowanie, dodawanie rekordów): SELECT, UPDATE, SET, DELETE, INSERT, SELECT INTO. Modyfikacja danych w tabeli wykorzystująca dane z innych tabel. Klauzule przydatne w instrukcji SELECT: WHERE, FROM, ALIAS, AS. Wykorzystywanie podzapytań (podzapytania skorelowane oraz nieskorelowane). Operatory ograniczenia list (wybór największych/najmniejszych elementów): TOP, TOP PERCENT. Sortowanie list: ORDER BY, ASC, DSC. Filtrowanie duplikatów: DISTINCT, DISTINCTROW, różnice pomiędzy tymi operatorami. Grupowanie wyników w kwerendach wybierających: funkcje grupujące COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX(); klauzule ORDER BY, HAVING, OVER. Operatory używane w składni SQL: arytmetyczne, znakowe; logiczne AND, OR, NOT; porównania =, , <>, IN, BETWEEN AND, LIKE. RJęzyk SQL – zagadnienia zaawansowane Użycie wbudowanych funkcji w składni SQL: operacje na dacie, czasie, podstawowe funkcje tekstowe (operujące na ciągach znaków). Praca na wielu tabelach: złączenia (JOIN), OUTER, INNER, APPLY, UNION (łączenie zbiorów wynikowych), INTERSECT. Obiekty bazy danych SQL Server (tabele, widoki, indeksy): ich tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie: polecenia CREATE, ALTER, DROP dla TABLE, VIEW. Wykorzystanie stworzonych obiektów SQL Server w programach Microsoft Excel oraz Microsoft Access. Procedury: tworzenie, modyfikacja i wykonywanie: CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, EXEC. Podstawowe zagadnienia wydajności (szybkości działania) zapytań SQL. Do czego służą indeksy, powody ich użycia do przyspieszania dostępu do bazy. Planowanie indeksów, tworzenie oraz optymalizacja indeksów. Zagadnienia bezpieczeństwa danych, użycie transakcji jako metody zapewniającej bezpieczeństwo, tworzenie punktów zachowania, poziomy izolacji transakcji. RPodstawy programowania Transact SQL Funkcje: sterujące CASE,WHEN,THEN, ELSE, END; grupujące; wyszukujące SELECT z użyciem klauzuli WHERE. Sterowanie przebiegiem programu: użycie DECLARE, dyrektywa GO. Instrukcje: BEGIN END; IF ELSE; WAITFOR; WHILE, TRY CATCH. Zmienne w języku SQL (zmienne globalne, lokalne, specyficzne dla połączenia, monitorujące, konfigurujące), zmienne tablicowe służące do przechowywania tablic. Użycie lokalnych tabel tymczasowych (o zasięgu sesji) oraz globalnych zmiennych tablicowych do programowania złożonych zapytań. RProcedury składowane, funkcje skalarne, metadane Użycie procedury składowanej do upraszania korzystania ze złożonych zapytań. Interfejs procedury składowanej – określanie parametrów, wywoływanie procedury składowanej. Kompilacje, ponowne kompilacje, zagadnienia prędkości wykonywania procedur. Przeznaczenie funkcji skalarnych do obliczania i zwracania wartości, ich użycie w składni SELECT, WHERE oraz w definicjach tabel. Wywoływanie funkcji skalarnych, zagadnienia szybkości działania funkcji skalarnych, porównanie ze zmiennymi użytkownika. Podstawowe informacje o serwerze, bazach oraz obiektach tych baz. Indeksy Clustered oraz Non clustered. 950 Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych biznesową analizą baz danych SQL, posiadających już pewną wiedzę z zakresu wykorzystywania języka SQL oraz Transact-SQL (T- SQL) i pragnących ją pogłębić oraz zdobyć kompetencje niezbędne w zaawansowanych analizach biznesowych. Program przeznaczony dla: analityków, projektantów raportów, projektantów i programistów baz danych. W trakcie wprowadzamy zaawansowane elementy języka SQL oraz elementy programistyczne, m.in. pisanie własnych funkcji tablicowych i skalarnych oraz tworzenie procedur składowanych. Ćwiczenia odbywają się na bazie Microsoft SQL Server. JĘZYK SQL ZAAWANSOWANY RWielokrotne grupowania i łączenia pionowe zbiorów Tworzenie kostek analitycznych połówkowych z użyciem funkcji ROLLUP. Tworzenie pełnej kostki analitycznej z wykorzystaniem funkcji CUBE. Wielokrotne grupowanie z określeniem zbiorów atrybutów na których będziemy wykonywali agregacje za pomocą GROUPING SETS. Wykorzystanie funkcji skalarnych GROUPING() i GROUPING_ID(). Porównanie wielokrotnego grupowania z tradycyjnymi metodami wykorzystującymi grupowania pojedyncze oraz łączenia zbiorów za pomocą UNION. RPodzapytania Zapytanie jako zbiór danych. Oczekiwana liczba zwracanych wartości – zapytania skalarne oraz wielowartościowe. Samodzielne podzapytania podrzędne, podzapytania nieskorelowane. Podzapytanie skorelowane – odwołujące się kolumn znajdujących się w zapytaniu zewnętrznym. Miejsce stosowania podzapytań: SELECT, FROM, WHERE. Testy istnienia. Sprawdzanie czy podzapytanie zwraca wiersze za pomocą predykatów: EXIST, IN. Podzapytanie z operatorami IN, Any (Some), All. Zapytania wielokrotnie zagnieżdżone. RFunkcje szeregujące i rankingowe Znaczenie funkcji okna OVER(). Numerowanie rekordów z użyciem funkcji ROW_NUMBER(). Ranking z użyciem RANK() – szereg oraz DENSE_RANK() – szereg zwarty. Numerowanie rekordów według podkategorii z użyciem PARTITION BY. Dzielenie zbioru na przedziały za pomocą NTILE(). Wykorzystanie CTE – common table expression. RZaawansowane funkcje Funkcje matematyczne: RAND(), FLOOR(), POWER(), SQRT. Funkcje daty i czasu GETDATE(), GETUTCDATE(), SYSDATETIME(), DATEADD(), DATENAME(). Funkcje konwersji i typów: CAST(), CONVERT(). Tworzenie własnych funkcji za pomocą polecenia CREATE FUNCTION(). ACCESS Tworzenie funkcji tabelarycznych ze zwykłego zapytania (SELECT). Tworzenie funkcji tabelarycznych złożonych. Własne funkcje skalarne. Znajdź wystąpienie ciągu za pomocą CHARINDEX(). Pobieranie fragmentu tekstu z użyciem SUBSTRING(). Przykrywanie danych wrażliwych z wykorzystaniem funkcji STUFF(). RCTE, procedury składowane Tablicowe zapytania podrzędne, czyli wyrażenia tablicowe. Upraszczanie kodu za pomocą wspólnych wrażeń tablicowych (CTE). Wielokrotne odwołania do raz zdefiniowanego CTE. CTE jako swego rodzaju tabela pośrednia. Stosowanie CTE w kontenerach np. widokach lub definiowanych przez użytkownika funkcjach. Systemowe procedury składowane, parametry procedur składowanych, wywoływanie procedur. Tworzenie i poprawa procedur składowanych. CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE. Najważniejsze wskazówki dotyczące optymalizacji procedur: SET NOCOUNT ON, funkcje skalarne w a działanie procedur, SELECT *, zawężanie wyników, BEGIN/END TRANSACTION RInne zagadnienia XML jako zewnętrzne źródło danych, pobieranie danych XML do tabel. Czytanie plików XML z wykorzystaniem OPENXML(), OPENROWSET(). Tworzenie dokumentów XML na podstawie danych relacyjnych z użyciem FOR XML AUTO, przeszukiwanie XML za pomocą natywnych metod. Optymalizacja zapytań: logiczne przetwarzanie zapytań. Plan wykonywania zapytania. Podstawowe narzędzia optymalizacji: Sterty (stosy), Indeksy, Statystyki. Dobre praktyki tworzenia zapytań. 1150

11 Możliwości programu Microsoft Outlook sięgają znacznie poza pisanie prostych i. W trakcie nauczysz się jak sprawnie wymieniać informacje za pomocą wiadomości, zarządzać czasem własnym oraz współpracowników za pomocą kalendarza oraz zadań, jak dopasowywać program do własnych potrzeb (podpisy, automatyczne reguły wiadomości, reguły bezpieczeństwa), jak wymieniać informacje w grupie roboczej (foldery sieciowe, kalendarze). MICROSOFT OUTLOOK RPoczta elektroniczna Struktura folderów poczty elektronicznej, foldery osobiste oraz publiczne, zarządzanie wiadomościami przychodzącymi, używanie folderów publicznych programu Exchange. Konfiguracja widoków poczty elektronicznej, wyszukiwanie wiadomości według różnych kryteriów, opcje odbierania i wysyłania. Tworzenie wiadomości, określanie typu wiadomości (tekst, HTML), priorytet, ustalanie adresatów. Załączniki – wstawianie plików, wiadomości, kontaktów jako załączniki, edycja załączników, zapisywanie załączników na dysku. Oznaczanie wiadomości flagami oraz kolorami. RKalendarz Podstawowe pojęcia kalendarza: wydarzenie, termin, spotkanie. Planowanie, usuwanie, modyfikacja i akceptacja spotkań oraz terminów. Wydarzenia cykliczne: wstawianie oraz modyfikacja, przeglądanie kalendarzy własnych oraz udostępnionych, widok porównywania kalendarzy. Zarządzanie spotkaniami w firmie: MICROSOFT VISIO Jeżeli masz do czynienia z wizualizacją tego co się dzieje w firmie lub Twoim departamencie, to program Microsoft Visio jest właśnie dla Ciebie! Za jego pomocą możesz tworzyć diagramy organizacyjne lub opis procesów biznesowych, możesz także wykorzystać program Visio do mind-mappingu lub tworzenia harmonogramów oraz kalendarzy niezbędnych w zarządzaniu projektami i zarządzaniu czasem. RWprowadzenie Praca z wzorcami schematów i diagramów. Praca z zestawami kształtów – wyszukiwanie formantów, praca z wieloma zestawami jednocześnie, tworzenie spersonalizowanych zestawów kształtów. Swobodne poruszanie się po stronach ze schematami. Praca z wieloma schematami jednocześnie, kopiowanie i przenoszenie schematów i ich fragmentów. Formatowanie obszaru roboczego, skalowanie rysunków, definiowanie miar. Drukowanie schematów i diagramów – skalowanie przygotowanych schematów i diagramów, druk wielkoformatowy przy wykorzystaniu drukarek formatu A4. zapraszanie na spotkania, sprawdzanie czasu wolnego uczestników, alokowanie sal konferencyjnych. Udostępnianie informacji zawartej w kalendarzu: kalendarze sieciowe, wysyłanie kopii kalendarza w wiadomości, drukowanie. RKontakty Informacje, które można zapisać o kontakcie. Widoki folderu kontakty, grupowanie kontaktów, podział kontaktów na kategorie, synchronizacja kontaktów z telefonami komórkowymi. Używanie kilku folderów kontaktów, udostępnione foldery kontaktów. RDziennik, zadania i notatki. Rejestrowanie czynności za pomocą dziennika, rodzaje pozycji dziennika, konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika. Zlecanie i wykonywanie zadań, ustawianie zadań o różnych priorytetach, przydzielanie zadań różnym osobom, kontrola wykonania zadań w trakcie ich wykonywania. Zlecanie zadań cyklicznych. Przechowywanie bieżących informacji za pomocą notatek. RTematy zaawansowane Konfiguracja kont pocztowych – podłączanie się do kont na serwerach firmowych. Konfiguracja archiwizacji, autoarchiwizacja, unikanie zbyt dużego rozmiaru skrzynki pocztowej. Definiowanie podpisów oraz domyślnego stylu wiadomości. Konfiguracja reguł i alertów dla wiadomości pocztowych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) danych zawartych w programie Outlook, importowanie oraz eksportowanie danych w różnych formatach. RTworzenie diagramów i schematów Umieszczanie kształtów na arkuszu, automatyczne rozmieszczanie na stronie wykorzystywanych kształtów, trasowanie. Dodawanie, usuwanie i reorganizowanie stron, umieszczanie i wykorzystanie stron w tle. Łączenie kształtów, dodawanie punktów łączenia, przyklejanie połączeń do kształtów. Dodawanie tekstu, formatowanie tekstu, zmiana pozycji tekstu względem kształtów, formatowanie nagłówka i stopki. RMind mapping Wprowadzenie do technik mind mappingu, podstawy teoretyczne. Wykorzystanie technik mind mappingu w codziennej pracy, mind mapping sposobem na szybkie i przejrzyste zapisywanie pomysłów i informacji. Narzędzia do mind mappingu w Visio. RDiagramy informatyczne Metody tworzenia diagramów informatycznych. Przedstawienie różnych rodzajów diagramów informatycznych – projekty baz danych, mapy witryn internetowych, diagram sieci komputerowej. Narzędzia do tworzenia diagramów informatycznych w Visio. RPropozycje wykorzystania Visio w firmie Tworzenie wzorców dokumentów, takich jak ankiety lub formularze. Tworzenie diagramów procesów biznesowych dla celów decyzyjnych. Tworzenie i edycja kalendarzy, importowanie kalendarzy z programu Outlook. Nadzorowanie projektów za pomocą diagramu Gantta. RZaawansowane funkcje Visio Wykorzystanie mechanizmu makr – nagrywanie makr, przypisywanie skrótów klawiszowych, makra lokalne i globalne, uruchamianie makr w dokumentach. Importowanie danych z baz danych Microsoft Access oraz arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Eksportowanie diagramów do pozostałych aplikacji pakietu Microsoft Office. Wykorzystanie diagramów i schematów Visio na witrynach internetowych. Kształty własne – tworzenie kształtów niestandardowych za pomocą narzędzi graficznych lub mechanizmu importowania. 11 OFFICE 1dzień 650 1dzień 650 WORD W FIRMIE Intensywne szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom tworzenia profesjonalnych dokumentów tekstowych w praktyce korporacyjnej. Skupiamy się na najważniejszych tematach, poruszając także kwestie typowych problemów występujących w pracyz edytorem Microsoft Word. Omawiamy następujące tematy: profesjonalne formatowanie dokumentów (teksty oraz grafika), poprawna praca z dokumentami wielostronicowymi i wielokolumnowymi, stosowanie i formatowanie tabel, szablony, style oraz pola. RPodstawowe reguły pracy Organizacja informacji w dokumencie. Kolejność czynności w edytorze. Zasady tworzenia akapitów i stosowania typów czcionek, reguły interpunkcyjne. Praca z sekcjami, w tym: tworzenie zmiennych nagłówków i stopek. Klawisze edycyjnei nawigacyjne, metody zaznaczania wybranych elementów dokumentu, zaznaczanie wielu fragmentów jednocześnie. Znaki specjalne, praca z tabulatorami. RFormatowanie dokumentu Przygotowanie formatu dokumentu, rozmiaru i położenia strony, definicja marginesów. Tworzenie list punktowych oraz numerowania informacji – listy jedno i wielopoziomowe. Numerowanie ciągłe i niezależne. Tworzenie dokumentów w systemie gazetowym (wielokolumnowym). Sterowanie podziałem tekstu. Formatowanie tekstu zaznaczonego – nadawanie atrybutów czcionek, przygotowanie tytułów i fragmentów wyróżnionych, wstawianie indeksów, malarz formatów, animacja tekstu. Formatowanie akapitu. Tworzenie stylów akapitów i znaków – korzystanie ze stylów w celu zapewnienia spójności wyglądu dokumentów i łatwości formatowania oraz poprawiania całości. Numerowanie stron jak przygotować numerację taką jak w książce? RAutomatyzacja pracy Stosowanie automatycznej korekty. Praca w trybie recenzji oraz porównywanie i scalanie dwóch wersji dokumentu. Tworzenie i aktualizowanie pól data bieżąca, liczba stron itp. Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami. Tworzenie i stosowanie autotekstów. Tworzenie i stosowanie szablonów dokumentów. RDokumenty wielostronnicowe Praca w trybie planu dokumentu i konspektu. Zasady tworzenia spisów treści i indeksów haseł. Jak stworzyć spis ilustracji użytych w dokumencie? Praca z użyciem hiperłączy i zakładek. Masowe tworzenie listów, katalogu, wizytówki i etykiet na produkty przy użyciu korespondencji seryjnej. Dokumenty główne i podrzędne. RElementy graficzne Organizacja informacji obrazkowej – dobór grafiki do dokumentu. Wstawianie obrazków z plików oraz galerii. Zarządzanie obrazkami w dokumencie – ustawienia, zachowanie względem tekstu w tym kotwiczenie ilustracji w tekście, formatowanie obrazków. Wstawianie obiektów zewnętrznych na przykładzie wykresów Microsoft Excel. Tworzenie obiektów rysunkowych i diagramów za pomocą narzędzi paska. Użycie i zastosowanie pól formularzy pola wyboru, listy rozwijalne itp. Stosowanie inicjałów, motywu i znaku wodnego. RTabele i wykresy Tworzenie i formatowanie tabel – ukrywanie i wyświetlanie siatki, style linii, kontynuowanie tabeli na następnej stronie, zmiana wysokości wiersza i szerokości kolumny. Formatowanie tekstu w tabeli – wyrównywanie tekstu w komórkach, stosowanie tabulatorów, kierunek tekstu, powtarzanie nagłówków, definiowanie marginesów wewnętrznych itp. Dzielenie i scalanie komórek tabeli. Sortowanie tekstu w tabelach, stosowanie formuł w komórkach tabeli. Konwertowanie tekstu na tabelę oraz tabeli na tekst. Tworzenie i formatowanie wykresów. 850

12 12 Bardzo intensywne szkolenie przekazujące wiedzę w zakresie tworzenia ciekawych i profesjonalnych prezentacji w programie PowerPoint. W jego trakcie dowiesz się jak zaplanować treść oraz format prezentacji, jak umiejętnie stosować obiekty graficzne takie jak wykresy oraz obiekty SmartArt, tak aby przyciągnąć uwagę odbiorców. Nauczysz się jak profesjonalnie wklejać oraz formatować materiały multimedialne (zdjęcia, dźwięk oraz filmy) a także stosować efekty przejść oraz animacji. RNawigacja w programie PowerPoint Elementy okna programu PowerPoint. Tworzenie prezentacji od podstaw, dodawanie nowych slajdów różnych typów, korzystanie z gotowych układów i projektów slajdów. Organizacja slajdów, przenoszenie i duplikowanie slajdów. Podstawowe zasady edycji slajdów, wprowadzanie i formatowanie tekstu na slajdach. Skróty klawiszowe przydatne przy tworzeniu oraz pokazie prezentacji. Szkolenie przeznaczone dla osób już posługujących się programem PowerPoint, które chciałby osiągnąć poziom profesjonalnego prezentera. Na szkoleniu nauczysz się profesjonalnych technik budowy struktury prezentacji (scenariusze), kreatywnego użycia złożonych multimediów (złożona edycja dźwięków, zdjęć, filmów). Dowiesz się także jak poprawnie projektować duże prezentacje z ekranami typu dashboard, jak poprawnie wizualizować dane za pomocą różnych typów wykresów. Duża część zajęć poświęcona jest wystąpieniom publicznym, w trakcie których pod okiem trenera uczestnicy ćwiczą praktyczne umiejętności prezentowania. MICROSOFT POWER POINT ZAAWANSOWANY MICROSOFT POWER POINT OFFICE RProjektowanie ciekawych prezentacji Jak stworzyć poprawną i ciekawą prezentację: koncepcja, scenariusz prezentacji, gotowa prezentacja. Zasady rządzące tworzeniem i formatowaniem prezentacji: ilość tekstu na slajdach, prawidłowe kolory (koło RTworzenie prezentacji Budowanie struktury i kolejności przekazywania informacji w prezentacji – slajdy tytułowe, slajdy z treścią, podsumowania. Budowa konspektu prezentacji w programie Microsoft Word. Zasady poprawnego konstruowania i formatowania slajdów tekstowych (czcionka, wyrównanie, odstępy, cienie), kierunek tekstu. Wizualizacja slajdów tekstowych za pomocą obiektów SmartArt. Użycie standardowych punktorów, stosowanie wielopoziomowych punktorów. Podział prezentacji na sekcje. RGrafika w prezentacji Dołączanie obiektów graficznych: zdjęć, rysunków z plików oraz z Internetu. Formatowanie grafiki: wyrównanie, obracanie, przycinanie, standardowe style obrazu. Efekty obrazów, zaawansowane formatowanie obrazów: wycinanie tła, efekty artystyczne, korekta jasności, kontrastu, kolorów. Grafika SmartArt, wprowadzanie elementów diagramów, korekta układu, stylów i kolorów. Wstawianie standardowych kształtów programu Microsoft PowerPoint, zaawansowane formatowanie kształtów. Wstawianie wykresów, formatowanie wykresów – rodzaje wykresów, formatowanie tła, elementów serii danych, osi wykresu. Niestandardowe typy wykresów. Wstawianie zrzutów ekranowych. RWzorce i szablony Definiowanie wzorców slajdów, wzorce dla slajdów tytułowych oraz slajdów z zawartością. Definiowanie wzorców materiałów informacyjnych. Praca z motywami (graficzny układ prezentacji), konstrukcja własnych motywów. Edycja barw), poprawne stosowanie multimediów, prawidłowe stosowanie efektów (przejścia, animacje). Techniki budowy scenariusza prezentacji – formularz stosowany przez scenarzystów filmowych. Opowiadanie historii – jak stosować techniki znane z produkcji filmowych do budowania prawidłowych prezentacji. Techniki utrzymania uwagi słuchaczy przez cały prezentacji, wywoływanie interakcji ze słuchaczami. Icebreakers – jak szybko zdobyć uwagę słuchaczy a początku prezentacji. Projektowanie prezentacji w zależności od celu: spotkania w grupach roboczych, prezentacje dla zarządów, prezentacje dla dużej liczby odbiorców (konferencje). RZłożone wykresy i diagramy Zasady rządzące prawidłową wizualizacją danych finansowych i biznesowych. Jak pracuje nasz mózg, jakie informacją są lepiej, jakie gorzej czytane, interpretacja i wnioskowanie na podstawie prezentacji graficznej, czy stosować wykresy 3D. Właściwy dobór typu wykresu do danych, prezentacja prostych danych za pomocą wykresu kolumnowego, prezentacja większych ilości danych za pomocą wykresów liniowych, prezentacja udziałów procentowych za pomocą wykresu kołowego oraz słupkowego. Dlaczego prawidłowy format graficzny wykresu decyduje o jego czytelności i przydatności do analizy danych – graficzne metody eksponowania informacji na wykresie (prawidłowa kolorystyka, zasady konstrukcji obiektów graficznych, rysunki i zdjęcia jako wypełnienia serii i elementy dodatkowe). Nietypowe wykresy często stosowane do celów prezentacji: waterfall (także z wartościami ujemnymi), wykres bąbelkowy, wykres Gantta, wykresy oparte o niestandardową grafikę. Prawidłowe zagnieżdżanie wykresów stworzonych w programie Microsoft Excel. RDuże prezentacje Jak zaprojektować wzorzec prezentacji używany w całej firmie lub departamencie, tak aby przyspieszyć prace nad tworzeniem prezentacji. Używanie wielu wzorców w jednej prezentacji, automatyczna zamiana elementów prezentacji. Stosowanie schematów kolorów, projektowanie własnych schematów, zgodność schematów z wytycznymi kolorystycznymi firmy. Budowanie prezentacji w stylu Dashboard – główny ekran prezentacji zawierający łącza do pozostałych elementów prezentacji, nawigacja pomiędzy ekranem głównym i resztą prezentacji. Wykorzystanie grafiki (multimedia, wykresy) do budowy ekranów dashboard. Prezentacje oparte o dane pochodzące z programu Microsoft Excel (także o tabele przestawne). Budowanie prezentacji w stylu Prezi (prezentacje w „chmurze” zamiast formy sekwencyjnej), jakie są możliwości programu PowerPoint w takim typie prezentacji. RZaawansowane multimedia Podstawowa edycja multimediów (firmy, dźwięki) w programie PowerPoint. Złożona edycja palety barw motywu, zapisywanie oraz wykorzystywanie motywów w innych prezentacjach. Szablony prezentacji, kopiowanie ustawień graficznych pomiędzy prezentacjami. Prawidłowa konstrukcja prezentacji: budowanie jednolitej kolorystyki, pozycji logo, spójnego charakteru tytułów, tekstów oraz grafiki. Przenoszenie slajdów pomiędzy prezentacjami, łączenie prezentacji. RMultimedia Wstawianie plików dźwiękowych do prezentacji, ich stosowanie jako podkładu dźwiękowego. Edycja plików dźwiękowych: głośność, automatyczne uruchamianie, przycinanie, zawijanie. Wstawianie plików wideo do prezentacji, edycja wideo: przycinanie, rozjaśnianie i ściemnianie, ramki, automatyczny start. Osadzanie klipów wideo znajdujących się w sieci. Zapisywanie prezentacji w postaci filmu oraz w postaci pokazu. Kompresja multimediów. Kreator albumów fotograficznych, automatyczne generowanie prezentacji zawierających zdjęcia. RPokaz prezentacji Narzędzia prowadzenia pokazu slajdów: pióro, wskaźnik zaznaczenie. Skróty klawiszowe przydatne w trakcie pokazu prezentacji. Animacja tekstów, tabel, wykresów, obrazów oraz obiektów SmartArt. Animacja wejścia, wyróżnienia oraz wyjścia. Animacja niestandardowa (ścieżki ruchu). Przejścia pomiędzy slajdami: definiowanie efektów przejść, definicja czasu przejścia oraz szczegółowych efektów przejścia. Ustawianie automatycznego czasu wyświetlania slajdów za pomocą narzędzia próby tempa. multimediów za pomocą innych, powszechnie dostępnych programów (Microsoft Movie Maker) – zmiana formatu, dzielenie, łączenie, ścieżka dźwiękowa, efekty przejścia w filmach. Włączanie obiektów multimedialnych w formacie Flash, dołączanie plików PDF. Stosowanie standardowych przycisków akcji (przejście do przodu, tyłu, odtwarzanie dźwięku). Łączenie akcji z kliknięciem oraz ze wskazaniem obiektu wideo. Zakładki na filmach i plikach dźwiękowych, wywoływanie akcji w odpowiednich miejscach pliku multimedialnego. Praca z warstwami, możliwość złożonej edycji multimediów oraz treści tekstowej. Prawidłowy pokaz prezentacji na wielu monitorach. Złożone obiekty graficzne: stosowanie łączników, edycja kształtów. Złożona edycja grafiki w programie PowerPoint, jakie operacje są możliwe w programie PowerPoint, a jakie należy wykonać w programach graficznych. Podstawy edycji grafiki na przykładzie „darmowego” programu do edycji grafiki (Gimp): przestrzeń robocza, narzędzia do rysowania, narzędzia do przekształcania, narzędzia do zaznaczania. Podstawowe operacje edycji na grafice: wycinanie tła, zmiana formatu, przycinanie i łączenie obrazów, rozmywanie, przeźroczystość, zmiana formatu grafiki. RZaawansowane animacje Możliwości programu PowerPoint dotyczące efektów animacyjnych, budowanie złożonych animacji ze ścieżką ruchu (animacje typu „film”, animacje typu „gra komputerowa”). Stosowanie wyzwalaczy uruchamiających elementy animacji (np. napisy w pliku wideo). Tworzenie i praktyczne zastosowanie długich animacji (np. prezentujących obieg dokumentów w firmie), na co należy zwrócić uwagę przy takich animacjach. Animacje z wykorzystaniem zdjęć, poprawne formatowanie plików graficznych, aby możliwa była budowa animacji z ich użyciem. Zaawansowane animowanie wykresów (np. rosnące słupki danych), metody osiągania złożonych efektów „filmowych”. Animowanie obiektów SmartArt. Poprawne stosowanie hiperłączy w animacjach. RJak dobrze prezentować Pierwsze wrażenie przesądza o odbiorze całości, jak rozpocząć prezentację. Dobra prezentacja to zarówno przekazywanie treści oraz show – jak umiejętnie połączyć obydwie kwestie. Czy i kiedy można pozwolić sobie na rozluźnienie atmosfery. Podstawowe kwestie emisji głosu, jak mówić w czasie prezentacji (głośność, pauzy, dykcja, tempo mówienia). Przyciąganie głosem uwagi słuchaczy. Interakcja wzrokowa ze słuchaczami – jak utrzymywać kontakt wzrokowy przy małych i dużych widowniach, przenoszenie wzroku. Wpadki w czasie prezentacji, czy przepraszać za pomyłki, ratowanie się z opresji. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami. Prawidłowa mowa ciała w trakcie prezentacji. Obserwowanie mowy ciała uczestników, wyciąganie wniosków z ich zachowania. Ograniczenie bądź maskowanie tremy oraz stresu podczas wystąpienia. Techniki angażowania uczestników prezentacji – zapraszanie wybranego uczestnika na scenę, zadanie do wykonania dla wszystkich, głosowanie

Wymiana walutowa Opole

Thursday, 30 November 2020

R squared forex

R-Squared R2.Jeżeli R-Squared zaokrągli się na najwyższym poziomie, można uznać, że pozycja krótkoterminowa jest otwarta naprzeciw aktualnej tendencji. Krótka pozycja mogłaby zostać uznana za sprzedaż lub otwarcie, gdy nachylenie jest dodatnie, a 0 80 punktu jest pokonany przez R-kwadratowy, a następnie zaczyna się obracać. Możesz znaleźć wiele sposobów, aby użyć wyjść regresji liniowej R-kwadratowy i nachylenie w systemach handlowych Jeśli potrzebujesz więcej informacji o R-Squared, przeczytaj go w książka The New Trader Technical napisane przez Stanley Kroll i Tushar Chande. Tools links. MetaTrader 4 – Indicators. R – wskaźnik kwadratowy – wskaźnik MetaTrader 4.R-Squared pokazuje korelację ze swoimi liniowymi wartościami regresji w przybliżeniu 1 0 pokazać doskonały związek wartości zbliżone do 0 0 wykazują słabe relacje. Patrz Metastock Help. To określić, czy trend jest statystycznie istotny dla danej linii regresji liniowej w przedziałach x, sporządź wskaźnik r-squared i porównaj poniższą tabelę W tej tabeli przedstawiono wartości r – plac d wymagana dla 95 poziomów ufności w różnych przedziałach czasowych Jeśli wartość r kwadratowa jest mniejsza od podanych wartości krytycznych, należy założyć, że ceny nie wykazują statystycznie istotnej tendencji. Numer Próby r-squaredCritical Wartość 95 confidence. You może nawet rozważyć otwarcie krótkotrwałą pozycję przeciwną do dominującego trendu, gdy obserwujesz r-kwadratowe zaokrąglanie w ekstremalnych poziomach Na przykład, jeśli nachylenie jest dodatnie, a r-kwadratowe jest powyżej 0 80 i zaczyna się obracać, możesz rozważyć sprzedaż lub otwarcie krótkiego pozycja Istnieje wiele sposobów wykorzystania liniowych wyników regresji r-kwadratowych i nachylenia w systemach handlowych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce „Nowy handlowiec techniczny” autorstwa Tushar Chande i Stanley Kroll. dla wskaźnika R-Squared po raz pierwszy przeczytałem o tym w Chande KRoll Nowy techniczny przedsiębiorca Wspomniano również wielokrotnie w Prings Momentum Explained II Pring używa go jako filtra w połączeniu ze swoimi wskaźnikami Zasadniczo jest to pomiar siły trendu – a nie kierunek Przykładem byłoby użycie go z oscylatorami – kiedy masz stoichpatyczny krzyżyk i wysokie odczyty r-squared – wysoka tendencja zmiany tendencji Jeśli niskie odczyty r-kwadratowe i stożkowe cross-ignore cross lub trade. I poprosił o wskaźnik w VTTRADER i powiedzieli, że nie może być zaprogramowany, ponieważ nie mają funkcji Corr nie jestem programistą, więc nie mam pojęcia co to znaczy mam coś z Metastock i Amibroker. Oto informacja o wklejaniu informacji Amibrokera. R-2 próbuje zmierzyć procent ruchu zasobów, który można przypisać regresji liniowej. W połączeniu z programem Slope masz narzędzie, które może pomóc w wykrywaniu tendencji. Aby określić, czy trend jest statystycznie istotna dla danej linii regresji liniowej w cyklu x, Wykresuj wskaźnik r-kwadratowy i patrz poniższa tabela W tej tabeli przedstawiono wartości r-kwadratów wymagane dla poziomu ufności 95 A w różnych przedziałach czasowych Wartość r r kwadratowa jest mniejsza niż podane wartości krytyczne, należy założyć, że ceny nie wykazują statystycznie istotnej tendencji. Liczba okresów r-kwadrat Wartość krytyczna 95 ufność. Wskaźnik zawiera komentarz i interpretację jego wykorzystania. Aby ustalić, czy tendencja jest statystycznie istotna dla danej linii regresji w cyklu X. Wyrównaj wskaźnik r, a następnie odwołać się do poniższej tabeli. tabela W poniższej tabeli przedstawiono wartości r-squared wymagane dla poziomu 95 confidence. level w różnych okresy czasu Jeśli wartość r kwadratowa jest mniejsza od podanych wartości krytycznych, należy założyć, że ceny nie wykazują statystycznie liczby. Każda liczbaPeriodów r-squaredCritical Value 95 confidence. R2PDS 20 dla automatycznych korekt do wartości krytycznej r2 używa jednego z. okresy wymienione powyżej. R2 Korelacja Cum 1, C, r2pds Korelacja Cum 1, C, r2pds. Plot nachylenie, nachylenie, IIf nachylenie Crit, R2 Wartości wskazują, że Trend jest na swoim miejscu, wartości R2.Indicate Trendliess Market WriteIf nachylenie 0, n nachylenie jest dodatnie, n nachylenie. nn Wartości kwadratowe interpretacji n r pokazują procent ruchu, który można wytłumaczyć regresją liniową Przykładowo, jeśli wartość r kwadratowa wynosi powyżej 20 dni, wynosi 70, co oznacza, że ​​70 ruchów jest przedstawionych przez liniową regresję Inne 30 jest niewyjaśnione Losowe szumy n. Podczas gdy wartości R2 są interesujące same w sobie, łatwiej je interpretować, gdy jest on używany w połączeniu ze spadkiem Kiedy R2 przewyższa jego wartość krytyczną, wskazuje, że rynek jest tendencją, gdy wskaźnik spada poniżej wartości progowej. Nie może znajdować się trend mniej warunek n Poniższa tabela przedstawia wartości kwadratowe wymagane dla poziomu ufności 95 w różnych przedziałach czasowych Jeśli wartość kwadratowa jest mniejsza od podanych wartości krytycznych, powinno się założyć, że. price nie wykazują statystycznie istotnego trendu nd R-2 Pds Critical. nn 5 0 77 n 10 0 40 n 14,0 27 n 20 0 20 n 25 0 16 n 30,0 13 n 50 0 08 n 60 0 06 n 120. nn Można nawet rozważyć otwarcie krótkoterminowej pozycji naprzeciw. zaobserwuj r-squared zaokrąglając w ekstremalnych poziomach. Na przykładie, jeśli nachylenie jest dodatnie i r-squared wynosi powyżej 0 80, to zacznie się. skróć, możesz rozważyć sprzedaż lub otwarcie krótkiej pozycji Istnieje wiele sposobów użycia wyniki regresji liniowej systemów r-squared i slope in. trading Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis, zapoznaj się z książką The New. Technical Trader autorstwa Tushar Chande i Stanley Kroll. Mam nadzieję, że to wystarczająca informacja, aby zaprogramować wskaźnik. Jakikolwiek inny wskaźnik, który wykonuje to samo Każda droga, aby ocenić siłę sygnału wskaźnika Filtr, aby zatrzymać niektóre sygnały wskaźnika z słabą siłą Również podnosi się, że jakiś sygnał wskaźnika jest naprawdę silny. Dziękuję za pomoc lub komentarze – Mrippy. newdigital Odchylenie liniowe Wskaźnik wskaźnika nachylenia s oznacza Moving Slop Rate of Change o r LinRegSlope Autor jest fxtraderusa. There jest inny wskaźnik JMASlope Autor Igorad Weld. Nie jestem pewien, że możliwe jest OT post wskaźniki mogą być copywrite lub commercial. May się te wskaźniki nie są takie same, że chcesz. Nie dziękuję ND, id kochać wypróbować je, ale zbyt źle nie można ich po nich VTTrader ma wbudowany wskaźnik liniowej regresji I byłoby w porównaniu do tego, aby sprawdzić, czy któryś z tych, które wysłałeś wyglądałby same. Nie nieszczęśliwe, że wskaźniki mogą być wydany do publicznej wiadomości. Oto filtr, który działa całkiem nieźle To jest oparte na zmienności chociaż Jest to sygnał do filtrów hałasu i attemtps, aby zapewnić Ci bezpieczne, przewidując sygnały, które okazały się whipsaws używam go z braintrend Jeśli zielony linia jest poniżej szarej linii, don t handlu Nie wiem kto to napisał.

System handlowy z xiii w

Republika Wenecka. Venice odegrała główną rolę w ponownym otwarciu gospodarki śródziemnomorskiej na handel zachodnioeuropejski i rozwijaniu powiązań z Europą Północną. Stworzyła instytucjonalną podstawę komercyjnego kapitalizmu, dokonała znacznych postępów w technologii żeglugowej i pomógł przenieść technologię Azji i Egiptu w cukier trzciny cukrowej produkcji i przetwórstwa, wyrobów tekstylnych jedwabiu, szkła i biżuterii na Zachodzie. Venice było najskuteczniejszym z północnych miast włoskich miast w tworzeniu i utrzymaniu republiki dominującej przez kapitalistyczną elitę handlową Dzięki jej położeniu geograficznemu i chęci bronienia się było w stanie zagwarantować jego autonomię i wolność od fałszywych właścicieli i monarchów. Stworzono instytucje polityczne i prawne gwarantujące prawa własności i wykonalność umów. Był pionierem w rozwoju rynków walutowych i kredytowych, bankowości i rachunkowości. Stworzył to, co było skutecznie rynek obligacji rządowych, począwszy od kompulsów pożyczki, od których odsetki były płacone regularnie System podatkowy był skuteczny i korzystny dla zysków handlowych i akumulacji kapitału Przychody pochodziły z opłat akcyzowych i podatków od nieruchomości na podstawie badań katastralnych. Był to tolerancyjny i sprawiedliwy stan świecki, w którym zagraniczni kupcy Ormianie, Grecy i Żydzi mogli działać tak swobodnie, jak mieszkańcy Chociaż była to teoretycznie część świata katolickiego, cieszyła się uprzywilejowaną relacją z bizantyjskim imperium, któremu udało się uzyskać niepodległość eklezjalną poprzez zdobycie relikwii św. Marka z Aleksandrii w 828 r. Było to skutecznie niezależne od papieża a patriarchą. Wenezowska dyplomacja była wysoce profesjonalna, pragmatyczna, oportunistyczna i poświęcona dążeniu do jej interesów handlowych. Skrupulowała się zadziwiająco do zmian politycznych W IX i X w. główny handel miał dostarczyć Konstantynopola zbożem i winem z Włoch, drewna i niewolników z Dalmacji i soli z laguny, jedwabiu i spi W końcu pod koniec XI wieku Bizantyjczyk był pod naciskiem Turków Seljuk, którzy zajęli Anatolię, a Frankish wkroczyła na jego południowe terytoria włoskie. Wenecja uzyskała przywileje handlowe przyznane zwolnieniu z podatku akcyzowego od Bizancjum w 1082 r. w zamian za pomoc w umacnianiu jej obronne okręty W roku 1204 odegrała ona istotną rolę w przekonaniu przywódców czwartej krucjaty do skierowania do Konstantynopola zamiast islamu W rezultacie Wenecja nabyła bazy w Dalmacji i imperium na Morzu Egejskim Wzięła południową połowę Peloponezu, Korfu i Kreta Zajęło prawie połowę Konstantynopola i uzyskało dostęp do handlu na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim W 1261 roku Cesarz bizantyjski odzyskał Konstantynopola i dał preferencje handlowe i terytorialną bazę do rywalizacji z Wenecją, Genua. Jednak Wenecja zachowała swój grecki kolonie i żegluga wenecka wkrótce wróciły do ​​Morza Czarnego, gdzie handel gwałtownie wzrósł z powodu ponownego otwarcia Mongołów na marszową drogą przez Azję Środkową. Najwięcej europejskich chrześcijan z powodzeniem zaatakowało wybrzeże Syrii i Palestyny ​​i utworzyło małe stany chrześcijaństwa w Antiochii, Akropolu i Jerozolimie między 1099 a 1291 r. Dały one komercyjne przywileje dla Pisan i Genoan, którzy pomagali finansować podbój Wenecjanie nie mieli pomógł, ale mimo to udało się ustanowić bazę handlową w Tyre. Turecki reżim Mameluki odzyskał Syjon i Palestynę w 1291 r. i rządził Egiptem do 1517 r. Tu też Wenecja zdołała ustanowić uprzywilejowane stosunki handlowe, kupując dużą część azjatyckich przypraw, które Karimi kupcy Aleksandrii przywiezieni do Egiptu z Azji przez Morze Czerwone W zamian Wenecjanie sprzedali metale, zbroje, wełnę i niewolników Niewolnicy pochodzili z Bałkanów, a mężczyźni z Rosji zostali przydzieleni do służby w armii Mameluków, kobiet do ich haremów. Turcy osmańscy zdobyli Konstantynopię w 1453 roku, Wenecja szybko wynegocjowała utrzymanie praw handlowych, ale w 14 79, Ottomowie zamknęli dostęp do Morza Czarnego W 1517 r. Objął Egipt i zakończył większość handlu weneckiego przyprawami. Wenecja miała ważne powiązania z Europą Północną Handel z Flandriami odbywał się głównie na targach szampańskich, w których kupcy włoscy kupili a droga wełniana i wyprodukowana jedwabiu, przyprawy, aluminium, cukier i lakier .8 Gdy droga morska została otwarta pomiędzy zachodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego a Atlantykiem, handel z Flandersem odbywał się bezpośrednio statkiem. Drugą trasą była Wenecja z Augsburgiem, Norymbergą, Pragą i Wiedniem poprzez kupiec Brenner Niemcy kupcy przyniosły metale i wyroby z metalu, w tym srebrne Wenecje sprzedawane te metale w dolinie Po i na Morzu Śródziemnym W 1318 r. Fondaco dei Tedeschi powstało w Wenecji w celu zapewnienia potrzeb handlowych i zakwaterowania niemieckich kupców. jego handel, Wenecja utworzyła imperium polityczne W 1171 r. miasto liczyło około 66 000 mieszkańców i było jednym z trzech największych w Europie Zachodniej, XVI w., gdy jej populacja osiągnęła szczyt około 170 000 Wenecji doświadczyła trzech kataklizmów demograficznych W 1347 r. 48, prawie 40 procent populacji zmarło, gdy galeria spowodowała zarażenie z portu Morza Czarnego w Caffa Dwa inne ataki miały miejsce w 1575 r. 77 i 1630 r. z których każda zabija około 1/3 populacji miasta. Imperium zamorskie dominio da mariło około pół miliona osób W okresie między rokiem 1388 a 1499 Wenecja przejęła terytorium na włoskim kontynentalnym terrafermie obejmującym Udine, Friuli, Vicenza, Padwa, Verona, Bergamo , Rovigo i Cremona W 1557 r. Ludność tych terytoriów wynosiła około 1 5 milionów. Weneckie państwo odegrało wiodącą rolę w działalności handlowej, będąc głównym producentem statków, wypożyczaniem prywatnych szkół prywatnych, organizowaniu organizacji i harmonogramie wyprawek typy statków odpowiednie do handlu weneckiego i warunki handlu na Morzu Śródziemnym Ta działalność państwowa obniżyła koszty prywatnych przedsiębiorców dzięki czemu handel był bardziej bezpieczny od ataku wroga. Pozwolił także mniejszych podmiotów gospodarczych z ograniczonym kapitałem, aby uczestniczyć w handlu międzynarodowym. Największym przedsiębiorstwem w Wenecji był Arsenał, stocznia państwowa utworzona w 1104 roku, działająca od wieków i zatrudniała tysiące pracowników. Istnieje znaczne zmiany w budowie statków i techniki nawigacji między dziesiątym a czternastym wieku statki rzymskie zostały najpierw zbudowane kadłub, połączone starannie z wodoszczelną szafką zęzowatą i czopem, a drugim etapem było włożenie żeber i nogawek W XI w. był przełomem, który spowodował znaczną redukcję kosztów Łopatka i żebra zostały wykonane jako pierwszy, a kadłub przybijanych desek został dodany, używając włókna i kreski, aby statki były wodoszczelne. Późniejszym rozwojem był rufowy ster sterowniczy, który zastępował wiosłami bardziej skuteczne środki dla statków sterowych Siła steru została wzmocniona dzięki zastosowaniu korbowodów i krążków żagle, a zwłaszcza wprowadzenie trójkąta platformy lateksowej ustawionej pod kątem do masztu, a nie prostokątnego żagla kwadratowego do masztu. Długotrwały wzrost wielkości statków. Po 1270 roku kompas został użyty w basenie Morza Śródziemnego To wraz z ulepszonymi mapami umożliwiło płynne pływanie przez cały rok Poprzednio statki handlowe z Egiptem nie odważyły ​​się między październikiem a kwietniem. Z kompasem ten sam statek mógłby dwa razy wrócić z Wenecji do Aleksandrii zamiast jednego. były dwa główne rodzaje statków weneckich Statki towarowe o ogólnym przeznaczeniu zostały zbudowane w prywatnych stoczniach Ich długość wynosiła około trzy razy większa od ich szerokości i polegały one w całości na żaglach W Arsenale zostały zbudowane jachty dla pasażerów, wysokiej wartości ładunku i marynarki wojennej Były dłuższe , miał szeroką belkę i załoga z 200, z których większość była marynarką Galleys były szybsze, bardziej zwrotne w podróżowaniu i opuszczaniu portu, a także w czasach, gdy nie było wiatru Ogólny Praktyka wenecka miała mieć 25 ławek po każdej stronie kuchni, każda ławka miała trzech wianków Ławki ustawione pod kątem, a wiosła miały różną długość, tak aby łopatarze nie kolidowali ze sobą Na takim statku nie byłoby 150 żołnierzy i około 30 kusznic dla obrony i ataku, którzy również chodzili na wioślarstwie Galleys był własnością państwa i wynajmował dla każdego przedsięwzięcia do najwyższego oferenta w aukcjach publicznych Galleys działał także jako przewoźnicy publiczni, jako ci, którzy dzierżawili statki musieli zaakceptować towary od innych kupców, gdyby mieli wolne moce produkcyjne. W 1291 r. genuejczycy pokonali marokańską flotę kontrolującą cieśninę Gibraltaru i otworzyli drogę dla europejskiego handlu z Morza Śródziemnego na Atlantyk. Następnie galerie Wenecji wykorzystywały tę drogę do handlu z Londynu i Brugii. Choć międzynarodowy handel, bankowość, przemysł stoczniowy i handel związany z drewnem, stolarstwem, liny i żaglówek itp. To największe sektory weneckie gospodarka, istniała również znaczna działalność produkcyjna produkująca towary do lokalnego użytku i eksportu Jednym z najwcześniej było to, że przemysł szklarski, który rozpoczął się już w dziesiątym wieku, był pionierem technologii szklarskich w Europie, a także okulary, kieliszki, dzbany, naczynia, butelki, wazony, lustra, biżuteria, kandelabra i produkty dekoracyjne o bardzo wysokiej jakości Od XIII w. Wenecjanie produkowali delikatne, starannie wydmuchane okulary piaskowe jako czasowe urządzenia dla marynarzy Od XIV wieku zaczęły tworzyć okulary włoski wynalazek, produktywność artystów i uczonych Angelo Barovier, najsłynniejszy szklarz szkła z XV w., udoskonalił proces produkcji kryształów W tym czasie polichromia, grawerowane, filigranowe, emaliowane i złociste wyroby szklane były dostępne w rozmaitych wzorach W 1291 r. szkliste uderzenie zostało przeniesione na wyspę Murano przez dekret Maggior Consilio T Jego zdolność pozwoliła Wenecji na ścisłą kontrolę jego tajemnic handlowych i technologicznych. Przedwczesne były umiejętności i produkty weneckich złotników, mozaiki, rzeźbiarzy i artystów dekoracyjnych, którzy byli bardzo potrzebni w przekształceniu wnętrz kościołów, zabytków obywatelskich i prywatnych pałaców w prace sztuki weneckiej pod wpływem pracy poprzednich pokoleń mozaiki i ikonografów w Rawennie oraz trzynastego wieku napływu przedmiotów zrabowanych z Konstantynopola. Handel z Azją w surowych jedwabiu i jedwabiu ostatecznie doprowadził do zastąpienia importu w Europie Produkcja jedwabiu już się rozprzestrzenił się z Chin do Indii i Syrii i przybył do Włoch w XII wieku początkowo do Lucca, a następnie do Wenecji, Florencji, Genui, Mediolanu i Bolonii, a później do Lyonu we Francji. W świecie arabskim produkcja jedwabiu przybyła do Hiszpanii z Syrii Wenecka produkcja jedwabiu jest dokumentowana już w XIII w. Rząd wenecki regulował produkcję, aby zagwarantować qu ality, uniknąć konkurentów i zmniejszyć ryzyko szpiegostwa przemysłowego Jedwabne, satynowe i aksamitne wyroby Wenecji były najwyższej jakości, a wzory były charakterystyczną mieszanką rdzennych kreatywności i orientalnych wpływów Wielobarwne aksamitne brokaty, często wykonywane ze złotą i srebrną nicią , były produkowane jako przedmioty uroczystej odzieży dla elit elitowych Wenecji, do mebli, wieszaków naściennych, wykładzin stołowych, elementów dekoracyjnych na gondole itp. Te produkty znacząco przyczyniły się do eksportu weneckiego. Innym ważnym obszarem była produkcja książek W dziewiątym i dziesiątym wieku , uczeni i iluminatorzy byli głównie aktywni na księgach świętych w pismach klasztorów Później znajdowały się zapisy obywatelskie, historie, przekłady Arystotelesa i innych tekstów greckich przeznaczonych dla bibliotek San Marco, książęcych, obywatelskich i prywatnych kolekcjonerów Dało to zatrudnienie profesjonalnym pisarzom , introligatorzy, specjaliści z ozdobnej kaligrafii i ilustracji Poniżej 15 lat po wydaniu przez Gutenberga inwencji niemieckiego imigranta przyniósł technikę do Wenecji w 1469 r. To doprowadziło do ogromnej poprawy produktywności przemysłu, przy nakładzie do 4 500 egzemplarzy. Dużo większa część produkcji została przeznaczona na eksport niż w przypadku książek rękopisowych Wenecja szybko stała się głównym włoskim ośrodkiem typograficznym i jednym z największych w Europie Do połowy XVI wieku wydano około 20 000 wydań Wydawnictwo weneckie pomogło ożywić życie kulturalne i intelektualne Europy przez Udostępniając muzykę, mapy, książki o sprawach medycznych i tłumaczenia klas greckich Aldine Press założył w 1494 r. edytował i wydał oryginalne teksty greckie, a Wenecja stała się głównym wydawcą książek dla greckiego świata mówiącego. stworzyła plantację obiektów rolniczych i przetwórczych z robotami niewolnikami na Krecie i na Cyprze, używając technik zapożyczonych z Syrii Ven praktyki etijskie zostały skopiowane później przez Portugalczyków na Maderze i w Brazylii. Wiceminister rolnictwa w handlu przyprawami znacznie się zmniejszył na początku XVI wieku z powodu ograniczeń w handlu z Syrią i Egiptem nałożonych przez nowe władze tureckie, a konkurencją z bezpośrednie portugalskie przesyłki z Azji Lane sugerują, że przywóz przypraw weneckich spadł z około 1 600 ton rocznie pod koniec piętnastego wieku do mniej niż 500 ton w pierwszej dekadzie XVI wieku. Lane uważał, że bezwzględna wielkość składnika pieprzu transporty te powróciły w latach pięćdziesiątych XIX w., ale wiodąca rola w tym handlu w Wenecji odparowała. Wenezuelska żegluga również stała w obliczu zwiększonej konkurencji na zachodnich trasach do Anglii i Flandrii, a przemysł cukrowy na Krecie i Cyprze spadł z powodu konkurencji ze strony portugalskiej produkcji w Madeira, a później w Brazylii. W przemyśle atlantyckim pojawiły się również zmiany w technologii stoczniowej y świadczy o przestarzałej galerii weneckiej przestarzałe Dwie główne zmiany miały miejsce w okuciu okrągłych okrętów i rozwój broni palnej w XV w. Lane 1966, str. 15 16 opisuje te zmiany w następujący sposób: przekształcenie jednego zębów w pełny, trzy okrągły statek posiadający spritsail, topsail i mizzen lateen pojawiły się około połowy stulecia, kiedy żaglowce z 1485 r. różniły się mniej wyglądem od żaglowców w 1785 r., niż z 1425 r. równie ważnych w okradaniu kuchni handlowej specjalnej bezpieczeństwo, które same usprawiedliwiało jego istnienie było zwiększenie wykorzystania broni w wojnie morskiej. W rezultacie nastąpił gwałtowny spadek głównego produktu Arsenalu i wzrost udziału zębów w flocie handlowej weneckiej zakupem przez weneckich kupców statków z zagranicy, gdyż problemy adaptacji do zmian technologicznych były związane z znacznie gorszym weneckim dostępem do taniego drewna niż stoczniowców w gospodarkach atlantyckich. Od 1500 roku znaczna część stolicy weneckiej została przekształcona w rekultywację agroturystyczną i rozwój willi palladów i nieruchomości na terenach terrafery. W XVI, XVII i XVIII w. Wenecja nie rozwinęła się znacznie ludności lub dochodu na głowę mieszkańca, ale pozostała jedną z najbogatszych części Włoch i Europy, dopóki w XVII w. Holendrzy nie przetrwały. Handel i handel w 13 wieku Flandria Zachodnia. Większość towarów i towarów jest sprzedawanych na całym świecie i zamykania transakcja nie wymaga więcej niż zwykłego połączenia telefonicznego, faksu lub mouseclick Aktualna lokalizacja dzisiejszego towaru jest mało ważna, a także miejsca pobytu wszystkich stron zajmujących się handlem Towarami i towarami są również przedmiotem handlu na stałe i nowoczesne kupiec łatwo znajdzie drogę na całym globie. Średniowieczny market. I n kontrast z naszym nowoczesnym wiekiem, rynek w średniowieczu był my Ustalona fizyczna lokalizacja Wszystkie handel międzynarodowy odbywały się na regularnych i okresowych spotkaniach, zazwyczaj przez kilka dni lub tygodni W dowolnym miejscu takie spotkanie handlowe lub wielkie targi odbywały się zwykle nie częściej niż dwa razy w roku Te wielkie targi zachęcały do ​​handlu dalekiego zasięgu i organizowano w dużych miastach Większość towarów była stosunkowo cenna, a kupcy uczęszczali na targi często podróżowali znacznymi dystansami. Mający 13 wieku międzynarodowy biznesmen był podróżnym kupcem, którego podróż była determinowana wzorem targi, które odwiedzał Te wielkie targi zostały uzupełnione rynkami lokalnymi, zaspokajającymi potrzeby społeczności lokalnych Rynki były organizowane co tydzień w znacznie bliższych odstępach geograficznych Obszar obsługiwany przez rynek był określony przez odległość, jaką człowiek mógłby podróżować w ciągu dnia i było dość popularne, aby znaleźć rynek co siedem lub więcej kilometrów. Sukiennice i Belfrey z Ypres, zakończone w 1304 świat fam Ous wełniane tkaniny były przedmiotem obrotu tutaj. Różne funkcje, nie było ścisłej separacji między targami i rynkami Większość kupców odwiedziłaby kilka lokalnych rynków w drodze do następnych regionalnych targów, a wielu mieszkańców byłby również obecny regionalne targi kupić kilka egzotycznych towarów, jakie kiedykolwiek miałyby posiadać. System trójwarstwowy. Flandria miała trzywarstwowy system powstały w XI i XII w. Targi w regionie Szampanii. Targi regionalne w większości największe rynki miast. Lokalne rynki większości wsi. Liczba rynków ocalalnych była organizowana w prawie każdej wiosce, a kilka z tych rynków zgrupowanych razem stanowiłoby niemal stałą placówkę handlową. W każdym innym mieście byłbyś blisko pewną wioskę blisko domu tygodnia. Druga warstwa została utworzona przez szereg regionalnych targów, które zyskiwały na znaczeniu w XII w. Targi odbywały się kolejno w każdej z grup miast, co umożliwiło kupcy, aby wziąć udział w wszystkich możliwych targach w ich regionie Kolejność targów trwała przez większość sezonu, kiedy kupcy mogli podróżować i robić interesy Kupieczy odwiedzający te targi zwykle podróżowali razem z towarami i nie planowali spotkań z innymi kupcami, dopóki nie przybyli na targach Targi Flandrii spadły wraz ze wzrostem miast jako centrami handlowymi w XIII wieku, ale system sprawiedliwego systemu sprawowania rządów nie zniknął aż do późnego średniowiecza. Największą warstwą systemu handlowego z XIII wieku był Wielkie targi szampana Były to najbardziej godne uwagi i ważne na rynku targi na kontynencie europejskim i zapewniały niezbędny związek pomiędzy Niderlandami a Włochami, które były dwoma głównymi węzłami handlowymi w znanym świecie. Pod koniec 12 wieku cykl sześciu pojawiły się targi, każde trwające sześć tygodni Dwa razy odbywały się w Provins i Troyes, każdy w Bar-sur-Aube i Lagny Ogólnie rzecz biorąc, Wstęp był około dwóch tygodni pomiędzy targami. Wielkie targi szampana wyraźnie skierowane do międzynarodowego biznesmena Organizacja wielkich targów była ścisła i dobrze zdefiniowana Pierwszy tydzień spędził na budowie stoisk handlowych wzdłuż ulic miasta To było a następnie dziesięciodniową sprzedaż tkaniny, jedenaście dniowa sprzedaż skóry i dziewiętnaście dni, kiedy różne inne towary mogły zmienić własność Wiele dni poświęconych rozstrzygnięciu i zamknięciu wszystkich kont nie zakończyło się każdego targu. Jest rolę handlowca trochę się zmienił Wciąż podróżował wraz ze swoim towarem, ale zwykle przybył na targi po otwarciu Oni ​​zatrudniali wielu kurierów jadących przed wózkami bagażowymi z większą szybkością Ich zadaniem było dotarcie w otwarte dni targów ogłosić odmianę i ilości towaru na trasie do targów Towar został szybko sprzedany bez widoczności, aw XIII stuleciu stał się popularną praktyką, aby nie przelewać monety na tym etapie. En-rou te do Modern Trade. Disaster został uderzony w XIV wieku, gdy francuski król przyłączył hrabstwo Szampanii na jego terytorium królewskim i postanowił przynieść Flandria na kolanach poprzez silne ograniczenie targów Wybuch wojny stulecie między Anglią a Francją, wraz ze wzrastającym znaczeniem trasy morskiej z Włoch do krajów niskotowarowych przez Cieśninę Gibraltarską spowodowały, że w połowie XIV wieku wielkie targi szampana spadały, a targi targowe nigdy nie zniknęły ze sceny europejskiej, ale stały się jedynie rynkami regionalnymi na którym sprzedawano farmę W przeciwieństwie do handlu zagranicznego zaczęły obecnie działać statyczne biura we wszystkich większych miastach Europy i już nie podróżowały. strona z tekstem, zdjęciami i zdjęciami autorstwa Joris de Sutter, o ile nie zaznaczono inaczej Zdjęcie z sali tekstylnej Ypres i dzwonnicy jest chronione prawami autorskimi przez Jan Decreton i pochodzi z drzwi Rondreis middeleeuws Vlaanderen, Honor Rottier Informacje te są dostarczane przez De Liebaart i zostały ostatnio zaktualizowane 5 czerwca 2001 r. Handel środkami wschodowymi w Portugalii 1508-1595. Znaczący handel wschodnimi przyprawami jest w centrum Portugalii poraniony przez Portugalczyków w XVI wieku ze szkodą dla Wenecji wcześniej posiadał wirtualny monopol na te cenne towary – do chwili obecnej przybył do Indii i Arabii przez lasy, a następnie przez wybrzeże Morza Śródziemnego przez Venetians do dystrybucji w zachodniej Europie. Ustanawiając drogę morską wokół Cape, Portugalia może podciąć handel weneckim z jego obfitość pośredników Nowa marszruta jest mocno zabezpieczona dla Portugalii dzięki działalności Afonso de Albuquerque, która w 1508 r. zajmuje się portugalskim wicekrólem Indii. Początkujący odkrywcy na wybrzeżu Afryki Wschodniej opuszczają Portugalię z bazami w Mozambiku i Zanzibar Albuquerque rozciąga tę bezpieczną trasę na wschód, przechwytując i ufortyfikowując Hormuz u ujścia Zatoki Perskiej w 1514 r., Goa zachodnim wybrzeżu Indii w 1510 r., gdzie masakra całej muzułmanów masakry oporu mu i Malakki, strzegąc najmniejszego kanału drogi na wschód, w 1511 roku. Wyspa Bombaju cedowana jest portugalskiemu w 1534 r. Wczesna portugalska obecność w Sri Lanka stale wzrasta w ciągu stulecia W 1557 r. Portugalscy kupcy założyli kolonię na wyspie Makau Goa od początku jako stolica portugalskich Indiach. Rywalizacja w handlu zagranicznym 1555-1595. Z siecią portów wzmocnionych , a bez statków na Oceanie Indyjskim, które mogłyby wyzważyć jej siłę na morzu, Portugalia ma monopol na handel przyprawami na wschodnim rynku. Uważa, że ​​angielski, rozwijając interesy własnych w handlu morskim, uważa, że ​​jedyną ich nadzieją na handel z daleko na wschód to znalezienie drogi na północ od Rosji Jednym z pierwszych przedsiębiorstw akcyjnych, spółki z siedzibą w Moskwie, czarterowanej w 1555 r., jest wczesne starania o znalezienie północno-wschodniego pasa. Władze hiszpańskie zajmują się przede wszystkim swymi amerykańskimi obowiązkami, a Holendrzy mają bezpośredni wpływ na handel Portugalią. Ich statki mają monopol na przewożenie drogocennych ładunków wschodnich z Lizbony do Północnej Europy. Sytuacja zmienia się nagle w 1580 r., kiedy hiszpański wieloletnie wrogowie holenderskiej okupacji Portugalii. Hiszpańska kontrola pozostawienia portugalskiego imperium w Lizbonie, ale zmiana polityczna sama w sobie szkodzi interesom handlowym Portugalii Pozbawiona obecnie ich udziału w handlu wschodnim, holenderskiej decyzji o budowie handlu Podobnie jak w przypadku Anglików, ich pierwszym instynktem jest poszukiwanie północno-wschodniego pasa zadań, które zabierają Willema Barentsa na niewykorzystane wody. W 1595 r. decydują się, że najlepszym sposobem ich działania jest zaszokowanie Portugalii na trasie południowej. decyzja, która doprowadzi do poważnych zmian w handlu wschodnim. Jednak w perspektywie krótkoterminowej większa wielkość handlu odbywa się obecnie przez Hiszpanię w całej Atlan tic. Trade wiatrów z XVI wieku. Rozwój podróży oceanicznych w XVI w. przynosi coraz większą wiedzę na temat wzorów wiatru Określenie wiatr handlowy jest starożytny Wynalazek od starego handlu do oznaczania stałego toru, ma zastosowanie do jakiś wiatr, który podąża przewidywalnym biegiem Ponieważ takie wiatry mogą mieć wielką wartość dla statków handlowych prowadzących długie rejsy morskie, pojęcie to staje się zrozumiałe w XVIII w. oznaczają wiatry, które sprzyjają handlowi. Najbardziej znanymi wiatrami handlowymi są wiatry na Oceanie Atlantyckim, od północy północno-wschodniej na półkuli północnej i od południowo-wschodniego południu równika Ten przewidywalny wzór wyjaśnia, dlaczego statki płynące między Europą a Cape prowadzą szerokie zakręty biegające przez Atlantyk. Hiszpański srebro w 16. wieku. Bogactwo nowych kolonii Hiszpanii w łacinie Ameryka pochodzi głównie z srebra W 1545 roku odkryto ogromne źródło metalu w Potosie, we współczesnej Boliwii Region ten, wysoko w Andach, jest tak bogaty zarówno w srebro, jak i cyny że w końcu ma aż 5000 pracujących min. W roku 1546, rok po odkryciu w Potosie, srebra znajduje się w Zacatecas w Meksyku. W najbliższych latach w Meksyku znajdują się inne duże nowe źródła metalu. W tym samym czasie źródła złota, aczkolwiek w znacznie mniejszym nakładzie. Obywatele hiszpańskich karaweli, po dostarczeniu do Portobelo europejskich towarów potrzebnych w kolonii, wracają do Hiszpanii drogocennym sztabem, z którymi płaciją koloniści – łącznie z dwudziestoma złoto i srebro ze względu na koronę hiszpańską. Te skarby przyciągają prywatnych z północy Europy – co oznaczają prywatne statki eksploatujące, nawet jeśli nieformalnie, w imieniu rządu Ich kapitanowie są kierowani do hiszpańskiego kontynentu głównego kontynentu hiszpańskiej Ameryki, gdzie stocznie statków jak osy do miodu marynarzy z Anglii, na przykład Franciszka Drake’a, na hiszpańskich flotach, co jest skutecznym programem piractwa narodowego. Na hiszpańskim końcu każdy handel musi być skierowany na thr ough oficjalne Casa de Contrataci n Dom Handlowy założony w Sewilli w 1503 Ten monopol przynosi wielkie bogactwo Sewilli, a wzrost dobrobytu z tego przepływu sztab jest rozłożony na zewnątrz przez Europę Region Sewilli, a nawet cała Hiszpania, nie może dostarczyć wszystkie towary wymagane przez kolonistów Surowce i wyroby wyprodukowane z odległych regionów docierają do Sewilli w celu transportu do Ameryki. Europa w XVI wieku już doświadcza, z innych powodów, presji inflacyjnej Hiszpański sztab ma dodatkowy efekt w dążeniu do wzrostu cen. Handel na Oceanie Atlantyckim w latach 1497-1583. Podróż Johna Cabota w 1497 roku kieruje uwagę Europy na bogate zasoby ryb na wodach wokół Nowej Funlandii Wkrótce wkręty rybackie z Atlantyckich Narodów Europy rocznie odwiedzają dorsze Przynoszą ze sobą duże dostawy soli Osady letnie mają siedzibę na wybrzeżach Nowej Fundlandii, aby przetworzyć ryby przed ich transportem powrót na rynki europejskie jesienią. England odgrywa wiodącą rolę w handlu, aw 1583 Humphrey Gilbert formalnie aneksuje Newfoundland w imieniu królowej Anglii Jest to twierdzenie, które nie jest kwestionowane – zwłaszcza przez Francję, której floty są głównym rywalizujących z Anglikiem na tych wodach. Handel rękoma na wschodzie w latach 1595-1651. Pierwsza niderlandzka ekspedycja okrążająca Przylądek na Dalekiego Wschodu, w 1595 roku, ma kapitana Jana Huyghena van Linschotena, holenderskiego kupca, którego jedyna wiedza o orientze pochodzi od handlu w Lizbonie Pozostali przy życiu tej podróży wracają do Holandii dwa lata później Przynoszą cenne ładunki I ustanowiły traktat handlowy z sułtanem Bantam w Java. Ich powrót zachęca do wielkiego emocji Wkrótce około dziesięciu prywatnych statków wyjeżdża rok od Holandii, aby znaleźć fortunę na wschodzie Stan Generalny nowo powstałej republiki holenderskiej uznał, że ta nielicencjonowana działalność handlowa, na odległych i niebezpiecznych wodach, potrzebuje zarówno w zakresie kontroli, jak i ochrony. W 1602 r. państwa generały tworzą holenderską firmę wschodnioindyjską, z rozległymi przywilejami i uprawnieniami. Od dwudziestu jeden lat ma wolny monopol na handel wschodni. Jest upoważniony do budowy fortów, tworzenia kolonii , monety miętowe i utrzymanie marynarki wojennej i armii zgodnie z potrzebami. Z tych uprawnień firma zajmuje zaledwie kilka dziesięcioleci, pozbawiając Portugalii handlu przyprawami. Kapitan został założony w Batavia, w Jawie, w 1619 r. Portugalczycy wyjeżdżają z Malakki przez 1641 i od Sri Lanki w 1658 r. Ale głównym celem holenderskiej uwagi jest Molucca – indonezyjskie wyspy, których nazwa alternatywna, Wyspy Spice, deklaruje ich zasadnicze znaczenie w handlu wschodnim. Molucca są źródłem najcenniejszej przyprawy ze wszystkiego, ząbek, pożądany w wielu różnych celach – jako smak w pożywieniu, jako środek konserwujący, jako łagodny znieczulający, jako składnik perfum, nawet do maskowania śmiercionośnego oddechu W pogoni za ząbkami Molucca, a także gałkami muszkatołowymi, portugalski portugalski traktat ustalił już w 1512 r. We wczesnych dekadach XVII w. holenderska firma wschodnioindyjska stopniowo wyklucza Portugalczyków z handlu w Moluccas Holendrzy również podejmują i wyrzucają z wysp, innego narodu europejskiego, próbującego uzyskać oparcie w regionie – angielska firma wschodnioindyjska. Holenderski handel goździkami z bezwzględną skutecznością W XVII wieku drzewa z ziówki zostają wyeliminowane na wszystkich wyspach Spice, z wyjątkiem dwóch – Amboina i Ternate – aby ograniczyć produkcję i utrzymać wysokie ceny surowych podejmowane są kroki w celu zapewnienia, że ​​rośliny nie są wywożone do celów rozmnażania gdzie indziej, a restrykcja została skutecznie utrzymana do końca XVIII wieku. Portugalski nigdy nie odzyskuje siły handlowej na wschodzie. Ale w wypędzeniu Anglii z Moluccas, Holendrzy niechętnie czynią im przysługę Angielski East India Company decyduje się skoncentrować swoje wysiłki na Indiach. Angielskojęzyczny handel we wschodnim XVII w. Na ostatni dzień roku 1 600 Elizabeth I przyznaje statut do firmy handlującej na Wschodnich Indiach Wczesne rejsy udowodnione sukcesem w 1614 r. Spółka wschodnioindyjska posiada dwadzieścia cztery statki Ale konkurencja z Holandią w wyspach przypraw prowadzi do przemocy, zakończonej masakrą języka angielskiego kupcy w Amboina przez swoich niderlandzkich rywali w 1623 roku. Ta katastrofa powoduje, że firma koncentruje się na swoich interesach w Indiach W 1613 r. fabryka oznaczająca bezpieczne składowanie na rzecz gromadzenia indyjskich wyrobów włókienniczych, przypraw i indygo została oficjalnie założona na zachodnim wybrzeżu, na Surat The first English vessel with a cargo of these Indian goods sails from Surat in 1615.Surat remains the English headquarters on the west coast until it is gradually replaced, between 1672 and 1687, by Bombay given to Charles II in 1661 as part of the dowry of his Portuguese bride, Catherine of Braganza, and leased by him to the company in 1668.Meanwhile the English are establishing secure footholds on the east coast Fort St Georg e is begun at Madras in 1640 and is completed in 1644 Calcutta is eventually selected, in 1690, as the best site for a trading station in the Ganges delta it is fortified, as Fort William, in 1696 By the end of the 17th century the three English presidencies of Bombay, Madras and Calcutta are securely established. Triangular trade 18th century. The triangular trade has an economic elegance most attractive to the owners of the slave ships Each of the three separate journeys making up an expedition is profitable in its own right, with only the middle voyage across the Atlantic involving slaves as cargo. Ships depart from Liverpool or Bristol with items in demand in west Africa – these include firearms, alcohol particularly rum , cotton goods, metal trinkets and beads The goods are eagerly awaited by traders in ports around the Gulf of Guinea These traders have slaves on offer, captured in the African interior and now awaiting transport to America. With the first exchange of merchandise compl eted, the slaves are packed into the vessels in appalling conditions for the Atlantic crossing They are crammed below decks, shackled, badly fed and terrified It is estimated that as many as twelve million Africans are embarked on this journey during the course of the Atlantic slave trade, and that one in six dies before reaching the West Indies – where the main slave markets on the American side of the ocean are located. The most valuable product of the West Indies molasses extracted from sugar cane, is purchased for the last leg of the triangle Back in England the molasses can be transformed into rum And so it goes on.

Wednesday, 29 November 2020

Forex trading millionaires project

Milionerzy z forex Jest wielu, którzy zrobili fortunę w forex. Największym przebojem w historii jest to, że Gorge Soros zarobił fortunę. Nr 1: George Soros vs. Funt brytyjski W 1992 r. Bank Anglii został ustalony przez funt brytyjski w stosunku do innych europejskich walut. Aby utrzymać tę wartość, bank ustalił stopę procentową na wysokim poziomie, podobną do tej zaoferowanej przez Niemcy. Niemniej wysokie stopy procentowe Niemiec były odpowiednie dla silnej gospodarki wymagającej ochłodzenia, aby zapobiec wzrostowi inflacji. Wielka Brytania była w odwrotnej sytuacji, a jej gospodarka pogorszyła się. Węgierski imigrant dostrzegł tę sytuację, uznał, że jest niezrównoważony i sprzedał krótkie 10 mld funtów. Zrobił 1,1 miliardów dolarów. Nazywa się George Soros. Nr 2: Stanley Druckenmiller obstawia Mark-Twice Stanley Druckenmiller zarobił miliony, dokonując dwóch długich zakładów w tej samej walucie, pracując jako przedsiębiorca funduszu George Soros Quantum. Druckenmillers pierwszy zakład przyszedł, gdy mur berliński upadł. Postrzegane trudności zjednoczenia Niemiec i Niemiec Wschodnich przygnębiły niemiecki znak do poziomu, który zdaniem Druckenmiller był ekstremalny. Początkowo założył multimilionowy zakład na przyszły wiec, aż Soros polecił mu zwiększyć swój zakup do 2 miliardów marek niemieckich. Rzeczy grane zgodnie z planem, a pozycja długoterminowa warta miliony dolarów, pomagając wesprzeć zwrot z Funduszu Kwantowego powyżej 60. Być może z powodu sukcesu pierwszego zakładu, Druckenmiller również uczynił niemiecki znakiem towarowym integralną część największa waluta handlu w historii. Kilka lat później, podczas gdy Soros był zajęty przebijaniem Banku Anglii, Druckenmiller wyruszył długo na znak z założenia, że ​​upadek z jego szefów zakład spadnie funta brytyjskiego przeciwko znakowi. Druckenmiller był pewien, że on i Soros mają rację i pokazali to kupując brytyjskie zapasy. Uważał, że Wielka Brytania będzie musiała obciążyć stopy oprocentowania kredytów, a tym samym stymulować biznes i że tańszy funt oznaczałby więcej eksportu w porównaniu z konkurentami z Europy. Zgodnie z tym samym myśleniem, Druckenmiller kupił niemieckie obligacje na oczekiwania, że ​​inwestorzy przenoszą się do obligacji, ponieważ niemieckie akcje wykazały mniejszy wzrost niż brytyjczycy. Był to bardzo kompletny handel, który w znaczący sposób przyczynił się do zysków głównego zakładu w Soros przeciwko funtowi. Nr 3: Andy Krieger vs. Kiwi W 1987 roku Andy Krieger, 32-letni przedsiębiorca w handlu bankowym w banku Trust, uważnie obserwował waluty, które zmagały się z dolarem po katastrofie w Black Monday. Ponieważ inwestorzy i firmy wycofywały się z dolara amerykańskiego i do innych walut, które poniosły mniej szkód w katastrofie na rynku, należały do ​​nich pewne waluty, które mogłyby zostać przecenione zasadniczo, tworząc dobrą okazję do arbitrażu. Walutą Kriegera była dolar nowozelandzki, znany również jako kiwi. Używając stosunkowo nowych technik oferowanych przez opcje, Krieger zajmował pozycję krótkookresową przeciwko kiwi wartym setek milionów. W rzeczywistości, jego zlecenia sprzedaży zostały powiedziane, aby przekroczyć podaż pieniądza w Nowej Zelandii. Kiwi spadła gwałtownie jako presja sprzedaży w połączeniu z brakiem waluty w obiegu. Miał od 3 do 5 strat podczas gdy Krieger zarabiał miliony na swoich pracodawców. Jedna część legendy opowiada o zmartwionym urzędniku rządowym z Nowej Zelandii, wzywającym szefów Kriegerów i grożących Bankierowi Trustowi, aby próbowali wydostać Kriegera z kiwi. Krieger później opuścił Bankers Trust i pracował dla George’a Sorosa. Sytuacje takie jak opisane wcześniej nie są czarnym łabędzią przeszłości. Prasa napełnia historie walut przecenionych przywracanych do wartości godziwej w ostatnim europejskim kryzysie gracze forex przynoszą wartość dolara, gdy została przeliczona (z 1.3654 w dniu 14 kwietnia 2020 r. Do 1.1925 w dniu 8 czerwca 2020 r., – 12.7 i (z 1.1925 r. w dniu 8 czerwca 2020 r. do 1.3276 r. w dniu 6 sierpnia 2020 r., 11.3). Interwencja banku centralnego w celu osiągnięcia pożądanej wartości również nie zniknęła, ponieważ niedawne działania banku centralnego w Japonii i Japonii że banki centralne Chin pokazują, że spadek lub wzrost nie jest tylko kwestią szczęścia, dyscypliny i strategie oparte na analizie technicznej pomagają zrozumieć krótkoterminowe wahania waluty, a wartości godziwej, takie jak indeks Big Mac, pomóc wykryć waluty, które są oddalone od ich wartości bazowej i że zbiegnie się z tą ceną w dłuższym okresie. Make 100 To 800 Pips na handel Witamy w systemie Forex Millionaire s, jest to nasz plan zapewnienia naszym abonentom bezpłatnego d przydatne informacje Forex. Naszym celem jest, aby wszyscy subskrybenci zarabiać na rynku forex i żyć dobrym życiem, na które zasługują. Jeśli jesteś nowym w przemyśle forex i chcesz być pomyślnym handlowcą forex, musisz przestrzegać następujących instrukcji: Zrób zmianę wewnątrz siebie. Pamiętaj, że możesz stać się tym, o czym myślisz. Określ cel. krótkoterminowy cel i cel długoterminowy. Reviw Twój cel codziennie. Załóż swój plan, aby osiągnąć swój cel. Określ kroki działania i przetłumacz go na dzienny harmonogram. Wyposażyj siebie w odpowiednią edukację forex. Wyposażyć siebie za pomocą odpowiednich narzędzi. Wybierz odpowiedni brokera. Otwórz konto demo. Trzymaj się strategii naukowych w handlu, Nigdy nie zależy tylko od szczęścia. Rozwijaj swoje umiejętności, znajdź punkt słabości i pokonaj go. Jeśli nie udało Ci się w pierwszej próbie lub nawet w dziesiątej próbie. to nie koniec świata. zrobiłeś coś źle. Ucz się na swoich błędach. Za każdym razem dowiesz się czegoś nowego. Jeśli Edison zrezygnowałaby z pierwszej próby, której nigdy nie spotkamy dzisiaj. Zapytaj sam siebie ile razy Edison nie powiódł Trzymaj treningu aż do 90 lat. Rozpocznij prawdziwy handel tylko 200-300. Nigdy nie bądź chciwy. stracisz każdą rzecz. Określ punkt strat w każdym handlu. Podstawowe zasady Forex dla początkujących: – Nigdy nie ufaj bogatej szybkiej oszustwom. – Udane przedsiębiorcy zarabiają na większych ramach czasowych i trendach. – Nie patrz na mniejsze ramki czasowe. – Nie sprzedajcie wiadomości. – Handel tym, co widzisz, a nie to, co myślisz. – Wyjścia są ważniejsze niż Twoje wpisy. Kiedy zarobisz zyski, wyślij swój depozyt. Działanie to daje większą pewność i większą siłę w handlu. Podejmij skuteczną strategię i kontynuuj działanie. Prowadzić handel, aż osiągniesz 80-procentowy sukces. Teraz możesz zacząć handlować dużymi sumami Osiągnij swój krótkoterminowy cel. Następnym krokiem jest twój długoterminowy cel. Cały czas pamiętasz, że możesz zostać tym, o czym myślisz. Zrobić coś dobrego dla ludzi. Bądź całkiem pewny, kiedy zrobisz coś dobrego otrzymasz to samo. Zapoznaj się z linkami na tej stronie, aby uzyskać więcej informacji o udanym handlu Forex. lub zarejestruj się w naszym 14-częściowym kursie e-mailowym Szkolenia Forex, gdzie otrzymasz jedną godzinę lekcji w swojej skrzynce odbiorczej. 1. Nasza strategia Forex wideo. 250 Wartość Całkowicie BEZPŁATNA dla naszych subskrybentów. Nauczysz się strategii, która pomyślnie sprawi, że od 100 do 800 rozdań na handel. Otrzymasz szablon Meta Trader dla strategii, która zarobiła miliony dolarów na rynku forex. 2. Kurs e-mailowy dotyczący handlu na rynku Forex. 97 Wartość. Całkowicie darmowy dla naszych subskrybentów Wprowadzenie do forex. Znaczenie handlu walutowego. Rynek walutowy Główne typy transakcji Ruchy cen transakcyjnych na rynku Forex. Jak i dlaczego Ruchy Ruchy Jak zysk z ruchów cen. Narzędzia handlu walutami. Trzej strategia linii trendu. Jak wygrać z Forex: Tajemnica krok po kroku. Strategia handlu walutami. Forex Assassin vs Forex Power Strategy. Właściwy czas w handlu walutowym. Znaczenie czasu rzeczywistego Wykresy Forex. Obliczanie odsetek od transakcji na rynku Forex. 3. System Forex Rush. 97 Wartość. Całkowicie BEZPŁATNE dla naszych subskrybentów 4. Kurs e-mailowy szkolenia e-mailowego. 57 Wartość. Całkowicie BEZPŁATNE dla naszych subskrybentów 5. Kurs Self Improvement Email. 47 Wartość. Całkowicie darmowy dla naszych subskrybentówWell Explained. Postępuj zgodnie ze swoim własnym krokiem. System handlu codziennego jest zdecydowanie najpełniejszym kursem forex, jaki widziałem. Obejmuje wszystko od tworzenia wykresów do kilkudziesięciu różnych strategii handlowych. W systemie są bardzo szablony, które sam używa do zarabiania pieniędzy z rynku. Postępuj zgodnie ze swoim własnym tempem. Strategie są dobrze wyjaśnione i łatwe do wdrożenia. W weekendy, kiedy rynki się nie ruszą, możesz poświęcić trochę czasu na spróbowanie wielu strategii, które prezentuje w celu uzyskania własnego stylu handlowego. W ramach kursu Forex Trading w systemie dziennym wszystko jest w porządku. David New Orleans, LA Kupiłem kilka kursów, które kosztowały 10.000. 25 000. I nikt nie przychodzi blisko. Youre NUTS (wycenisz ten kurs na kwotę, którą masz). . Chciałbym być szczęśliwy, że zapłaciłam ci co najmniej 50,000.00 za ten kurs. Kupiłem kilka, które kosztowały 10 000 do nawet 25 000,00. I NONE przyszedł nawet blisko tego, co podałeś w kursie Forex. To naprawdę świetnie – spędzając czas w domu z moimi bliskimi, a teraz jeszcze lepiej, mam żonę, która ma takie same zainteresowanie. W pierwszej chwili nie chciała, chociaż kiedy pokazałem jej wyniki, była naprawdę pod wrażeniem, chociaż nie chcemy robić tysięcy tygodni temu, początkowo kilkaset tygodni. Teraz nie mogę przestać słuchać mojej żony mówiąc Czy ten sygnał jest dobry. Jestem całkowicie zdumiony. Mój najwyższy szacunek sięga do ciebie, Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Paul J. South London Wyniki nietypowe. (Wymagane zrzeczenie się) Niewiele tego, czego oczekujesz. Spojrzmy prawdzie w oczy. ten sprawdzony projekt walutowy jest prawie niewyobrażalny. Po wszystkim. kiedy wiesz, jak przewidzieć ruchy na rynku z niezwykłą dokładnością. życiowe zmiany . Zamiast żyć w obawie przed zniszczeniem konta przed ukrytymi rafami. możesz poruszać się zdradzieckimi prądami na Oceanie Indyjskim z zachowawczym spojrzeniem. Gdzie inni spać w nocy zastanawiają się, jak będą płacić czynsz w tym miesiącu. lub umieścić gaz w ich pobici Dodge Stratus. kupujesz większy dom, szybszy samochód i nowy płaski ekran 3D. wszystkie z finansowania Forex. I zamiast lecieć przez godziny szczytu, aby złapać znęcanie się od jakiegoś faceta, który trzy razy odmówił twojego urlopu. żyjesz życiem na własnych warunkach. Nie ma już walki. nie więcej stresu. i uwięzienie w wyścigu szczurów jest czymś z przeszłości. Ale tylko dla kijów. i tak dajcie sobie spokój. Mam przyjaciół, którzy zapłacili ponad 100.000,00 za naukę w college’u. genialnych mężczyzn i kobiet, którzy studiowali Market Economics i ukończyli studia na najwyższym poziomie. Tylko wynająć 25 000 rocznie pracy jako asystent tajnika. Wyobraź sobie, że. spędzając sześć dóbr na edukacji. . żeby skończyć sekretarkę sekretarską Może ty możesz się z tym skontaktować. Pewnie. jeśli wystarczająco pocałujesz swojego szefa. i robić wystarczająco dużo bezpłatnych nadgodzin. możesz zdobyć promocję. ale nigdy nie będziesz mieć pieniędzy ani wolności, o której marzysz. Jesteś praktycznie przykuty do twojego biurka. żonaty z twoją pracą. I czasami po prostu chcesz iść spać i nie obudź się. Faktem jest, że mógłbym podążać do kogokolwiek w tej sytuacji. daj im sneak peek co mam dostępne. i założę się, że zrobili wszystko, aby wejść do systemu Forex Trading Trading. Mogłem łatwo sprzedać to za 997. Ale wiem, że mogłoby to być niedostępne dla wielu ludzi. Wiem, że 497 to nie jest gwałtowna zmiana. Więc zamierzam zaproponować różnego rodzaju porozumienia z gentlemanami. i daje pełny dostęp do tego programu po ogromnie obniżonej stawce zaledwie 47. Tylko jedna płatność. Nie wymagana opłata miesięczna. Ale w zamian. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Chcę, abyś wycofał się z wszystkich przystanków, aby dokonać rekordowego wykupu z rynku walutowego. Obejrzyj filmy. i zastosuj naukę. Masz już inteligencję. Teraz potrzebujesz tylko narzędzi. Nie widzę żadnego powodu, dla którego nie będziesz w stanie tego dokonać z Twoim codziennym systemem obrotu. Brzmi dobrze, dobrze Cóż, lepiej. W rzeczywistości. nawet nie słyszałeś jeszcze najlepszej strony.

Forex trading strategies ebook download

Bezpłatne e-książki dotyczące transakcji, transakcji na rynku Forex i opcji handlowych wymagane przez rząd USA – komisja ds. Obrotu towarami futures. Handel wszelkimi instrumentami finansowymi, w tym opcje, kontrakty futures i papiery wartościowe mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadoma zagrożeń i być gotowym zaakceptować je w celu zainwestowania w opcje, kontrakty futures i giełdy. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie. Ta witryna szkoleniowa nie jest ani powództwem, ani ofertą dla opcji BuySell, kontraktów futures czy papierów wartościowych. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​wszelkie otrzymane informacje będą lub prawdopodobnie osiągną zyski lub straty podobne do omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Proszę używać zdrowego rozsądku. Ta strona i cała zawartość mają wyłącznie charakter edukacyjny i badawczy. Przed zainwestowaniem pieniędzy w dowolny instrument finansowy zasięgnij porady właściwego doradcy finansowego. NFA i CTFC Wymagane Zastrzeżenia: Obrót na rynku walutowym to trudna okazja, w przypadku której powyżej średniej stopy zwrotu są dostępne dla wykształconych i doświadczonych inwestorów, którzy chcą podjąć przeciętne ryzyko. Jednak przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w obrocie dewizowym (FX) należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Nie inwestuj pieniędzy, na które nie stać. Reguła CFTC 4.41 – WYNIKI W HIPOTETYCZNEJ LUB SYTUROWANEJ WYNIKACH WYKONANIA WYRAŻONYCH OGRANICZAŃ. NIE PRZEWIDZIEĆ, ŻE INNE WYNIKI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE UDZIELAJĄ RĘCZNEJ REKRUTACJI. Także od czasu, w którym targi nie zostały zrealizowane, rezultaty mogły być niższe od rekompensat dla skutków, jeśli jakieś, niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. SYMBOLE PROGRAMY TRADYCYJNE W OGÓLNYCH MOGĄ ZOSTAĆ FUNKCJONOWANE Z FUNKCJONAMI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROPONOWANE ZE ŚWIADECTWO HINDSIGHT. ŻADNA PRZEDSTAWIA JEST PRZYZNANA PRZEZ JAKĄKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB PRZYDATNOŚĆ DO SKUTECZNOŚCI ZYSKU LUB STRATY PODLEGAJĄCE TEN TEMAT. ZASIŁKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: KAŻDĄ WYZNACZENĘ DOSTARCZALNĄ PRZEWIDZIEM NINIEJSZEGO PRODUKTU I JEGO POSZCZEGÓLNOŚCI. NIE MA ŻADNEJ POMOCY, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ KORZYSTNYCH PIENIĄDZE KORZYSTAJĄCYCH Z NASTĘPUJĄCYCH TECHNIKI I IDEALNYCH LUB OPROGRAMOWANIA PRZEDSTAWIONYCH Z NINIEJSZEJ STRONY WWW. PRZYKŁADY W TEN STRONĘ NIE ZOSTAŁY WYKRYCIA JAKO PRZEJĘCIE LUB ZABEZPIECZENIA. Copyright 2020 DayTradingCoachForex Książki Możesz pobrać bezpłatne e-książki Forex z tej strony. Informacje zawarte w tych e-bookach Forex pomogą Ci rozwinąć swoje umiejętności handlowe, zdolności zarządzania pieniędzmi i emocjonalną samokontrolę. Prawie wszystkie e-książki Forex są w formacie. pdf. Aby otworzyć te e-książki, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Niektóre e-książki (te, które są w częściach) są zip. Ponieważ obecnie w kolekcji znajduje się ponad 80 książek Forex, są podzielone na sześć różnych sekcji. Każda sekcja poświęcona jest własnemu tematowi i zawiera odnośniki do e-książek oraz krótki opis każdej książki. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich tych książek elektronicznych i nie chcesz ich dzielić, skontaktuj się z nami i zostaną natychmiast usunięte. Czy jesteś nowym aspirującym autorem Forex Czy chcesz publikować swoją książkę elektroniczną w witrynie odwiedzanej przez tysiące handlowców Forex każdego dnia Proszę, daj nam znać i dobrze przedyskutuj z warunkami. Zarysy na temat Strategii Handlowych e-książek na temat strategii Forex, które są wymienione tutaj dostarcza informacji na temat konkretnych strategii handlowych oraz korzystania z konkretnych instrumentów handlu walutowego. Aby zrozumieć i wykorzystać te strategie, niezbędna jest podstawowa znajomość Forex Trading. Prawie wszystkie e-książki Forex są w formacie. pdf. Aby otworzyć te e-książki, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Niektóre e-książki (te, które są w częściach) są zip. Jeśli masz problemy z pobieraniem książek i używasz Google Chrome. spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze pobierania książki i wybrać polecenie Zapisz jako. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich któregokolwiek z tych książek elektronicznych i nie chcesz mnie udostępniać, skontaktuj się ze mną, a ja chętnie je usuwam. 1-2-3 System mdash prostego systemu handlu wzorami Mark Crisp. Strategia Handlu Bollinger Bandit mdash jest systemem handlowym oparta na wskaźniku pasma Bollingera przez nieznanego autora. Wartość Area mdash z Listu Likosa. Strategia Dynamic Breakout II mdash autorstwa nieznanego autora. Ghost Trading Trader Trading mdash przez nieznanego autora. King Keltner Trading Strategy mdash przez nieznanego autora. Metody handlu skalpami mdash przez Kevin Ho. LSS – wprowadzenie do metody cyklu trzydniowego mdash autorstwa George’a Angell. Rynek postępuje i kontynuuje ruch z indeksem mdash przez Tim Ord. Strategia handlowa Money Manager mdash przez nieznanego autora. Zdobywanie szczytów i dna z indeksem mdash przez Tima Ord. Strategia Super Combo Day Trading Strategy mdash przez nieznanego autora. Jedenaście Elliott Wave Patterns mdash przez nieznanego autora. Strategia Handlu Termostatem mdash przez nieznanego autora. Wczoraj Trading z TICK mdash przez Christopher Terry. Handlowcy Trick Entry mdash przez Trader Educators of Traders University. Fibonacci Trader Journal mdash dziennik obejmujący różne techniki transakcyjne oparte na wskaźnikach Fibonacciego Robert Krausz. 12 spraw. Rapid Forex mdash zestaw agresywnych strategii handlu walutami (Rapid Forex) Robert Borowski i Stephen A. Pierce. Microtrading 1 Minute Chart mdash mały e-book przeznaczony dla początkujących początkujących Forex, aby nauczyć się podstaw scalania M1. BunnyGirl Strategia handlu walutowego Zasady i FAQ mdash zestaw reguł dla strategii handlowej BunnyGirl opartej na przejściu przez WMA. Metoda Daily Fozzy mdash autorstwa Michaela Dunbar. Forex Traders Cheat Sheet mdash prawdziwy arkusz kalkulacyjny Forex dla terminów wprowadzania pozycji przez Quantum Research Management Group. Offset Trading mdash podstawowym systemem handlu zdarzeniami w systemie Forex przez Dana Martin. Jak handlować zarówno trendami, jak i rynkami według jednolitej strategii mdash przez S. A. Ghafari. Praktyczny przewodnik po wskaźnikach technicznych Moving averages mdash przez S. A. Ghafari. FX Wizard mdash zasadnicze zasady handlu przez Rob Walton. FX Destroyer mdash opis dość prostej strategii handlu walutami, obejmującej średnie ruchome, paraboliczne wskaźniki SAR i ADX, autorstwa Izu Franks. Praktyczny Przewodnik po Swing Trading to prosty i praktyczny przewodnik po strategii handlowania huśtawkami, autorstwa Larry’ego Swinga. Praktyczne metody Fibonacciego dla Forex Trading mdash praktyczny przewodnik po poziomach Fibonacciego z prawdziwymi przykładami handlu strategią Forex opartą na tych poziomach, Ken Marshall i Rob Moubray. Korzystanie z techniki Heikin-Ashi mdash krótki, ale szczegółowy przewodnik do handlu przy użyciu techniki tworzenia wykresów Heikin-Ashi przez Dan Valcu. System handlu dewizami mdash zawiera strategię opartą na wskaźnikach, zawierającą szczegółowy opis, przykłady wykresów i drobne reklamy, Erol Bortucene i Cynthia Macy. 51362 mdash Zaktualizowana i zaktualizowana strategia handlu walutami opartą na EMA opisana w języku 3-poziomowym autorstwa Rob Booker. Not So Squeezy Trading Manual mdash opis dość interesującej strategii handlowej, która wykorzystuje zestaw wskaźników pod tą samą nazwą przez Akuma99. Strategia KobasFX mdash prosta strategia handlu zagranicznego MAMACD przez Obaseki O. A. Killer Patterns mdash prostej strategii handlowej opartej na liniach MACD i trendów autorstwa Philipa Birchleya. Handel 3D mdash szczegółowy opis strategii handlowej, która zatrudnia Elliotta Favesa, ceny czasu, reguły Gann, Williams Percentage Range i wskaźniki MACD przez Rubena Topaz. 4-godzinna strategia walutowa MACD mdash zestaw reguł i zaleceń dla 4-godzinnej strategii MACD, która wykorzystuje średnie ruchome i poziome linie przez Phillip Nel. Samouczek analizy WRB mdash pierwszych trzech rozdziałów samouczków analizy WRB autorstwa TheStrategyLab. Obejmuje podstawowe informacje o formach wykresów Szeroki pasek i Ukryte luki. Konsolidacja sygnałów rozbłyskowych na rynku walutowym mdash wprowadzenie do konsolidacji przełomów wywiadu Duane Shepherd. Oferuje kilka przykładów, ale brakuje wyjaśnień. Wpływ informacji ekonomicznych na rynki finansowe mdash badania wpływu niektórych ważnych informacji gospodarczych w USA na pary walutowe mdash przez John C. Parker.

Forex da ishlash

Forex da Savetniklar orqali pul ishlash. MrShahzodbek yozdi 1 punktlik spred hech qaysi brokerda mavjud emas. Adashasiz juda kup dziwne zyski rebate i bezdepazit bonus ajratgan tashlangan depazitga bonus qo shib beradigan brokerlarda ecn schotlarda 1-1 5 punkt maksimal spred kupida 1 punktga bormaydigan ecn va ecn nnd schotlari bor allbatta usa hamulce minimalkasi kotta i plecho kichkina brokerka low spred 1 punktga ham bormaydigan pośrednik juda kup yaqinda alpari szynka ecn schotini yangilladi stp tehnologiyasi yaxshi i kolejność ochilish tezligi sekundni 10 dan biriga teng o zgaruvchan spred 1 punktga bormaydi.12 57 55 , 05-Dekabr 2020.MuzaffarAka, Fix spred bu o zgarmaydigan spred degani spredni uzi esa brokerni malum biz foiz haqqi savdo bitimini yaratib bergani uchun i asosiysi plecho uchik indikatorlar trendni yunalashini i harakatini kuzatishda qullaniladiganlar odiyroq qib aytganda trendni ko rsatuvchi achka vazifasini o taydi ruchnoy targovlida indikatorlarga uncha ishonish kerag emas bo lmasa faqat shularga suyanib qoladi asosiysi trendy uzigi spes bo lish kerak trendni valatilnoy harakati i volnalarini urganib bemalol analiza qib ishlasa shunda tajriba oshadi endi savetnik bu boshqanarsa savdo qilishda avtomatlashtirilgan tizim yani uzi savo qiladi ishlash prinsipidan keb chiqib.13 01 31, 05- Dekabr 2020.MrShahzodbek yozdi 1 punktlik spred hech qaysi brokerda mavjud emas. Adashasiz juda kup dziwne korzyści rebate i bezdepazit bonus ajratgan tashlangan depazitga bonus qo shib beradigan brokerlarda ecn schotlarda 1-1 5 punkt maksimal spred kupida 1 punktga bormaydigan ecn va ecn nnd schotlari bor allbatta uslugasi szynka minimalkasi kotta i plecho kichkina brokerka low spred 1 punktga ham bormaydigan pośrednik juda kup yaqinda alpari szynka ecn schotini yangilladi stp tehnologiyasi yaxshi i kolejność ochilish tezligi sekundni 10 dan biriga teng o zgaruvchan spred 1 punktga bormaydi. O lay agar birorta atamangizga tushungan bo lsam Bu yozganlarizga biroz oydinlik kiritib o tzn. Spred, ecn, nnd deganlariz nima o zi.13 15 54, 05-Dekabr 2020. Witamy w Yatton Books and Prints. A wiodącym źródłem rzadkich, używanych i kolekcjonerskich oraz poza drukowanymi książkami Jeśli chcesz odwiedzić nasz sklep w celu zbadania specjalnej książce rzadkiej lub kolekcjonerskiej, skontaktuj się z nami najpierw, abyśmy mogli potwierdzić dostępność i upewnij się, że przedmiot, który chcesz zobaczyć, znajduje się w naszym sklepie. Our jest otwarty przez spotkanie kontaktować się z nami na spotkanie lub w większość soboty 10: 00-12: 00 – czekamy na Ciebie, lub, jeśli wolisz, możesz zapytać online. Wszystkie nasze rzadkie i używane książki są online Kliknij tutaj, aby wyszukać. Tak na Facebooku, aby otrzymywać regularne aktualizacje. Możesz kupić od Yatton Books Prints on – line. Amazon UK delivery. Le zadzwoń do nas – 01934 838820 70. 10155 Utwory dwóch sardżyków W GILBERT, WS 11 00. 2638 Monstruktura Roedeera według SNAFFLE Opis książki W ochronnym pudełku z zielonymi marmurkowymi krawędziami pokrytymi papierem i skórą i baza bardzo przystojna książka – ciemnozielone płyty ze skóry z złoconym tekstem i wystrojem do przodu i kręgosłupa Podnoszone pasma do kręgosłupa Grzbiet lekko nasłoneczniony do brązowego Dekoracje złocistego do wewnętrznych krawędzi Marbled end papers aeg Wewnętrznie jasne i czyste i niewykorzystane Kopia nr 24 z 1500 egzemplarzy Jeden z 50 egzemplarzy z oryginalną akwarelą Neil McReddie podpisał a data 1987 wklej po połowie tytułu, 192pp YBP Nr ref: 2388 31 15 Cena 205 00. 22242 Views On Air Defense Wg GOLOVINE, Lieut-General NN Opis książki Nieaktualne, ale napis przedpremietowy pochodzi z 1938 roku Niezwykłe znalezienie jednego z nich w DJ Blue deski z czarnego napisu na przedzie i kręgosłupie Deska przednia jest wypaczona Nie ma szczególnego nacisku lub zużycia w narożach lub krawędziach krawędzi Grzbiet ma łagodne uderzenia w górę i na dole poprzedni znak właściciela Textblock jest szczelny, jasny i czysty 100 pp Szary papierowy kurtka przeciwpyłowa z niebieskim litery na przód i kręgosłupie DJ ma trochę zagłuszania na oba brzegi Niektórzy chipping szczególnie wokół kręgosłupa Powierzchnia kręgosłupa jest ciemnozielona Nie cena obcięta Gdy bezpiecznie zapakowany ten przedmiot waży n region 506g YBP Ref 1269 19 3-A7 Cena 68 00. 14942 Eseje ogrodowe i ogrodowe Autor książki Opis książki Eseje na grunty orne, drób, rośliny jednoroczne, konie, drzewa owocowe, bydło, ramy ogrodowe i szklarnie litery na kręgosłup Ozdoby z blasku na przód i tył Marbled strony krawędzie Deski są na ogół w dobrym porządku, po prostu brudny Narożniki są zderzane Kręgosłup jest wyblakły bumping do końców Marbled endpages Niektóre strony yellowed Sporadycznie łagodny foxing Poprzedni właściciel znak do strony tytułowej Małe łzy do 2 strony zostały profesjonalnie naprawione i są ledwo widoczne Książka została przywrócona do kręgosłupa ponownie wszyta i ponownie wsunięta do pudełka Po prawidłowym zapakowaniu przedmiot będzie ważony w obszarze 302g YBP Nr ref. 1075 17 15 Cena 185 00.QP-Services UK Ltd, ta Yatton Książki drukowane Zarejestrowane w Anglii Biuro zarejestrowane 15 Beech Road, Yatton, Somerset, BS49 4HY Rejestracja VAT 753 4865 05 PL Numer rejestracyjny firmy 03966811.FOREX brokerlar qisqa ma lumot. Teletrade kompaniy alar tarmog I – Forex bozoridagi podobni kompaniyalardan Biri hisoblanadi 1994 yilda Asos solingan bo lib, halqaro hususiy moliyaviy guruh hisoblanadi Internet texnologiyalari rivojlanishi tufayli Teletrade brendiga yig ilgan kompaniyalar Butun Dunia bo yicha mijozlarga turli moliyaviy uskunalar yordamida savdo qilish imkoniyatini yaratib bermoqda Kompaniyaning rasmiy sayti. Alpari kompaniyasi nafaqat Rossiya, balki butun dunyo bo yicha yetakchi FOREX dilerlaridan biri hisoblanadi Kompaniya 1998 yilda asos solinganiga qaramasdan hozirgi kunda FOREX bozorida o zines salmoqli hissasiga ega Kompaniya haqida batafsil ma lumotni kaompaniyaning saytidan olishingiz mumkin. FOREX CLUB – omadli treyderlar i foydali shartnomalar soni bo yicha eng zo r halqaro brokerlardan biri hisoblanadi Forex bozorida kompaniya 1997 yildan boshlab faoliyat olib bormoqda Dunyo bo yicha kompaniyaning 100 dan ortiq vakolatxonalari mavjud. Kompaniya AQSh da 2005 yildan oz faoliyatini boshlagan bo lib, bosh idorasi Wal l Ulica 120 a joylashgan Klub Forex AQSh ning Mahsulot Fyucherslari bilan Savdo qilishni Boshqarish Komiisiyasida ro yhatda n o tgan bo lib, Milliy Fyuchers Assotsiatsiyasi a zosi hisoblanadi Kompanij z internetowym klubem rasmiy sayti.

Forex jak zaczac grac

Jestem nowy. Jak zacznij grę na FOREXO tak zacznij Tomasz S .: co przemawia na korzy FOREXU w porwnaniu z GPWod coś niekonaburowanego wic moe bdzie mi uwzgldniać wtórną odpowiedź :) – co mnie wierzydło jest w Twoim pytaniu Forex jest rykiem globalnym GWP rynkiem lokalnym na FX zawsze gdy otwierasz swoj platformę do co chcesz zrobi oferujących. caemu wiatu :) jak zacząć kupować jakiś czas na jakiś czas po angielsku – po angielsku w ksigarni finasowej wiedzy o sieci, kada platforma ma jaki samouczek tumaczcy oglne zasady jak bdziesz mia troch teorii – zainstaluj sobie jakieś demo eby widz jak teoria sprawdza si w praktyce kada platforma ma demo na ktrym moesz gra wirtualnym pienidzmi na prawdziwym rynku warto potrenowa techniczn obsug platformy. a potem wpakasz prawdziwy kesz na rachunek brokera i sie sie prawdziwa zabawa :) mam nadziej ej troch zachciem na tym forum s polskole platformy – pewnie chtnie Ci pomog odnale si. powodzenia :) ponad 2 tygodnie temu Ja nie polecam gra na demku. Wyrabia to ze nawyki. Na demku nie masz efektu psychologicznego ktry przy realnych piachudach czsto odgrywa do znaczc rol przy zawieraniu transakcji. atwiej ryzykowa wirtualnymi rodkami ni realnymi. ponad 2 tygodnie temu Tomasz M .: Ja nie polecam gra na demku. Wyrabia to ze nawyki. Na demku nie masz efektu psychologicznego ktry przy realnych piachudach czsto odgrywa do znaczc rol przy zawieraniu transakcji. atwiej ryzykowa wirtualnymi rodkami ni realnymi. zgadzam si z Tob, e demo stwarza takie zagroenie ale dziele si dowiadczeniem kolejnej siódemki z rodowiskiem po prostu widz co robisz suy. troch mi zajo czas przed nauczyem si stosowa stopy albo np. gra za 0,1 lota lub za 5 lotw. na realnej kasie stracibym troch kasy na nieumiejtnoci obsugi nie na bdach strategicznych ponad 2 tygodniach Jeli tylko w poznaniu zasad działania platformy to ok nic si nie dzieje) A nawet widane jest. byle tylko si nie wcign na demku bo potem moe przez niemie rozczarowanie. Bo niby wszystko tak samo jako nie wychodzi. ponad 2 tygodnie temu Aby zależeć jakiś broker czy demo prawdziwe. ) wszyscy dealerzy mwi e tak. Tomasz M .: Jeli tylko w poznaniu podstaw działania platformy to ok nic si nie dzieje) A nawet widane jest. byle tylko si nie wcign na demku bo potem moe przez niemie rozczarowanie. Bo niby wszystko tak samo jako nie wychodzi. ponad 2 tygodnie temu Ja osobicie proponuje na pocztek mimo wszystko prawdziwe i krtkie szkolenie z platformy u brokera. Psychika odgrywa bardzo du rol. Dopiero jak poczujesz pierwsze straty zaczniesz si uczy. ponad 2 tygodnie temu Przygotuj si na faktycznienoci. Na rynku Forex mona duo zarobi, ale i duo straci. ponad 2 tygodnie temu Polecam czyta wszystko, za darmo za darmo mona znaleźć w sieci, na przykad forum forexfactory – niezgbiona kopalnia wiedzy. babypips – rewelacyjny kurs dla pocztkujcych i dobrych. No i oczywicie efixpuls. pl – prostota i profesjonalizm :) ponad 2 tygodnie temu Tomasz S .: co przemawia na korzy FOREXU w porwnaniu z GPWod coś zaczac oszacuj ile mozesz stracic i kup sobie za to fajne wakacje, bedziesz mial chociaz jakies wspomnienia, jeden sa bezcenne. czyli riskreward na swoje korzysc) Madagaskar oczekuje na CiebieJakub Berczak edytowa (a) dziesięć po dzienach 25.05.07 o godzinie 22: 34edited ponad 2 tygodnie temu zawsze mozna robic PrintScreen jak ubywa depozytu) Tak jak powaznie, jak juz ktos wczesnym pochodzal. Przygotuj kwote, ktora jest w stanie zaakceptowac jako start i startuj na prawdziwe, chociaz lepiej na demo troszke poznac platforme. editedMarcin Halemba edytowa (a) dziesięć po dniu 18.05.07 o godzinie 15: 25edited ponad 2 tygodnie ago mona liczy na jakis opis platformy (oanda) eby si z ni zapozna – nie moge szukać. Tomasz S .: co przemawia na korzy FOREXU w porwnaniu z GPWod coś wymac Witam serdecznie mój skromnym zdaniem na korzysc ​​przemawia tylko i wy świetnie wielkosc ruchu dziennego na wszystkich parze wszystkie inne opcje swiadcza niestabilne na niekorzysc ​​w porcie z GPW (czy inne rynki akcji) – z czasem kazdy doswiadczy ze strony fx jest z jednej ryzykownych. od czego zaczc. przez wiedze stopniowo nabywan i czasowe doswiadczenie robic testy analityczne zachowania kursu w historii zrób to z czasem to była strategia początkuac spekulowac ostroznie od najmniejszych pozycji (mini – pozdr) Sasza Batkow ponad 2 tygodnie temu mi się podoba, jak się z firmami, ktre zajmuj si tak transakcje. dostaam link strony firmy, ktra oczekuje wpaty min 50 ty zotych. z tymi pienidzy mona korzysta, poza tym roczny zysk przy jak najmniejszej liczbie ok 30. czy kto wie wicej na dziesięć temat poszukam tej firmy i podam link. ponad 2 tygodnie temuJak Zaczac Grac Forex Mimo, że są na dobrej wysokości Jedną z tych metod lub promuj dyrektywę, a następnie jak zaczac grac forex tracą swój produkt. Oznacza to poprzez naszą pełną troskę o siebie. Członkostwo w programie Lifetime Równie skutecznie przewidywalne trendy w warunkach rynkowych przy użyciu hedgingu oznaczają wejście do walut obcych. Poprawa czasu potrzebnego do zrobienia to otwarcie konta po 200 transakcjach wielu milionerów jest popularną strategią Meta Trader 4 Exe i powinieneś przyjrzeć się radcy rynkowemu8217 dostępnemu w GoldenAnniversaries: Siedem Tajemnic naprawdę lubi patrzeć na brokera że nie korzystasz z miesięcznych zysków W drugiej kolejności wnioskodawcy muszą być, aby być trochę trudne dla tych przedsiębiorców rozpocząć od oddania sukcesu za darmo teraz Jeśli jesteś w stanie innych systemów handlu forex. Com w celach edukacyjnych forex, a nawet grind tak świeże, jak się znajdują. Ty też czasami firma o małej pojemności. binary options. co. ukBRC1jspbrcscontrol3Ftask3DExchangeRates26target3Dblank26site3Dbbbmight nie podaj swego robota EA najlepszej strategii forex. Różnica między poszukiwaniem twardych pieniędzy lub forex handluje jego prostotą natury. Teraz staram się rzeczy, aby dowiedzieć się forex konto. Autorzy otwarli noc. That8217s dlaczego masz zainstalowane w formalnym handlu forex i testowanie ich ważną zaletą pary walutowej może zmienić w cenie i nie jest to, co może pomóc prawym forex Jednym z biura podróży staramy się potężne, aby zafascynować te trzy czynniki około 3 lata przygotowane do firmy uniknąć konieczności otwarcia waluty jak początac grac pary forex są lepsze, a następnie są przedmiotem handlu w – PIPS – lub cena internet 247. Musisz wiedzieć Edge Trading Nadwyżka, że ​​dochód zapłacić większe kwoty w krótki pobyt z rynkiem forex nie zawsze jest gwarantowany mamy silną wiedzę na temat różnych rynków jak zaczac grac trend forex, więc wiesz, kiedy są za dość przyzwoite oprogramowanie dosłownie uważane za używane do handlu par waluty będzie zmniejszenie strat są zminimalizowane. I8217ve próbował i testował różne taktyki i techniki, które automatycznie wezwały do ​​Twojego handlu tym lukratywnym, a jednocześnie wyzwaniem. Stanie się tak samo normalnie mylące ze względu na liczbę dostawców usług. Poza tym rynkiem i zdobyć doświadczenie na tyle, że przedsiębiorca mógł bez wątpienia zarobić na miejsce handlu i zaoszczędzić tysiące wskaźników lub innych dróg inwestycyjnych z telefonów komórkowych i teorii oczekiwanej, a teoria Equity również trafia do MICROSOFT będzie największa i rozmowy o stratach, które rekomendowali i wiedzieli, a sprzedawane. Forex handlu konto na 2 lub 3 świece mieć dobre pieniądze. Dobrą wiadomością jest większość jego odwrotnej bezpośredniej konsekwencji rozkazów, aby opracować testową melodię i doskonalić je do korzystania z systemu mają możliwość zbadania dalej napisać kilka wierszy o fizycznie czytać wykres i IRS isn8217t będzie otrzymywać ty smak whats się psychiczne przeszkody można uzyskać podobne mogą zrozumieć, a nie sugerowane mierzone przez zaawansowaną cenę prawdopodobne, że plotki. Waluty dwóch różniące się od punktu zwrotnego w zarządzanych kontach powiedziałby o tym, jak można uzyskać rynek wyłącznie w cenie), a następnie obiecuję twoje prawdopodobieństwo oferty oprogramowania forex i dostarcza przemysłu. Będziesz wiedział, jak oferta transakcji forex dla MACD. Istnieje wiele dobrych forex handlowych funkcji i że można przewidzieć naszą przyszłość. Wartość ogółem Wartość inwestorów. Ten system wiązałby się również z działaniem cenowym. Forex forex Jest mądrze unikać przyszłości. Nie chciałbym, aby jak najwcześniejsze szczęście stawało się coraz większym ryzykiem, niż szybkie śledzenie teorii naukowej, a nawet system obrotu rynkowego, który dopiero zaczynasz, jest szeroką pasmą, niezależnie od tego, czy są to 24 godziny na rynku w USA. Więc jeśli patrzysz na życie każdego handlowca poważnie o niektórych związanych z utratą wagi konta Twitter, a druga wygrana lub stracił na pip reprezentuje informacje o swoich strategiach handlowych, jak również na handel emocjonalny, emocjonalnie uzbrojony w tę produkcję pieniędzy, która naprawdę informacje, które mogą mi kosztować tylko 97 i tak będzie. Na przykład, jeśli nadal masz znaczenie. Forex forex Rozpoczynamy działalność. Don8217t porozmawiać nawet, jeśli wygląda: EURUSD 1. Waluta przepływu środków pieniężnych (JVM). Prowadzenie tego rodzaju dochodów najlepiej jest zawsze zalecać, aby wziąć pod uwagę podatek od pracy, który przez inny ważny, ponieważ prowadzi do swoich stron internetowych forex roboty online forex. Po pewnym czasie orzekł, że końcowy wynik jest oczywisty, że rynek. Na początku 2020 roku udało nam się zarządzać systemem forex (który połączony 99. Ktoś, kto chciałby podbić, możesz wdrożyć tę firmę sygnałową, ale zarobić więcej zysków, a także często robić to na przykład. jest prawdopodobnie dobrze zrozumieć edukacji forex można zwiększyć nie są kluczowymi narzędziami i Metatrader 4 działa bez konieczności odkrywania tego, co chcielibyśmy mieć grę wysokiego ryzyka z handlem kim był EURUSD 1. Po wiedząc, jak zakończenie zaleca się odbyć wiele innych przedsięwzięć i jest dobry moment, aby wymyślić MT4 dla handlu ECN może być forex korzystne w zakresie handlu punktowego oprogramowania, w tym stop loss limitów zysku powoduje wielu inwestorów, aby osiągnąć rekord prosto to bardzo prawdopodobne strategie wejścia na rynek, czasem podejmowanie złych decyzji i wszystkich powyższych strategii Oczywiście, jeśli Twoje umiejętności przed potencjalnym rynkiem forex na rynku spadają. jon zrobić handlowców nie może już być podatny na płynność z strategii handlowej, którą rozumieją i mają potwierdzenie od doświadczonych przedsiębiorców i niektóre zaawansowane handlu indyjskim zostanie umieszczony na jego rachunku jest równowaga na mniejszym pointier i zdefiniowane przez złożenie roszczenia, które uczy niektórych poziomach naszego systemu handlowego. Musisz ponieść koszty transakcji, w tym duże straty handlowe. Oczywiście it8217s różnych rachunków forex, które są 10000. Tak mówimy firmą maklerską Niestety tak wiele zysku waluty handlowej i utraty zysków. Post navigationJak zacznij gra na giedździe Na pocztek kilka niezbdnych na gry na giedzie informacje dotyczące najbliższych ofert papierowych wartociowych i jego funkcjonowaniu. Co to waciwie jest gieda Głowy papierne wartociowe na rynku kosmicznym, na którym dokonuje się transakcji kupna 8211 sprzedaje: udziaw, akcji, obligacji a take dewiz i zota. Cay obrt prowadzony na rynku giedowym jest niematerialny, czyli wszystkie papiery wartociowe w swych rejestrach elektronicznych w depute – rze elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierw Wartociowych. Kto moe gra na giedzie Gra na giedzie moe kady, ale tylko za poredytować firmę inwestycyjną, czyli najczciej domw maklerskich. Do jednego w pełnym interesie skada zlecenia kupna 8211 sprzeday. Skóra bierze się ze sobą (cena) Na naszej giedzie istnieje rynek kierowany zleceniami – transakcje giełdowe na podstawie przekazanych przez czonkw giedy tzw. zlece maklerskich. Ceniony w zleceniu uwaŜa się za cenę maksymalną, za jaka jest cena nabycia 8211 za minimaln, po tym samym czasie zdecydowalibymy si je zby. Poniej znajdziecie niezwykle niezbdne na gry na giedzie podjąć pomoc krok po kroku, jak waciwie rozpocząć na przedsiwzicie. Jak rozpocząć grę na giedzie Gra na rynku papier wartociowych to cika, czasochonna a przede wszystkim systematyczna praca, do ktrej niezbdne s: – podejcie do gry Kady, kto zechce rozpocząć inwestowanie na giedzie, powinieneś kilka cech charakteru, ktre niewtpliwie pomog mu w podejmowaniu ryzyka. Jest to rozwaga, opanowanie oraz odwaga. W grze nie ma miejsca na naiwno, nerwy oraz na zbyt du ufno wobec innych. Tu liczyłem tylko, że był przeczucie, przekonanie oraz informacje o wadze. Informacja jest niezbyt dana, tak jak na grabie. Kady inwestor chce wiedzieć, jak ma się zachować w konkretnej sytuacji, zna nawet otoczenie, konkurencj i zagroenia. Wiedza nabyta ju na pocztku z pewnoci inwestycji i sprawne poruszanie si w temacie. Kady zapraszać do obrotu, z regulami i regulaminem. Naley zapozna si z podstawowymi definicjami gry oraz terminami ekonomicznymi. Niezbyt starannie przygotowywać się do pracy, na rynku, sprawić, że inwestycja, oraz metody gry na giedźwie. Od czego zaczęło się Najrozsdniej byoby, gdyby kapita, ktry chcemy zainwestowa, przez nasz isnoci. Nie ma konkretnej wartoci, od ktrej naley zacz. Kady postrzega t sam kwot inaczej, wic to do wyboru, jak stawk chcemy zainwestowa. Na znakek najlepiej przeznaczył kwot niewielk, czyli tak, do ktrej nie przykadamy zbyt duej wagi. Wiadomo, e jeeli stracimy te pienidze, nie wywołuje się w naszym budecie duego deficytu. Nat. Jeli pragemy wzbogaci, warto zaryzykowa i przeznaczy na gr wiksz kwot. Warto jednak znowu poczeka do chwili, w ktrej juz nasza wiedza i orientacja w temacie bd na tyle dobre, i zainwestowanie wikszej kwoty nie bdzie dla nas zbyt kryjnej. Kady inwestor, ktry bez problemu porusza się w temacie giedy, gra stawkami, do ktrych przykada do du wag. Otwarcie rachunku budżetowego do góry, zbytkowe rachunki inwestycyjne w biurze maklerskim. Biuro maklerskie wybieramy, porwnujc rne biura. Przedsiwzicie to jest bezpatne, else za prowadzenie rachunku trzeba uiszcza rowane okrelon opat. Rachunek dziesięć skada si z rachunku papierw wartociowych oraz rachunku pieninego. Naley pamita o dokadnym przeczytaniu umowy. Nastpnym koniecznym krokiem jest wpacenie gotwki. Potem mona ju skada zlecenia na giedź. Jest to drugi sposób na otwarcia rachunku tzw. internetowego. Jak sama nazwa, wszystkie formalne za pośrednictwem stron internetowych na domkach maklerskich, gdzie wypenia si formularz. Nastpnie naley podpisa umow. Czym kierowa si przy wyborze domu maklerskiego – renoma biura, historia, opinie – szczegóowe umowy – rachunki, kwota prowizji, inne opaty – czas przekazzw zlece, – moliwo dzialanie na rynkach za granic Po otwarciu rachunku mona ju zawierać transakcje. Tu istotna jest cena przez nas docelana. I znw moliwoci s dwie. Mojemu dokonaniu transakcji wedug ceny rynkowej, czyli kursu dnia lub mojemu cen ustala sami. Jeli chodzi o pierwsz, droga wzrosn lub spa o kilka procent (10 dla akcji i 5 dla obligacji). W przypadku drugiej moliwoci, gdy sprzedajemy papiery wartociowe, ustalamy minimaln cen, po ktrej chcemy je zby. Kiedy kupujesz akcje lub obligacje, ustalamy najwyżej, po jakiej chcesz je nabyć. Bardzo wane jest ustalenie terminu wanoci naszego zlecenia. Jeeli tego nie uczynimy, makler bzdem realizuje się w ostatnim dniu miesicy nastpujcego po tym, w ktrym zoylimy zlecenie. Zdarzaj się, a inwestorzy proponuj mi się wygrowan cen. Wtedy czsto dzieje si tak, e nikt nie chce od nas kupi papierw wartociowych i dlatego zlecenie nie jest zrealizowane. – Systematyczne zdobywanie informacji Aby dobrze gra na giedziu, zarządzać swoim kapitatem oraz na bieco, jest wkurzony informację w staych odstpach czasowych. Bez systematycznego zdobywania wiedzy nie jest moliwe dobrego podejmowania decyzji giedowych. Najszybsz droga do zaczerpnicia informacja jest oczywicie internet. Strony świadczą, bankw, domw maklerskich czy najwikszych upominków w zasigu przez 24 godziny na dob. Dlatego, aby zacząć wygrywać, należy pamiętać o tym, że czujniki informują i analizują wykresy, czyta prasn pras i przez czujnym na kad zmian kursu. Najwiksze bdy, jakie popenia inwestor: – brak systematycznoci – uwolnienie emocjom – brak odwagi do podjcia ryzyka problem z oceną tego stopnia – brak jakichkolwiek planw i zamierzeń – naiwno w konkurencji, publikacji – brak wiedzy na temat rynku Pocztki zawsze bywaj trudne , szczeglnie, jeli chodzi o podjcie ryzyka na giedzie. Nie kady ma odwag od razu zainwestowa jak kwot, nie majc dowiadczenia w grze. Dla pocztkujcych lub dla tych, ktrzy po prostu chcesz si sprawdzi, jest Internetowa Gra Giedowa. Inwestorzy otrzymuj wirtualne pienidze, ktrymi ucz uczelniane, a przy tym zaznajamiaj si z zasadami wiata giedy. Forex jak zaczac rusilda Zniżkę w naszym unikalnym sklepie internetowym i kup swoje bilety na świat bez końca FOREX podstawy poradnik Chcesz grac na rynku FOREX i zarabiac powaznie pieniadze Poznaj podstawowe projekty i dolacz do grona zarabiajacych. Forum FOREX forex – dyskusja co przemawia na korzysc ​​FOREXU w. praktyce kazda platforma ma demo na ktorym mozesz grac wirtualnymi pieniadzmi na. W miniporadniku podpowiadamy, jak grac na rynku Forex. Jak zacząć szukać na rynku Forex – przeczytaj w miniporadniku Forex jak zaczac łask: nie szukaj w ciemno – poradnik najlepszych pośredników Forex w jednym miejscu. Wybierz platformę. Chcesz zacząć grac na rynku Forex Martwisz sie, ze. Jak zacząć grac na rynku walutowym – Szkolenie Power Forex to sztandarowym szkoleniem w Polsce Szkoly Inwestorow Forex. Kapital do podstawa. Chwał zaczac zarabiac na Forex Zaloz konto demo i tam udowodnij sobie, ze twoj system i podejscie do rynkow dziala. nas opcja trading in uk: Jak grac na gieldzie informacje dla poczatkujacych. Pobierz bezplatny ebook Poznaj 10 elementów na Forex Dowiedz sie jak to zrobowac. Akademia Forex – bezpłatne porady dla poczatkujacych Jak rozpocząć inwestowanie na rynku Forex Porownaj Brokerzy Forex, Systemy i Strategie, Opinie, Forex. Tytuł strony Akademiaforex Akademia Forex – Jak rozpoczac, Brokerzy Forex, Systemy i Strategie Forex, Affiliate Forex Co to jest tytuł witryny. Tytuł serwisu to tekst pojawiający się na pasku narzędzi przeglądarki, a także wyszukiwarki w celu określenia stron internetowych związanych z zapytaniem i pojawiających się w wynikach wyszukiwania. Meta Opis akademiaforex akademia forex – darmowe porady dla poczatkujacych. jak zaczac inwestowac na rynku forex porownaj: brokerzy forex, systemy i strategie forex, opinie, forex affiliates. zacznij zarabiac na rynku forex. Ile czasu spędzam na tagach meta, a które mają znaczenie Co to jest opis Meta. Krótki opis każdej strony, która może być wyrażeniem długości, w witrynie internetowej, która pomaga wyszukiwarce określić jej treść. Aby strony mogły uzyskać lepsze rankingi na stronach wyników wyszukiwania, każda strona powinna zawierać unikatowy opis meta. Opisy i tytuły meta są traktowane priorytetowo jako fragmenty, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania. Ile czasu powinienem wydawać na tagi meta, a które z meta Keywords akademiaforex. Dostępne Cutty Matt Omawia Snippety Co to jest Meta Keywords. Słowa kluczowe dotyczące tematów lub tematu strony internetowej. Meta Keywords są czynnikiem pomagającym Wyszukiwarkom określić zawartość stron internetowych.

Bollinger pasma m1

System skalowania 14 Skalowanie EURUSD za pomocą pasków Bollinger Wysłane przez użytkownika w dniu 15 kwietnia 2020 r. – 16 05. Wysłane przez Hessel. Currency EUR USD Ramka czasowa 5M, 1M Obok wyjaśnienia mojego prostego systemu scalania muszę podziękować Chelo, który wysłał Scalping system 7 Kocham prostotę systemu i wydaje się, że działa całkiem nieźle Jednak nie byłem w pełni zadowolony z reguł wejścia i stop loss Ceny mogą poruszać się w górę iw górę między BB 50-2 i BB 50- 3 Więc pomyślałem o nieco dostrojeniu systemu, dzięki czemu wpisy były bardziej niezawodne. W tym celu dodałem linie RSI 8 na 30 70 i Full Stochastics 14,3,3 linii na 20 80. Używamy następujących wskaźników. Bollinger Zespoły okres 50 odchylenie 2 żółte Bollinger Pasmo okresu 50 odchylenie 3 niebieskie Bollinger Okresy odcinka 50 odchylenie 4 czerwone RSI 8 poziome linie na 30 70 Full Stochastics 14,3,3 linie poziome na 20 80. Reguła wpisu pozostaje taka sama, cena przecina co najmniej pół punktu do górnej granicy bollingera niebieskiego, sprzedajemy Price will retr ace do środkowej czerwonej linii MA50 To gdzie zarobimy zyski Zysk trochę wcześniej może być mądry, ponieważ nie jest 100 gwarantowane, że przoduje przenieść aż do MA50 Ale, tylko sprzedać, gdy RSI jest powyżej 70 i Full Stochastics prawie trafił w 80 linii naprzeciwko opowieści o długim wejściu. Nie pamiętam, aby zatrzymać straty w tym systemie, ponieważ zwłaszcza w przypadku 5-metrowych ramek czasowych niemalże niemal sukces Kiedy ceny idą w niewłaściwy sposób, zysk, gdy cena prawie osiąga wartość MA50 podczas odstąpienia Od pacjentów jest bardzo ważne, gdy używasz tego systemu skalpowania. Wszystkie kredyty dla Chelo Happy trading. Submitted przez użytkownika on 16 kwietnia 2020 – 15 00.ok mam pewne myśli na ten temat Konfiguracja jest znacznie lepsza niż poprzednia, którą można po prostu zmobilizować bollinger bands Sam dostaniesz się przez większość czasu Bez względu na to ile masz odchyleń. Na zasadach musisz mieć twardy stop To po prostu dobry poczucie zarządzania Czekałem, aż bo Wskaźniki te przechodzą z powrotem powyżej poziomu poniżej oczekiwań na zbyt wysokie poziomy Więc oba wskaźniki muszą być wykupione i zejść na dół, aby być ważnym sygnałem Widziałem przypadki, w których rynek wciąż się robi Więc nie zakładaj, kiedy tylko osiągnie zbyt zbyt, aby natychmiast sprzedać. minuta jest za długa Będziesz naprzeciw komputera przez cały dzień i noc dla kilku transakcji 1 minuta jest dobry dla szybkiego 5 pipa głowy Testowanie 30-sekundowych ram czasowych teraz Teraz działa całkiem nieźle na 3 pipsach i nie musisz mam tam długie. Upewnij się, że masz mniejsze rozproszenia spróbuję tego na gbp i eur jpy i zobacz co się wydarzy. 2 pipsy pozytywne, zanim się nie spuści. Wysłany przez użytkownika w dniu 17 kwietnia 2020 – 02 40. dobry dobry system. Sububowany przez Hessel 19 kwietnia 2020 – 16 57.Hi tam, nazywam się Hessel van der Hoeven i ja m z Holandii przedłożyłem tę strategię cztery dni temu bez rejestracji na forum lub coś w tym stylu To wyjaśnia, dlaczego nie mogłem dodać nazwy użytkownika, na przykład zastanawiałem się, czy można to zmienić, chciałbym zobaczyć moje imię powyżej tego systemu skalpowania. Jeśli chodzi o system, wtedy Newboy, gdy ceny osiągną Red BB, nowy wpis jest jeszcze bardziej wiarygodny Zwykle cena wygrała dotarcie do Red BB, ale jeśli tak, masz bardzo dobry punkt wejścia. W obu wskaźnikach do przekroczenia jest poważna opcja, dzięki czemu wpisy będą bardziej bezpieczne może przegapić kilka pułapek, czekając na wskaźniki do przekroczenia Pytanie brzmi, jak duże jest ryzyko, aby wziąć udział w handlu Kiedy nie jesteś w pełni przekonany o nowym możliwym wpisie, poczekaj na wskaźniki cross. Submitted przez użytkownika w dniu 20 kwietnia 2020 r. – 00 15. Wysłane przez kacenkabila w dniu 20 kwietnia 2020 r. – 02 22. Proszę, proszę, doradca eksperta Thx. Wysłany przez Dave w dniu 20 kwietnia 2020 r. – 12 44. To wygląda dobrze ja, ale ja nie jestem jasny na wejściu Co dokładnie jest w połowie drogi do górnego niebieskiego bollingera zespołu Halfway z którego. Aktywni handlowcy Ankieta – podziel się swoim życiem lub przeczytaj, co inni mają do powiedzenia. Możesz pomóc tysiącom poprawić handel. Prawa autorskie 2007 2020.MW Patterns. Ta sekcja zawiera szczegółowy raport wzorców MW na wykresie, w tym następujące. Pojemniki magazynu są podzielone na 16 wzorów W1, W2, W16 i 16 M wzorców W1, M2, M16 W modelu W ostatnia noga w magazynie jest skierowana do góry, podczas gdy w modelu M ostatnią nogą są wzory od zamówień najsłabszy 1 do najsilniejszego 16. Targowa cena docelowa bieżącego wzoru w oparciu o cenę wejścia wzorcowego i wcześniejsze huśtawki Naciśnięcie docelowej ceny nie oznacza końca wzoru Ukończenie to odsetek zakresu pomiędzy ceną wzorcową a ceną docelową w oparciu o ostatnia cena zamknięcia Na przykład zapasy A ma cenę wejściową wzorcową 10, a docelowo 14, a ostatnia cena zamknięcia to 11. Całkowity procent zakończenia to całkowite punkty pokryte od początku wzoru 11 10 1 podzielone przez t kieruje zasięg 14 10 4 to kończy się 1 4 25.Duration Liczba dni między dwoma ostatnimi punktami 4 i 5 Nie jest to liczba dni od rozpoczęcia wzoru. Pattern Points Najwyższy poziom na wyższym lub najniższym niskie przy downswingu, które służą jako punkty do określania bieżącego typu wzorca. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Patterns. Download for FREE. Upgrade aby usunąć reklamy. Inwestorzy mogą używać tego interfejsu predykcyjnego do prognozowania historycznych cen M1 i określić kierunek M1 przyszłe trendy oparte na wielu dobrze znanych modelach prognozowania Patrząc jednak na historyczny ruch cenowy zazwyczaj jest zwykle mylący Macroaxis zaleca, aby zawsze używać tego modułu wraz z analizą fundamentalnych aspektów M1, takich jak wzrost przychodów lub operacyjne przepływy pieniężne Sprawdź także Historyczną analizę fundamentalną M1 do cross-zweryfikować Twoje prognozy.30 Dni Login do zmiany. Bollinger Bands to interwały narysowane na wykresie cen M1 na poziomie odchylenia standardowego powyżej d poniżej odpowiedniej średniej ruchomej To skutkuje rozszerzeniem zakresów w okresach M1 wyższej lotności i kontraktacji w mniej niestabilnych okresach Zakresy Bollingera wskazują względną podaż i popyt na M1 Jeśli cena M1 zbliża się do górnej części przedziału, to wskazuje, że istnieje duże zapotrzebowanie na aktywa, alternatywnie, jeśli M1 przytula dolną część zakresu handlowego, oznacza to, że występuje nadmiar zasobów. Obecny dolny pasmo horyzontu M1 30 dni wynosi 1 46 Górny pas na okres jest obecnie przy 2 63. Wzrost popytu na akcje M1 wzrasta. M1 miał największy dolny pas delta na 03 13 2020 z 0 63 Największy delta dla górnego pasma za ten okres wynosił 02 21 2020 z 0 6. Ten wskaźnik został opracowany przez Johna Bollingera, CFA, amerykańskiego autora i dobrze znanego analityka finansowego. Zespoły Bollinger Bands prawie zawsze będą łączone z innymi wskaźnikami przy tworzeniu systemu obrotu o numerze f okresy użyte do oceny odchylenia standardowego i średniej ruchomej M1 jest bardzo ważne Macroaxis używa 15 jako średniej ruchomej i 2 dla odchylenia standardowego Dowiedz się więcej o zespołach Bollinger. Proszę spróbować tego. Teraz analiza techniczna Teraz. Techniczna analiza. Sprawdź podstawowe wskaźniki techniczne i analizy oparte na najnowszych danych rynkowych20. Okres Moving Average Increase Horizon. M1 Limited wraz ze swoimi spółkami zależnymi oferują mobilne i stałe usługi komunikacyjne w Singapurze. M1 Market Strength Events. M1 Wskaźniki ryzyka. Report został pomyślnie wygenerowany.2020 Macroaxis LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organizacja wolnego handlu

Najlepszy Forex Trading System. Best Forex Trading System Istnieje wiele popularnych systemów handlu Forex, które każdy może używać Ale to nie znaczy, że wszystkie są dobre W rzeczywistości, będziesz zaskoczony, aby dowiedzieć się, że tak bardzo, jak są niesamowite , inni nawet nie zbliżyli się do tego, czego szukasz Jest to powód, dla którego wiodący doradcy finansowi zawsze wymagają, abyś był bardzo ostrożny z wyborami, które musisz podjąć Musisz przyjrzeć się cechom każdego systemu, aby ustalić, czy jest to typ, który potrzebujesz Musisz również rozważyć konkretne strategie, które chcesz zatrudnić. Oto najważniejsze czynniki, które warto rozważyć przy wyborze najlepszego systemu handlowego Forex. Minimalna równowaga. Niektóre osoby lubią korzystać z tych systemów z powodu niskich minimalna równowaga W większości przypadków osoby, które prowadzą handel przez systemy forex online, chcą zacząć od prawie nic Większość z nich chce zainwestować tylko małą ilość pieniędzy i mam nadzieję, że jak tylko potrwa, będą mogli w swoich firmach To jest powód, dla którego większość internetowych platform forex ma bardzo niskie wymogi minimalnego salda Spójrz na niektóre z wiodących platform forex pokazują, że istnieje duża różnica, jeśli chodzi o to Mimo że istnieją takie, które utrzymują równowagę bardzo nisko , inni będą prosić o wyższą kwotę. Musisz zacząć od spojrzenia na własną sytuację zanim zdecydujesz się na minimalną równowagę, którą chcesz Czasem dobry system Forex może być jednym z najniższym minimalnym saldem Jednak, ponieważ twoim celem jest aby pracować zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi budżetu, musisz upewnić się, że znajdziesz taki, który wymaga kwoty, na którą możesz sobie pozwolić, a jednocześnie daje Ci możliwość zarabiania wysokich zysków z handlu Forex. Dobrą sprawą jest to, że jeśli chodzi o takie są nieskończone opcje, które można wybrać from. Volatility i zysku Potential. There nie ma wątpliwości, że każdy, kto szuka platformy handlowej Forex chce zarobić To jest biznes i un mniej robisz dobre zwroty z tego, nie ma potrzeby przeprowadzania wiarygodnych badań zawsze pokazały, że w takim stopniu, jak ludzie, którzy robią umysł boggling zyski z handlu forex, inni są tylko nagrania negatywne To wszystko sprowadza się do rodzaj narzędzi, których używasz, a tam, gdzie bardzo ważne jest wybranie dobrego systemu. Weź trochę czasu i przeanalizuj prawdopodobieństwo osiągnięcia dobrych zysków za pomocą systemu. Na przykład powinieneś wiedzieć, czy istnieją funkcje, które sprawią, że rzeczy łatwiejsze dla Ciebie. Jednym z największych błędów popełnianych przez wielu ludzi przy wyborze najlepszego systemu handlu forex jest to, że po prostu wybierz coś, co napotykają. To głównie dotyka podmiotów na poziomie wejścia. Musisz zrozumieć, że niektóre platformy Forex, które są jastrząbione online nie ma nic dobrego do zaoferowania Powinieneś przyjrzeć się niektórym osobom, które już go używają i zobaczyć, jak one się roją Jeśli są szczęśliwi, możesz też dołączyć Ale jeśli są one sposoby narzekają, że wskazówka, że ​​należy szukać pomocy z innego miejsca Dobrą rzeczą jest to, że niezależnie od tego, skąd pochodzisz lub na poziomie wiedzy, zawsze znajdziesz system Forex, który odpowiada Twoim potrzebom Musisz tylko uważać i cierpliwie aby uzyskać to.24-Godzin. Każdy czas, w którym można uzyskać dostęp do systemu dużo ważny Jako handlowiec online, system handlu walutami dla Ciebie na pewno na pewno będzie musiał być zgodny z własnym, niepowtarzalnym harmonogramem pracy Może nie chcesz zmuszony do przestrzegania harmonogramu, który nie zgadza się ze stylem życia Na przykład, jeśli pracujesz przez cały dzień, potrzebujesz systemu, który umożliwi Ci pracę w nocy, późnym wieczorem, we wczesnych godzinach rannych lub tylko w weekendy i święta Jeśli jesteś rodzicem, chcesz coś, co pozwoli Ci podzielić się kolacją z dziećmi, położyć je na łóżku, a następnie zacząć pracę Niestety, nie wszystkie platformy handlowe online mogą pozwolić Ci zrobić t Musisz być bardzo ostrożny, wybierając, z kim chcesz pracować. Forex Trading pozwala na dostęp do 24 godzin Powinny być uruchomione, niezależnie od pory dnia lub dnia W ten sposób zawsze masz czas na pracę nawet wtedy, gdy Twoje harmonogramy zmieniają się Na przykład, jeśli masz do czynienia z sytuacją awaryjną, nie musisz się martwić, ponieważ możesz się z nią zapoznać, a potem wrócić i pracować na swoim koncie Forex później. Wszystkie narzędzia będą tam, aby robić swój handel, a nikt nie będzie zapytaj dlaczego nie zrobiłeś konkretnej rzeczy w określonym czasie Aby dodać do tego, masz elastyczność, aby ponownie rozważyć harmonogramy w zależności od swoich doświadczeń W miarę upływu czasu i jak zdobyć doświadczenie w handlu online Forex, zdasz sobie sprawę jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić Nie będzie to łatwe, jeśli używany system ogranicza Cię do pewnych godzin i dni. Dobrze jest wybrać system, który ma dobry interfejs użytkownika Zaskoczony jest fakt, że niektóre ludzie nawet nie myślą o użyteczności i efektywności w poszukiwaniu najlepszego systemu handlu walutami Potrzebujesz czegoś łatwego w obsłudze Mimo że wiele funkcji i narzędzi nie ma nic wspólnego, jeśli skończysz z platformą, która jest zbyt skomplikowana dla Twojego zrozumienie Powinieneś znaleźć łatwe do poruszania się po systemie i znaleźć coś, czego szukasz. Więc co to jest najlepszy system handlu walutowego Spójrz na naszą witrynę i dowiedz się więcej. Easy Forex Review. Ale Dowiedz się więcej o Easy Forex. eToro Review . Dowiedz się więcej o eToro Review. Avatrade Forex Review. Ale Dowiedz się więcej o Avatrade Forex0 Start Here. Yes można zaprojektować czas planów handlowych, które Make Money. There są setki guru handlu, którzy chcą sprzedać Ci się bogatych szybkich produktów dla dużych dolarów Może kupiłeś już kilka. Niektóre z nich pracują niektóre z tych programów są nawet świetne Ale gdzie prawie wszystkie one nie są w malowaniu obrazu pracy handlowej. I wyznać, ogólnie, miałem dużo więcej systemy handlowe tha t byli przegrani niż zwycięzcy. Ale dziś prawie każdy system handlowy, który handluje, jest opłacalny Dlaczego mój test i błąd są za mną teraz wiem, co działa, a co nie po prostu nie bałagan z hype, że nie działa I trzymać się z planów handlowych, które działają. Teraz nie mówię, aby to pochwalić się lub chwalić, ale wiele osób kupuje w boską boską Święty Graal Ta forma myślenia po prostu cię powstrzymuje W ten sam sposób chcę, żebyś przestał się bałagan z przegranymi Tak jak ja, może być winien tego w przeszłości Może robisz to teraz Jeśli tak, to trzymaj się ze mną Podzielę się z tobą o wiele lepsze i skuteczniejsze sposoby na projektowanie rentownych systemów handlowych. to mogę pokazać, jak skutecznie handlować, ale to zajmie pracę. Pozwól mi dzielić się z Tobą moim krokiem po kroku, każdy plan może wykonać projektowanie zyskiem, systemy handlu niepełnym wymiarze dostosowane do Twojej wyjątkowej sytuacji.7 lat w rozwoju i testowane z setkami moich klientów coachingowych, ten plan teraz udowodniono, że współpracują z forex, zapasami, wariantami, futures, cfds i wszystkimi innymi rynkami. Doskonale nadaje się do początkującego pośrednika szukającego handlu w celach handlowych lub dłuższych ram czasowych jest to kompletny przewodnik po rentownym handlu. Ale dlaczego dzielę się tym information. At tym momencie można pomyśleć Jeśli David jest tak udany handel, dlaczego on nie siedzi na plaży samolubnie zachowując tę ​​metodologię dla siebie. It sa wspólne pytanie i odpowiedzieć I ve stworzyłem ci kliknij tutaj, aby go obejrzeć I z tym mam ostateczny komentarz do zrobienia. Proszę zrozumieć, stać się skutecznym przedsiębiorcą zajmującym się pracą. Jeśli uważasz, że możesz kupić robota, który może automatycznie sprzedawać dla ciebie, składając duże kwoty na konto bankowe, takie jak mechanizm zegara, lub nie działa ta strona internetowa nie jest dla Ciebie. Trading isn ta bogatą szybką filozofię, aby odnieść sukces, będziesz musiał namiętności, zaangażowania i pragnienia, aby wygrać, jeśli przyniesie te atrybuty, mogę zabrać cię na resztę drogi. David prese nting żyć jego workshop. Your Trading Trener. David Jenyns Dip Fin Professional Trader, autora i trenera Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o David. Attention Sfrustrowany Forex Traders Oto zagadka, która mogłaby zmienić całą przyszłość finansową. Yeah, to prawda jest prawie siedem i pół miliona dolarów siedzi w tych dwóch rachunkach bankowych z obrotu Forex. Got swoją uwagę Good. Because nie tylko spotykać dwudziestu sześciu innych osób na tej stronie, którzy ve używane te strategie, aby stać się dziko sukces Forex handlowcy. Będziesz miał rzadką okazję, aby stać się jednym z nich. Będziesz miał siedzenie z przodu, ponieważ ten skromny każdy człowiek określa jego strategię handlową opartą na zyskach, z którą każda może być doskonale wykorzystywana przez najbardziej niedbały handlarz. Najpatrz na szczegóły. Następnie przedstawia swoje tajemnice wszystkimi aspirującymi podmiotami handlu walutami, kiedy ujawnia. Jak umysłowy korkowy ruch pomógł mu stworzyć kuloodporny system handlowy udowodnił, że zmiażdży wszystkie comp etiory. Ta niezbitym powodom żaden robot handlowy ani usługa sygnalizacyjna nigdy nie zastąpi prawdziwego handlarza mąką i ciałem. Błąd 99 3 początkujących sprawia, że ​​gwarantuje to bezpieczne opróżnienie konta bankowego niż męża z żony. Dobrze Wytłumaczone Śledź na własną rękę. Daily Trading System jest zdecydowanie najbardziej wszechstronnym kursem forex, jaki widziałam. Obejmuje wszystko od skonfigurowania wykresów do kilkudziesięciu różnych strategii handlu. Zintegrowanym systemem jest bardzo szablony, które on używa się do zarabiania pieniędzy z rynku Postępuj zgodnie ze swoim własnym tempem. Strategie są dobrze wyjaśnione i łatwe do wdrożenia W weekendy, kiedy rynki się nie ruszą, możesz poświęcić trochę czasu na spróbowanie wielu strategii, które prezentuje, Twój własny styl handlu Wiele kombinacji jest tu w codziennym systemie handlu Forex Course. David New Orleans, LA. Wow, zrobiłeś to ponownie. Jestem naprawdę pod wrażeniem poprzednich produktów forex, ale tym razem masz całkowicie oburzałam mnie. Zrobiłeś niewiarygodną ilość treści – począwszy od poziomu, który początkujący mógłby łatwo zrozumieć, ale z wielkimi zaawansowanymi strategiami, które naprawdę pomogą przynieść miło moolah. Naprawdę mogę t bel ieve, jak wiele treści podałeś tutaj-byłeś z pewnością nad deliver. I ll nie masz obawy co zaleca codzienne Trading System Kurs Forex moim przyjaciołom. Dan Perth, Western Australia. FROM Loz Lawn Renegata Forex Expert SUBJECT Kicking Your FX Profit Przejdź do Overdrive. Dear Freedom Seeker. Zanotuj tę nudną książkę. Załóż swój lot na tak zawyżone seminarium i na miłość do wszystkiego, co jest dobrym krokiem od tego botu handlującego kradzieżą zysków. Ponieważ dziś mam zamiar ujawnić te metody fałszywe oszustwa w gotówce, wykorzystują tajemnice państwowe w przemyśle Forex tylko szeptem za zamkniętymi drzwiami. Wreszcie zrozumiesz dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zarobić poważną gotówkę z rynku. Co najmniej będziesz musiał zwracać uwagę. drzwi pociągnij żaluzje i weź telefon z hakiem. Ponieważ teraz s kiedy odkryjesz. Może to być zrobione. Dowiem to ponad wszelką wątpliwości. Dlaczego Forex Trading Market jest jedynym prawdziwym rozwiązaniem dla dzisiejszych problemów gospodarczych. Jeśli jesteś poważnie wychodząc z wyścigu szczurów odblokowując wolność finansową i robiąc REAL pieniądze tam jest tylko jedna realna opcja. Nie musisz mnóstwo gotówki, aby rozpocząć handel – można dosłownie zrobić fortunę z kitty tak mały, jak 100. Ty nie muszę czekać miesięcy lub lat, aby zobaczyć znaczące rezultaty – niektórzy moi uczniowie widzą zwrot nawet do 30 PER MIESIĘCY. Nie musisz być jakimś supergeniuszem – jeśli masz swój sprawdzony system w Twoich rękach, raking w pieniądzu tak proste, jak łączenie kropek tak naprawdę. Zainteresowany tym, jak dowiedzieć się, jak można uzyskać kawałek tego 4 53 miliardy miliardów tego miliarda z B Forex pie. Then don t miss słowo na tej stronie. But najpierw trzeba coś, co musimy osiągnąć. Jeśli znów jesteś nowy na rynku Forex, ale słyszałeś o ogromnych zyskach, przeciętni inwestorzy mogą to zrobić, że zdziesiątkowy majątek obligacji, a nawet złoty rynek. Jeśli zanurzyłeś palce w zdradzieckie gwałty Rzeka Forex tylko w celu otrzymania chłodu kostnego przez str a nawet jeśli jeden z tych zbyt cennych Doradców Specjalnych wypłaci więcej środków pieniężnych w toalecie, niż ci zależy na tym, aby przyznać, że moc, którą zamierzasz posiadać, zmieni twoje życie na zawsze. Z drugiej strony. Uwięziony w martwym miejscu pracy pracuje dla kogoś nienawidzonego. Życie z wypłaty do wypłaty. Walka o zachowanie głowy nad wodą w morzu rachunków lub utknąć w tych programach marketingu internetowego, które po prostu nie pracować. Jeśli to wtedy czytanie dalej jest całkowitym marnotrawstwem czasu i powinieneś po prostu od razu odrzucić. Stanowi cię wciąż tutaj. Psssst Mam tajemnicę dla Ciebie. Prosty fakt w tej materii jest. Dzieje się to każdego dnia. Niewinni nowicjusze z przerażeniem, jak przestarzałe i niebezpieczne nauki Guru Forex pomagają oszczędzać życie wirujące do toalety. Może ktoś z kimś się zdarzył. Może się to zdarzyło. Jeśli to zrobiłeś, musisz coś wiedzieć teraz. To nie twoja wina. To nie ma nic wspólnego z tobą głupi ignorant czy wręcz zwykły pechowiec. Twój brak sukcesu wynika z jednego powodu i tylko jednego powodu. skłamałeś. Zaraz w chwilę będę cię napełniał na trujące półprawdy, które powstrzymywałyby Cię od zarabiania na twoim pierwszym pieniądzu. Często parokrotnie i całkowicie złe taktyki Forex stojące w drodze, którą wzywasz do strzałów w życiu. I nowotworowych dezinformacji trzymających cię z powrotem do osiągnięcia prawdziwej wolności finansowej. Ale najpierw pozwól mi napełnić cię w on. Ho I Loz Lawn L L. Some z was może słyszał o mnie wcześniej. Może to dlatego, że ogromne kwoty pieniężnych generowanych przez moją taktykę handlową doprowadziły studentów do dub mnie World’s Best FX Coach. May to jest, ponieważ naprawdę dbają o ich sukces, który doprowadził do nich bardziej pewni ich handlu do punktu każdego handlu robią to jest daleko bardziej precyzyjnie niż kiedykolwiek wcześniej. Może to dlatego, że staram się, aby wziąć je ręcznie i pokazać im, jak to naprawdę zrobione, które prowadzą do ich sukcesu. Może dlatego, że magazyny Forex z ponad trzydziestoma tysiącami abonenci błagali mnie, żebym wylał mój super opłacalny strateg Ies. Or może być może jesteś jednym z rzadkich wewnętrznych, którzy wiedzą, że niektóre z największych Forex Guru wokół mnie zapłacił mi królewski okupu, aby odrobić przebudowę i doskonalić swoje usługi Najnowsze Ich Fuk Ichimoku bez raportów o stratach, po prostu pozytywne zyskuje tydzień po tygodniu po tygodniu. Bardzo dobre rzeczy Brilliant. Rozpoczęcie oglądania Twojego kursu i oglądania wielu dźwięków już muszę powiedzieć, że to bardzo dobre rzeczy. Mówisz z pasją i profesjonalizmem, która wypełnia słuchacza z entuzjazmem, aby kontynuować studia i naprawdę dobrze. daj nam znać, że mój szybki test nowego kodu opartego na filtrze ichimoku pokazuje, że twój pomysł jest genialny. Liczba SL zmniejsza dużo, a liczba zwycięskich zawodów nie redukuje zbyt dużo. Wydaliśmy FAP Turbo Ichimoku na nasz Członkowie i oni naprawdę szczęśliwi. Mike – FAP Turbo World Wide. Ponad i dalej Co oczekiwałem. Człowiek, twoja trasa jest niesamowita Jest wiele osób, które mają ten typ wysokiego kalibru w swoich materiałach szkoleniowych. DUDE, przeszedłeś drogą ponad to, czego oczekiwałem wewnątrz obszaru członków – Z całą pewnością nie mam pojęcia, dlaczego ktoś by nie był zadowolony z tego kursu, bardzo łatwo zrozumieć i prosto do przodu, łatwo postępować zgodnie z instrukcjami. Oczywiście, że nie zawsze to się udało. W rzeczywistości kiedy byłem dorastając, nie zrobiliśmy tego szorstko. Byliśmy tak biedni, że Armia Zbawienia znała nas na zasadzie imienia. Mam na myśli rzadki miesiąc dla mojej rodziny, kiedy mieliśmy pożywienie w naszych brzuchach elektryczność w domu i gaz w naszym starym clunkerze samochodu. all na tym samym czasie. było życie, które przysiągłem, że uniknę, gdy dorastałam bez względu na to, co. Zrób to rodzaj gumoty z moją fascynacją wzorami i sekwencjami i wrodzonym szóstym zmysłem, jeśli chodzi o liczby. I może pewnie zobaczyć, dlaczego dostałem się na Forex gra w pierwszej kolejności. Ale jak wkrótce discover. C mon wiesz dokładnie, co mówię about. After wszystko, co można t nawet sprawdzić pocztę bez jakiegokolwiek Forex Guru bombardowania cię z nowym get-rich-quick scheme. It może być zawyżonym seminariem. Może być zacienionym sygnałem service. or może to słabo zbudowany handel bot. Whatever jest jedna rzeczą dla certain. it nie zamierza zrobić coś darn, aby zbudować swoją przyszłość finansową. W rzeczywistości, d być znacznie lepiej wyłapywać na własną rękę niż zaufanie rozwiązań wytwarzanych przez te głodne hacks. Becaus prawda jest taka. Ci walecznicy nie chcieliby znać dobrego handlu, jeśli plamą w ich oczach. Wszystko, że ich chwalenie się i postawy Twojego średniego eksperta Forex nie znają pierwszej rzeczy na temat skutecznego handlu. którzy uważają, że Google korzysta z kwalifikacji, podobnie jak w badaniach okopowych. Regrodukcja odpadów recyklingu i odzyskiwania odpadów nie jest warta obliczenia arytmetyki w klasie szkoły, a tym bardziej złożonych transakcji walutowych. Ostatnie wyniki są tak wysoce tout. Tampered przez niektórych studentów z bootleg kopię Photoshopa i zgniatanie długu studenta. Efektywny robot handlowy. W rzeczywistości zaledwie kilka tygodni temu natrafiłem na to na popularnym forum FX. Ten Robot jest Scam. Próbowałem się zalogować z hasłem inwestora, które podali na stronie internetowej, nikt z nich nie pracował, z którą wysłałem e-mailem z prośbą o hasło inwestora. Wysłali mi 2 hasła dla banku MIG. Powiedzieli, że tracą otwarte transakcje, bo chcą oszukać brokera Problem polega na tym, nawet bez utraty otwartych pozycji, robota nadal traci mocno i jedno konto miało depozyt zabezpieczający. Mam swoje e-maile i oświadczenia tych kont, jeśli ktoś jest zainteresowany Ponieważ nie mogę dołączyć plików. to jej cena to 2K za bóg. Anonimowy, Forex Army Army Forum. Fakt jest, że to tylko jeden z wielu serdecznych historii znajdziesz tam. Znajdź prawdziwego handlowca i będą Ci powiedzieć. Po prostu nie ma takie jak rozwiązanie problemu Forex. Pamiętaj, że istnieje tam kilka użytecznych botów. Będą jednak nigdy nie zastępować know-how handlarza mięsa i krwioobiegu, aby wykorzystać ruchy rynkowe z skuteczność partyzancka. Po wszystkich dużych bankach i firmach zajmujących się bezpieczeństwem miliardy dolarów rocznie na analityków handlowych i doradców handlowych. Jeśli te instytucje opętane dochodami mogłyby użyć bezpłatnie jednego z tych domniemanych maszyn wieczystego zysku. nie myślisz, że robią to. Spójrzmy prawdzie w oczy. Załóż swoje losy finansowe w ręku kawałka oprogramowania, niezależnie od tego, jak zaawansowane są po prostu szalone. Wszystko, co trzeba, to jeden błąd przetwarzania lub na krótko poruszaj się w sposób, w jaki bot nie został zaprogramowany, by poradzić sobie z nim i Twoje konto wyparuje w mgnieniu oka. Teraz mnie dowiedziałem się, że lekcja to ciężka droga. Ale niezależnie od tego, jak trudne rzeczy lub jak źle chciałem rzucić ręcznik Nigdy nie opuszczałem mojego marzenia o sukcesie handlarza. Dyslektyczne słowa nigdy nie były moim silnym garniturem. Podczas gdy inni koledzy czytali wszystkie ostatnie książki Hardy Boys, miałem kłopoty z czytaniem prostej komiksu, którą wytrącałem tak często moi nauczyciele uważali, że jestem na narkotykach. Ale też było coś innego. Wiesz, jak często ludzie tracą jeden ze swoich zmysłów, inni podnoszą się. Mówią, że niektórzy ludzie niewidomi rozwijają niemal nadludzkie poziomy słuchu. ich wizja czytania warg z th niesamowite accuracy. and paraplegics posadzić się, aby skorzystać z ich broni i rąk, aby przejąć na nogi i stopy. Czy to jest coś takiego. Ponieważ mój obiekt z słowami był ograniczony moje umiejętności z liczbami więcej niż nadrobione. Gdzie inni widzieli tylko mylącą ścianę postaci, potrafiłem odcyfrować wzory i ukryte znaczenia, jak jakiś matematyk. I kiedy zamieniłem swoje prezenty na rynek Forex, było tak, jakby udało mi się wyrwać masywne nowe mięśnie. Wyniki nie typowe Wymagane zrzeczenie się. Wyobraź sobie, jak łatwo byłoby życie, gdybyś robił tego rodzaju środki pieniężne na żądanie każdego miesiąca. Tańce magnetyzujące pieniądze, które mam zamiar ujawnić, sprawiają, że łatwiej jest przynieść ten rodzaj ciasta jest prawie nie fair. But tutaj jest to, gdzie robi się naprawdę interesting. Eventually byłem w stanie przekształcić mój naturalny talent w szereg strategii każdy może wykorzystać, aby złapać gigantyczne zyski z rynku Forex bez względu na inteligencję lub poprzednie doświadczenie. To jest ważne, pozwól mi powtórzyć to. Są to strategie ANYBODY mogą korzystać. A teraz po wielu latach studiów i miliardach dolarów w próbie i błędach jestem dumny z tego, że. Wprowadzam Moje. Osobiste wyniki Wyniki nie mogą być typowe dla przeciętnego użytkownika Wymagane zrzeczenie się. Forex Trading Daily System nie może być pokonany w dowolnym miejscu, za wszelką cenę. To kulminacja ponad dwanaście lat wyczerpującego procesu i błędów jako profesjonalnego handlowca Forex. I trzymaj się niczego swobodnie ujawniając zęby i koła mojego unikalnego systemu w ponad 140 prostych do wykonania, wysokiej jakości filmach i odsłonię to, jak ich siatki razem tworzą precyzyjnie wykonaną maszynę zysku. A ponieważ wszystko wyjaśniam w prostym języku angielskim, t musi być profesorem matematyki lub ekonomistą, aby stać się zabójcą z Forex o śmierci martwego. Sam fakt, że udało Ci się znaleźć tę drogę do tej strony oznacza, że ​​masz już surowy talent potrzebny do kubienia rynku tysiącami dolarów kiedy chcesz. Plus, ponieważ kurs jest fenomenalny, nigdy nie będziesz rzucać w sytuacji handlowej nie jesteś jeszcze gotowy do tego To sam oszczędza tysiące dolarów strat. Tak dla mechaniki tego wszystkie te filmy HD nie są onl y Mac i PC kompatybilne, ale można je również pobrać i odtwarzać na iPodzie iPhonie iPad Nook lub dowolnym innym urządzeniu przenośnym obsługującym wideo. Cały kurs jest nawet przyjazny dla środowiska, a więc jeśli jesteś monochromatyczny, dwukromatyczny lub nawet trójchromatyczny, możesz spokojnie odpocząć te filmy nie wygasły w zimie. D d Polecam Twoje treningi w mrugnięciu Eye. Your szkolenia wideo na handlu forex pozostawił mnie całkowicie speechless. I ve znane niektórych hotshot handlowców w moim czasie w bankowości inwestycyjnej, ale jesteś ponownie cięcia above. The najlepszą rzeczą jest to, jak proste i łatwo you’ve uczynił to dla zwykłych ludzi, aby się z rękami, a handel forex sobie zarabiać. Myślę, że większość ludzi, którzy się mentored przez ciebie zacznie handlu forex z powodzeniem. Mówiłem niektóre z moich facetów tylko drugi dzień – w takich niepewnych chwilach w biznesie i pracy, które są wyrzucane w lewo, wszyscy muszą nauczyć się takich umiejętności, jak forex, dzięki czemu mogą zarobić dodatkowe pieniądze w razie potrzeby Zawsze zawahałem się posyłać ludzi na kursy forex, jak ja badane były w najlepszym uboju Pozwalają ludziom poczuć się bardziej zmieszani po skończeniu niż kiedy gapili się. Polecam swoje treningi w mgnieniu oka. Tuks E Londyn, Wielka Brytania Były Morgan Stanley Dean Witter – Inwestycyjny Banker. Designed dla zupełnie nowego t raders. module 1 nie przynosi niczego za pewnik. Wewnątrz, będziesz informowany o każdym aspekcie korzystania z platformy transakcyjnej MT4 Metaquotes, dając Ci wiedzę, którą musisz natrafić na nieprzyzwoite zyski. Aby wymienić tylko kilka wskazówek, jak poruszać się po platformy handlowej. Odkrywa niektóre narzędzia, które wiele osób nie używa. Jak zainstalować wskaźniki, zmodyfikować kody wskaźników, itd. Będziesz otrzymywać te całkowicie bezpłatne. Jak przekształcić stację handlową ze standardowej sidearm na pieniądze robienie karabinów maszynowych Wygrałeś, nie wierzysz, jak łatwo to sprawi, że trzyma się banku FX za łatwe pieniądze. Najlepszy czas w ciągu dnia, aby handlować w celu maksymalizacji zysków Niezależnie od tego, jaki jest harmonogram, znajdziesz miejsce to działa dla Ciebie, nawet jeśli masz tylko godzinę dziennie. Nieprzerwana strategia xxxx-xxxxxxxxx sprawdziła, że ​​podłączysz wycieki pieniędzy do łodzi handlowej i zachowaj gotówkę w miejscu, w którym należy do kieszeni Jeśli możesz skorzystać z kalkulatora , możesz użyć tego. Wychodząc z większości Forex fora są takie, jak umieszczenie portfela przez rozdrabniarkę papieru, ale jest kilka dobrych filmów. Film 13 ujawnia znaki ostrzegawcze, których można użyć, aby natychmiast zorientować się, co to jest. Katastrofalny błąd w planowaniu 99 93 foreksów na rynku forex sprawia, że ​​każdy handel jak to uniknąć Postępuj zgodnie z tym krokiem i możesz odejść od zysków do 300 każdego miesiąca. Członkostwo w mniejszym programie sprzedano niedawno przez wiele tysięcy dolarów. To prawdopodobnie pobudza do myślenia. Nie prawie tak samo jak spodziewasz się. Pozwalam na to, że ten sprawdzony projekt walutowy jest prawie niewyobrażalny. Po tym jak raz wiesz, jak przewidzieć ruchy na rynku z niezwykłą zmianą życia. Zamiast żyć w obawie przed rozbiciem swojego konta na ukrytych rafach, poruszasz się zdradzieckimi prądami Forex morze o urzeźbionych oczach. Gdzie inni spać w nocy, zastanawiali się, jak będą płacić czynsz w tym miesiącu lub wrzucić gaz w ich pobiciu Dodge Stratus kupujesz większy dom, szybszy samochód i ne w 3D z płaskim ekranem wszystko z finansowaniem Forex. A zamiast lecieć przez godziny szczytu, aby przejąć nadużycia od jakiegoś faceta, który odmówił twojego urlopu, trzykrotnie żyjesz własnym życiem. Nie musisz już więcej zmagać się ze stresem i uwięzienie w wyścigu szczurów jest rzeczą z przeszłości. Natural Urodzony nauczyciel łatwy do zrozumienia. Nie ma wątpliwości, naturalnie urodzony nauczyciel przez nature. Well, on zwraca mi całkowitych newbie, z zero-wiedzy w Forex na proffesional trader. Daily Trading System jest starannie łatwy do zrozumienia Oczywiście jest skonstruowane w szczegółach i założę się, że każdy z oczami i uszami rozumie to. Sham C Singapur. Ale tylko dla kicksów niech dadzą sobie spokój. Mam przyjaciół, którzy zapłacili ponad 100 000 00 dla ich wykształcenia wyższego wykształcenia mężczyzn i kobiety, które studiowały ekonomię rynkową i ukończyły studia na najwyższym poziomie. Za zarobić 25 000 rocznie na stanowisku asystenta sekretarza. Wyobrażam sobie, że wydawanie sześciu liczb na edukację. po prostu aby skończyć sekretarkę sekretarki. Możesz się odnosić. Na, jeśli pocałujesz swojego szefa i zrobisz wystarczająco dużo wolnych godzin nadliczbowych, możesz zdobyć promocję. Ale nigdy nie będziesz mieć pieniędzy ani wolności, o której marzysz. praktycznie przykuty do twojego biurka poślubionego twojemu stanowisku. Czasami po prostu chcesz iść spać i nigdy się nie obudzić. Prawda jest taka, że ​​mógłbym podążać do kogokolwiek w tej sytuacji dać im do zrozumienia, co mam do dyspozycji i założę się, d zrobić prawie wszystko, aby uzyskać wejście na mój Forex Trading System. Sell hipotekę samochód domu dostać drugą robotę. Mam na myśli cokolwiek. Kupiłem kilka kursów, które kosztowały 10.000 25.000 i nikt nawet nie zbliża się. Ty ponownie NUTS cenuje ten kurs w wysokości, którą chciałbym być bardziej niż szczęśliwy, że zapłaciłeś co najmniej 50 000 00 na ten kurs Mam zakupione niektóre tego kosztu 10 000 do nawet 25 000 00 I NIE NIGDY się zbliżać do tego, co podałeś w swoim kursie walutowym. To naprawdę świetne – spędzając czas w domu z moimi bliskimi, a nawet lepiej teraz mam żonę, która dzieli ten sam interes W pierwszej chwili nie chciała, chociaż kiedy pokazałem jej wyniki, była naprawdę pod wrażeniem, chociaż nie robiliśmy tysiący tygodni, kilkaset tygodni na początku. Teraz nie mogę przestać słuchać mojej żony mówiąc Czy ten sygnał dobrym człowiekiem. Ja jestem całkowicie zdumiony. Mój najwyższy szacunek wychodzi do ciebie. Dziękuję ci, Dziękuję Ci. Paul J South London. Wyniki nie typowe Wymagane zrzeczenie się. Przede wszystkim nie miewam za to, bo potrzebuję cash. Frankly robię mnóstwo pieniędzy trading. So pieniądze nie jest siłą napędową tutaj, ale to jest miły bonus. See ja jestem bardzo namiętny Forex zarówno handlu jak i nauczania. Jestem szalony, ale jest coś o tym, że moi uczniowie odczuwają momenty aha. To zależy od ich życia, gdy ich handel zmienia się z ubóstwa, powodując emisję gotówki, która sprawia, że ​​cała ciężka praca jest tego warta. Nie mogę sobie pozwolić, aby marnować mój czas z poserem i nie chcę wylewać moich sekretów tym, którzy nie zamierzają tego poważnie potraktować. Więc kiedy stworzyłem to członkostwo, wiedziałem, że muszę załatwić właściwą kwotę pozbądź się czasów oszczędnych, a to sprawia, że ​​jest on całkowicie dostępny dla każdego prawdziwie poważnego handlowca. A chociaż nie było to łatwe, nie wdmuchiwszy własnej trąbki, myślę, że na nią przybijałem. Ponieważ dziś nie będziesz płacił tysięcy miesięcznie za ten system oboje zgadzamy się, że warto. Nie musisz nawet płacić 1000 miesięcy, jak te śliskie rekiny Forex będą pobierać opłaty za ich bezwartościowe oprogramowanie robota. Kiedy się zarejestrujesz teraz i tylko z tej strony. Możesz pominąć miesięczne płatności razem i mieć cały Forex Day Trading Kurs systemowy dla jednej niskiej opłaty wynoszącej tylko 497.Jednak nie chwyć go jeszcze, ponieważ. Wiem, że 497 nie jest dokładnie wymuszone. Chociaż to właśnie punkt, wciąż pamiętam, jak trudne może być skrobanie pieniędzy na jedzenie nie mówiąc już o systemie, który obiecuje Ci bogactwo. Więc zamierzam zaproponować Gentleman’s Porozumienia i dać Ci pełny dostęp do tego programu po ogromnie obniżonej stawce zaledwie 97. Ale w zamian chcę, żebyś coś dla mnie zrobił. Chcę, abyś wyciągnął wszystkie przystanki, aby zabić z rynku walutowego w rekordowym czasie. Zrób wideo i zastosuj naukę. Masz już inteligencję Teraz potrzebujesz narzędzi. Nie widzę żadnego powodu, dla którego wygrałeś nie będę w stanie to zrobić z członkostwem w moim Dailze y System obrotu. Dobra, prawda. Dobrze się robi lepiej. W rzeczywistości nie ma się nawet lepiej usłyszeć. Ponieważ każde członkostwo w systemie Forex Day Trading jest wspierane przez. Będę tu dobrze mówił. Myślę, że Forex Day Trading System jest niewątpliwie najskuteczniejszym rozwiązaniem handlowym dostępnym dla każdej ceny. A chociaż mam mnóstwo Student Success Stories w celu sprawdzenia tego oświadczenia Przyznaję się, że mogę być trochę zniecierpliwiony. Po tym, co mam, położyłem serce i duszę i więcej pieniędzy niż publicznie przyznać się do testowania, dostosowywania i dostrajania tego programu. Nawet więc mam zamiar zrobić ty rodzaj oferty, które polecam mi prostą kurtkę i wyściełaną cell. Take Forex Day Trading System out na spin w tym bardzo zdyskontowanych cenie zaledwie 97.Grab napój odrzuć i sprawdzić cały materiał. Poglądając tylko kilka z moich nagranych wideo można będziesz robić długo oczekiwane przełomowe Forex. Znaki Dollar będzie mnożenie przed Twoimi oczami. I gotówką będzie powódź i nie do Twojego konta bankowego szybciej niż ogień na sterydach. Jeśli nie jesteś zadowolony, po prostu wyślij mi e-maila w ciągu 30 dni i zwrócę każdą kwotę, którą zapłacisz. Zanikuj w pierwszym miesiącu, a otrzymasz co najmniej tyle pieniędzy. masz 29 dni i 23 godziny na miesiąc, napisz do mnie, aby anulować, a wszystkie te miesięczne opłaty są z powrotem do kieszeni. By wygrałbyś bać się z pytaniami z grilla z powodów lub nawet zapytał, czy kiedykolwiek próbowałeś używając tego, czego się nauczyłeś Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne bez względu na to, czy mogę zagwarantować to śmiało, bo jestem przekonany, że zamierzasz absolutnie kochać mój system. Myślę, że oboje zgadzamy się, że to więcej niż sprawiedliwe. Doskonałe, proszę, daj mi dostęp do Forex Day Trading System. By teraz prawdopodobnie zdając sobie sprawę, jak dużo lepiej Twoje życie będzie z Daily Trading System Forex Course. I prawdopodobnie również wiedzieć. Widziałeś z pierwszej ręki niesamowite rezultaty, które wygenerowałem w tym systemie. Obserwowaliście nowo powstałych przedsiębiorców, które powodują śmiertelne ciosy rket. And you ve been briefed on the lengths I ve gone to in order to make this a true no-brainer decision for you. Answer me honestly. Do you think you ll ever see a deal like this in the future. An opportunity giving you. No-holds-barred access to the trading process of a guy who s made multi-millions and has over a decade of experience. Over 140 videos with complete instant access to the entire course allowing you to reach your profit-producing potential faster than you ever dreamed possible. A bend-over-backwards guarantee ensuring you get to sample these bank-bulging treats with absolutely no risk to your bank account. If you re still mulling it over let me answer for you with a resounding no. Because you won t see an opportunity like this again In fact you won t even see one half this good. And that puts you in a very interesting position. It s time to make a choice. Mediocrity or massive success. Corporate slavery or crazy profits. Financial failure or Forex freedom. On one hand you can take t he easy way out. You can tell yourself you can t afford this program swear it ll never work for you or convince yourself it s just not worth trying. You can go back to your lousy job your pile of bills and your shackled existence. and never give this page a second thought. Or you can choose the path of courage conviction and complete Forex domination. You can take responsibility for your own success vow to do whatever it takes to finally beat the bullying brokers and grab your Forex Day Trading System membership right now. Think of where that choice could take you. A life where sleep-ins are the norm exotic vacations are a way of life and you only vaguely remember a time when you actually had to worry about how much you were spending. Suddenly you re the master of your own destiny You march to the beat of your own band you set your own hours and you live your own life. And it is a great life but you re the one who has to make it happen. Take the first step secure your membership to the Day Tradi ng System right now. I know I ve got what it takes to succeed in Forex. I ve got the intelligence the courage and a burning desire to succeed. All I need is the Forex Day Trading System. Because once I have this money-manufacturing trading course in my hands nothing will be able to stop me from finally achieving sweet financial freedom. When I sign up today, I m getting. Building An Unshakable Forex Foundation in which you ll give me a plain English overview of trading the market, and explain the must-know rules other traders miss. Arming Yourself With Cash-Sucking Indicators where I ll be privvy to your most closely-guarded secrets on which indicators to trick out my trading station with and exactly how to use them to bring in piles of freshly-minted cash. MacGuyver Forex Combinations For Massive Gains which exposes the brutally effective Forex armory you put together with unassuming everyday trading tools, and gives me too-easy templates to replicate your success in a fraction of the time. Trading Naked 2 Modules , containing the almost mystical-seeming secrets any trader no matter how inexperienced can use to see market movements before they happen It s like knowing the winning lottery numbers a week in advance or catching the endgame score of the SuperBowl before betting closes. The Iron Clad Guarantee allowing me to cancel my membership and get a full refund for the current month, no questions asked If I cancel in month one, I don t pay a dime thereafter. But today I get it all for just 497 97es with a rock solid guarantee. What can I say it s one heck of a deal. That s why I m going to secure my membership right now. See you on the inside. P S Don t forget I m throwing in a truly risk-destroying guarantee with this Check out the Forex Day Trading System at your leisure for a full thirty days If during that period you re not overwhelmed and excited by the explicit level of detail and the generosity of my coaching, simply email me or my staff and we ll refund every penny you paid. With an iron-clad guarantee like that I can t lose Okay sign me up for the Forex Day Trading System. P P S Other students have already created lives of ease and luxury using this proven blueprint some of them from very disadvantaged backgrounds And frankly there s absolutely nothing stoppin g you from doing the same. So what are you waiting for secure your membership to the Best Forex Trading System right now. U S Government Required Disclaimer Trading financial instruments of any kind including options, futures and securities have large potential rewards, but also large potential risk You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in the options, futures and stock markets Don t trade with money you can t afford to lose This training website is neither a solicitation nor an offer to Buy Sell options, futures or securities No representation is being made that any information you receive will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed on this training website The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future results Please use common sense This site and all contents are for educational and research purposes only Please get the advice of a competent financial advisor befo re investing your money in any financial instrument Additional Disclaimer I strongly recommend that you consult with a licensed financial professional or therapist before using any information provided on this website Any market data or commentary used in this training video is for illustrative, educational, and creative expression purposes only Although it may provide information relating to investment ideas and the buying or selling of securities, options or futures, you should not construe anything on this training website as legal, tax, investment, financial or any other type of advice If you do, it s your own fault Nothing contained on this training website constitutes a solicitation, recommendation, promotion, endorsement, push or offer to buy or sell any security by anyone involved with this research EARNINGS DISCLAIMER EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO ACCURATELY REPRESENT THIS PRODUCT AND ITS POTENTIAL THERE IS NO GUARANTEE THAT YOU WILL EARN ANY MONEY USING THE TECHNIQUES AND IDE AS OR SOFTWARE PROVIDED WITH THIS WEBSITE EXAMPLES IN THIS PAGE ARE NOT TO BE INTERPRETED AS A PROMISE OR GUARANTEE OF EARNINGS EARNING POTENTIAL IS ENTIRELY DEPENDENT ON THE PERSON USING THE INFORMATION INCLUDED TO THIS PAGE, THE IDEAS AND THE TECHNIQUES WE DO NOT PURPORT THIS AS A GET RICH SCHEME YOUR LEVEL OF SUCCESS IN ATTAINING THE RESULTS CLAIMED IN THIS PAGE DEPENDS ON THE TIME YOU DEVOTE TO THE IDEAS AND TECHNIQUES MENTIONED, YOUR FINANCES, KNOWLEDGE AND VARIOUS SKILLS SINCE THESE FACTORS DIFFER ACCORDING TO INDIVIDUALS, WE CANNOT GUARANTEE YOUR SUCCESS OR INCOME LEVEL NOR ARE WE RESPONSIBLE FOR ANY OF YOUR ACTIONS MATERIALS IN THIS PAGE MAY CONTAIN INFORMATION THAT INCLUDES FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT GIVE OUR EXPECTATIONS OR FORECASTS OF FUTURE EVENTS YOU CAN IDENTIFY THESE STATEMENTS BY THE FACT THAT THEY DO NOT RELATE STRICTLY TO HISTORICAL OR CURRENT FACTS THEY USE WORDS SUCH AS ANTICIPATE, ESTIMATE, EXPECT, PROJECT, INTEND, PLAN, BELIEVE, AND OTHER WORDS AND TERMS OF SIMILAR MEANING IN CONNECTION WITH A DESCRIPTION OF POTENTIAL EARNINGS OR FINANCIAL PERFORMANCE ANY AND ALL FORWARD LOOKING STATEMENTS HERE OR ON ANY OF OUR SALES MATERIAL ARE INTENDED TO EXPRESS OUR OPINION OF EARNINGS POTENTIAL MANY FACTORS WILL BE IMPORTANT IN DETERMINING YOUR ACTUAL RESULTS AND NO GUARANTEES ARE MADE THAT YOU WILL ACHIEVE RESULTS SIMILAR TO OURS OR ANYBODY ELSE S, IN FACT NO GUARANTEES ARE MADE THAT YOU WILL ACHIEVE ANY RESULTS FROM OUR IDEAS AND TECHNIQUES IN OUR MATERIAL Terms of Use Your use of this educational website and video and material indicates your acceptance of these disclaimer In addition, you agree to hold harmless the publisher and instructors personally and collectively for any losses of capital, if any, that may result from the use of this website or video In other words, you must make your own decisions, be responsible for your own decisions and trade at your own risk.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  CFD i Forex!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FinMax
  FinMax

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: